Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristin R. Tholin, 301106 1 HVA ER LÆRING? Tønsbergstudiet, videreutdanning, 30.11.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristin R. Tholin, 301106 1 HVA ER LÆRING? Tønsbergstudiet, videreutdanning, 30.11.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristin R. Tholin, 301106 1 HVA ER LÆRING? Tønsbergstudiet, videreutdanning, 30.11.06

2 Kristin R. Tholin, 301106 2 Fra studieplanen: Den lærende barnehagen Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig alder (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold) Studiet vil legge vekt på barnehagen som en lærende organisasjon der barn og voksne kan lære av hverandre gjennom det daglige samspillet omkring et meningsskapende innhold. Førskolelærerne har ansvar for barnehagens læringsmiljø og å lede læringsprosesser som involverer alle i barnehagen.

3 Kristin R. Tholin, 301106 3 DISPOSISJON: Læring i rammeplan for bhg, 2006? Historisk tilbakeblikk Hva er læring? Ulike perspektiver på læring Om å lese og skrive for å lære Gruppearbeid Sosiokulturelt læringsforståelse

4 Kristin R. Tholin, 301106 4 Rammeplan for barnehagens innhold og organisering, 2006 læring omtales i rammeplanen i et eget kapittel (2.3), s.26-27. ingen eksplisitt definisjon av læring innholdet i barnehagen skal fortsatt bygge på et helhetlig læringssyn lek anses som grunnleggende læringsform Begrepene formell og uformell læring videreføres

5 Kristin R. Tholin, 301106 5 Rpl.06 fortsetter: personalet må ha et aktivt forhold til barns læringsprosesser personalet skal motivere til læring for alle. De må bruke sin egen kunnskap og faglighet for å vekke og stimulere barns lærelyst fagområdene (kap. 3, s. 32-44) stor betydning for å konkretisere innhold og mål for læring i barnehagen opprettholdes målformuleringen som prosessmål (ingen resultatmål for noen av fagområdene) Nytt; det spesifiseres krav til personalet

6 Kristin R. Tholin, 301106 6 HVA ER LÆRING? 4 måter å bruke begrepet ”læring” på: 1. Resultater av læringsprosessene (det som er lært) 2. De mentale prosessene i den enkelte 3. Ytre samspillsprosesser som er en forutsetning for de indre 4. Undervisning Knud Illeris (2000): Læring

7 Kristin R. Tholin, 301106 7 HVA ER LÆRING?

8 Kristin R. Tholin, 3011068 Paradigmeskifte? Fra fokus på teaching (førskolelærerens aktiviteter og barns individuell læring Fra fokus på teaching (førskolelærerens aktiviteter og barns individuell læring) ▼ Til fokus på learning (barnas læreprosesser gjennom samhandling)

9 Kristin R. Tholin, 301106 9 OM Å LESE OG SKRIVE FOR Å LÆRE

10 Kristin R. Tholin, 301106 10 Ulike teorier ”Det vil ikke være riktig å hevde at det ene er bedre enn noe annet, men at de ulike synene kan bidra med viktige perspektiver. På mange måter fyller teoriene ut hverandre” (Røys 2000:123). ”Det er viktig å trekke fram de sidene ved hver tradisjon som kan føre til den beste utviklingen og læringen hos barna, og bruke disse prinsippene som en støtte i arbeidet når det er hensiktsmessig” (ibid:88). Fra Margrete Jærnes, HISF

11 Kristin R. Tholin, 301106 11 ULIKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING Behaviorisme fram til 1950 (Pavlov, Skinner) Kognitivisme fra 1950 (Piaget, Bruner, Vygotsky) Sosiokulturelt fra 1970 (Vygotsky, Mead og Dewey. Senere Bruner, Lave, Wenger, m.flere)

12 Kristin R. Tholin, 301106 12 BEHAVIORISTISKE LÆRINGSTEORIER LEGGER VEKT PÅ: Atferd er styrt av ytre påvirkninger Læring skjer ved betinging og assosiasjoner Sentrale begreper: Stimulus og Respons Sentrale begreper: Straff og Belønning TO HOVEDRETNINGER: Klassisk betinging (Pavlov) Operant betinging (Skinner)

