Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temadag i Førskolelærerutdanning RAMMEPLANENS UTFORDINGER Thomas Moser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temadag i Førskolelærerutdanning RAMMEPLANENS UTFORDINGER Thomas Moser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Temadag i Førskolelærerutdanning RAMMEPLANENS UTFORDINGER Thomas Moser
Temadag i førskolelærerutdanning Barnehagens rammeplan – forpliktende og utfordrende HVE, Bakkenteigen RAMMEPLANENS UTFORDINGER Thomas Moser T. Moser HVE-Barnehagesenteret - Rammeplanens utfordringer

2 FORELESNINGENS STRUKTUR
Revidert rammeplan og ny lov –bakgrunn og noe substans Barnehagen en pedagogisk virksomhet – og ikke bare tilrettelagt Den reviderte rammeplanen: (kritiske) spørsmål og utfordringer HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

3 NY BARNEHAGELOV REVIDERT RAMMEPLAN
HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

4 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning
RAMMEPLANEN er en forskrift til Barnehageloven (som er det grunnleggende dokument) er forpliktende (for eiere, drivere/personalet) sier noe om hensikt, mål, innhold, arbeidsmåter og rammebetingelser er mindre konkret enn en læreplan, særlig med tanke på mål (resultatmål) HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

5 LOV- OG RAMMEPLANPERSPEKTIV – ET BINDELEDD
HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

6 RAMMEPLAN (LÆREPLAN): FUNKSJONER
Temadag i Førskolelærerutdanning RAMMEPLAN (LÆREPLAN): FUNKSJONER INFORMASJON (konkretisering av virksomhetens oppgaver/samfunnsmandat; betydning og verdigrunnlag) DEFINISJON (mål; innhold; arbeidsmåter) ORGANISERING (pedagogisk virksomhet; samarbeid) LEGITIMERING (virksomhetens praksis) DOKUMENTASJON OG EVALUERING (grunnleggende informasjoner for kvalitetssikring og -utvikling) HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning T. Moser HVE-Barnehagesenteret - Rammeplanens utfordringer

7 NOE OM BAKGRUNNEN FOR NY LOV OG REVIDERT RAMMEPLAN
HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

8 RAMMEBETINGELSER FOR REVIDERING AV BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLANEN 1
Endrede familiestrukturer og livsmønster 1965: 14 % av småbarnsmødrene er yrkesaktive 2002/03: 80 % av småbarnsmødrene er yrkesaktive En stadig økende andel av norske barn er i barnehagen Full barnehagedekning antas oppnådd i 2007/08 6-åringer i skolen fom. 1997 Større kulturelt mangfold og verdimangfold i samfunnet Kunnskaps-, kompetanse-, utdanningssamfunn HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

9 RAMMEBETINGELSER FOR REVIDERING AV BARNEHAGELOVEN/RAMMEPLANEN 2
Økende andel med heldags tilbud Sterk økende antall barn under tre år Brukertilpasset og fleksible barnehager; maksimalprisordning; kontantstøtte – borger som kunde eller bruker Internasjonale (OECD) og nasjonale utredninger: barnehagen som godt grunnlag for livslang læring- Økende fokus på barnehagens oppgaver, innhold og kvalitet Syn på barn og barndom er i endring: Barnekonvensjonen (1989) - Krav om en større grad av barns medvirkning Profesjons- og likestillingsspørsmål HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

10 LOVBESTEMMELSER § 1 Formålsparagrafen
Temadag i Førskolelærerutdanning LOVBESTEMMELSER § 1 Formålsparagrafen Formålsparagrafen er uendret i forhold til 1995 Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning T. Moser HVE-Barnehagesenteret - Rammeplanens utfordringer

11 LOVBESTEMMELSER 5 § 3 Barns rett til medvirkning
Viktige presiseringer med særlig grunnlag i FNs barnekonvensjon: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

12 LOVBESTEMMELSER § 2 Barnehagens innhold
Vesentlig utvidet: ”supplerende målparagraf” Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet: Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Altså klare konkretiseringer med hensyn til barnehagens mål og pedagogiske oppdrag: Vektlegge både omsorg, oppdragelse og læring HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

13 BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

14 Barnehagen som pedagogisk virksomhet
Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet (Barnehageloven, 1995, § 2 Barnehagens innhold) Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet (Barnehageloven, 2005, § 2 Barnehagens innhold) Hva forteller oss denne endringen i lovteksten? Hva vil det si å gå fra pedagogisk tilrettelagt til pedagogisk? HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

