Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temadag i førskolelærerutdanning Barnehagens rammeplan – forpliktende og utfordrende HVE, Bakkenteigen 25.10.2006 RAMMEPLANENS UTFORDINGER Thomas Moser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temadag i førskolelærerutdanning Barnehagens rammeplan – forpliktende og utfordrende HVE, Bakkenteigen 25.10.2006 RAMMEPLANENS UTFORDINGER Thomas Moser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temadag i førskolelærerutdanning Barnehagens rammeplan – forpliktende og utfordrende HVE, Bakkenteigen 25.10.2006 RAMMEPLANENS UTFORDINGER Thomas Moser

2 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning FORELESNINGENS STRUKTUR Revidert rammeplan og ny lov –bakgrunn og noe substans Revidert rammeplan og ny lov –bakgrunn og noe substans Barnehagen en pedagogisk virksomhet – og ikke bare tilrettelagt Barnehagen en pedagogisk virksomhet – og ikke bare tilrettelagt Den reviderte rammeplanen: (kritiske) spørsmål og utfordringer Den reviderte rammeplanen: (kritiske) spørsmål og utfordringer

3 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning NY BARNEHAGELOV REVIDERT RAMMEPLAN

4 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning RAMMEPLANEN er en forskrift til Barnehageloven (som er det grunnleggende dokument) er forpliktende (for eiere, drivere/personalet) sier noe om hensikt, mål, innhold, arbeidsmåter og rammebetingelser er mindre konkret enn en læreplan, særlig med tanke på mål (resultatmål)

5 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning LOV- OG RAMMEPLANPERSPEKTIV – ET BINDELEDD

6 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning RAMMEPLAN (LÆREPLAN): FUNKSJONER INFORMASJON (konkretisering av virksomhetens oppgaver/samfunnsmandat; betydning og verdigrunnlag) DEFINISJON (mål; innhold; arbeidsmåter) ORGANISERING (pedagogisk virksomhet; samarbeid) LEGITIMERING (virksomhetens praksis) DOKUMENTASJON OG EVALUERING (grunnleggende informasjoner for kvalitetssikring og -utvikling)

7 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning NOE OM BAKGRUNNEN FOR NY LOV OG REVIDERT RAMMEPLAN

8 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning RAMMEBETINGELSER FOR REVIDERING AV BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLANEN 1 Endrede familiestrukturer og livsmønster 1965: 14 % av småbarnsmødrene er yrkesaktive 2002/03: 80 % av småbarnsmødrene er yrkesaktive En stadig økende andel av norske barn er i barnehagen Full barnehagedekning antas oppnådd i 2007/08 6-åringer i skolen fom. 1997 Større kulturelt mangfold og verdimangfold i samfunnet Kunnskaps-, kompetanse-, utdanningssamfunn

9 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning RAMMEBETINGELSER FOR REVIDERING AV BARNEHAGELOVEN/RAMMEPLANEN 2 Økende andel med heldags tilbud Sterk økende antall barn under tre år Brukertilpasset og fleksible barnehager; maksimalprisordning; kontantstøtte – borger som kunde eller bruker Internasjonale (OECD) og nasjonale utredninger: barnehagen som godt grunnlag for livslang læring- Økende fokus på barnehagens oppgaver, innhold og kvalitet Syn på barn og barndom er i endring: Barnekonvensjonen (1989) - Krav om en større grad av barns medvirkning Profesjons- og likestillingsspørsmål

10 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning LOVBESTEMMELSER § 1 Formålsparagrafen Formålsparagrafen er uendret i forhold til 1995 Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

11 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning LOVBESTEMMELSER 5 § 3 Barns rett til medvirkning Viktige presiseringer med særlig grunnlag i FNs barnekonvensjon: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

12 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning LOVBESTEMMELSER § 2 Barnehagens innhold V esentlig utvidet: ”supplerende målparagraf” Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet: Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Altså klare konkretiseringer med hensyn til barnehagens mål og pedagogiske oppdrag: Vektlegge både omsorg, oppdragelse og læring

13 BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

14 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning Barnehagen som pedagogisk virksomhet Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet (Barnehageloven, 1995, § 2 Barnehagens innhold) Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet (Barnehageloven, 1995, § 2 Barnehagens innhold) Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet (Barnehageloven, 2005, § 2 Barnehagens innhold) Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet (Barnehageloven, 2005, § 2 Barnehagens innhold) Hva forteller oss denne endringen i lovteksten? Hva vil det si å gå fra pedagogisk tilrettelagt til pedagogisk? Hva forteller oss denne endringen i lovteksten? Hva vil det si å gå fra pedagogisk tilrettelagt til pedagogisk?

