Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDRESAMARBEID Emilie Foyn-Bruun 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDRESAMARBEID Emilie Foyn-Bruun 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDRESAMARBEID Emilie Foyn-Bruun 2007
Litt: Andersen J.,Rasmussen K.,(1996).Mer foreldresamarbeid. Pedagogisk forum Rammeplan -07 Barnehageloven -05

2 Både far og barnehagen kommer langt bak i rekken.
– Mor er best for barnet                                                                                                                                                                                                                          Både far og barnehagen kommer langt bak i rekken.

3 Definisjon foreldresamarbeid
Et samarbeid mellom mennesker som i respekt for hverandres forskjellige kunnskaper, ferdigheter, egenskaper, erfaringer og holdninger arbeider mot samme mål på grunnlag av en felles sum av ressurser. Det ideelle samarbeidet hviler på gjensidig tillit og på felles ansvarsfølelse og bestemmelsesmuligheter. Det dreier seg om et likeverdig forhold. (Ravn, B. s. 204).

4 LOVEN §1 Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. §2 Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn. §4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg. Godt og tett samarbeid er en vesentlig kvalitet ved en god barnehage. Den daglige kontakten er det viktigste men formelle samarbeidsorgan sikrer foreldre som gruppe reell innflytelse på barnehagens drift. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan.

5 Rammeplanen Foreldrene har ansvaret for barns oppdragelse. Barneloven 8. april 1981 nr.7 og barnekonvensjonen. FNs barnekonvensjon - regjeringen.no. Barnehagen er et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Barnehagen må vise respekt for ulike familieformer.

6 Forståelse og samarbeid
Dekker ulike sider ved kontakten. Forståelse: gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Samarbeid: regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling samt barnehagens pedagogiske virksomhet skal drøftes.

7 åpenhet og forståelser for dilemmaer
Hensynet til enkeltbarn i forhold til gruppa Respekt for foreldrenes prioriteringer og å ivareta barns rettigheter og grunnleggende fellesverdier som barnehagen er forpliktet på. Bygge på gjensidig åpenhet og tillit, selv om det skulle innebære kritikk. Foreldrene må gjøres oppmerksom på taushetsplikt og opplysningsplikt i forhold til barnevernet.

8 Samfunnsmandat og verdigrunnlag
Informasjonsplikt om og begrunnelse for bh virksomhet og invitere foreldrene til medvirkning. Praktiseringen av bh verdigrunnlag bør drøftes jevnlig i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Det er av særlig betydning at det skapes gjensidig forståelse og trygghet mellom bh og hjemmet på dette området.

9 Barnehagen som kulturformidler
Et viktig møtested for barn og foreldre og som kulturformidler. I forhold til minoritetsspråklige har bh en oppgave i å la foreldrene forstå og gjøre seg forstått. Å møte foreldre fra ulike kulturer krever respekt, lydhørhet og innsikt. Dette forutsetter at personalet er bevisste og tydelige i egen yrkes rolle og trygge på egen kompetanse.

10 Veiledning Foreldre kan ha behov for hjelp og veiledning i oppdragelsesspørsmål. Å søke ekstern hjelp kan være på sin plass i vanskelige situasjoner. Informasjon om ulike hjelpeinstanser i kommunen. Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltagelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg.

11 Avklaring av forventninger
Forventninger til foreldrene Informasjon om barnet i familien Medansvar for samarbeidet Deltakelse i samarbeidsformer Åpenhet for barnets skyld diskresjon Forventninger til barnehagen Informasjon om barnet i barnehagen Hovedansvar for samarbeidet Tilbud om samarbeidsformer Åpenhet for barnets skyld taushetsplikt

12 Foreldresamarbeidets mål
Et samarbeid som blir betraktet som mål i seg selv blir et ledd i en felles utviklings- og læringsprosess. Begge parter er aktive medskapere i prosessen. Er samarbeidet betraktet som et middel blir foreldrene utenforstående som kan brukes i det pedagogiske arbeidet.

13 samfunnsendringer barnehageloven Rammeplan for barnehager mål barna innhold omfang Samarbeids former vurdering barnehagen samarbeidspartner samfunnsendringer

14 Fem overordnede mål Målene må gjenspeile foreldres og personalets forventninger. Foreldre og personale har bruk for hverandre Foreldre har bruk for å kunne leve seg inn i og vite hva som skjer med barnet deres i barnehagen. Foreldre har bruk for å være sammen med- eller noen ganger annerledes sammen med barnet sitt. Foreldre har bruk for mer innflytelse på hverdagens pedagogikk i barnehagen Personalet må vise at de ser barnet og at de er glad i det. Personalet må vise at de liker barna, at de satser mye på det enkeltes barn trygghet og personlige identitet og at barnet får mye omsorg. Personalet må ha innsikt i foreldrenes oppdragelsesverdier og praksis. Altså må en dialog være et mål i seg selv. Foreldre føler et stort behov for å være mer sammen med barna sine. 5. Foreldrene ønsker å påvirke de aktivitetene og den dagsrytmen barna skal leve i hver dag i hovedtrekk og tendenser.

15 Det gode samarbeidet Trygghet mellom partene: en gjensidig respekt og et felles ønske om å fremme barnas trivsel i hverdagen. Åpenhet og lydhørhet: personalet og foreldrene har lyst til og tør å kontakte hverandre om alle emner som angår barnet og samarbeidet. Faglig kompetente og engasjerte førskolelærere: det skaper trygghet og ro når foreldrene merker at førskolelærerne og assistentene viser profesjonalitet og omsorg i samværet. Samarbeid, deltagelse og innflytelse som fungerer: Åpent samarbeid, ikke formalisert innflytelse: det må praktiseres stor åpenhet fra begge sider og kan håndtere kommunikasjon om alle relevante emner angående barnet og barnehagen.

16 Formelt og uformelt samarbeid
Formelt: Foreldreråd, Alle foreldre – foreldremøter hvor en diskuterer ønsker og behov og kommer med forslag til barnehagen bla foreldrebetaling krever samtykke av foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget Skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Skal bestå av foreldre og ansatte og ev eier. Et rådgivende, kontaktsskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjem og barnehage. Drøfter barnehagens ideelle grunnlag, formålsbestemmelsen og årsplan, forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse med mer.

17 Uformelt Alle her og nå møtene i garderoben og andre steder: Vær imøtekommende særlig overfor nye foreldre om morgenen. Still mange interesserte spørsmål om barnets trivsel, om praktiske ting, og fortell med små eksempler at det er stor oppmerksomhet og omsorg rundt barnet. Vis glede og vilje til å dele engasjement og små historier om barnets liv i barnehagen.

18 Eksempler på samarbeidsinitiativer
Foreldremøter: Temakvelder, møte for nye foreldre, årsplanmøter etc. Kontaktpersoner og hjemmebesøk Dugnader Foreldrefrokost, kaffe, suppe osv. Møter knyttet til årstidsmarkering kulturelle møter for eksempel i forbindelse med det flerkulturelle arbeidet. Foreldre barn fest med overnatting Besteforeldredag Osv?


Laste ned ppt "FORELDRESAMARBEID Emilie Foyn-Bruun 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google