Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16. jun. 2015 1 Husbankens tanker omkring Plan- og bygningsloven som boligpolitisk verktøy Planseminar Namsos 11. mai 2009 Randi Selseth, Husbanken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16. jun. 2015 1 Husbankens tanker omkring Plan- og bygningsloven som boligpolitisk verktøy Planseminar Namsos 11. mai 2009 Randi Selseth, Husbanken."— Utskrift av presentasjonen:

1 16. jun. 2015 1 Husbankens tanker omkring Plan- og bygningsloven som boligpolitisk verktøy Planseminar Namsos 11. mai 2009 Randi Selseth, Husbanken

2 Alle skal kunne bo trygt og godt Husbanken 1946 til 2009 – fra boligbank til velferdsetat Fra generell boligforsyning til boligsosiale utfordringer Fra personmarkedet til kommuner og utbyggere Satsing på kompetanseutvikling

3 Rollefordeling i boligpolitikken Staten sette sentrale mål for boligpolitikken fastsette lover og rammebetingelser tilby gunstig finansiering veiledning og informasjon stimulere til forskning Kommunen legge til rette for lokale løsninger mht bygging av nye boliger samt utvikling og fornyelse av boliger og boligområder medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet Private aktører viktig samarbeidspart ved gjennomføring av boligtiltak

4 Sammenheng mellom plandelen og byggesaksdelen Formål i PBL Formål i PBL Kommunal planstrategi Kommuneplan Arealdel Kommuneplan Arealdel Reguleringsplan (Områderegulering og Detaljregulering) Byggesaks- behandling Kommuneplan samfunnsdel Kommuneplan samfunnsdel Bolig og Bygg SYNLIG RESULTAT Bolig og Bygg SYNLIG RESULTAT Boligsosiale tema, universell utforming og energi/miljø tydelig tilstede i alle deler og som synlig resultat i boliger og bygg!

5 Planstrategi: Aktiv drøfting om boligpolitikk Drøfte boligpolitikk – med helhetlig perspektiv Hvilke strategiske valg må kommunen ta i forhold til Boligsosialt - vanskeligstilte grupper i boligmarkedet Universell utforming i bolig/boligområder Energi og miljø i bolig/boligområder Fokus på medvirkning I Planstrategien Hvilke planer skal inn i kommuneplanens samfunnsdel Planlagte rulleringer Planlegge = kommunikativ oppgave PBL § 10

6 Kommuneplan – samfunnsdelen Tar utgangspunkt i planstrategien Handlingsdel som angir hvordan planer skal følges opp – revideres årlig Økonomiplan kan inngå i handlingsdel Tiltak og krav fra kommunens side? Boligsosialt, universell utforming og energi/miljø ift bygg/bolig Budsjettmessige tiltak Vær konkret: skal f.eks 50% av ny boligmasse være uu – eller skal 30% av eksisterende boligmasse rehabiliteres med fokus på energi/miljø – hvordan skal vanskeligstilte grupper prioriteres i forhold til bolig? PBL § 11

7 Diskuter plassering av boligsosiale tema i kommunen Komme tydelig frem i planstrategi og samfunnsdel Rapporter viser at god forankring av boligsosiale tema gir bedre resultater for kommunen I vår region har 54 av 85 kommuner BSHP Ved plassering i samfunnsdelen Høyere status - Handlingsdelen revideres årlig Ved plassering utenfor (som BSHP) Faste rulleringer – eller ved behov PBL § 1-1 PBL § 11-1 PBL § 11-2 PBL § 12-7 PBL § 1-1 PBL § 10-1 PBL § 11-1 PBL § 11-2 PBL § 12-7

8 Boligsosialt – utfordringer Ivaretas vanskeligstilte grupper på boligmarkedet i planverket? Sammenheng mellom kommunal bolig og tjenester? Vedlikehold av kommunale boliger? Veien inn eller ut av kommunal bolig? Organisering av boligsosialt arbeid? (tverrfaglig og tverretatlig) Helse i Plan, bevisstgjøring av levekår - et verktøy ift PBL og det boligsosiale http://www.helsedirektoratet.no/kommunehelseprofiler