15 ULIKE PERSPEKTIVER KAN ANVENDES FOR Å FÅ SVAR PÅ DETTE (perspektivene er ikke uavhengig av hverandre) Samfunnsperspektiv Samfunnsperspektiv Politisk perspektiv Politisk perspektiv Pedagogisk perspektiv Pedagogisk perspektiv

16 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning Samfunnsperspektiv 1: Fra den privatiserte til den institusjonaliserte barndommen Stadig flere barn i barnehagen Stadig flere yngre barn i barnehagen Barna er stadig lengre tid i barnehagen Nødvendig/naturlig tilpasning til nye utfordringer? (fra barnepass, tilsyn og omsorg til oppdragelse og læring)

17 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning Barnehager, barn og ansatte 2005 (og 1963; 1975; 1985; 1995) SSB BARNEHAGERANSATTE DEKNINGS- GRAD 1-5 ÅR ÅPNE BARNEHAGER I alt Offentli- ge Private I alt Førskole- lærere Barn i BH 0ver 33 t/u Åpne BH Barn i åpne BH 6 278 2 858 45 % 3 420 55% 64 713 21 801 33,7 % 76,2 % 223 501 59,1 % 278 7 881 1963: 259 1975: 884 1985: 3 281 1995: 6 261 1963: 20,8 1975: 54,4 1985:57,7 1995: 48,1 1963: 79,2 1975: 45,6 1985:62,3 1995: 51,9 1963: 1 177 1975: 6 599 1985: 23 593 1995: 51 832 1963: 8 516 1975: 30 479 1985: 98 454 1995: 188 213

18 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning ANDEL BARN I BARNEHAGEN (0/1-5/6 ÅR, 2003) 1 DANMARKISLANDSVERIGENORGEFINLAND 88 % 85 % 82 % 66 % 55 % 1 The Nordic countries in Figures 2004 and 2003; www.norden.orgwww.norden.org To land med kontantstøtte

19 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning ULIKE ALDERSGRUPPER I BARNEHAGEN I PROSENT (2003) 1 ALDER DANMARK 88 % 2 ISLAND 85 % 2 SVERIGE 82 % 2 NORGE 66 % 2 FINLAND 55 % 2 0 (<1) 9.47.80.02.01.4 172.454.744.629.827.5 284.389.286.950.643.9 392.293.390.976.662.3 493.594.095.784.268.5 597.392.996.986.573.0 1 The Nordic countries in Figures 2004 and 2003; www.norden.orgwww.norden.org 2 Average age 1-6.

20 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning Samfunnsperspektiv 2: Barnehagen fra et selektivt til et universelt velferdsgode 2005: 223.501 barn 6 278 barnehager 64 713 ansatte derav 21 801 førskolelærere (33,7 %) Ca 400.000 foreldre 76,2 % av 1-5 åringer; 59,1 % over 33 t/u Full dekning i 2007 (??  ??). 2005: 76,2 % av 1-5 åringer; 59,1 % over 33 t/u Behov for en fornyet legitimering av en ”pedagogisk” arena i sterk vekst og endring?

21 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning Politisk perspektiv: Endringer og revisjoner i 2005/2006 Ny barnehagelov Revidert rammeplan Ny departementstilhørighet: Kunnskapsdepartementet Barnehagen som ”budsjettvinner” Profilering av (gjennom) en sektor i endring og sterk vekst?

22 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning Pedagogisk perspektiv 1: Barns perspektiv Nytt eller endret syn på barn og barndom? Sterk fokus på Barns rett til medvirkning (§ 3 Barnehageloven) Ny kunnskap eller endrete holdninger krever mer/annerledes pedagogikk?

