Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Guro Hansen Helskog Praktisk filosofi med ungdom Guro Hansen Helskog Modum Bad - Samlivssenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Guro Hansen Helskog Praktisk filosofi med ungdom Guro Hansen Helskog Modum Bad - Samlivssenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Guro Hansen Helskog Praktisk filosofi med ungdom Guro Hansen Helskog Modum Bad - Samlivssenteret

3 Guro Hansen Helskog Hva vi skal gjøre de neste fem timene: 1. Praktisk filosofi med utgangspunkt i Dialogos – perspektivet og grunnlagstenkningen 2. Fire praktiske øvelser 3. Oppsummerende og avsluttende dialog om samtaleledelse generelt og filosofi med ungdom spesielt Pauser ved aktivitetsskifter. Lunch ca 12.00

4 Guro Hansen Helskog Selv om forsøket på å skape fred i verden gjennom indre forvandling av enkeltmennesker er vanskelig, er det den eneste måten (…). Fred må først utvikles inne i enkeltmennesket. Og jeg tror at kjærlighet, medfølelse og uselviskhet er det grunnleggende fundamentet for fred. Så snart disse egenskapene er utviklet hos ett menneske, er han eller hun i stand til å skape en atmosfære av fred og harmoni. Denne atmosfæren kan utvides fra enkeltmennesket til hans familie, fra familien til samfunnet, og etter hvert til hele verden. Dalai Lama

5 Guro Hansen Helskog Herder: Bildung zur Humanität Å utvikle sin humanitet – sin menneskelighet - er en oppgave for hvert individ og for hver generasjon hvis de skal unngå å synke ned i brutalitet og destruktivitet. I prosessen med å bli et sant menneske, trenger vi i særlig grad språk. Ordene er som briller eller øyne, og man er avhengige av språket for å se – oss selv, våre handlinger og våre relasjoner til andre og til verden. Opplysningstidshumanistene behandlet det individuelle og det allmenne, det private og det offentlige, det pedagogiske og det politiske som sammenvevde enheter.

6 Guro Hansen Helskog Eksempel: William Shakespeares skolegang i 1580-årene Skolens hovedmålsetting: Å utvikle tankens klarhet og evnen til å føre en fornuftig og presis argumentasjon. Middelet: Filologiske og litterære studier. Latin og gresk Moralsk-etisk vinkling på undervisningen – hvordan bli et godt samfunnsmenneske? Språk ble sett på som synliggjort tenkning. Å forbedre menneskets språkbruk var ensbetydende med å forbedre hjernen, og å høyne dets intelligens. Grammatikk, retorikk, logikk, moralfilosofi, litterære studier (antikkens tekster – Ovid, Vergil, Horats, Juvenal, Persius). Tekstene skulle leve videre i menneskenes sinn og gi næring til deres tenkning og forståelse

7 Guro Hansen Helskog 400 år etter Shakespare, og 200 år etter Herder: Fragmentering, spesialisering, individualisering Av måten individet snakkes om og behandles av ”staten”: - helse/sosial/psykiatrifeltet - barne- og familiefeltet - utdanningsfeltet - kultur- og kirkefeltet Av vitenskapene – behandler og snakker om mennesket på svært ulike måter - naturvitenskapene/biologien - samfunnsvitenskapene - de humanistiske fagene

8 Guro Hansen Helskog Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowlegde we have lost in information?  T.S. Eliot 1934

9 Guro Hansen Helskog Et menneske som bare styres av fornuften, er en barbar. Et menneske som bare lar seg styre av følelsene, er en villmann. Friedrich Schiller: Om menneskets estetiske oppdragelse i en rekke brev (1795)

10 Guro Hansen Helskog Filosofiske samtaler som visdoms- og klokskapsdannende praksis Ordet ”filosofi” stammer fra gresk ”filo” (kjærlighet, venn) og ”sophia” (visdom, innsikt, klokskap). Filosofi blir da ”kjærlighet til visdom” En filosof blir en som er ”venn av innsikt og klokskap” Både klokskap og visdom har med kunnskap, følsomhet og moral å gjøre (det sanne, det skjønne og det gode) Kant: Filosofen er en ”mester i visdommen”

