Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 1 Forelesning 3 - 270807 Forventningskontrakt Gjennomgang av oppgaver - Eksempel - Kap 3 oppg 3.2 - Kap 4 del 3 4.1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 1 Forelesning 3 - 270807 Forventningskontrakt Gjennomgang av oppgaver - Eksempel - Kap 3 oppg 3.2 - Kap 4 del 3 4.1."— Utskrift av presentasjonen:

1 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 1 Forelesning 3 - 270807 Forventningskontrakt Gjennomgang av oppgaver - Eksempel - Kap 3 oppg 3.2 - Kap 4 del 3 4.1 og 4.8 Kapittel 4 – Driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon - Avvik Kapittel 5 -Kostnadsstandarder

2 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 2 Dekningsdifferanser Innkalkulerte indirekte kostnader basert på normalsatser - virkelig forbrukte indirekte kostnader = Dekningsdifferanser KOSTNADSSTEDER Hovedavdeling nr.... Virkelig forbrukte indirekte kostnader Innkalkulerte indirekte kost- nader basert på normalsatser Deknings-differanse Kostnads- fordelings- skjemaet Kalkulasjons- sammendraget

3 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 3 Normalkostregnskapet - selvkost Kalkulert resultat fremkommer produkt for produkt og betegnes produktresultatet Salgsinntekter - Kalkulert selvkost solgte varer = Produktresultat Virkelig resultat i perioden betegnes som produksjonsresultatet Totalt produktresultat + Dekningsdifferanser = Produksjonsresultatet

4 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 4 Kostnadsbegrepene 1 Innkalkulerte indirekte kostnader basert på normalsatser = normalkostnadene 2 Virkelige forbrukte indirekte kostnader –Forskjellen utgjør dekningsdifferansene

5 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 5 Normalkostnadene Variable normalkostnader = –normalsatsen ( i realiteten VEK)* aktiviteten Faste normalkostnader = –budsjettallene

6 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 6 Dekningsdifferansen - indirekte faste kostnader Innkalkulerte faste kostnader -Normalkostnader (budsjettet) +Normalkostnader (budsjettet) -Virkelig faste kostnader =Dekningsdifferanse Beskjeftigelsesavvik Forbruksavvik

7 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 7 Beskjeftigelsesavviket Innkalkulerte indirekte kostnader - Normkostnadene (budsjettet) = Beskjeftigelsesavviket Oppstår kun i de faste indirekte kostnader og skyldes at beskjeftigelsen/ kapasitetsutnyttelsen ble annerledes enn normalbeskjeftigelsen Per definisjon intet beskjeftigelsesavvik i de indirekte variable kostnader: – Innkalkulerte variable kostnader faller sammen med de variable normkostnadene. – Hvorfor?

8 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 8 Beskjeftigelsesavviket Bud. indirekte faste kostnader: kr 6 000 000 Fordelingsgrunnlag: Maskintimer Bud. maskintimer: 6 000 t Hva blir normalsatsen? Situasjon 1: Virkelig medgåtte maskintimer: 7 000 t Situasjon 2: Virkelige medgåtte maskintimer: 5 000 t

9 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 9 Forbruksavviket Normalkostnadene - Virkelige forbrukte kostnader = Forbruksavvik Oppstår både i de variable og faste indirekte kostnader og skyldes: – Det er forbrukt større eller mindre mengder av produksjonsfaktorene enn forutsatt – Prisstigning eller prisfall på produksjonsfaktorene – Den indirekte variable kostnadsstrukturen er allikevel ikke lineær – En substitusjon mellom de variable og faste indirekte kostnadene har oppstått i perioden

10 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 10 Beskjeftigelsesavvik og forbruksavvik beskjeftigelse Faste kostnader beskjeftigelse 7.000.000 6.000.000 6 000 7 000 normal Produksjonsvolum Dekningsdifferansen Beskjeftigelses- avviket Forbruksavviket 6.600.000 faktisk Innkalkulerte kostnader kr. 1.000 x antall timer Bud. indirekte faste kostnader: kr 6 000 000 Fordelingsgrunnlag: Maskintimer Normalsats: kr 1 000 per maskint. Bud. maskintimer: 6 000 t Virkelig medgåtte maskintimer: 7 000 t Virkelige indir. faste kostnader: kr 6 600 000

