Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning Forventningskontrakt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning Forventningskontrakt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 3 - 270807 Forventningskontrakt
Gjennomgang av oppgaver - Eksempel - Kap 3 oppg Kap 4 del og 4.8 Kapittel 4 – Driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon - Avvik Kapittel 5 - Kostnadsstandarder Kapittel 4 (forts) og 5

2 Dekningsdifferanser Innkalkulerte indirekte kostnader basert på normalsatser virkelig forbrukte indirekte kostnader = Dekningsdifferanser KOSTNADSSTEDER Hovedavdeling nr. ... Virkelig forbrukte indirekte kostnader Innkalkulerte indirekte kost- nader basert på normalsatser Deknings- differanse Kostnads- fordelings- skjemaet Kalkulasjons- sammendraget Kapittel 4 (forts) og 5

3 Normalkostregnskapet - selvkost
Kalkulert resultat fremkommer produkt for produkt og betegnes produktresultatet Salgsinntekter Kalkulert selvkost solgte varer = Produktresultat Virkelig resultat i perioden betegnes som produksjonsresultatet Totalt produktresultat Dekningsdifferanser = Produksjonsresultatet Kapittel 4 (forts) og 5

4 Kostnadsbegrepene 2 Virkelige forbrukte indirekte kostnader
1 Innkalkulerte indirekte kostnader basert på normalsatser = normalkostnadene 2 Virkelige forbrukte indirekte kostnader Forskjellen utgjør dekningsdifferansene Kapittel 4 (forts) og 5

5 Normalkostnadene Variable normalkostnader = Faste normalkostnader =
normalsatsen ( i realiteten VEK)* aktiviteten Faste normalkostnader = budsjettallene Kapittel 4 (forts) og 5

6 Dekningsdifferansen - indirekte faste kostnader
Innkalkulerte faste kostnader - Normalkostnader (budsjettet) + Normalkostnader (budsjettet) - Virkelig faste kostnader = Dekningsdifferanse Beskjeftigelsesavvik Forbruksavvik Kapittel 4 (forts) og 5

7 Beskjeftigelsesavviket
Innkalkulerte indirekte kostnader Normkostnadene (budsjettet) = Beskjeftigelsesavviket Oppstår kun i de faste indirekte kostnader og skyldes at beskjeftigelsen/ kapasitetsutnyttelsen ble annerledes enn normalbeskjeftigelsen Per definisjon intet beskjeftigelsesavvik i de indirekte variable kostnader: Innkalkulerte variable kostnader faller sammen med de variable normkostnadene. Hvorfor? Kapittel 4 (forts) og 5

8 Beskjeftigelsesavviket
Bud. indirekte faste kostnader: kr Fordelingsgrunnlag: Maskintimer Bud. maskintimer: t Hva blir normalsatsen? Situasjon 1: Virkelig medgåtte maskintimer: 7 000 t Situasjon 2: Virkelige medgåtte maskintimer: 5 000 t Kapittel 4 (forts) og 5

9 Forbruksavviket Normalkostnadene Virkelige forbrukte kostnader = Forbruksavvik Oppstår både i de variable og faste indirekte kostnader og skyldes: Det er forbrukt større eller mindre mengder av produksjonsfaktorene enn forutsatt Prisstigning eller prisfall på produksjonsfaktorene Den indirekte variable kostnadsstrukturen er allikevel ikke lineær En substitusjon mellom de variable og faste indirekte kostnadene har oppstått i perioden Kapittel 4 (forts) og 5

10 Beskjeftigelsesavvik og forbruksavvik
Faste kostnader 6 000 7 000 normal Produksjonsvolum Dekningsdifferansen Beskjeftigelses- avviket Forbruksavviket faktisk Innkalkulerte kostnader kr x antall timer Bud. indirekte faste kostnader: kr Fordelingsgrunnlag: Maskintimer Normalsats: kr per maskint. Bud. maskintimer: t Virkelig medgåtte maskintimer: 7 000 t Virkelige indir. faste kostnader: kr Kapittel 4 (forts) og 5

