Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bourdieu og sosiale utdanningsforskjeller

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bourdieu og sosiale utdanningsforskjeller"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bourdieu og sosiale utdanningsforskjeller
Forelesning Ped 60 Arnbjørg Engenes

2 Først: repetisjon av Bourdieus nøkkelbegreper
Habitus Felt Kapital Rom Doxa

3 KAPITAL – forklaring av figur s 35
Økonomisk kapital: mye lite Kulturell kapital: mye lite

4 BOURDIEU om utdanning Attestert form for kulturell kapital!
Om Skolen: ”et undervisningssystem som i stor grad er åpent for alle og likevel strengt forbeholdt noen få (…)” Fra Symbolsk makt (1996) ”Skolen reproduserer sosial ulikhet” – hvorfor/hvordan?

5 Bourdieus utdanningssosiologi
Hvorfor lykkes overklassens barn best i utdanningssystemet? ”Utdanningssystemet opprettholder et symbolsk klassifiseringssystem!” Gjenkjennelse av kulturell kapital ”Hver pedagogisk handling er en symbolsk voldshandling!”

6 Eksempler fra pensum på ”BOURDIEU ANVENDT” (eller ikke):
Anton Hoëm Liv Gjems Inger Thronsden Monika Nerland Roger Säljö Hilde Lidèn St.meld. Nr. 16 ( )

7 Hoëm 1972 De som står fjernt fra den dominerende kulturen, vil ha vansker med å lykkes i skolen Skolesystemet opprettholder forskjellene mellom klassene, og forskjeller by/bygd

8 Gjems 2002 Barns læreprosesser mht å forstå andres tenkning: en individuell og/eller kognitiv prosess?

9 Throndsen 2002 Matteprestasjoner og strategier/metakognisjon/motivasjon Kjønnsforskjeller ”Veldig flinke, flinke, ikke så flinke” Forutsetninger for metakognisjon? Motivasjon? Behov for særskilt strategiundervisning: jf hva sier Bourdieu om dette? Jo: ”På samme tid utestengt og innestengt!”

10 Nerland 2002 Undersøkelse av hovedinstrument-undervisning i høyere musikkutdanning ”Det kan synes som om graden av samsvar med eller avstand til lærerens tenkemåter, eller mellom aktørenes habitus om man vil, er viktig for hvilke undervisningsstrategier som blir aktivisert” (s. 84) Transparente

11 Säljö 2001 Sosiokulturelt læringsperspektiv: fokus på bl a samspillet mellom individet og omverdenen Språkets funksjoner Læring er situert ”Mestring av sosiale praksiser kommer ofte ”nedenfra” og via nærmest kroppslig forankrede opplevelser av hvordan en skal handle i en situasjon.” (s. 152)

12 Lidèn 2001 Utjevning ved felles standard? Ulike verdensbilder
Usynliggjøring av utvelgelsesprosesser (f.eks pensum) og maktrelasjoner i skolen – ”barna drilles i lærerens forståelseshorisont” Individuell formallikhet vs et kollektivt likhetsbegrep Håndtering av forskjeller: på individnivå Kulturspesifikke kommunikasjonsformer

13 St.meld nr. 16 Tittel: … og ingen sto igjen
Dvs erkjennelse av politisk ansvar: ”Når forskjeller i læring så tydelig følger sosiale mønstre som i dag, er dette et samfunnsansvar vi må ta på oss.” (s.3) Basert på ambisjon om sosial utjevning: fra barnehage t.o.m. voksenopplæring

14 Tips til videre lesning om temaet:
Aamotsbakken, Bente (2003): Skolens kanon – vår viktigste lesedannelse? Rapport nr 9. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold Hansen, Marianne Nordli (1986): ”Sosiale utdanningsforskjeller”. Tidsskrift for samfunnsforskning bd. 27: 3-28 Hernes, Gudmund (1974): ”Om ulikhetens reproduksjon”, i Mortensen (red.): I forskningens lys. Oslo: NAVF Kjærnsli, Marit m.fl.(2004): Rett spor eller ville veier? Norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i PISA Oslo: Universitetsforlaget


Laste ned ppt "Bourdieu og sosiale utdanningsforskjeller"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google