Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gardners 8 intelligenser Rakel.K.R.Næss. Kilder: Armstrong, T (2003): Mange intelligenser i klasserommet. Abstrakt forlag Gardner, H (1993): Slik tenker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gardners 8 intelligenser Rakel.K.R.Næss. Kilder: Armstrong, T (2003): Mange intelligenser i klasserommet. Abstrakt forlag Gardner, H (1993): Slik tenker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gardners 8 intelligenser Rakel.K.R.Næss

2 Kilder: Armstrong, T (2003): Mange intelligenser i klasserommet. Abstrakt forlag Gardner, H (1993): Slik tenker og lærer barn.Praxis forlag Gardner,H (1999): Den intelligente skole.Gyldendal Gardner, H ( 2000): Den bildande mànniskan.Brain Books AB Øhra. M. Hjemmeside (pedagogikk) : http://www-lu.hive.no/ansatte/moh/ http://www-lu.hive.no/ansatte/moh/

3 De mange intelligenser Howard Gardner lanserte 1983 teorien om de mange intelligenser. Alle har en rekke intelligenser (8) som virker som ”inngangsporter” til fagstoff og læring Det finnes ulike måter å lære og bli vurdert på Skolens undervising må samsvare med disse ”inngangsportene”

4 Tradisjonelt syn på læring og undervisning Pensumstyrt Lærerstyrt undervisning fra kateteret Memorere,rette svar Læreren snakker, elevene gjør skriftlige arbeider Vi har en tendens til å tro (ønske) at barn lærer best slik vi selv lærte best.

5 Kilde: M.Øhra PowerPoint ”sosio- kulturelt lærings- perspektiv” Lærer opptrer som den aktive - eleven som passiv lyttende Læringsprosesser sterkt styrt av arbeids- og lærebøker

6 MI-Teorien ( M ange I ntelligenser) MI- et hjelpemiddel med grunnlag i kognitiv teori Gardner mener intelligens handler om: 1.evne til å løse problemer. 2.å forme ulike produkter i opplevelsesrike omgivelser og et naturlig miljø

7 Intelligenser Visse intelligenser var viktigere før enn i dag: Den naturalistiske og den kropps-kinetiske I dag den romlige mer og mer viktig. Navigere i teknologi Miljømessige påvirkninger fremme eller hindrer utviklingen av intelligenser. Intelligensene kan arbeide isolert fra hverandre (bl.a vår selektivitet)

8 De 8 intelligenser Språklig Logisk-matematisk Romlig Kropps-kinetisk Musikalsk Sosial Intrapersonlig Naturalistisk ( den 9. ”Den eksistensielle”)

9 Innlæringsprofiler Utrag fra Figur 3.1:42 I: Armstrong,T(2003) Barn som er svært TENKERELSKERTRENGER språklige I ordLesing, skriving, fortelle historier, leke med ordspill Bøker, kassetter, skriveredskaper, papir dagbøker(…) Logisk- matematisk e Ved å trekke slutninger Eksperimentere, stille spørsmål,regne (…) Materialer å eksperimentere med,naturvitens kaplig materiell (…) Romlige I bilder og illustrasjoner å lage design, tegning, visualisering (…) Kunst, LEGO- klosser,film, lysbilder(…)

10 Innlæringsprofiler Utrag fra Figur 3.1:42 I: Armstrong,T(2003) Barn som er svært TENKERELSKERTRENGER Kropps- kinetiske Gjennom kroppslige følelser Å danse, løpe, hoppe, bygge, berøre, gestikulere rollespill, drama, bevegelse, ting å bygge med (…) Musikalske Via rytmer og melodier Sang, plystring, nynning, slå takten med føtter og hender (,,,) Samsang, turer til konserter, å spiller musikk hjemme og på skolen (…) Sosial Ved å prøve ut ideer på andre Å lede, å organisere, være sammen med andre, manipulere, megle (…) Venner, gruppeleker, sosiale sammenkomster (…)

11 Nøkkelpunkter i MI-teorien 1.Alle mennesker har anlegg innen for alle de åtte intelligensene 2.De fleste kan utvikle et rimelig høyt prestasjonsnivå i alle intelligensene 3.Intelligensene arbeider og påvirker hverandre 4.Det er mange måter å være intelligent på innenfor hver kategori

12 Nøkkelpunkter i MI-teorien MI kan vurdere undervisningstyrker og områder som trenger å forbedres Erfaringer i livshistorien kan ”lukke” intelligenser Unngå å plassere et barn innenfor bare en type intelligens

13 Pedagogiske konsekvenser Undervisingsmetodene må varieres Lære må utvide sitt undervisningsrepertoar (bla. gjennom kunnskapsdeling) Se et eks: http://www.skoleipraksis.no/matemat ikk1-4/pages/filmene/tallet4.html http://www.skoleipraksis.no/matemat ikk1-4/pages/filmene/tallet4.html

14 Pedagogiske konsekvenser Kartlegging av enkelteleven viktig 1.Observasjoner (Hyppige, mange indikatorer,strategier) 2.Sjekklister (skolen må jobbe systematisk) 3.Samle dokumenter (foto, tekster, kassett, CD-rom o.l) 4. Samtaler (med bhg., foreldrene, barnet selv, andre lærere)  tenk mappemetodikk

15 Pedagogiske konsekvenser Vurderingsmetodene må endres  Mindre bruk av standardiserte prøver  Mer autentiske vurderingsformer, hvor viktigste komponent blir dokumentasjon av elevprodukter og problemløsende prosesser (MAPPER)

16 Vurderingsformer Forskjell fra standardiserte ”papir og blyantester” Må gi den enkelte mulighet for å vise styrke på områder som passer dem Vurderingene fremmer også selvvurdering

17 Vurderingsmåter (Utrag fra Figur 10.2:132 I: Armstrong,T(2003) Intelligens Faktorer i tilknytting til Sør-statene da de tapte borgerkrigen Utviklingen av en karakter i en roman Prinsipper i molekylære bindinger språklige Levere en muntlig eller skriftlig rapport Gi en muntlig tolkning fra romanen med kommentarer Forklare begrepet muntlig eller skriftlig Logisk- matematisk e Presentere statistikker på antall døde, sårede, forsyninger Presentere en fortløpende framstilling over årsak/virkning av personens utvikling Skrive ned kjemiske formler og vise hvordan de er utledet Romlige Tegne kart over viktige slag Utvikle flytdiagrammer (…) Tegne diagrammer som viser forskjellige bindingsmønstre

18 Metakognitiv aktivitet Nyere forskning i kognitiv psykologi viser at barn drar fordel av pedagogiske tilnærmingsmåter som hjelper dem å reflektere over egne læringsprosesser (se Marzano et al.1988 I:Armstrong, T. Abstrakt forlag as 2003) Dette stemmer godt overens med grunntanker i L-06 (se læringsplakaten) og mappemetodikk

19 Kunnskapsløftet for alle fra høsten 2006 Økt fokus på tilpasset opplæring Varierte arbeidsmåter Grunnleggende ferdigheter Metodefrihet Elevvurdering Må vi ikke tenke annerledes?


Laste ned ppt "Gardners 8 intelligenser Rakel.K.R.Næss. Kilder: Armstrong, T (2003): Mange intelligenser i klasserommet. Abstrakt forlag Gardner, H (1993): Slik tenker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google