11 Normalkostregnskapet - bidrag
Kapittel 4 (forts) og 5

12 Dekningsdifferanser i bidragsregnskapet
Dekningsdifferansen som oppstår mellom de innkalkulerte og virkelige indirekte variable kostnadene forklares kun med forbruksavvik Kapittel 4 (forts) og 5

13 Forskjellen mellom normalkost og standardkost
Normalkalkulasjon baseres på virkelige direkte kostnader + en norm for de indirekte kostnader Det er mao. kun satt kostnadskrav til de indirekte kostnader Standardkost setter i tillegg krav til forbruket av de direkte kostnadene gjennom krav til størrelsen på mengde og pris per produksjonsfaktor Kapittel 4 (forts) og 5

14 En kostnadsstandard Et målsatt krav til verdi som utførelsesverdien kan kontrolleres mot En kostnadsstandard består av et målsatt krav til verdi av to komponenter: Mengde av produksjonsfaktor * pris per mengdeenhet Kapittel 4 (forts) og 5

15 Formålet med bruk av kostnadsstandarder
Å trekke oppmerksomheten mot virksomhetens produktivitetsutvikling – både gjennom arbeidet med å fastsette kostnadsstandardene og gennom den periodiske oppfølgingen Formålet med kostnadsstandarder Budsjettering forenkles Forenkler prissetting og lønnsomhetsanalyser Effektiv kostnadskontroll og avviksanalyse Enklere og mer stabile verdivurderinger av Via og Ferdigvarer Raskere og enklere utforming av driftregnskapet Kapittel 4 (forts) og 5

16 Fastsettelse av kostnadsstandarder
En kostnadsstandard er den budsjetterte kostnad for hver produktenhet Kan være et svært omfattende arbeid To muligheter: Perfeksjonsstandard Blir fastsatt på basis av ideelle driftsbetingelser Oppnåelig standard Blir fastsatt på basis av normale krav til produktivitet Kapittel 4 (forts) og 5

17 De ulike typer kostnadsstandarder
Standard lønnssats Standard tid Standard pris Standard mengde Standard for indirekte kostnader Kapittel 4 (forts) og 5

18 Budsjettering av standard lønnssats
Informasjonen om fremtidige lønnsforhold kommer vanligvis fra ledelsen gjennom budsjettbrevet Den gjennomsnittlige timelønnen i avdeling A var kr 140,00 i forrige periode, og vi har fått beskjed om å regne inn en gjennomsnittlig lønnsøkning på 2%. Arbeidsgiveravgiften er 14,1%. Bevegelige helligdager utgjør 4,5% av timelønnen, mens korttids sykefravær, korte velferds-permisjoner, yrkesskadetrygd, generelle forsikringsordninger og andre personal kostnader skal økes fra 4% til 5% på brutto lønnskostnad for bedriften. Hva blir ny standard lønnssats per time? Kapittel 4 (forts) og 5

19 Budsjettering av standard tid per produktenhet
Den vanskeligste standard å budsjettere Nødvendig å gjennomgå og tidsregistrere hver enkel arbeidsoperasjon og bevegelse som er nødvendig for å bearbeide produktet Den budsjetterte standard tid kan bli som følger for bearbeidingen av en enhet av produkt X: Basistid i timer per enhet 0,8 t Kaffepauser, personlig tid 0,1 Rengjøring av maskin/arbeidsplass 0,3 Stopptid maskin 0,2 Stilltid ,1 Standard tid i timer 1,5 t Kapittel 4 (forts) og 5

20 Standard lønnskost Standard lønnskost for en produktenhet X=
Standard tid * standard lønnssats Kapittel 4 (forts) og 5

21 Budsjettering av standard pris for råmaterialer
Basis er varens inntakskost Inntakskosten kan ha følgende oppbygning basert på normal skipningsmengde på for eksempel 10 tonn Avtalt varepris per kg FOB leverandør kr 53,50 Frakt, toll og spedisjonskostnader " 2,50 - rabatter " (1,00) Varens inntakskost per kg/standard pris kr 55,00 Kapittel 4 (forts) og 5