15 Samfunnsperspektiv Politisk perspektiv Pedagogisk perspektiv
ULIKE PERSPEKTIVER KAN ANVENDES FOR Å FÅ SVAR PÅ DETTE (perspektivene er ikke uavhengig av hverandre) Samfunnsperspektiv Politisk perspektiv Pedagogisk perspektiv

16 Temadag i Førskolelærerutdanning
Samfunnsperspektiv 1: Fra den privatiserte til den institusjonaliserte barndommen Stadig flere barn i barnehagen Stadig flere yngre barn i barnehagen Barna er stadig lengre tid i barnehagen Nødvendig/naturlig tilpasning til nye utfordringer? (fra barnepass, tilsyn og omsorg til oppdragelse og læring) HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning T. Moser HVE-Barnehagesenteret - Rammeplanens utfordringer

17 Barnehager, barn og ansatte 2005 (og 1963; 1975; 1985; 1995) SSB
DEKNINGS-GRAD 1-5 ÅR ÅPNE BARNEHAGER I alt Offentli-ge Private Førskole-lærere Barn i BH 0ver 33 t/u Åpne BH Barn i åpne BH 6 278 2 858 45 % 3 420 55% 64 713 21 801 33,7 % 76,2 % 223 501 59,1 % 278 7 881 1963: 259 1975: 884 1985: : 6 261 1963: 20,8 1975: 54,4 57,7 1995: 48,1 1963: 79,2 1975: 45,6 62,3 1995: 51,9 1963: 1975: : 1963: 1975: 98 454 1995: HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

18 ANDEL BARN I BARNEHAGEN (0/1-5/6 ÅR, 2003)1
Temadag i Førskolelærerutdanning ANDEL BARN I BARNEHAGEN (0/1-5/6 ÅR, 2003)1 To land med kontantstøtte DANMARK ISLAND SVERIGE NORGE FINLAND 88 % 85 % 82 % 66 % 55 % 1The Nordic countries in Figures 2004 and 2003; HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning T. Moser HVE-Barnehagesenteret - Rammeplanens utfordringer

19 ULIKE ALDERSGRUPPER I BARNEHAGEN I PROSENT (2003)1
Temadag i Førskolelærerutdanning ULIKE ALDERSGRUPPER I BARNEHAGEN I PROSENT (2003)1 ALDER DANMARK 88 %2 ISLAND 85 % 2 SVERIGE 82 % 2 NORGE 66 % 2 FINLAND 55 % 2 0 (<1) 9.4 7.8 0.0 2.0 1.4 1 72.4 54.7 44.6 29.8 27.5 2 84.3 89.2 86.9 50.6 43.9 3 92.2 93.3 90.9 76.6 62.3 4 93.5 94.0 95.7 84.2 68.5 5 97.3 92.9 96.9 86.5 73.0 1The Nordic countries in Figures 2004 and 2003; 2 Average age 1-6. HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning T. Moser HVE-Barnehagesenteret - Rammeplanens utfordringer

20 Temadag i Førskolelærerutdanning
Samfunnsperspektiv 2: Barnehagen fra et selektivt til et universelt velferdsgode 2005: barn 6 278 barnehager ansatte derav førskolelærere (33,7 %) Ca foreldre Full dekning i 2007 (????). 2005: 76,2 % av 1-5 åringer; 59,1 % over 33 t/u Behov for en fornyet legitimering av en ”pedagogisk” arena i sterk vekst og endring? HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning T. Moser HVE-Barnehagesenteret - Rammeplanens utfordringer

21 Politisk perspektiv: Endringer og revisjoner i 2005/2006
Temadag i Førskolelærerutdanning Politisk perspektiv: Endringer og revisjoner i 2005/2006 Ny barnehagelov Revidert rammeplan Ny departementstilhørighet: Kunnskapsdepartementet Barnehagen som ”budsjettvinner” Profilering av (gjennom) en sektor i endring og sterk vekst? HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning T. Moser HVE-Barnehagesenteret - Rammeplanens utfordringer

22 Pedagogisk perspektiv 1: Barns perspektiv
Temadag i Førskolelærerutdanning Pedagogisk perspektiv 1: Barns perspektiv Nytt eller endret syn på barn og barndom? Sterk fokus på Barns rett til medvirkning (§ 3 Barnehageloven) Ny kunnskap eller endrete holdninger krever mer/annerledes pedagogikk? HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning T. Moser HVE-Barnehagesenteret - Rammeplanens utfordringer

