Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interessentdialog Småskala matproduksjon Stein Ivar Ormsettrø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interessentdialog Småskala matproduksjon Stein Ivar Ormsettrø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Interessentdialog Småskala matproduksjon Stein Ivar Ormsettrø
direktør for helse og hygiene

2 Aktuelle saker fra Mattilsynet
Hovedprioriteringer 2007 Sjømat, Beredskap, Effektivisering (Fagsystem, kvalitetssystem, kjøttkontroll, virksomhetsgodkjenninger) Redusert budsjettramme Organisasjonsgjennomgang Nasjonale oppgaver, Ledelse, Lokalleddet, Regionleddet Hygienepakken

3 Hygienepakken - Hvorfor nytt regelverk
Sikre forbrukerne trygg mat Like regler innenfor EØS-området for å oppnå fri flyt av næringsmidler Fra detaljstyring til målstyring Forenkling – færre direktiver / rettsakter

4 Nye prinsipper Bruk av forordninger for å hindre nasjonale forskjeller i hvordan reglene skal forstås og hvordan tilsynet skal utføres. Inkludere hele verdikjeden, dvs primærprodusenten og alle ledd av matvarekjeden, herunder innsatsmidler og utstyr til bruk i denne sammenheng. Nye felles styringsprinsipper bl.a. gjennom krav til fareanalyser (HACCP) og oppfordring om å utvikle bransjevise retningslinjer. Fokus på foretakenes ansvar.

5 Forskrift om næringsmiddelhygiene – H1
Generelt Lokaler og drift som brukes til alle typer næringsmiddelforetak skal være egnet til å sikre helsemessige trygge matvarer. Detaljreglene er erstattet av begreper som ”om nødvendig”, ”hvis det er relevant”, ”passende”, ”hensiktsmessig” og ”tilstrekkelig” - for å oppfylle forordningens mål. Forskriften inkluderer også de innholdsmessige kravene for primærproduksjonen, og stiller krav til primærprodusentens egenkontroll med produksjonen av næringsmidler/råvarer

6 Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse - H2
Generelt Forordningen omhandler spesielle hygieneregler for animalske produkter (melk, kjøtt, egg, fisk etc), og disse kommer i tillegg til de generelle reglene for næringsmidler i sin alminnelighet gitt i H1. Gjennom H2 skjer det en gjennomgripende harmonisering av hygienebestemmelsene på animalieområdet. Fokus på resultater og måloppnåelse ikke på selve detaljene.

7 Nasjonale tilpasninger
Aktuelt ved : Bruk av Tradisjonelle metoder Foretak som ligger i områder med særlige geografiske vansker Norge har så langt ikke funnet behov for slike tilpasninger i forhold til nytt regelverk. 7

8 Nasjonale retningslinjer
Nasjonale myndigheter skal oppfordre bransjene til å utarbeide retningslinjer for god hygienepraksis og for anvendelse av HACCP-prinsippene. Utbredelse og bruk av nasjonale retningslinjer skal være en sentral del av rammebetingelsene. Retningslinjene skal ”aksepteres” av Mattilsynet. Bruk av nasjonale retningslinjer åpner for fleksible løsninger og større forutsigbarhet når det gjelder egne rammebetingelser. Tilsynsmodell for småskala matproduksjon kan i så måte være et nyttig utgangspunkt, selv om den antakelig på enkelte områder skisserer løsninger som det nye regelverket ikke har til hensikt å regulere. Det er utarbeidet veileder for nasjonale retningslinjer. Foretakslederne skal innføre system for å identifisere hvor varer kommer fra og til hvem varer leveres, (jf. Food Law artikkel 18).

9 Generelt, ikrafttredelse
Småskala matproduksjon har ikke fått særskilt omtale i nytt hygieneregelverk. Forutsatt at alle sider av mattryggheten er ivaretatt, er det nye regelverket såpass fleksibelt at produsentene ikke bør ha problemer med å etterleve det, enten man er nisjeprodusent av kortreist mat eller industriell aktør.   Det nærmeste vi kommer en differensiering av krav måtte være at det for små og mellomstore aktører gis lempninger i kravet til full HACCP. Nytt regelverk vil antakelig bli vedtatt i EØS-komiteen før jul og i Stortinget i vårsesjonen. Seneste ikrafttredelse er skissert til Det er utarbeidet veileder for nasjonale retningslinjer. Foretakslederne skal innføre system for å identifisere hvor varer kommer fra og til hvem varer leveres, (jf. Food Law artikkel 18).


Laste ned ppt "Interessentdialog Småskala matproduksjon Stein Ivar Ormsettrø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google