22 Budsjettering av standard mengde
Følgende kan illustrere hvordan standard mengde av direkte materialer for produkt X kan bygges opp: Kvantum per enhet iht. materialspesifikasjoner 2,6kg Forventet svinn ,2 Forventet sekundaproduksjon; andel beregnet prisreduksjon i kg 0,1 Andel forventet kassasjon ,1 Standard mengde per enhet 3,0 kg Kapittel 4 (forts) og 5

23 Standard materialkost
Standard mengde * standard pris Kapittel 4 (forts) og 5

24 Indirekte tilvirkningskostnader
Standarder for de indirekte variable og faste kostnadene fastsettes på grunnlag av de budsjetterte indirekte kostnader ved hjelp av standardsatser Prinsippet for beregning av standardsatser er tilsvarende som for normalsatser Kapittel 4 (forts) og 5

25 Eksempel Dersom standard tid best beskriver forbruket av de avdelingens indirekte kostnadene i forhold til kostnadsbæreren, blir Standard indirekte tilvirkningskostnad = Standard tid * Standardsats for de indirekte kostnader per tidsenhet Avdelingsvis standardsats = Budsjetterte normale indirekte tilvirkningskostnader Budsjettert normalt fordelingsgrunnlag/aktivitetsnivå Fordelingsgrunnlaget er normalt arbeidstimer og maskintimer = aktivitetsmålet/kostnadsdriveren Kapittel 4 (forts) og 5

26 Standarder benyttes i både i selvkost og bidragskalkulasjon
Selvkostregnskapet: I tillegg til direkte standarder, standardsatser for de indirekte kostnader Bidragsregnskapet: For å øke informasjonsverdien i avviksanalysen utarbeides det standardsatser for de variable og faste indirekte kostnadene hver for seg Kapittel 4 (forts) og 5

27 Standardkalkylen for de variable kostnadene
Dersom det ble tilvirket 500 enheter av Produkt X i sist periode, hva ble standard mengde og tid for tilvirkningen? Og de variable standardkostnadene? Kapittel 4 (forts) og 5

28 Standardkost Driftsregnskapet ført etter standardkost viser hva kostnadene skal være når periodens virkelige produksjonsvolum er beregnet på basis av standard mengde/tid og standard pris/sats Standard Virkelig Avvik Direkte materialer kr kr kr F Direkte lønn « « « U Indir. variable kostnader « « « F Kapittel 4 (forts) og 5

29 Tre avvik kan oppstå i de direkte kostnadene
(1) Standardkostnader Driftsregnskapet ført til standardkost: Hva virkelig produksjonsvolum skal koste når kostnadene er beregnet på basis av standard pris/sats og standard mengde/tid Standard pris/sats * standard mengde/tid (2) For avviksanalysen: Virkelig forbrukt mengde/tid til standard pris/sats Standard pris/sats * virkelig mengde/tid (3) Virkelige kostnader: Driftsregnskapet basert på finansregnskapets virkelige kostnader ved periodeavslutning Virkelig pris/sats * virkelig mengde/tid (1-3) Totalavvik (Materialavviket og lønnsavviket) (1-2) Mengdeavvik/tidsavvik (2-3) Prisavvik/lønnssatsavvik Kapittel 4 (forts) og 5

30 Avviksanalyse materialavvik
Prisavvik: Rapport fra innkjøpsavdelingen (1) (2) (3) (4) (5) Råmaterial- Kvantum Standard Virkelig Forskjell Totalt Kommentarer type innkjøpt pris pris i pris prisavvik Råvare X kg kr 15,00 kr 15,50 kr 0, (U) Kostbar frakt Råvare X kg kr 15,00 kr 16,00 kr 1, (U) Prisen er på vei opp Årsaker til prisavvik Størrelse på innkjøpskvantum Transportmetode Rabatter (kvantum, betaling, o.l) Rush ordrer Råvarens kvalitet Prisendringer Kapittel 4 (forts) og 5