11 Guro Hansen Helskog Dialogos ”Dia” betyr ”gjennom” ”logos” betyr bl.a. ”ord”, ”fornuft”, ”tale” og ”Visdom” Navnet Dialogos viser således både til den praktiske virksomheten bøkene legger opp til, og til formålet med arbeidet:  Vi undersøker ordene våre, eller forestillingene, ideene og begrepene våre  Vi øver opp fornuften eller tenkningen vår  Vi gjør det gjennom å tale sammen i filosofiske samtaler  Vi søker visdom gjennom dette arbeidet

12 Guro Hansen Helskog Den filosofiske væremåten Tvilende og spørrende holdning til etablerte sannheter, også egne. Ser at enhver sak har minst to sider, og at tvilen står i sannhetens tjeneste. Nøyer seg ikke med en overflatisk forståelse av fenomenene, men søker under og bak

13 Guro Hansen Helskog Viten er tvetydighetens kunst. Bare den som vet å sette motsatte muligheter i likevekt, er vitende (Søren Kierkegaard). I en filosofisk samtale: Få elevene til å lete etter/se flere mulige svar, lete etter argumenter for og imot, finne motsetninger/tvetydigheter, får folk til å lytte til hverandre, gjenta, oppsummere osv

14 Guro Hansen Helskog DIALOGOS 1. Praktisk filosofi 2. Argumentasjon og begrunnelse 3. Kriterier og perspektiv 4. Tolkning og forståelse 5. Erfaring 6. Eksistens 7. Følelser 8. Mennesket i sammenheng 9. Etikk og moralsk handling 10. Visdom

15 Guro Hansen Helskog Fire praktiske øvelser  Øvelse med utgangspunkt i Dialogos – -formulering av filosofisk spørsmål  ”Hva er sammenhengen mellom erfaring og identitetsdannelse?” - arbeid med personlige eksempler  ”Bør elever behandles likt?” Arbeid med motsatte argumenter  ”Hva innebærer det å være en god klasseleder?” Arbeid med svar

16 Guro Hansen Helskog Praktisk filosofi med utgangspunkt i Dialogos: Vi starter som regel filosofiøkten med en hendelse: Å lese en tekst, studere et bilde, gjøre en øvelse, spille et rollespill. Hensikten er å sette i gang tankene, og etablere en felles erfaring og et felles utgangspunkt å arbeide ut fra.

17 Guro Hansen Helskog Kap 3 Kriterier og perspektiv Økt 23 Øynene som ser

18 Guro Hansen Helskog Handler ikke primært om konkrete fenomener eller fakta Kan ikke knyttes til enkeltmenneskers private agenda (blir da et psykologisk spørsmål) Har en fundamental karakter og henger sammen med dypereliggende forhold Formuler et filosofisk spørsmål med utgangspunkt i øvelsen vi akkurat har gjort. Et filosofisk spørsmål

19 Guro Hansen Helskog Formulering og undersøkelse av personlige eksempler Hva er sammenhengen mellom erfaring og identitetsdannelse? Finn et eksempel på en gang du selv gjorde en erfaring som samtidig virket identitetsdannende i ditt liv. Kriterier: Det skal være en spesiell hendelse Den skal være avgrenset i tid, og kunne fortelles som en kort historie med en klar begynnelse, et tydelig handlingsforløp og en klar avslutning. Du bør ha litt avstand til hendelsen, slik at du kan forholde seg analytisk til den.

20 Guro Hansen Helskog Metasamtalen Hva har vi gjort? Hva har vi kommet fram til? Hva fikk vi ut av det?  Hva følte jeg underveis?  Hva tenkte jeg underveis?  Hva lærte jeg? Hvilke grep brukte samtaleleder?

