Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILPASSET OPPLÆRING 31.10.02 1.Innledning 2.Hva er tilpasset opplæring? 3.Lov og læreplan 4.Rett til spesialundervisning 5.Pedagogiske dilemmaer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILPASSET OPPLÆRING 31.10.02 1.Innledning 2.Hva er tilpasset opplæring? 3.Lov og læreplan 4.Rett til spesialundervisning 5.Pedagogiske dilemmaer."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILPASSET OPPLÆRING 31.10.02 1.Innledning 2.Hva er tilpasset opplæring? 3.Lov og læreplan 4.Rett til spesialundervisning 5.Pedagogiske dilemmaer

2 Hva er tilpasset opplæring? Ulike faglige perspektiver: jus, etikk, politisk filosofi og pedagogikk

3 Retninger i pedagogikken Utdanningshistorie Didaktikk Pedagogisk sosiologi Pedagogisk psykologi

4 IKT i matte

5 Lov- og læreplanverk tilpasset opplæring § 1-2. Formålet med opplæringa Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven…

6 spesialundervisning § 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

7 sakkyndig vurdering § 5-3. Sakkunnig vurdering Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til -eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet -lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa

8 Sakkyndig vurdering -realistiske opplæringsmål for eleven -om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet -kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod.

9 pp.tjenesten § 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det.

10 § 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa IOP For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktsvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den individuelle opplæringsplanen. Klassestyraren til eleven skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått og ei vurdering av utviklinga til eleven.

11 L 97: Individuell tilpassing s. 58 Tilpassing i heile verksemda i skulen Alle elevane, også dei med særlege vanskar eller særlege evner på ulike område, må få møte utfordringar som svarer til føresetnadene deira. Elevar med særskilde opplærings­behov skal ta del i det sosiale, faglege og kulturelle fellesskapet på ein likeverdig måte.

12 RETT TIL SPESIALUNDERVISNING Stegene i henvisningsprosessen: Skoleintern kartlegging Miljørettede problemvurdering (ppt,skole,foresatte) Ind.problemutredning (av ppt )

13 Observasjonsskjema: Motorisk utvikling Atferd Sosial funksjon Generelt

14 Motorisk Grov- og finmotorisk: Fin: blikk, hode, tale, mimikk, øye/hånd,ansiktsfarge Grov: Gange, bruk av kroppen

15

16 Atferd Faglig: lese-og skriveferdighet, læreforutsetninger, evneprofil, preferanser i fag? Arbeidsfunksjon: Motivasjon, konsentrasjon, kognitiv stil, reaksjon frustrasjon, arbeidstempo, nøyaktighet

17 Sosial funksjon Verbal aktivitet (ønsket, uønsket?) Motorisk ro Kontaktevne (åpen,tilbakeholden- trygghet)

18 Generelt Elev Læreruttalelse Foreldre SFO Andre etater, instanser, fritid? Skoleveien, friminuttene

19 PEDAGOGISKE DILEMMAER Lærerrollen (oppfatning av begrepet tilpasset) Samarbeid skole-hjem Elevens opplevelse Er det nok penger til å gi et forsvarlig tilbud? Faglig forståelse: dvs. elevsyn, kunnskapsyn på skolen


Laste ned ppt "TILPASSET OPPLÆRING 31.10.02 1.Innledning 2.Hva er tilpasset opplæring? 3.Lov og læreplan 4.Rett til spesialundervisning 5.Pedagogiske dilemmaer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google