31 Mengdeavvik Årsaker til mengdeavvik: Rapport fra produksjonsavdelingen
(1) (2) (3) (4) (5) Råmaterial- Standard Standard Virkelig Forskjell Totalt mengde- Kommentarer type pris mengde mengde i mengde avvik i kr Råvare X kr 15, kg kg 80 kg kr (U) Innkjørings- problemer Årsaker til mengdeavvik: Maskinproblemer Dårlig kvalitet på råmaterialer Ansatte under opplæring Utilstrekkelig operativ ledelse Kapittel 4 (forts) og 5

32 Lønnssatsavvik Rapport fra produksjonsavdelingen
(1) (2) (3) (4) (5) Lønns- Virkelig Standard Virkelig Forskjell Totalt lønns- Kommentarer kategori tid lønnssats lønnssats i lønnsats avvik i kr Lokale forhand- Fagarbeider X t kr 200,00 kr 197,50 kr 2,50 kr (F) linger ga lavere timelønn enn budsjettert Årsaker til lønnssatsavvik: Uventede økninger i tariffert lønn (sentrale og/eller lokale forhandlinger Personlige tillegg Innøring av lokale ubekvemstillegg Overtid Bruk av høyere betalte ansatte i arbeide normalt utført av lavere betalte (faglærte - ufaglærte) Vanligvis små lønnssatsavvik Kapittel 4 (forts) og 5

33 Tidsavvik Rapport fra produksjonsavdelingen Årsaker til tidsavvik:
Lønnskategori Standard Standard Virkelig Forskjell Totalt tids- Kommentarer lønnssats tid tid i tid avvik i kr Fagarbeidere 1 kr 200, t 320 t 20 t kr (U) Liten serie, mye omstillingstid Årsaker til tidsavvik: Mange nye ansatte under opplæring Dårlige råmaterialer (behov for ekstra foredling) Maskinhavarier Nedslitt utstyr Korte serier/mye omstilling Utilstrekkelig/dårlig operativ ledelse Dårlig moral hos de ansatte Høyt korttidsfravær Kapittel 4 (forts) og 5

34 Mer om materialavviket
Mange bedrifter registrerer og korrigerer prisavviket ved varemottak ("inn på lager") og ikke i driftsregnskapet ("ut fra lager"), og det løpende materialavviket vil derfor bestå kun av mengdeavviket To fordeler: 1 Prisavviket mellom standard og virkelig pris får omgående oppmerksomhet og evt. korrigerende tiltak kan umiddelbart iverksettes 2 Løpende avvik mellom standard materialforbruk og virkelig er isolert til mengdeavvik Kapittel 4 (forts) og 5

35 Avvik i de indirekte variable kostnadene
(1) Standardkostnader Driftsregnskapet ført til standardkost: Hva virkelig produksjonsvolum skal koste når kostnadene er beregnet på basis av standard sats og standard tid Standard sats * standard tid (2) For avviksanalysen: Virkelig forbrukt tid til standard sats Standard sats * virkelig tid (3) Virkelige kostnader: Driftsregnskapet basert på finansregnskapets virkelige kostnader ved periodeavslutning (1-3) Totalavvik for indirekte variable kostnader (1-2) Produktivitetsavviket (2-3) Forbruksavvik Kapittel 4 (forts) og 5

36 Avvikene i de indirekte variable kostnadene
Produktivitetsavviket Oppstår som følge av at den virkelige tilvirkningstiden er forskjellig fra periodens standard. Samme forklaring som tidsavviket for direkte lønn Forbruksavviket Skyldes mer - eller mindreforbruk av indirekte variable kostnader (mengden) eller endrede prisforutsetninger i forhold til prisene som var lagt inn i standarden Kapittel 4 (forts) og 5


Laste ned ppt "Forelesning Forventningskontrakt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google