23 Temadag i Førskolelærerutdanning
Pedagogisk perspektiv 2: Endringer i institusjons- og profesjonsforståelse Nytt eller endret syn på barnehage som samfunnsinstitusjon og som sted for barn? Nytt eller endret forståelse av profesjonene i barnehagen. Barnehagen som lærende organisasjon Pedagogikk som faktor i en institusjons- eller profesjonskamp og/eller -utvikling? HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning T. Moser HVE-Barnehagesenteret - Rammeplanens utfordringer

24 DEN REVIDERETE RAMMEPLANEN: (KRITISKE) SPØRSMÅL OG UTFORDRINGER

25 HVA ER NYTT OG KREVER EN NY ELLER ENDRET PEDAGOGISK VIRKSOMHET?
For eksempel …. Nye og endrete fagområder (med tilsvarende krav til personalet) Fokus på omsorg, oppdragelse og læring Livslang læringsperspektiv Barns medvirkning De yngste barn Integrering, sosial utjevning HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

26 ENDRINGER I FAGOMRÅDENE
Endringer i fagområdene (Ny struktur; flere fagområder; endret rekkefølge) Konkretiserte krav til personalet ”For å arbeide i retning av disse målene må personalet …” (fokus på faglighet og pedagogikk) HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

27 DEN REVIDERTE PLANEN – ÅPNE SPØRSMÅL
Kommer samfunnsmandatet godt nok fram? Kommer de minste godt nok fram? Kommer det flerkulturelle godt nok fram? Er det tatt godt nok hensyn til barn med nedsatt funksjonsevne? Generelt problem: det individuelle barnet, barnet som del av spesifikke subgrupper, barn som del av (hele) fellesskapet HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

28 DEN REVIDERTE PLANEN – KRITISKE SPØRSMÅL
Behandles lovens sentrale begrep omsorg, oppdragelse og læring likeverdig? Er oppdragelse underkommunisert? Er læringsbegrepet utvannet og ufarliggjort? Hvorfor finnes ikke arbeidsmåter og læringsformer på overskriftsnivå? Er personalets rolle i foreldresamarbeid for utydelig eller for ensidig framstilt? Er sammenhengen barnehage - skole underkommunisert? HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

29 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning
Fortsettelse …. Er personalets rolle som forbilder og personalets faglighet (fortsatt) underkommunisert ? Er det en mangel at arbeidsoppgavene til de forskjellige profesjonsgruppene ikke blir konkretisert og spesifisert? (Forskjeller mellom førskolelærere og øvrig personal berøres ikke) Burde spesifikke typer barnehager har fått en egen omtale? HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

30 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning
RYDDER PLANEN OPP I NOE AV DISKUSJONEN OMKRING HVA BARNEHAGEN SKAL VÆRE? Diskusjonene om barnehagen føres som en delvis åpen og delvis (for det meste?) skjult verdidebatt Ulike samfunnsgrupper, institusjoner og personer har og uttrykker sterke meninger om hva som er best eller riktig for barna Barnehagediskusjonen bærer derfor en stor verdimessig, ”strategisk” og politisk andel i seg, som kan virke som en (delvis) skjult agenda HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

31 ET OVERORDNET PROBLEM: DEN VANSKELIGE SELVFORSTÅELSEN
Hva er barnehagens egenart? Hva skal være fremtredende? Kopi av hjemmet eller egen, tydelig profil som institusjon? ”Barnepass” eller ”oppdragelse og læring”? Stedfortreder for foreldrenes intensjoner eller barnas advokat? Barn som mangelvesener eller aktører i sitt eget liv? Barn som ”human beings” eller ”human becomings” Begge deler eller verken/eller? Og hva betyr det for den pedagogiske praksisen? HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

32 I DEN FOBINDELSE ER MIN HOVEDKRITIKK
Oppdragelse er alltid normativ, noe som (må) innebære interessekonflikter Potensielle motsetningsforhold og konfliktområder mellom ulike aktører i barnehagen nevnes i for liten grad. Konfliktområder burde i større grad tematiseres, som en viktig og naturlig del av barnehagens pedagogiske virksomhet. ”Konfliktbenektelsen” og manglende omtale av personalets faglighet: Er det en sammenheng og kan den tyde på et sentralt problem? HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning

33 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning
HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning


Laste ned ppt "Temadag i Førskolelærerutdanning RAMMEPLANENS UTFORDINGER Thomas Moser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google