Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 - 220807 Kapittel 3 og 4 1 Forelesning 2 - 220807 Valg av tillitsvalgt Forventningskontrakt Gjennomgang av oppgaver Kapittel 3 – Kostnadsestimering Kapittel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 - 220807 Kapittel 3 og 4 1 Forelesning 2 - 220807 Valg av tillitsvalgt Forventningskontrakt Gjennomgang av oppgaver Kapittel 3 – Kostnadsestimering Kapittel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 3 og 4 1 Forelesning Valg av tillitsvalgt Forventningskontrakt Gjennomgang av oppgaver Kapittel 3 – Kostnadsestimering Kapittel 4 – Driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon Oppgaver til neste gang (mandag )

2 Kapittel 3 og 4 2 Kostnadsestimering Kostnadsestimering –Ved endringer i aktiviteten er det viktig å kunne å estimere hva kostnadene kan forventes å bli

3 Kapittel 3 og 4 3 Sammensatte kostnader består av et fast og variabelt element på formen TK = fast kostnadselement + variabelt kostnadselement Eksempler er: –Leasingkostnader for transportutstyr –Elektrisk kraft –Telekommunikasjonskostnader –Reparasjons- og vedlikeholdskostnader

4 Kapittel 3 og 4 4 Kontoklassifiseringsmetoden Bedriftens medarbeider foretar en gjennomgang av alle bedriftens kostnader og klassifiserer dem i kategoriene faste, variable eller sammensatte Fordrer god kunnskap om de enkelte avdelingers virkeområde og innsatsfaktorenes kostnadsforløp i forhold til aktiviteten

5 Kapittel 3 og 4 5 Høy-/lavmetoden Kostnadene observeres over tid ved ulike aktivitetsnivåer. Forskjellen mellom den høyeste og laveste kostnaden innenfor det relevante kapasitetsintervallet divideres med endringen i aktivitet mellom de to nivåer. Forholdet gir oss størrelsen på det variable kostnadselementet. Variabelt kostnadselement = Forskjellen i kostnad/Forskjellen i aktivitet Fast kostnadselement = TK – variabelt kostnadselement

6 Kapittel 3 og 4 6 Spredningspunktsdiagram Kostnadsobservasjonen plottes i et diagram og et gjennomsnitt av samtlige observasjoner tegnes inn i diagrammet Kostnadskurven kalles regresjonslinjen Skjæringspunktet mellom regresjonslinjen og y-aksen (kostnadene) angir nivået på det faste kostnadselementet

7 Kapittel 3 og 4 7 Minste kvadraters metode Metoden beregner regresjonslinjen matematisk ved å gjøre den samlede kvadrerte vertikale avstanden fra punktene til linjen minst mulig –Formlene finnes i statistikkbøker, men Excel har egen funksjon for beregningen Selv metoden gir nøyaktige tall ut fra matematiske beregninger, bør vi imidlertid alltid betrakte tallene som cirkatall. Excel-funksjonen kan også benyttes til å beregne en etterspørsels(pris)kurve.

8 Kapittel 3 og 4 8 Ingeniørmetoden Kyndige medarbeidere i bedriften bruker sin erfaring i å estimere kostnadssammenhenger Innbefatter kvantitative og kvalitative metoder, som tidsstudier, statistiske metoder, informasjon fra leverandører, konsulenter, etc.

9 Kapittel 3 og 4 9 Lærekurven  Bedriften kan forvente nedgang i direkte lønnskostnader per enhet jo mer erfaring de ansatte får i bearbeidingsprosessen Direkte lønn per time Antall enheter 100

10 Kapittel 3 og 4 10 Kapittel 4 Driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon Læringsmål: –Budsjettering av driftskostnader –Normalproduksjonen og normalsatser –Produktresultat og produksjonsresultat –Kalkulert og virkelig dekningsbidrag –Normalkostregnskapet basert på selvkost –Normalkostregnskapet basert på bidrag –Analyse av dekningsdifferanser

11 Kapittel 3 og 4 11 Hva er et budsjett? Et tallmessig uttrykk for bedriftens handlingsplan for en gitt fremtidig periode Baseres på og inneholder – Forventninger til omgivelsene – Målsettinger – Handlingsplaner – Ansvarsfordeling

12 Kapittel 3 og 4 12 Budsjettering av driftskostnader Utgangspunktet er planlagt solgt og tilvirket mengde av bedriftens produkter Planlagt produksjon = utgående beholdning + budsjettert salg - inngående beholdning

13 Kapittel 3 og 4 13 Budsjettering av driftskostnader Med utgangspunkt i planlagt produksjonsmengde i en normalperiode for bedriften, kan vi beregne – Direkte materialer – Direkte lønn – Indirekte variable kostnader – Indirekte faste kostnader – Aktivitetsnivået / kapasitetsutnyttelsen

14 Kapittel 3 og 4 14 Normalkalkulasjon Etterkalkyler bygger på virkelige tall og foreligger når regnskapsperioden er over Fra et styringssynspunkt trenger bedriften forkalkyler: – for å vite om en ordre skal aksepteres eller avvises – for løpende kalkulasjon av ordrer og produkter i regnskapsperioden