23 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning Pedagogisk perspektiv 2: Endringer i institusjons- og profesjonsforståelse Nytt eller endret syn på barnehage som samfunnsinstitusjon og som sted for barn? Nytt eller endret forståelse av profesjonene i barnehagen. Barnehagen som lærende organisasjon Pedagogikk som faktor i en institusjons- eller profesjonskamp og/eller -utvikling?

24 DEN REVIDERETE RAMMEPLANEN: (KRITISKE) SPØRSMÅL OG UTFORDRINGER

25 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning HVA ER NYTT OG KREVER EN NY ELLER ENDRET PEDAGOGISK VIRKSOMHET? For eksempel …. Nye og endrete fagområder (med tilsvarende krav til personalet) Fokus på omsorg, oppdragelse og læring Livslang læringsperspektiv Barns medvirkning De yngste barn Integrering, sosial utjevning

26 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning ENDRINGER I FAGOMRÅDENE Endringer i fagområdene (Ny struktur; flere fagområder; endret rekkefølge) Konkretiserte krav til personalet ”For å arbeide i retning av disse målene må personalet …” (fokus på faglighet og pedagogikk)

27 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning DEN REVIDERTE PLANEN – ÅPNE SPØRSMÅL Kommer samfunnsmandatet godt nok fram? Kommer de minste godt nok fram? Kommer det flerkulturelle godt nok fram? Er det tatt godt nok hensyn til barn med nedsatt funksjonsevne? Generelt problem: det individuelle barnet, barnet som del av spesifikke subgrupper, barn som del av (hele) fellesskapet

28 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning DEN REVIDERTE PLANEN – KRITISKE SPØRSMÅL Behandles lovens sentrale begrep omsorg, oppdragelse og læring likeverdig? Er oppdragelse underkommunisert? Er læringsbegrepet utvannet og ufarliggjort? Hvorfor finnes ikke arbeidsmåter og læringsformer på overskriftsnivå? Er personalets rolle i foreldresamarbeid for utydelig eller for ensidig framstilt? Er sammenhengen barnehage - skole underkommunisert?

29 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning Fortsettelse …. Er personalets rolle som forbilder og personalets faglighet (fortsatt) underkommunisert ? Er det en mangel at arbeidsoppgavene til de forskjellige profesjonsgruppene ikke blir konkretisert og spesifisert? (Forskjeller mellom førskolelærere og øvrig personal berøres ikke) Burde spesifikke typer barnehager har fått en egen omtale?

30 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning RYDDER PLANEN OPP I NOE AV DISKUSJONEN OMKRING HVA BARNEHAGEN SKAL VÆRE? Diskusjonene om barnehagen føres som en delvis åpen og delvis (for det meste?) skjult verdidebatt Ulike samfunnsgrupper, institusjoner og personer har og uttrykker sterke meninger om hva som er best eller riktig for barna Barnehagediskusjonen bærer derfor en stor verdimessig, ”strategisk” og politisk andel i seg, som kan virke som en (delvis) skjult agenda

31 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning ET OVERORDNET PROBLEM: DEN VANSKELIGE SELVFORSTÅELSEN Hva er barnehagens egenart? Hva skal være fremtredende? Kopi av hjemmet eller egen, tydelig profil som institusjon? ”Barnepass” eller ”oppdragelse og læring”? Stedfortreder for foreldrenes intensjoner eller barnas advokat? Barn som mangelvesener eller aktører i sitt eget liv? Barn som ”human beings” eller ”human becomings” Begge deler eller verken/eller? Og hva betyr det for den pedagogiske praksisen?

32 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning I DEN FOBINDELSE ER MIN HOVEDKRITIKK Oppdragelse er alltid normativ, noe som (må) innebære interessekonflikter Potensielle motsetningsforhold og konfliktområder mellom ulike aktører i barnehagen nevnes i for liten grad. Konfliktområder burde i større grad tematiseres, som en viktig og naturlig del av barnehagens pedagogiske virksomhet. ”Konfliktbenektelsen” og manglende omtale av personalets faglighet: Er det en sammenheng og kan den tyde på et sentralt problem?

33 25.10.06 HVE - Temadag i Førskolelærerutdanning


Laste ned ppt "Temadag i førskolelærerutdanning Barnehagens rammeplan – forpliktende og utfordrende HVE, Bakkenteigen 25.10.2006 RAMMEPLANENS UTFORDINGER Thomas Moser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google