13 Kristin R. Tholin, 301106 13 KOGNITIVE LÆRINGSTEORIER LEGGER VEKT PÅ: SPRÅK, TENKNING OG PROBLEMLØSNING INDRE MOTIVASJON MENNESKETS IBOENDE AKTIVITETSTRANG TO HOVEDRETNINGER: KOGNITIV KONSTRUKTIVISME (PIAGET) SOSIAL KONSTRUKTIVISME (VYGOTSKY)

14 Kristin R. Tholin, 301106 14 SOSIOKULTURELLE LÆRINGSTEORIER: LEGGER VEKT PÅ: Forskyvning i fokus fra individ til det sosiale og konteksten Situasjonen er viktig Kognitive prosesser er ikke isolert i hodet, men forankret i sosiale situasjoner Språk og kommunikasjon er svært sentralt

15 Kristin R. Tholin, 301106 15 Særtrekk ved teoriene: Behaviorisme:Kognitivisme:Sosiokulturelt: Menneskesyn: Mennesket er et objekt og passivt Læringssyn: Læring skjer gjennom S-R mekanismer, med ytre belønning som driv. Mest enkle ferdigheter og følelser Menneskesyn: Mennesket er et subjekt og aktivt Læringssyn: Vekt på intellektuelle aktiviteter, tenkning og problemløsing. Menneskesyn: Mennesket er et subjekt, aktivt og sosialt Læringssyn: Barnet alltid en del av en kontekst – sosiale konstruksjoner

16 Kristin R. Tholin, 301106 16 Sosiokulturelt læringssyn: 1. Læring er situert 2. Læring er grunnleggende sosial 3. Læring er distribuert 4. Læring er mediert 5. Språket er sentralt i læringsprosesser 6. Læring er deltakelse i praksisfellesskap (Dysthe 2001)

17 Kristin R. Tholin, 301106 17 ALL FORSKING OG ERFARING VISER AT DET ER KORLEIS BARN OPPLEVER Å VERTA MØTT, KORLEIS PERSONALET LYTTAR TIL BARNET, PRØVER FORSTÅ DET UT FRÅ BARNET SINE YTRINGAR OG SIGNAL, KORLEIS PERSONALET RESPEKTERER, STØTTAR OG RETTLEIAR DET SOM ER DEN MEST AVGJERANDE FAKTOREN FOR KVALITETEN I BARNEHAGEN OG FOR BARN SI UTVIKLING, TRIVSEL OG LYST TIL Å LÆRA. (Haugen 1998:12)

18 Kristin R. Tholin, 301106 18 DEN ETISKE UTFORDRINGEN: Med vår blotte holdning til hinanden er vi med til at give hinandens verden dens skikkelse. Hvilken vidde og farve den andres verden får for ham selv er jeg med til at bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at gøre den vid eller snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller kedelig - og ikke minst er jeg med til at gøre den truende eller trygg. Ikke ved teorier eller anskuelser, men ved min blotte holdning. (Løgstrup i ”Omsorg og Pedagogik” Haugen, s 73 ).

19 Kristin R. Tholin, 301106 19 Anerkjennende kommunikasjon Løvlie Schibbye (2002) poengterer at ”anerkjennelse er ikke noe du har, men noe du er (ibid:247). Bae (1996) viser til fire kjennetegn på anerkjennelse: å forstå den bakenforliggende mening bekreftelse av den andres erfaring og opplevelse åpenhet innebærer å kunne oppgi kontrollen selvrefleksjon og avgrensethet

20 Kristin R. Tholin, 301106 20 Litteratur Bae, Berit (1996) Det interessante i det alminnelige. Oslo. Pedagogisk Forum Dysthe, Olga (2001): Dialog, samspel og læring. Abstrakt forlag Haugen, Synnøve (1998) Omsorg og pedagogikk. Oslo. Det Norske Samlaget Illeris, Knud (2000): Læring. Gyldendal akademisk Røys, Helge(2000): Pedagogisk landskap. Grunnbok i pedagogisk arbeid. Oslo NKS- forlaget. Schibbye, Anne-Lise Løvlie (2002): En dialektisk relasjonsforståelse. Oslo..


Laste ned ppt "Kristin R. Tholin, 301106 1 HVA ER LÆRING? Tønsbergstudiet, videreutdanning, 30.11.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google