11 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 11 Normalkostregnskapet - bidrag

12 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 12 Dekningsdifferanser i bidragsregnskapet Dekningsdifferansen som oppstår mellom de innkalkulerte og virkelige indirekte variable kostnadene forklares kun med forbruksavvik

13 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 13 Forskjellen mellom normalkost og standardkost Normalkalkulasjon baseres på virkelige direkte kostnader + en norm for de indirekte kostnader – Det er mao. kun satt kostnadskrav til de indirekte kostnader Standardkost setter i tillegg krav til forbruket av de direkte kostnadene gjennom krav til størrelsen på mengde og pris per produksjonsfaktor

14 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 14 En kostnadsstandard Et målsatt krav til verdi som utførelsesverdien kan kontrolleres mot En kostnadsstandard består av et målsatt krav til verdi av to komponenter: – Mengde av produksjonsfaktor * pris per mengdeenhet

15 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 15 Formålet med bruk av kostnadsstandarder Å trekke oppmerksomheten mot virksomhetens produktivitetsutvikling – både gjennom arbeidet med å fastsette kostnadsstandardene og gennom den periodiske oppfølgingen Formålet med kostnadsstandarder –Budsjettering forenkles –Forenkler prissetting og lønnsomhetsanalyser –Effektiv kostnadskontroll og avviksanalyse –Enklere og mer stabile verdivurderinger av Via og Ferdigvarer –Raskere og enklere utforming av driftregnskapet

16 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 16 Fastsettelse av kostnadsstandarder En kostnadsstandard er den budsjetterte kostnad for hver produktenhet Kan være et svært omfattende arbeid To muligheter: –Perfeksjonsstandard Blir fastsatt på basis av ideelle driftsbetingelser –Oppnåelig standard Blir fastsatt på basis av normale krav til produktivitet

17 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 17 De ulike typer kostnadsstandarder Standard lønnssats Standard tid Standard pris Standard mengde Standard for indirekte kostnader

18 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 18 Budsjettering av standard lønnssats Informasjonen om fremtidige lønnsforhold kommer vanligvis fra ledelsen gjennom budsjettbrevet –Den gjennomsnittlige timelønnen i avdeling A var kr 140,00 i forrige periode, og vi har fått beskjed om å regne inn en gjennomsnittlig lønnsøkning på 2%. Arbeidsgiveravgiften er 14,1%. Bevegelige helligdager utgjør 4,5% av timelønnen, mens korttids sykefravær, korte velferds-permisjoner, yrkesskadetrygd, generelle forsikringsordninger og andre personal kostnader skal økes fra 4% til 5% på brutto lønnskostnad for bedriften. Hva blir ny standard lønnssats per time?

19 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 19 Budsjettering av standard tid per produktenhet Den vanskeligste standard å budsjettere – Nødvendig å gjennomgå og tidsregistrere hver enkel arbeidsoperasjon og bevegelse som er nødvendig for å bearbeide produktet Den budsjetterte standard tid kan bli som følger for bearbeidingen av en enhet av produkt X: –Basistid i timer per enhet0,8 t Kaffepauser, personlig tid0,1 Rengjøring av maskin/arbeidsplass0,3 Stopptid maskin0,2 Stilltid 0,1 Standard tid i timer 1,5 t

20 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 20 Standard lønnskost Standard lønnskost for en produktenhet X= –Standard tid * standard lønnssats

21 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 21 Budsjettering av standard pris for råmaterialer Basis er varens inntakskost Inntakskosten kan ha følgende oppbygning basert på normal skipningsmengde på for eksempel 10 tonn –Avtalt varepris per kg FOB leverandørkr 53,50 Frakt, toll og spedisjonskostnader" 2,50 - rabatter " (1,00) Varens inntakskost per kg/standard priskr 55,00 Varens inntakskost per kg/standard priskr 55,00

