Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning teori og metode Lars Gunnar Lingås

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning teori og metode Lars Gunnar Lingås"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning teori og metode Lars Gunnar Lingås

2 Hva veiledning er Veiledning skal stimulere til egen læring og utvikling gjennom prosesser i et læringsklima som Virker motiverende Utvikler kunnskap og forståelse og omsetter kunnskap til handling Setter erfaringer i perspektiv Øker innsikt og klokskap I slekt med den sokratiske dialog.. ”dialogen er tankenes jordmor”

3 – og hva det ikke er Veiledning er ikke Terapi Undervisning Ledelse

4 Hva er rådgivning? I større grad overføring av kunnskaper og spesiell kompetanse og innsikt Tilbakemeldinger Konsultasjon Rådgiveren er ansvarlig for sine råd - men den som søker råd er i prinsippet selv ansvarlig for å følge dem

5 Historiske utviklingstrekk
Fra 500 f Kr Den antikke filosofi – den sokratiske dialog Fra 100 e Kr Den kirkelige, religiøse oppdragelse Fra 500 e Kr Håndverkertradisjonens mesterlære Fra 1700 e Kr Veiledning i formell utdannelse (dannelsesidealene tar form) Fra 1880 e Kr Den terapeutiske tradisjon Fra 1900 e Kr Veiledning i yrkesutøvelse – profesjonalisering og metodegjøring av veiledning

6 Ulike retninger (etter Kaare Skagen)
Handlings- og refleksjonsmodellen Gestaltveiledning og konfluent pedagogikk NLP som veiledning Konstruktivistisk veiledning LØFT Coaching Mesterlære Filosofisk veiledning Mentoring Zen-filosofisk veiledning

7 Handlings og refleksjonsmodellen ”Det var en god samtale”
Klassikere: Kadushin Handal & Lauvås Norman Anderson Teori & begreper: Praktisk yrkesteori Veilednings-dokument Metode: Samtale Veileders rolle: Indirekte Metode-kompetanse Saksforhold Yrkes-utøvelse Kontekst: Profesjons-utdannelse Mål: Refleksjon Fagutvik-ling Annet: Mot behaviourisme Akademisering Forhold til praksis

8 Veiledning–strategi mot hindringer
Veiledning skal bearbeide og møte hindringer for læring og utvikling hindringer i karriereren frustrasjoner over rolle/rollekonflikter uløste lojalitets og mål-middelkonflikter hindringer i selve veiledningen: når veileder og veisøker har ulik virkelighetsoppfatning når de har personlige spenninger når veiledningen blir terapi når veiledningen blir instruksjonspreget

9 Gestaltveiledning ”Danse med gestalter”
Klassikere: Perls Bue Teori & begreper: Gestalt Konfluent pedagogikk Årvåkenhet Metode: Samtale Varierte metoder Veileders rolle: Indirekte Metode-kompetanse Saksforhold Yrkes-utøvelse Personlige forhold Kontekst: Profesjons-utdannelse Livsveiledning Mål: Oppleving Bevissthet Annet: Er symmetrisk relasjon mulig? Plass for analyse og kritikk?

10 NLP ”Det står skrevet i dine øyne”
Klassikere: Bandler Grinder Teori & begreper: Sansning Fortolkning Metode: Atferds-terapi Samtale Veileders rolle: Styrende Handlings-orientert Saksforhold Alle livs-problemer Kontekst: Alle Mål: Forandre atferd Annet: Autoritær ”Mål helliger middel”

11 Konstruktivistisk veiledning ”Alt rakner før jul”
Klassikere Peavy Bakhtin Konstrukt-ivisme Teori & begrep: Sosio-dynamisk Postmodern-isme Metafor-bruk Metode: Samtale Variert repertoar Veileders rolle: Indirekte Metode-kompetanse SaksforholdYrkes-utøvelse Karriere-valg Kontekst: Karriere-rådgivning Mål: Problem-løsning Annet: Fortelle/vise Virkelighets-relasjonen

12 LØFT og systemisk veiledning ”Løsningen er nær”
Klassikere: Bateson Bakhtin Gjems Teori & begreper: Sirkularitet Relasjoner Metode: Samtale Spørre-teknikker Veileders rolle: Indirekte Metode-kompetanse Saksforhold: Yrkes-utøvelse Kontekst: Profesjons-utdannelse Ledelse Mål: Refleksjon Problem-løsning Annet: Over-optimisme Falsk symmetri