9 Boligsosialt - eksempel Boligsosial handlingsplan i Porsgrunn kommune 2008-2012 Basert på grundig analyse for de 5 siste år av utviklingen på det boligsosiale feltet Fokus på økning i antallet kommunale boliger Har vedtatt å innarbeide visjoner og overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel ”NY Strategi 22: Hjelp til selvhjelp – på vei til egen bolig” – direkte fra BSHP 12 sider

10 Universell utforming i boliger Bra for alle, nødvendig for noen Bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede ivaretas bedre gjennom uu Formuler tydelige mål og strategier i forhold til universell utforming Avklare hvor og hvordan uu skal synliggjøres i planverket - Kun 7% av boligmassen i Norge har livsløpsstandard MD sier: ”Helhetsstrategi for utforming og planlegging Med utgangspunkt i menneskets funksjonskrav Bygger på et rettighets- og likeverdsperspektiv I så stor utstrekning som mulig” PBL § 1-1 PBL § 11-1 PBL § 11-2 PBL § 12-7 PBL § 1-1 PBL § 10-1 PBL § 11-1 PBL § 11-2 PBL § 12-7

11 Universell utforming – utfordringer Politiske føringer for at man skal kunne bo hjemme lengst mulig (de som ønsker det) Økning av antall eldre For få uu-boliger øker presset på kommunale boliger øker antall besøk av hjemmetjenesten Mangel på uu kan gi redusert livskvalitet uu gir: Økt brukstid (hele livsfasen) Merverdi for bygg- /boligeier Føringer for bedre kommune- og samfunnsøkonomi

12 Universell utforming – eksempel Mange gode eksempler i rapporten ”Universell utforming som kommunal strategi” Ullensaker kommuneplan 2008-2020 - eget kap. ”Universell utforming og folkehelse” Tromsø kommune - uu som gjennomgående pinsipp Kristiansand kommune - 70% av nye boliger etter prinsipp om uu

13 Energi og miljø – i bolig og bygg Tydelige mål og strategier med hensyn til energi og miljø i bygg og boligområder Økt fokus på boligtype/byggematerialer/- prosesser Energimerkeordning kommer Bygningsdelen i PBL regulerer bygningskropp, men det er lov å strekke seg utover gitte krav PBL § 1-1 PBL § 10-1 PBL § 11-1 PBL § 11-2 PBL § 12-7

14 Energi og miljø – utfordringer Klima: en viktig miljøutfordring Hvordan synliggjøre reduksjon av energibehov? Passivhus vs fjernvarme/vannbåren varme? (Passivhus – lavt oppvarmingsbehov) Bolig og bygg står for omtrent 40 % av energiforbruket i Norge Potensialstudie for Midt-Norge fra Sintef sier at passivhus-satsning er det tiltaket som vil kunne gi størst effekt for reduksjon av elektrisitetsbehov og termisk energi

15 Energi og miljø – eksempel Prosjekt i Trondheim kommune ”Brøset- Planlegging og realisering av en klimanøytral bydel i Trondheim” med fokus på lavt energiforbruk og sunne byggematerialer Paradis – Stavanger ” Paradis vil bli et ledende eksempel på at man kan arbeide og bo urbant uten reduksjon i livskvalitet ved bruk av bærekraftige løsninger. Ingen norske byer har lyktes i å forme bærekraftige bydeler ut ifra helhetlig planlegging, slik som Malmö eller Hammarby i Sverige.”

16 Utfordringer framover Hva kommunene kan gjøre Sett boligpolitikk på dagsorden! Bruk planverket for å oppnå ønsket boligpolitikk i forhold til boligsosialt arbeid, universell utforming og energi/miljø

17 Ulike rapporter Utenfor de boligsosiale ordningene Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommunerFragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner Boligkvalitet og kommunal planlegging Universell utforming som kommunal strategi Midt-Norge som passivhussatsning –potensialstudie Kommunale utleieboliger – Årsaker til lav vekst og forslag til tiltak som kan bidra til økt vekstKommunale utleieboliger – Årsaker til lav vekst og forslag til tiltak som kan bidra til økt vekst


Laste ned ppt "16. jun. 2015 1 Husbankens tanker omkring Plan- og bygningsloven som boligpolitisk verktøy Planseminar Namsos 11. mai 2009 Randi Selseth, Husbanken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google