22 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 22 Budsjettering av standard mengde Følgende kan illustrere hvordan standard mengde av direkte materialer for produkt X kan bygges opp: Kvantum per enhet iht. materialspesifikasjoner 2,6kg Forventet svinn 0,2 Forventet svinn 0,2 Forventet sekundaproduksjon; andel beregnet prisreduksjon i kg0,1 Andel forventet kassasjon 0,1 Standard mengde per enhet 3,0 kg

23 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 23 Standard materialkost Standard materialkost = – Standard mengde * standard pris

24 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 24 Indirekte tilvirkningskostnader Standarder for de indirekte variable og faste kostnadene fastsettes på grunnlag av de budsjetterte indirekte kostnader ved hjelp av standardsatser Prinsippet for beregning av standardsatser er tilsvarende som for normalsatser

25 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 25 Eksempel Dersom standard tid best beskriver forbruket av de avdelingens indirekte kostnadene i forhold til kostnadsbæreren, blir –Standard indirekte tilvirkningskostnad = Standard tid * Standardsats for de indirekte kostnader per tidsenhet –Avdelingsvis standardsats = Budsjetterte normale indirekte tilvirkningskostnader Budsjettert normalt fordelingsgrunnlag/aktivitetsnivå Fordelingsgrunnlaget er normalt arbeidstimer og maskintimer = aktivitetsmålet/kostnadsdriveren

26 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 26 Standarder benyttes i både i selvkost og bidragskalkulasjon Selvkostregnskapet: – I tillegg til direkte standarder, standardsatser for de indirekte kostnader Bidragsregnskapet: For å øke informasjonsverdien i avviksanalysen utarbeides det standardsatser for de variable og faste indirekte kostnadene hver for seg

27 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 27 Standardkalkylen for de variable kostnadene Dersom det ble tilvirket 500 enheter av Produkt X i sist periode, hva ble standard mengde og tid for tilvirkningen? Og de variable standardkostnadene?

28 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 28 Standardkost Driftsregnskapet ført etter standardkost viser hva kostnadene skal være når periodens virkelige produksjonsvolum er beregnet på basis av standard mengde/tid og standard pris/sats StandardVirkeligAvvik StandardVirkeligAvvik Direkte materialerkr 76 625kr 74 500 kr 2 125 F Direkte lønn« 117 000« 119 000 « - 2 000 U Indir. variable kostnader« 15 000« 14 500 « 500 F

29 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 29 Tre avvik kan oppstå i de direkte kostnadene (1) Standardkostnader Driftsregnskapet ført til standardkost: Hva virkelig produksjonsvolum skal koste når kostnadene er beregnet på basis av standard pris/sats og standard mengde/tid Standard pris/sats * standard mengde/tid (2) For avviksanalysen: Virkelig forbrukt mengde/tid til standard pris/sats Standard pris/sats * virkelig mengde/tid (3) Virkelige kostnader: Driftsregnskapet basert på finansregnskapets virkelige kostnader ved periodeavslutning Virkelig pris/sats * virkelig mengde/tid (1-3) Totalavvik (Materialavviket og lønnsavviket) (1-2) Mengdeavvik/tidsavvik (2-3) Prisavvik/lønnssatsavvik

30 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 30 Prisavvik: Rapport fra innkjøpsavdelingen (1) (2)(3)(4)(5) Råmaterial-KvantumStandardVirkelig Forskjell Totalt Kommentarer typeinnkjøptprisprisi prisprisavvik Råvare X1 000 kgkr 15,00kr 15,50kr 0,50- 500 (U) Kostbar frakt Råvare X1 600 kgkr 15,00kr 16,00kr 1,00 - 1 600 (U) Prisen er på vei opp Årsaker til prisavvik –Størrelse på innkjøpskvantum –Transportmetode –Rabatter (kvantum, betaling, o.l) Avviksanalyse materialavvik  Rush ordrer  Råvarens kvalitet  Prisendringer

