Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning Valg av tillitsvalgt Forventningskontrakt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning Valg av tillitsvalgt Forventningskontrakt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 2 - 220807 Valg av tillitsvalgt Forventningskontrakt
Gjennomgang av oppgaver Kapittel 3 – Kostnadsestimering Kapittel 4 – Driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon Oppgaver til neste gang (mandag ) Kapittel 3 og 4

2 Kostnadsestimering Kostnadsestimering
Ved endringer i aktiviteten er det viktig å kunne å estimere hva kostnadene kan forventes å bli Kapittel 3 og 4

3 Sammensatte kostnader
består av et fast og variabelt element på formen TK = fast kostnadselement + variabelt kostnadselement Eksempler er: Leasingkostnader for transportutstyr Elektrisk kraft Telekommunikasjonskostnader Reparasjons- og vedlikeholdskostnader Kapittel 3 og 4

4 Kontoklassifiseringsmetoden
Bedriftens medarbeider foretar en gjennomgang av alle bedriftens kostnader og klassifiserer dem i kategoriene faste, variable eller sammensatte Fordrer god kunnskap om de enkelte avdelingers virkeområde og innsatsfaktorenes kostnadsforløp i forhold til aktiviteten Kapittel 3 og 4

5 Høy-/lavmetoden Kostnadene observeres over tid ved ulike aktivitetsnivåer. Forskjellen mellom den høyeste og laveste kostnaden innenfor det relevante kapasitetsintervallet divideres med endringen i aktivitet mellom de to nivåer. Forholdet gir oss størrelsen på det variable kostnadselementet. Variabelt kostnadselement = Forskjellen i kostnad/Forskjellen i aktivitet Fast kostnadselement = TK – variabelt kostnadselement Kapittel 3 og 4

6 Spredningspunktsdiagram
Kostnadsobservasjonen plottes i et diagram og et gjennomsnitt av samtlige observasjoner tegnes inn i diagrammet Kostnadskurven kalles regresjonslinjen Skjæringspunktet mellom regresjonslinjen og y-aksen (kostnadene) angir nivået på det faste kostnadselementet Kapittel 3 og 4

7 Minste kvadraters metode
Metoden beregner regresjonslinjen matematisk ved å gjøre den samlede kvadrerte vertikale avstanden fra punktene til linjen minst mulig Formlene finnes i statistikkbøker, men Excel har egen funksjon for beregningen Selv metoden gir nøyaktige tall ut fra matematiske beregninger, bør vi imidlertid alltid betrakte tallene som cirkatall. Excel-funksjonen kan også benyttes til å beregne en etterspørsels(pris)kurve. Kapittel 3 og 4

8 Ingeniørmetoden Kyndige medarbeidere i bedriften bruker sin erfaring i å estimere kostnadssammenhenger Innbefatter kvantitative og kvalitative metoder, som tidsstudier, statistiske metoder, informasjon fra leverandører, konsulenter, etc. Kapittel 3 og 4

9 Lærekurven Bedriften kan forvente nedgang i direkte lønnskostnader per enhet jo mer erfaring de ansatte får i bearbeidingsprosessen Direkte lønn 100 per time 80 60 40 20 10 Kapittel 3 og 4 20 30 40 50 60 70 80 Antall enheter

10 Kapittel 4 Driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon
Læringsmål: Budsjettering av driftskostnader Normalproduksjonen og normalsatser Produktresultat og produksjonsresultat Kalkulert og virkelig dekningsbidrag Normalkostregnskapet basert på selvkost Normalkostregnskapet basert på bidrag Analyse av dekningsdifferanser Kapittel 3 og 4

11 Hva er et budsjett? Et tallmessig uttrykk for bedriftens handlingsplan for en gitt fremtidig periode Baseres på og inneholder Forventninger til omgivelsene Målsettinger Handlingsplaner Ansvarsfordeling Kapittel 3 og 4

12 Budsjettering av driftskostnader
Utgangspunktet er planlagt solgt og tilvirket mengde av bedriftens produkter Planlagt produksjon = utgående beholdning + budsjettert salg inngående beholdning Kapittel 3 og 4

13 Budsjettering av driftskostnader
Med utgangspunkt i planlagt produksjonsmengde i en normalperiode for bedriften, kan vi beregne Direkte materialer Direkte lønn Indirekte variable kostnader Indirekte faste kostnader Aktivitetsnivået / kapasitetsutnyttelsen Kapittel 3 og 4

14 Normalkalkulasjon Etterkalkyler bygger på virkelige tall og foreligger når regnskapsperioden er over Fra et styringssynspunkt trenger bedriften forkalkyler: for å vite om en ordre skal aksepteres eller avvises for løpende kalkulasjon av ordrer og produkter i regnskapsperioden Kapittel 3 og 4

15 Normalsatser Tilleggssatser brukt i en forkalkyle kalles normalsatser
hva bedriften kan forvente av indirekte kostnader i forhold til aktivitetsnivået For normalsatser benyttes budsjettall for normalperioden Budsjetterte normale indirekte kostnader Budsjettert normalt fordelingsgrunnlag = Avdelingsvis normalsats Kapittel 3 og 4