21 Guro Hansen Helskog Hvorfor personlige eksempler? Ordene kommer fra den ytre verden. Hvis ordene forblir utenfor oss, får de ikke noen dypere, indre mening for oss. Vi må gjøre dem til våre gjennom å legge erfaring og opplevelse inn i dem. Å lære er å oppdage Å ha ord ≠ å forstå noe

22 Guro Hansen Helskog Formulering og undersøkelse av argumenter Bør elever behandles likt? Ja, fordi…. Nei, fordi….

23 Guro Hansen Helskog Les opp argumentene. Lytt til de andres argumenter. Finn et argument du er helt uenig i. Skriv det ned.

24 Guro Hansen Helskog Metasamtalen Hva har vi gjort? Hva har vi kommet fram til? Hva fikk vi ut av det?  Hva følte jeg underveis?  Hva tenkte jeg underveis?  Hva lærte jeg? Hvilke grep brukte samtaleleder?

25 Guro Hansen Helskog Formulering og undersøkelse av svar Hva innebærer det å være en god klasseleder? Formuler et svar i én setning

26 Guro Hansen Helskog Metasamtalen Hva har vi gjort? Hva har vi kommet fram til? Hva fikk vi ut av det?  Hva følte jeg underveis?  Hva tenkte jeg underveis?  Hva lærte jeg? Hvilke grep brukte samtaleleder?

27 Guro Hansen Helskog Grep du kan bruke i ledelsen av samtalene: Du kan  Be ungdommene vurdere utsagnet sitt i forhold til utgangsspørsmålet  Be ungdommene utsagn, eksempler osv mht likheter og forskjeller  Spørre etter grunner/argumenter  Spørre etter motargumenter  Spørre etter eksempler  Spørre etter moteksempler  Spørre om noen kan gjenta det siste taler sa (sikrer at alle lytter, at alle har forstått taleren rett)

28 Guro Hansen Helskog Grep du kan bruke forts…  Avbryte innspill underveis fordi de ikke svarer på spørsmålet, ikke holder seg til temaet eller blir for omstendelige  Be folk formulere seg kortere – trekke ut essensen av det som er sagt  Bruke håndsopprekning: Hvem er enige med…? Hvem er uenige med…?  Be ungdommene se seg selv utenfra: Hva kjennetegner en person som sier/gjør…?  La ungdommene få tenkepauser (med eller uten skriving  Be noen oppsummere tankeveien vi har gått så langt  Hold en metasamtale

29 Guro Hansen Helskog Å lede filosofiske samtaler Tenk i spørsmål, ikke i svar Utforsk temaet/spørsmålet/problemet sammen med ungdommene, men la dem lete etter svaret selv Unngå å si hva du mener så lenge undersøkelsen pågår Lytt til ungdommene, og sørg for at de lytter til hverandre Få ungdommene til å vurdere hverandres innspill Vær tilstede i samtalen, og ha samtidig så mye distanse til det som skjer at du klarer å vurdere hva som skal være ditt neste valg.

30 Guro Hansen Helskog Hvordan kan filosofisk refleksjon med ungdom være verdifullt? Først: Det ligger et premiss implisitt i dette spørsmålet, Hvilket? Dernest: Formuler et svar i én setning

31 Guro Hansen Helskog Filosofisk praksis som søken etter visdom Å søke visdom er å søke Sannhet, Skjønnhet, Godhet, Kjærlighet, Medfølelse Selvrefleksjon Selvstendig tenkning Erkjennelse og anerkjennelse Etisk bevissthet Språklig bevissthet Analytisk og kritisk evne Åpen, spørrende og fleksibel holdning Evne til å gå i virkelig dialog Toleranse, respekt, tillit, likeverd Konfliktforståelse – konfliktforebygging – konflikthåndtering Gjennom samtalen omdannes gruppen til et undrende, reflekterende og undersøkende fellesskap.


Laste ned ppt "Guro Hansen Helskog Praktisk filosofi med ungdom Guro Hansen Helskog Modum Bad - Samlivssenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google