13 Coaching ”Du vet svaret selv”
Klassikere: Gallwey Teori & begreper: Psykologi Flyt Metode: Instruere Demonst-rere Spørre Veileders rolle: Fagekspert Metode-kompetanse Saksforhold: Yrkes-utøvelse Ferdighets-læring Kontekst: Idrett Ledelse Mål: Prestasjon Refleksjon Annet: Forhold til rådgivning

14 Mesterlære ”Du skal gjøre det slik”
Klassikere: Lave og Wenger Kvale Teori & begreper: Sosial-antropo-logi Filosofi Metode: Instruere Demonstr-ere Korrigere Veileders rolle: Fagekspert Mester Direkte Saksforhold Yrkes-utøvelse Ferdighets-læring Kontekst: Håndverk Kunst Forskning Mål: Produkt-orientert Annet: Forhold til rådgivning

15 Filosofisk veiledning ”Tankens jordmor”
Klassikere: Aschenbach Teori & begreper: Filosofi Metode: Metodefri-het Veileders rolle: Symmetrisk Saksforhold: Eksistens-ielle spørsmål Kontekst: Alle Mål: Skape klarhet Annet: Forhold til rådgivning

16 Mentoring ”Jeg har mest erfaring”
Klassikere: Homer Teori & begreper: Historiske variasjoner Metode: Samtale Veileders rolle: Personlig lederskap Saksforhold: Personlige forhold Kontekst: Yrke Privatliv Mål: Personlig vekst Annet: Forhold til rådgivning

17 Zen-filosofisk veiledning ”Den fulle tekoppen”
Klassikere: Buddhist-iske skrifter Teori & begreper: Paradoksal pedagogikk Metode: Trening Motivasjon Veileders rolle: Varierer Saksforhold: Alle Kontekst: Mål: Beherske helhet Ubesværlig mestring Annet: Annen type selvutvik-ling

18 En advarsel På vakt mot lettvinte løsninger
På vakt mot kjappe metodegrep På vakt mot uetiske relasjoner Så hvilken retning passer deg?

19 Veiledningsfora Veiledning som læringsforum Veiledning som modellforum
Å kunne, mestre Veiledning som modellforum Å se sammenhenger og relasjoner Veiledning som diskursforum Å forstå, forholde seg kritisk og analytisk

20 Veiledning som læringsforum
utgangpunkt i motivasjon og interesse fastholde problemstillinger/ problemkonfrontasjon systematisk refleksjon gjennom spørsmål komme med motforestillinger/kritiske spørsmål fremme kognitiv bevissthet om valg, verdier, verdikonflikter, fordommer og arvede, inngrodde forestillinger

21 Veiledning som modellforum
Overføringer: veileder projiserer egne konflikter på veisøker og omvendt Parallellprosesser: veiledningens etiske ramme påvirker resultatet Modellfunksjonen: veisøker ser forbilder i veileder Speilfunksjonen: veisøker bevisstgjøres om egen væremåte ved å gjenkjenne prosesser (på godt og ondt)

22 Veiledning som diskursforum
Den gode, forløsende dialog Konsentrasjon om det rasjonelle Kritisk refleksjon Legitimerende forankring av normative konklusjoner

23 Diskursens prinsipper
Deltakelse fra berørte parter Tvangsfri/herredømmefri dialog Likeverdige relasjoner Med vekt på kraften i det gode argument (analyse og kritisk kunnskapsutvikling)

24 Relasjonen veileder-veisøker
asymmetri/ statusforskjell subjekt-objekt-relasjon fagautoritet symmetri, likeverdige parter subjekt-subjekt-relasjon likeverdighet

25 Om bruk av modeller ”Kybernetisk” systematikk sammenholdt med livets mangfold Gunnel Lindhs ”Femmeren” er er eklektisk modell – fordeler og ulemper… Problemløsning og problemhåndtering – ikke alt lar seg løse! Modellen legger vekt på målet med samtalene: Kritisk bevissthet Kunnskaper Ferdigheter Holdninger

26 Femmerens trinn 1 Utrede situasjonen 2 Utvide perspektivet
3 Formulere mål og delmål 4 Utvikle en handlingsplan og gjennomføre den 5 Evaluere og følge opp

