Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om læreplaner Arbeid med læreplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om læreplaner Arbeid med læreplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om læreplaner Arbeid med læreplaner

2 LÆREPLANER L-97 LK -06 Læringsplakaten Læreplaner for de enkelte fag

3 Forskriftsfesting av Læreplanverket for den 10-årige skolen: Forplikting.
Læreplanverket er forpliktende for kommuner, fylkeskommuner og private skoler som driver grunnskoleopplæring. Dette gjelder alle deler av læreplanverket, både den generelle delen, læringsplakaten og læreplaner for fag. Skoleeier skal organisere og sørge for ressurser til skolen, slik at hver enkelt elev får opplæring i samsvar med læreplanverket. Lærerne og skoleledelsen skal realisere læreplanverket innenfor de rammene som skoleeieren setter.

4 Ansvar: Læreplanverket er fastsatt med hjemmel i lov og gjør nærmere rede for mål og prinsipper for opplæringen. Kommunene, ledelsen og personalet ved skolene har enkeltvis og samlet ansvar for at opplæringen er i samsvar med læreplanverket. Lærerne skal følge læreplanverket i opplæringsarbeidet. Elevene skal ha opplæring i samsvar med læreplanverket. Dette vil bety at den enkelte elev skal få en opplæring som sikter inn mot de målene som læreplanverket fastsetter. For elever som får spesialundervisning, gjelder likevel enkelte særregler.

5 LÆRINGSPLAKATEN Skolen og lærebedriften skal:
Gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning

6 LÆRINGSPLAKATEN II Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid

7 LÆRINGSPLAKATEN III Skolen og lærebedriften skal: Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge Sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

8 Læreplaner for fag Grunnskolens læreplaner for fag er nye fra 2006
Skal bli mer målstyrte Videregående læreplaner for fag er allerede svært målstyrte (R94)

9 Lærerens verdistandpunkt
Styrende for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisninga Samfunnssyn Elevsyn (mennesksyn) Pedagogisk grunnsyn (kunnskapssyn)

10 Konflikt? Hva er viktigst? Elevene skal vokse inn i et samfunn
Elevene skal utvikle sin personlighet, konstruere sin identitet Hva er viktigst?

11 Om samfunnsperspektivet er overordnet:
Nasjonal egenart, norsk historie Kulturarven Tradisjoner Politisk syn Tilpassing til det eksisterende Kunnskap/tro på framtida

12 Om elevenes personlige vekst er overordnet
Tilpasset opplæring ut fra elevenes forutsetninger Dyrking av interesser Valg Problematisering av samfunnsforhold Kritisk sans Endringskompetanse

13 Kunnskapssyn Hva er kunnskap?
Er fakta og informasjon det samme som kunnskap? Hvor er kunnskapen hen? Hvordan utvikles den? Forandres kunnskap over tid? Kan kunnskap overføres? Kan læreren lære bort? Tilpassete arbeidsmåter.

14 Kunnskapssyn -> læringssyn
Hvor mye skal læreren informere, strukturere, legge til rette, styre undervisningsforløpet, motivere? Er eleven kunnskapssøkende, aktiv og skapende? Er eleven i stand til å stille spørsmål og selv finne fram til svar? (Problemløsende)

15 Elevsyn Skal elevene føres fram til vannet eller lære å drikke?
Er elevene et produkt av naturen slik som hunder og katter? Er elevene et produkt av samfunnet, maktforhold, sosiale og politiske forhold? Er elever selvkonstruerende, reflekterende og skal selv bygge sitt samfunn? Er elever skapt av Gud og skal ledes fram mot et evig liv?

16 Ungdom Har ungdomsperioden sin egenverdi?
Er ungdomsperioden en forberedelsesperiode til voksenlivet?

17 Fire læreplanmodeller
Målstyrte læreplaner (Tyler-rasjonalen) Prosessmodell Situasjonsmodell Didaktisk relasjonsmodell

18 Målstyrte læreplaner Mål er styrende for læringsarbeidet
Mål-middeltenking Undervisningsteknologi Målvalg og målpresisering (atferdsteminologi) Målene deles inn i delmål Delmålene kan deles inn i nye delmål Læreren blir et instrument for å oppfylle målene (som han ikke har hatt innflytelse på)

19 Prosessmodellen Fokuserer på lærerens kunnskap, hans tolking av kulturarven, faget og sentrale ferdigheter Ingen bestemt rekkefølge Sentralt faginnhold blir styrende Faginnholdet (kulturen) forstås som et råstoff som elevene skal videreutvikle Elevene skal gjenoppdage og gjenskape kulturen Undervisninga bygger videre på elevenes kunnskapsutvikling – økte forståelse

20 Situasjonsmodellen Verdioppfatninger virker inn på læreplanen – politiske og ideologiske forhold styrer Forutsetter kritisk vurdering av skolens situasjon i samfunnet Situasjonsanalyse, målformuleringer, undervisningsopplegg, fortolkning (hindringer?), vurdering og revisjon. Skolen og dens innhold må forstås i kontekst

21 Didaktisk relasjonsmodell
Elevforutsetninger må ses i forhold til mål, rammefaktorer, innhold, arbeidsmåter og vurdering. Tilsvarende med de andre planleggingskategoriene Skal realisere den autonome og profesjonelle læreren (Se egen power-point)

22 Lærerens læreplankunnskap
Oppgave: Hva trenger du å kunne for å forholde deg profesjonelt til læreplanene?


Laste ned ppt "Om læreplaner Arbeid med læreplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google