Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gardners 8 intelligenser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gardners 8 intelligenser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gardners 8 intelligenser
Rakel.K.R.Næss

2 Kilder: Armstrong, T (2003): Mange intelligenser i klasserommet. Abstrakt forlag Gardner, H (1993): Slik tenker og lærer barn.Praxis forlag Gardner,H (1999): Den intelligente skole.Gyldendal Gardner, H ( 2000): Den bildande mànniskan.Brain Books AB Øhra. M. Hjemmeside (pedagogikk) :

3 De mange intelligenser
Howard Gardner lanserte 1983 teorien om de mange intelligenser. Alle har en rekke intelligenser (8) som virker som ”inngangsporter” til fagstoff og læring Det finnes ulike måter å lære og bli vurdert på Skolens undervising må samsvare med disse ”inngangsportene”

4 Tradisjonelt syn på læring og undervisning
Pensumstyrt Lærerstyrt undervisning fra kateteret Memorere,rette svar Læreren snakker, elevene gjør skriftlige arbeider Vi har en tendens til å tro (ønske) at barn lærer best slik vi selv lærte best.

5 Kilde: M.Øhra PowerPoint ”sosio- kulturelt lærings- perspektiv”
Lærer opptrer som den aktive - eleven som passiv lyttende Læringsprosesser sterkt styrt av arbeids- og lærebøker

6 MI-Teorien (Mange Intelligenser)
MI- et hjelpemiddel med grunnlag i kognitiv teori Gardner mener intelligens handler om: evne til å løse problemer. å forme ulike produkter i opplevelsesrike omgivelser og et naturlig miljø

7 Intelligenser Visse intelligenser var viktigere før enn i dag: Den naturalistiske og den kropps-kinetiske I dag den romlige mer og mer viktig. Navigere i teknologi Miljømessige påvirkninger fremme eller hindrer utviklingen av intelligenser. Intelligensene kan arbeide isolert fra hverandre (bl.a vår selektivitet)

8 De 8 intelligenser Språklig Logisk-matematisk Romlig Kropps-kinetisk
Musikalsk Sosial Intrapersonlig Naturalistisk ( den 9. ”Den eksistensielle”)

9 Innlæringsprofiler Utrag fra Figur 3.1:42 I: Armstrong,T(2003)
Barn som er svært TENKER ELSKER TRENGER språklige I ord Lesing, skriving, fortelle historier, leke med ordspill Bøker, kassetter, skriveredskaper, papir dagbøker(…) Logisk-matematiske Ved å trekke slutninger Eksperimentere,stille spørsmål,regne (…) Materialer å eksperimentere med,naturvitenskaplig materiell (…) Romlige I bilder og illustrasjoner å lage design, tegning, visualisering (…) Kunst, LEGO-klosser,film, lysbilder(…)

10 Innlæringsprofiler Utrag fra Figur 3.1:42 I: Armstrong,T(2003)
Barn som er svært TENKER ELSKER TRENGER Kropps-kinetiske Gjennom kroppslige følelser Å danse, løpe, hoppe, bygge, berøre, gestikulere rollespill, drama, bevegelse, ting å bygge med (…) Musikalske Via rytmer og melodier Sang, plystring, nynning, slå takten med føtter og hender (,,,) Samsang, turer til konserter, å spiller musikk hjemme og på skolen (…) Sosial Ved å prøve ut ideer på andre Å lede, å organisere, være sammen med andre, manipulere, megle (…) Venner, gruppeleker, sosiale sammenkomster (…)

11 Nøkkelpunkter i MI-teorien
Alle mennesker har anlegg innen for alle de åtte intelligensene De fleste kan utvikle et rimelig høyt prestasjonsnivå i alle intelligensene Intelligensene arbeider og påvirker hverandre Det er mange måter å være intelligent på innenfor hver kategori

12 Nøkkelpunkter i MI-teorien
MI kan vurdere undervisningstyrker og områder som trenger å forbedres Erfaringer i livshistorien kan ”lukke” intelligenser Unngå å plassere et barn innenfor bare en type intelligens

13 Pedagogiske konsekvenser
Undervisingsmetodene må varieres Lære må utvide sitt undervisningsrepertoar (bla. gjennom kunnskapsdeling) Se et eks:

14 Pedagogiske konsekvenser
Kartlegging av enkelteleven viktig Observasjoner (Hyppige, mange indikatorer,strategier) Sjekklister (skolen må jobbe systematisk) Samle dokumenter (foto, tekster, kassett, CD-rom o.l) Samtaler (med bhg., foreldrene, barnet selv, andre lærere) tenk mappemetodikk

15 Pedagogiske konsekvenser
Vurderingsmetodene må endres Mindre bruk av standardiserte prøver Mer autentiske vurderingsformer, hvor viktigste komponent blir dokumentasjon av elevprodukter og problemløsende prosesser (MAPPER)

16 Vurderingsformer Forskjell fra standardiserte ”papir og blyantester”
Må gi den enkelte mulighet for å vise styrke på områder som passer dem Vurderingene fremmer også selvvurdering

17 Vurderingsmåter (Utrag fra Figur 10.2:132 I: Armstrong,T(2003)
Intelligens Faktorer i tilknytting til Sør-statene da de tapte borgerkrigen Utviklingen av en karakter i en roman Prinsipper i molekylære bindinger språklige Levere en muntlig eller skriftlig rapport Gi en muntlig tolkning fra romanen med kommentarer Forklare begrepet muntlig eller skriftlig Logisk-matematiske Presentere statistikker på antall døde, sårede, forsyninger Presentere en fortløpende framstilling over årsak/virkning av personens utvikling Skrive ned kjemiske formler og vise hvordan de er utledet Romlige Tegne kart over viktige slag Utvikle flytdiagrammer (…) Tegne diagrammer som viser forskjellige bindingsmønstre

18 Metakognitiv aktivitet
Nyere forskning i kognitiv psykologi viser at barn drar fordel av pedagogiske tilnærmingsmåter som hjelper dem å reflektere over egne læringsprosesser (se Marzano et al.1988 I:Armstrong, T. Abstrakt forlag as 2003) Dette stemmer godt overens med grunntanker i L-06 (se læringsplakaten) og mappemetodikk

19 Kunnskapsløftet for alle fra høsten 2006
                                      Økt fokus på tilpasset opplæring Varierte arbeidsmåter Grunnleggende ferdigheter Metodefrihet Elevvurdering Må vi ikke tenke annerledes?


Laste ned ppt "Gardners 8 intelligenser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google