16 Normalkostregnskapet -selvkost
Kapittel 3 og 4

17 Den prinsipielle oppstillingen av normalkostregnskapet ført etter selvkostprinsippet
Normalkostregnskapet har størst anvendelse i ordrebaserte tilvirkningsbedrifter Kapittel 3 og 4

18 Fokus i normalkostregnskapet er på de indirekte kostnadene
I forkalkylen benyttes budsjetterte tall for normalproduksjonen for de direkte og indirekte kostnadene Ved løpende oppfølging av ordrer eller ved en periodes utløp benyttes de virkelige regnskapstall for de direkte kostnadene, mens de indirekte kostnadene beregnes på grunnlag av normalsatsene og det virkelige aktivitetsnivået Kapittel 3 og 4

19 Dekningsdifferanser Innkalkulerte indirekte kostnader basert på normalsatser virkelig forbrukte indirekte kostnader = Dekningsdifferanser KOSTNADSSTEDER Hovedavdeling nr. ... Virkelig forbrukte indirekte kostnader Innkalkulerte indirekte kost- nader basert på normalsatser Deknings- differanse Kostnads- fordelings- skjemaet Kalkulasjons- sammendraget Kapittel 3 og 4

20 Normalkostregnskapet - selvkost
Kalkulert resultat fremkommer produkt for produkt og betegnes produktresultatet Salgsinntekter Kalkulert selvkost solgte varer = Produktresultat Virkelig resultat i perioden betegnes som produksjonsresultatet Totalt produktresultat Dekningsdifferanser = Produksjonsresultatet Kapittel 3 og 4

21 Kostnadsbegrepene 2 Virkelige forbrukte indirekte kostnader
1 Innkalkulerte indirekte kostnader basert på normalsatser = normalkostnadene 2 Virkelige forbrukte indirekte kostnader Forskjellen utgjør dekningsdifferansene Kapittel 3 og 4

22 Normalkostnadene Variable normalkostnader = Faste normalkostnader =
normalsatsen ( i realiteten VEK)* aktiviteten Faste normalkostnader = budsjettallene Kapittel 3 og 4

23 Dekningsdifferansen - indirekte faste kostnader
Innkalkulerte faste kostnader - Normalkostnader (budsjettet) + Normalkostnader (budsjettet) - Virkelig faste kostnader = Dekningsdifferanse Beskjeftigelsesavvik Forbruksavvik Kapittel 3 og 4

24 Beskjeftigelsesavviket
Innkalkulerte indirekte kostnader Normkostnadene (budsjettet) = Beskjeftigelsesavviket Oppstår kun i de faste indirekte kostnader og skyldes at beskjeftigelsen/ kapasitetsutnyttelsen ble annerledes enn normalbeskjeftigelsen Per definisjon intet beskjeftigelsesavvik i de indirekte variable kostnader: Innkalkulerte variable kostnader faller sammen med de variable normkostnadene. Hvorfor? Kapittel 3 og 4

25 Beskjeftigelsesavviket
Bud. indirekte faste kostnader: kr Fordelingsgrunnlag: Maskintimer Bud. maskintimer: t Hva blir normalsatsen? Situasjon 1: Virkelig medgåtte maskintimer: 7 000 t Situasjon 2: Virkelige medgåtte maskintimer: 5 000 t Kapittel 3 og 4

26 Forbruksavviket Normalkostnadene Virkelige forbrukte kostnader = Forbruksavvik Oppstår både i de variable og faste indirekte kostnader og skyldes: Det er forbrukt større eller mindre mengder av produksjonsfaktorene enn forutsatt Prisstigning eller prisfall på produksjonsfaktorene Den indirekte variable kostnadsstrukturen er allikevel ikke lineær En substitusjon mellom de variable og faste indirekte kostnadene har oppstått i perioden Kapittel 3 og 4

27 Beskjeftigelsesavvik og forbruksavvik
Faste kostnader 6 000 7 000 normal Produksjonsvolum Dekningsdifferansen Beskjeftigelses- avviket Forbruksavviket faktisk Innkalkulerte kostnader kr x antall timer Bud. indirekte faste kostnader: kr Fordelingsgrunnlag: Maskintimer Normalsats: kr per maskint. Bud. maskintimer: t Virkelig medgåtte maskintimer: 7 000 t Virkelige indir. faste kostnader: kr Kapittel 3 og 4

28 Normalkostregnskapet - bidrag
Kapittel 3 og 4

29 Dekningsdifferanser i bidragsregnskapet
Dekningsdifferansen som oppstår mellom de innkalkulerte og virkelige indirekte variable kostnadene forklares kun med forbruksavvik Kapittel 3 og 4

30 Oppgaver til neste gang
Gjøre eksempel side 73 → Kapittel 3 oppg 3.2 Kapittel 4 – del og 4.8 Kapittel 3 og 4


Laste ned ppt "Forelesning Valg av tillitsvalgt Forventningskontrakt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google