Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er det mulig å bli så god etter bare et halvt år? Erfaringer fra prosjektet ”Student veileder student” Rakel K. Rohde Næss; Høgskolelektor i pedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er det mulig å bli så god etter bare et halvt år? Erfaringer fra prosjektet ”Student veileder student” Rakel K. Rohde Næss; Høgskolelektor i pedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er det mulig å bli så god etter bare et halvt år? Erfaringer fra prosjektet ”Student veileder student” Rakel K. Rohde Næss; Høgskolelektor i pedagogikk i samarbeid med LUT studentene; Heidi Aanerud og Jan Sverre Ludviksen Hafjell 15. januar 2009

2 Teoretisk referanseramme Gjems (1995): Veiledning i profesjonsgrupper Hoel, L.T og Haugaløkken, O.kr. 2003. responsgrupper som læringsressurs i arbeidet med mapper. I:Dyste og Engelsen: Mapper som pedagogisk redskap. Skagen,Kaare (red.) (2004):I veiledningens landskap Stålsett,Unn (2006): Veiledning i en lærende organisasjon. Universitetsforlaget. Næss, Rakel K.R. (2007): Student veileder student. Rapport 4/2007. Høgskolen i Vestfold (15)

3 Teoretisk referanseramme Øhra, M. (2006): Formativ vurdering. Vurdering for læring med hjelp av digitale mapper. Artikkel i: Utdanning for utvikling av skolen. Om skoleledelse og lærerens læring. Taasen, Havnes og Lauvås (2004): Mappevurdering- av og for læring Ulleberg (2004): Kommunikasjon og veiledning Lauvås og Handal (2000 og 2004):Veiledning og praktisk yrkesteori Wittek,Line 2006. Om undervisning og æring.I: Helge Stømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per auvås (red) 2006. Når LÆFING er det VIKTIGSTE.

4 Prosjektets hovedmål: Gjøre erfaringer med studentveiledning Utvikle kritisk innsikt og pedagogisk bevissthet hos studentene i forhold til egen veiledning og egen veiledningsrolle formativ vurdering, herunder egenvurdering og vurdering av andre står her sentralt.

5 Teoretisk referanseramme Hoel og Haugalkken (2003) hevder at når studentene går inn som veiledere for hverandre vil metaperspektivet på språk og tekster bli skjerpet Line Wittek (2006) hevder at metakognisjon, er viktig for læring

6 Bakgrunn for prosjektet Første gang gjennomført 2004 Organisert slik:  Veiledning i grupper hvor andreårs- studenter veileder førsteårs- studenter  Omhandlet en skriftlig oppgave  To veiledningsøkter med to virkedagers mellomrom

7 Kriterier det ble veiledet etter Studentene bestemte disse kriteriene å veilede etter: Er det en rød tråd gjennom oppgaven? Blir problemstillingen drøftet og besvart Bruk av begreper, faguttrykk og språk Er teorien relevant og knyttes den godt nok inn i oppgaven? Har dere noe teori å anbefale? Kilder: Kan man finne ut ”hvem som sier hva i oppgaven”. Er kildene korrekt oppgitt? Se også på litteraturlisten. Gi minst to positive og to kritiske kommentarer på hele oppgaven

8 Data og forskningsspørsmål Forskningsspørsmål  Hvordan opplever LUT-studentene å bli veiledet av andreårs-studenter?  Hvilke refleksjoner gjør LUT studentene eg rundt bruken av elever som veiledere etter å ha intervjuet en ungdomsskoleelev om temaet? Data  Individuelle refleksjonsnotat fra alle involverte studenter  11 intervju av ungdomsskoleelever

9 Hvordan opplever LUT-studentene å bli veiledet av andre studenter? Studentene foretrekker å bli veiledet av studenter fremfor faglærere Medstudentvurdering oppleves av studentene som en likeverdig og tillitsvekkende form for veiledning. Stor beundring for eldre studenters veiledning Tid en viktig faktor

10 Studentuttalelser ”Jeg opplevde at vi var likestilte individer alle sammen, noe som gjorde meg trygg, og skapte en avslappende holdning (studentrefleksjon 2007) ”Veiledningsprosessen var en likeverdig prosess, de var et samarbeid hvor vi kunne prate fritt og ikke være redd for å bli dømt ( studentrefleksjon 2007)

11 Hvilke refleksjoner gjør studentene seg rundt bruken av elever som veileder? Flere av studentene påpeker i sine refleksjoner at det i skolen er en ubrukt ressurs at elevene veileder hverandre Kan være en måte å bidra til tilpasset opplæring og et bedre klassemiljø Kan øke elevenes refleksjoner rundt egen læring

12 Studentuttalelse ” Det ligger mye i å la medelever veilede hverandre. Dette har jeg selv erfart da vi ble veiledet av A2A, og det kommer også frem i intervjuet jeg nå har gjort. Som intervjuobjektet sa: ”ved å veilede hverandre har elevene på e måte noe å gi bort” (studentrefleksjon 2008)

13 Studenterfaringer Erfaringer fra førsteårs- student på LUT; Jan Sverre Ludviksen og andreårs- student på LUT; Heidi Aanerud

14 Heidis erfaringer - Veilederrollen Trening i å lese andres tekster kritisk - viktig som fremtidig lærer Hvordan kommunisere med LUT 1 studentene (de vi veiledet)? Praktisere (veilednings)teorier vi har lært (Mesterlære-modellen og HR-modellen (Handlings-og refleksjonsmodellen)) HR-modellen krevende, refleksjon krever tid og trening

15 Heidis erfaringer - Veilederrollen Forholdsvis kort tid siden jeg selv var der LUT 1 var da vi veiledet dem Resulterer kanskje derfor i noe letter dialog - ”likeverdige” parter Bekreftelse for meg selv at jeg hadde lært noe det siste året Jobbet mye for å vite at det jeg kom med var faglig korrekt Sosialt og faglig spennende - god stemning under veiledningsøktene!

16 Heidi - Bruk i ungdomsskolen Elever kan ha godt av å delta i andres læringsprosess Kan bidra til et åpnere, tryggere klasse/lærings-miljø Kunnskapsdeling i et sosiokulturelt læringsmiljø Følelse av tilhørighet til klassen - viktig også for elevens læring

17 Heidi - Bruk i ungdomsskolen Elevene reflekterer over egne læringsstrategier og mulighet til å lære flere slike Økt forståelse når en medelev forklarer og veileder - snakker ”samme språk” Likeverdige parter Viktig at læreren har kontroll og oversikt - avdekke misoppfatninger Viktig at det avsettes nok tid - refleksjon

18 Hva Kan faglærere lære av ”Student veileder Student” ? Likeverd og symmetri Språket vi bruker i veiledningen Hvordan vi disponerer tiden Trygghet i veiledningssituasjonen Mer bruk av studenter som veiledere Feedback-kulturer viktig for læring Teoretisk + praktisk kunnskap om veiledning


Laste ned ppt "Er det mulig å bli så god etter bare et halvt år? Erfaringer fra prosjektet ”Student veileder student” Rakel K. Rohde Næss; Høgskolelektor i pedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google