15 Kapittel 3 og 4 15 Tilleggssatser brukt i en forkalkyle kalles normalsatser –hva bedriften kan forvente av indirekte kostnader i forhold til aktivitetsnivået For normalsatser benyttes budsjettall for normalperioden Normalsatser Budsjetterte normale indirekte kostnader Budsjettert normalt fordelingsgrunnlag = Avdelingsvis normalsats

16 Kapittel 3 og 4 16 Normalkostregnskapet -selvkost

17 Kapittel 3 og 4 17 Den prinsipielle oppstillingen av normalkostregnskapet ført etter selvkostprinsippet Normalkostregnskapet har størst anvendelse i ordrebaserte tilvirkningsbedrifter

18 Kapittel 3 og 4 18 Fokus i normalkostregnskapet er på de indirekte kostnadene I forkalkylen benyttes budsjetterte tall for normalproduksjonen for de direkte og indirekte kostnadene Ved løpende oppfølging av ordrer eller ved en periodes utløp benyttes de virkelige regnskapstall for de direkte kostnadene, mens de indirekte kostnadene beregnes på grunnlag av normalsatsene og det virkelige aktivitetsnivået

19 Kapittel 3 og 4 19 Dekningsdifferanser Innkalkulerte indirekte kostnader basert på normalsatser - virkelig forbrukte indirekte kostnader = Dekningsdifferanser KOSTNADSSTEDER Hovedavdeling nr.... Virkelig forbrukte indirekte kostnader Innkalkulerte indirekte kost- nader basert på normalsatser Deknings-differanse Kostnads- fordelings- skjemaet Kalkulasjons- sammendraget

20 Kapittel 3 og 4 20 Normalkostregnskapet - selvkost Kalkulert resultat fremkommer produkt for produkt og betegnes produktresultatet Salgsinntekter - Kalkulert selvkost solgte varer = Produktresultat Virkelig resultat i perioden betegnes som produksjonsresultatet Totalt produktresultat + Dekningsdifferanser = Produksjonsresultatet

21 Kapittel 3 og 4 21 Kostnadsbegrepene 1 Innkalkulerte indirekte kostnader basert på normalsatser = normalkostnadene 2 Virkelige forbrukte indirekte kostnader –Forskjellen utgjør dekningsdifferansene

22 Kapittel 3 og 4 22 Normalkostnadene Variable normalkostnader = –normalsatsen ( i realiteten VEK)* aktiviteten Faste normalkostnader = –budsjettallene

23 Kapittel 3 og 4 23 Dekningsdifferansen - indirekte faste kostnader Innkalkulerte faste kostnader -Normalkostnader (budsjettet) +Normalkostnader (budsjettet) -Virkelig faste kostnader =Dekningsdifferanse Beskjeftigelsesavvik Forbruksavvik

24 Kapittel 3 og 4 24 Beskjeftigelsesavviket Innkalkulerte indirekte kostnader - Normkostnadene (budsjettet) = Beskjeftigelsesavviket Oppstår kun i de faste indirekte kostnader og skyldes at beskjeftigelsen/ kapasitetsutnyttelsen ble annerledes enn normalbeskjeftigelsen Per definisjon intet beskjeftigelsesavvik i de indirekte variable kostnader: – Innkalkulerte variable kostnader faller sammen med de variable normkostnadene. – Hvorfor?

25 Kapittel 3 og 4 25 Beskjeftigelsesavviket Bud. indirekte faste kostnader: kr Fordelingsgrunnlag: Maskintimer Bud. maskintimer: t Hva blir normalsatsen? Situasjon 1: Virkelig medgåtte maskintimer: t Situasjon 2: Virkelige medgåtte maskintimer: t

26 Kapittel 3 og 4 26 Forbruksavviket Normalkostnadene - Virkelige forbrukte kostnader = Forbruksavvik Oppstår både i de variable og faste indirekte kostnader og skyldes: – Det er forbrukt større eller mindre mengder av produksjonsfaktorene enn forutsatt – Prisstigning eller prisfall på produksjonsfaktorene – Den indirekte variable kostnadsstrukturen er allikevel ikke lineær – En substitusjon mellom de variable og faste indirekte kostnadene har oppstått i perioden

27 Kapittel 3 og 4 27 Beskjeftigelsesavvik og forbruksavvik beskjeftigelse Faste kostnader beskjeftigelse normal Produksjonsvolum Dekningsdifferansen Beskjeftigelses- avviket Forbruksavviket faktisk Innkalkulerte kostnader kr x antall timer Bud. indirekte faste kostnader: kr Fordelingsgrunnlag: Maskintimer Normalsats: kr per maskint. Bud. maskintimer: t Virkelig medgåtte maskintimer: t Virkelige indir. faste kostnader: kr

28 Kapittel 3 og 4 28 Normalkostregnskapet - bidrag

29 Kapittel 3 og 4 29 Dekningsdifferanser i bidragsregnskapet Dekningsdifferansen som oppstår mellom de innkalkulerte og virkelige indirekte variable kostnadene forklares kun med forbruksavvik

30 Kapittel 3 og 4 30 Oppgaver til neste gang Gjøre eksempel side 73 → Kapittel 3 oppg 3.2 Kapittel 4 – del og 4.8


Laste ned ppt "2 - 220807 Kapittel 3 og 4 1 Forelesning 2 - 220807 Valg av tillitsvalgt Forventningskontrakt Gjennomgang av oppgaver Kapittel 3 – Kostnadsestimering Kapittel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google