31 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 31 Mengdeavvik Rapport fra produksjonsavdelingen Årsaker til mengdeavvik: – Maskinproblemer – Dårlig kvalitet på råmaterialer – Ansatte under opplæring – Utilstrekkelig operativ ledelse (1)(2)(3)(4)(5) Råmaterial-StandardStandardVirkeligForskjellTotalt mengde-Kommentarer typeprismengdemengdei mengdeavvik i kr Råvare Xkr 15,002 520 kg2 600 kg80 kgkr - 1 200 (U)Innkjørings- problemer

32 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 32 Lønnssatsavvik Rapport fra produksjonsavdelingen  Årsaker til lønnssatsavvik:  Uventede økninger i tariffert lønn (sentrale og/eller lokale forhandlinger  Personlige tillegg  Innøring av lokale ubekvemstillegg  Overtid  Bruk av høyere betalte ansatte i arbeide normalt utført av lavere betalte (faglærte - ufaglærte)  Vanligvis små lønnssatsavvik (1)(2)(3)(4)(5) Lønns-VirkeligStandardVirkeligForskjellTotalt lønns-Kommentarer kategori tidlønnssats lønnssats i lønnsats avvik i krLokale forhand- Fagarbeider X2 500 tkr 200,00kr 197,50kr 2,50kr 6 250 (F)linger ga lavere timelønn enn budsjettert

33 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 33 Tidsavvik Rapport fra produksjonsavdelingen  Årsaker til tidsavvik:  Mange nye ansatte under opplæring  Dårlige råmaterialer (behov for ekstra foredling)  Maskinhavarier  Nedslitt utstyr  Korte serier/mye omstilling  Utilstrekkelig/dårlig operativ ledelse  Dårlig moral hos de ansatte  Høyt korttidsfravær Avdeling 1(1)(2)(3)(4)(5) Lønnskategori Standard Standard VirkeligForskjellTotalt tids-Kommentarer lønnssats tid tid i tid avvik i kr Fagarbeidere 1kr 200,00300 t 320 t 20 tkr - 4 000 (U)Liten serie, mye omstillingstid

34 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 34 Mer om materialavviket Mange bedrifter registrerer og korrigerer prisavviket ved varemottak ("inn på lager") og ikke i driftsregnskapet ("ut fra lager"), og det løpende materialavviket vil derfor bestå kun av mengdeavviket To fordeler: – 1 Prisavviket mellom standard og virkelig pris får omgående oppmerksomhet og evt. korrigerende tiltak kan umiddelbart iverksettes – 2 Løpende avvik mellom standard materialforbruk og virkelig er isolert til mengdeavvik

35 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 35 Avvik i de indirekte variable kostnadene (1) Standardkostnader Driftsregnskapet ført til standardkost: Hva virkelig produksjonsvolum skal koste når kostnadene er beregnet på basis av standard sats og standard tid Standard sats * standard tid (2) For avviksanalysen: Virkelig forbrukt tid til standard sats Standard sats * virkelig tid (3) Virkelige kostnader: Driftsregnskapet basert på finansregnskapets virkelige kostnader ved periodeavslutning (1-3) Totalavvik for indirekte variable kostnader (1-2) Produktivitetsavviket (2-3) Forbruksavvik

36 3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 36 Avvikene i de indirekte variable kostnadene Produktivitetsavviket –Oppstår som følge av at den virkelige tilvirkningstiden er forskjellig fra periodens standard. –Samme forklaring som tidsavviket for direkte lønn Forbruksavviket –Skyldes mer - eller mindreforbruk av indirekte variable kostnader (mengden) eller endrede prisforutsetninger i forhold til prisene som var lagt inn i standarden


Laste ned ppt "3 - 270807 Kapittel 4 (forts) og 5 1 Forelesning 3 - 270807 Forventningskontrakt Gjennomgang av oppgaver - Eksempel - Kap 3 oppg 3.2 - Kap 4 del 3 4.1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google