Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nov.2008 HDH Eksamensforberedelser F2A og F2B. nov.2008 HDH Mål 2. semester Utvikle en etisk reflektert holdning til og faglig forståelse av mangfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nov.2008 HDH Eksamensforberedelser F2A og F2B. nov.2008 HDH Mål 2. semester Utvikle en etisk reflektert holdning til og faglig forståelse av mangfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 nov.2008 HDH Eksamensforberedelser F2A og F2B

2 nov.2008 HDH Mål 2. semester Utvikle en etisk reflektert holdning til og faglig forståelse av mangfold og likeverd gjennom ulike perspektiver (sosialisering, natur, kultur, bevegelse og helse). Utvikle en etisk reflektert holdning til og faglig forståelse av mangfold og likeverd gjennom ulike perspektiver (sosialisering, natur, kultur, bevegelse og helse).

3 nov.2008 HDH Emner 2. semester Likestilling og likeverd Likestilling og likeverd Kulturelt mangfold Kulturelt mangfold Didaktikk Didaktikk Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens samfunnsmandat

4 nov.2008 HDH Emner 3. semester 3. semester: 10 studiepoeng. Studentene skal: Tilegne seg kunnskap om tilrettelegging av gode utviklings- og læreprosesser for barn fra småbarnsalder til skolestart. Tilegne seg kunnskap om tilrettelegging av gode utviklings- og læreprosesser for barn fra småbarnsalder til skolestart. Tilegne seg kunnskaper om barns rett til medvirkning, teorier om barnet som subjekt og om identitetsutvikling. Tilegne seg kunnskaper om barns rett til medvirkning, teorier om barnet som subjekt og om identitetsutvikling. Få innsikt i og forståelse for ulike teorier om kjønn og kjenne metoder for å fremme likestilling og likeverd mellom gutter og jenter. Få innsikt i og forståelse for ulike teorier om kjønn og kjenne metoder for å fremme likestilling og likeverd mellom gutter og jenter. Tilegne seg kunnskap i pedagogisk ledelse. Tilegne seg kunnskap i pedagogisk ledelse.Tema: Omsorg Omsorg Pedagogiske modeller som utrykk for ulike pedagogiske grunnsyn Pedagogiske modeller som utrykk for ulike pedagogiske grunnsyn Ulike teorier om læring Ulike teorier om læring Ulike teorier om lek Ulike teorier om lek De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Kjønn og likestilling Kjønn og likestilling

5 nov.2008 HDH Læringsmål 3. semester Gjennom pedagogikkfagets teoretiske og praktiske arbeid skal studentene utvikle innsikt og kritisk refleksjon for å kunne utøve yrket som førskolelærer.

6 nov.2008 HDH Litteratur 2. semester DIDAKTIKK OG PEDAGOGISKE GRUNNSYN (inkl. etikk) Gunnestad, A. (2007) Didaktikk for førskolelærere – en innføring. Oslo, Universitetsforlaget.Kap. 4 og 5 Haugen, Løkken og Röthle (red) (2005): Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo, Cappelen Akademisk. Kapittel 1-3. Lillemyr, O. F. (2004) Lek, opplevelse, læring i barnehage og skole. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 5-7. Åberg, A og Lenz-Taguchi, H (2005) Lyttende pedagogikk. Oslo, Universitetsforlaget. Del III s 95- 151. LIKESTILLING OG LIKEVERD / EN INKLUDERENDE, FLERKULTURELL BARNEHAGE Davies, B. (2003) Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm, Liber. Forord og innledning + kap. 3. Frønes, I. (2005) Moderne barndom. Oslo, Cappelen Akademisk (side 64-93) Gjervan, M. (red) (2006) Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. KD (side 3-51) Gjervan, Andersen og Bleka (2006) Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen. Oslo, Cappelen. Juuso og Bjørn (2006) Temahefte om samisk kultur i barnehagen KD (side 28-38) Larsen og Moen (2007) Taterne – en nasjonal minoritet i Barnehagefolk. Pedagogisk Forum (side 82-91) Rossholt, N. (2006) Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. KD (side 5- 43) Verden i barnehagen (2004) Særtrykk av Barnehagefolk. Pedagogisk Forum