27 Første trinn: Utrede situasjonen
Mål: felles oppfatning av virkeligheten Veisøkers perspektiv – ikke ”løsning søker problem” Den person som søker råd er unik

28 Første trinn: Oppgaver
Forberedelser: Kunnskap til bruk Respekt Kontaktetablering ”Tuning in” Læringsklima Forstyrrelser Etiske rammer Tydelige avtaler Diskresjon

29 Første trinn: Oppgaver (forts)
Samtaleform Måten å spørre på – hvem er eksperten? Jf Kierkegaards hjelpeprinsipp Fokusere Bearbeide hindringer Hva kan tilbys? Kjenne egne begrensninger

30 Første trinn: Metoder Lytte Speile Oppmuntre Spørre Sammenfatte

31 Første trinn: Ferdigheter
Formålsorientering (holde fokus) Tydelighet (klar og konkret) Åpenhet Fleksibilitet (demonstrere, øve) Empati og innlevelse

32 Andre trinn: Utvide perspektivet
Nytt blikk på seg selv og situasjonen Kunnskaper om muligheter og begrensninger Korrigere og endre gammel viten/myter Overveie sterke og svake sider

33 Andre trinn: Oppgaver Bearbeide forsvar og motstand som hindrer et utvidet perspektiv: Mistanke til rådgiver Overtalelse Bagatellisering Alliansesøking Omfavnelse Gi av eget perspektiv og egne kunnskaper Forløse kunnskapssøking

34 Andre trinn: Metoder Sammenfatte eget perspektiv Konfrontere Informere
Tilpasset Tilstrekkelig Aktuelt Saklig Ikke normativt Tilgjengelig Tolke

35 Andre trinn: Ferdigheter
Utvikle samtaleferdigheter – bevissthet om egen væremåte Trygghet på egen rolle og egne kunnskaper Respekt Åpenhet Empati

36 Tredje trinn: Formulere mål og delmål
Finne ut: ”Hva vil du?” Løsninger og valgmuligheter Utforme målene Utrede konsekvensene Utrede og finne ytre løsninger

37 Tredje trinn: Oppgaver
Utvikle egen håndteringsevne Finne mål som er: Tydelige Adekvate Etterprøvbare Realistiske Veisøkers egne Få fram ønskene Dialog om konsekvensene

38 Tredje trinn: Metoder Drømmeteknikker Framtidsverksted Idédugnad
Konkretisering Oppstillingsteknikker (s 155) Kraftfeltanalyse

39 Tredje trinn: Ferdigheter
Kreativitet Åpenhet Kunnskapsrikdom Trygghet på egen rolle

40 Fjerde trinn: Utvikle en plan og gjennomføre
Finne ut hvordan mål kan nås Tiltaksorientering – hvem gjør hva? Steg for steg Gjennomførlige tiltak

41 Fjerde trinn: Oppgaver
Undersøke mulige veivalg Finne ut hvilke som er best Nå til enighet om videre gang

42 Fjerde trinn: Metoder Skaffe relevant informasjon
Oppstillingsteknikker Kraftfeltanalyser Handlingsplan i små trinn om nødvendig Inngå kontrakt om ansvar og framdrift Demonstrere Øve

43 Fjerde trinn: Ferdigheter
Formålsorientering (holde fokus) Tydelighet (klar og konkret) Åpenhet Fleksibilitet (demonstrere, øve) Empati

44 Femte trinn: Evaluering
Kontinuerlig evaluering Sluttevaluering Prosessevaluering

45 Femte trinn: Oppgaver Hva er oppnådd kvantitativt (ytre resultater)?
Hva er oppnådd kvalitativt (indre resultater, selvinnsikt osv)? Tidsbruk Metodebruk

46 Femte trinn: Metoder Oppsummerende samtale
Evaluere forholdet mellom mål og resultater Hva virket og hva virket ikke? Statistikk

47 Femte trinn: Ferdigheter
Ærlighet Åpenhet Kritisk holdning til seg selv Hva skal tilbakemeldes ytre omstendigheter?

48 Dette var ingen kokebok!
Tenk selv!


Laste ned ppt "Veiledning teori og metode Lars Gunnar Lingås"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google