7 nov.2008 HDH Litteratur 3. semester Alnervik, K. (2007). Å utvikle pedagogisk dokumentasjon ved hjelp av veiledning. I Veiledning i pedagogisk arbeid. Kroksmark og Åberg (red). Fagbokforlaget. (s. 248-266) Askeland og Sataøen (2000). Å høyre til. Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst Oslo: Gyldendal. Del 1 og Del 4. Becher, A. A. (2006). Flerstemming mangfold. Samarbeid med minoritetsforeldre. Bergen: Fagbokforlaget Kap. 3 og 5 (s 59-78 og 97-111) Bjervås, L. (2003) Det kompetente barnet. I Johansson og Pramling Samuelsson. red. Barnehagen. - barnas første skole. Oslo: Pedagogisk Forum (s.60-86) Dahlberg, G. Moss, P. og Pence, A. (1999). Fra kvalitet til meningsskaping – morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 3 (s73-99) Gotvassli, K. Å. (2004). Et kompetent barnehagepersonale. Om personal- og kompetanse-utvikling i barnehagen. Kristiansand S: Høyskoleforlaget. Kap. 1-5 (s 13-111) Jansen T. T. (2008). Prosjektarbeid med barn. I Barnehagefolk 1/2008 (s 5-16) Jansen, T.T(2008) Å arbeide mot det ukjente. Prosjektarbeid med barn i barnehagens faglige virksomhet. I Moser og Pettersvold. red. En verden av muligheter – fagområdene i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (s.175-197) Lillemyr, O. F. (2004). Lek, opplevelse og læring i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 11 (s 170- 188) Løkken, G. (2007). Barnehagepedagogikk og dannelse. I Ny rammeplan, ny barnehagepedagogikk? Moser og Röthle red. Oslo: Universitetsforlaget. (s 119-132) Moser, T og Sanna, T (2007). Barnet som læringsaktør i barnehagen. Kunnskap som mål og prosess. I Ny rammeplan, ny barnehagepedagogikk? Moser og Röthle red. Oslo: Universitetsforlaget (s133-148) Søbstad, F.(2005) Småbarnas humoropplevelser. I Småbarnspedagogikk. Haugen, Løkken og Röthle (red). Oslo: Cappelen. Kap 10 (s 165-182) Tholin, K. R. (2007). Omsorg og medvirkning. Barn som medskapere av fellesskapet i barnehagen. I Ny rammeplan, ny barnehagepedagogikk? Moser og Röthle red. Oslo: Universitetsforlaget (s 149-166) Wadel, C. (1997). Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. I Fuglestad og Lillejord, (red) Pedagogisk ledelse – et relasjonelt perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. (s 39-56) Østrem, S. (2007). Hva betyr ”det tredje” for barnet som subjekt? I Barnehagefolk, nr.1. Pedagogisk forum (s12-27) Pedagogisk forum (s12-27) Østerås, B.(2007) Er det jentene som skal endres? I Barnehagefolk 4/2007

8 nov.2008 HDH Obligatorisk gruppelogg. Loggen skal inneholde hvem som var tilstede på avtalte møter og avtalt arbeid, hvilke arbeider er avtalt at gruppemedlemmer gjør til neste møte, osv. Denne loggen skal leveres som vedlegg til papirutgavene av presentasjonsmappa.

9 nov.2008 HDH Vurderingskriterier for presentasjonsmappen (2007): Dokumenterer innsikt og kunnskap i tilknytning til (gitte) temaer Dokumenterer innsikt og kunnskap i tilknytning til (gitte) temaer Dokumenterer fagkunnskap ved henvisning til relevant faglitteratur, barnehageloven og Rammeplan for barnehagens oppgaver og innhold. Dokumenterer fagkunnskap ved henvisning til relevant faglitteratur, barnehageloven og Rammeplan for barnehagens oppgaver og innhold. Viser evne til refleksjon Viser evne til refleksjon Viser evne til skriftlig framstilling Viser evne til skriftlig framstilling Viser evne til å anvende erfaringer fra praksis Viser evne til å anvende erfaringer fra praksis

10 nov.2008 HDH Eksamensform METATEKST En felles innledning Individuell Individuell En felles avslutning

11 nov.2008 HDH Metatekst Presentasjonsmappen skal inneholde en innledende Metatekst, hvor det redegjøres for følgende: 1. Begrunnelse for utvalg av arbeider fra ulike sjangere fra arbeidsmappen. 2. Refleksjon rundt de enkelte arbeidene og deres relasjon til fagenes læringsmål 3. Refleksjon over teoretiske og praktiske ferdigheter og evnen til å operasjonalisere disse i praksis 4. Refleksjon og vurdering av hvordan samarbeid og responsarbeid har vært en viktig del av et ferdig arbeid 5. Refleksjon og vurdering av eget arbeid med pensum i studiet 6. Refleksjon og vurdering av eget arbeid med studiet som helhet

12 nov.2008 HDH Hva har vi av godkjente mappeprodukter fra 2. og 3. semester? Hva har vi av godkjente mappeprodukter fra 2. og 3. semester? Hvilke temaer har vi vært innom der? Hvilke temaer har vi vært innom der? Hva er sentral pensumlitteratur knyttet til disse temaene? Hva er sentral pensumlitteratur knyttet til disse temaene? Hva har vært spesielt interessant for den enkelte? Hva har vært spesielt interessant for den enkelte? Hvordan kan vi forberede oss i basisgruppene? Hvordan kan vi forberede oss i basisgruppene? Hvordan skal vi jobbe i eksamensperioden? Hvordan skal vi jobbe i eksamensperioden? Lage en kontrakt/avklare forventninger Lage en kontrakt/avklare forventninger Lage en arbeidsplan/grovplan Lage en arbeidsplan/grovplan

13 nov.2008 HDH 5.semester Individuell muntlig høring i pedagogikk Ekstern sensor Ekstern sensor Pedagogikkarakteren fra 3. (49%) og 5.semester (51%) slås sammen til en egen karakter som påføres vitnemålet Pedagogikkarakteren fra 3. (49%) og 5.semester (51%) slås sammen til en egen karakter som påføres vitnemålet


Laste ned ppt "Nov.2008 HDH Eksamensforberedelser F2A og F2B. nov.2008 HDH Mål 2. semester Utvikle en etisk reflektert holdning til og faglig forståelse av mangfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google