Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjønnsperspektiv på ledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjønnsperspektiv på ledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjønnsperspektiv på ledelse
Org.led - 09 Rønnaug Sørensen Litt liste ; se siste bilde

2 Barnehageloven § 2 Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.

3 Handlingsplanen Barnehagen skal bidra til et likestilt samfunn der alle får utnyttet sine evner og interesser uavhengig av kjønn, og at likeverd og likestilling skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet. Læringsmiljøet skal fremme likestilling Kjønnsbalanse i utdanningen Kjønnsbalanse blant ansatte

4 ”Vi behandler hvert barn individuelt ,vi tenker ikke så mye på kjønn”.

5 ”Det er først nå når det står i rammeplanen at også kvinnene i barnehagen blir opptatt av kjønn. Vi gutta er det i grunn hele tiden…vi er jo som regel i mindretall.”

6 ”Alle teller mer?” Eller er det bare gutta som gjør det?..
Det kan synes som om barnehagene bidrar til å støtte opp under et tradisjonelt kjønnsrollemønster. Østrem mfl - 09(s ) Øvelse; Ja , nei eller kanskje

7 Ja, nei eller kanskje 1 Rødt er penere enn blått
Jenter er mer opptatt av utseende enn gutter Gutter er mer fysisk aktive enn jenter Jenter snakker tidligere bedre enn gutter Gutter er mer opptatt av matte enn jenter Gutter som er sammen med jenter kan være homofile Kvinner er bedre ledere enn menn Kvinner passer bedre som styrer i barnehagen Menn er bare viktig for guttene i barnehagen Menn får alltid bedre lønn fordi de fortjener det Menn slutter i barnehagen fordi de blir lei av kvinneprat Menn slutter i barnehagen fordi det er så dårlig betalt Like mye menn og kvinner i barnehagen er det beste arbeidsmiljøet

8 Barns rettigheter Å respektere barns rettigheter forandrer måten voksne tenker om seg selv på i møte med barn. Barnekonvensjonen forandrer ikke bare barns status men også voksnes status. Motstanden mot å arbeide med likestilling kan derfor også ses på som motstand mot å gi barns synspunkter økt status.

9 Kjønnsperspektiv på ledelse
Har barnehagen en egen kjønnet ledelses kultur? Har barnehagen en egen kjønnskultur?

10 Likestillingsloven 30 år

11 Har barnehagen en egen kjønnet ledelses kultur?
Kulturelle bilder av kjønn og ledelse. Kjønn og hierarkisk posisjon har en sammenheng. Ledelse har maskuline konnotasjoner Kvinner har skapt lederrollen i barnehagen får det noen konsekvenser?

12 Møte med to ulike rasjonaliteter
Omsorgsrasjonalitet – hva er kvalitet? Relasjoner som vennskap, omsorg og læring ? Teknisk rasjonalitet – rutiner, prosedyrer, åpningstider. Administrative ledelses verktøy. Møte mellom disse skaper noen konsekvenser som får betydning for barnhagens arbeidsbetingelser - ressurser

13 I mellom Velferdsstatens ledere kjennetegnes av ;
- Færre resurser enn mannlige ledere - juridiske instrukser som skal følges - Lojaliteten er hos brukene og nedover i organisasjonen.

14 Omsorg = tilgjengelighet?
Kvinnelighet = personlig ? En egen omsorgshabitus; erfaringer som er nedfelt i vår tenkemåte og i kropp. sosiale begrensninger blir forstått som personlige valg. Ofte en akseptasjon av ulikhet som naturlig. Objektstaus - svare på andres krav. (positiv) Subjektstatus - ivaretakelse av egne behov (negativ) Øvelse; Ja , nei eller kanskje

15 Ja, nei, eller kanskje 2 Tv er viktigere enn telefon
Ferie er å slappe av Det er viktig å ha respekt for seg selv Det er viktig å tåle at andre ikke synes det samme som meg Man skal ikke la seg presse til noe man ikke vil Å si nei er lett Det er lettere å si ja en å si nei Den som blir med på alt får mange venner Den som klarer å sette grenser for seg selv får mange venner Å være godt likt er bedre enn å si hva man mener Det er viktige at alle er enige før man tar en beslutning Alt som står i rammeplanen trenger man ikke gjøre Det er alt for mange krav til barnehagen Barnehagen må bevare sin egenart Førskolelærere er den profesjonen som vet mest om hva som er bra for barn Barns rettigheter er viktigere enn foreldrenes meninger Ledelses kurs er bortkasta tid

16 Kommunikasjon og samarbeid
Anerkjennende holdning; lytte, gi positive mini responser, og modifisere negative utsagn = åpenhet for den andre – omsorg og ivaretakelse. Likhetsideal – solidaritet og samhold - ”alminnelig” og ”være seg selv” enighet, likhet, inkludering og nærhet. Relasjonsarbeid versus spill om makt.

17 Kontroll og makt? Uformell konkurranse om status og posisjon
Distanse = kritikk Uenighet er farlig Skjult maktutøvelse og skinn demokrati? Stor grad av informasjon og sterke relasjoner skaper større mulighet for indirekte maktutøvelse. Ledelse over ”sine egne” Mannlige ledere blir foretrukket

18 Ikke for en hver pris.. En egen omsorgsdiskurs?
Maskulin omsorg er det likt eller noe helt annet? To ulike posisjoner Vi har ikke menn i barnehagen vi.. Menn for en hver pris? Avdeling med kun menn kan det gå an da? Lag guttegrupper

19 Flere menn i barnehagen
Menn er marginalisert noe som fører til vurdering på bakgrunn av kjønn og ikke kvalifikasjon. Mer kjønnsstereotypt med menn enn uten menn? Turkamerat og klatrestativ Mindretallsmannen og glassheisen Hvilke kvinner og hvilke menn? - vi ser etter de samme egenskapene hos begge kjønn; humor, snill, hjelpsom og god kommunikasjon. Mangfold av kvinner og menn - fremhev ulikheter - men likhet i oppgaver.

20 Nye måter å lede på ? Ledelse i barnehagen er en balansegang i mellom nærhet og distanse. Husk å sett pris på dere selv.

21 Å sette pris på seg selv;
Ta tida tilbake! Øv på å si nei – demokratiet har en grense Kritikk og ros kommer inn samme dør. Dyrk din egenart Skaff deg en mentor Lag et ledernettverk som ikke bare er faglig Hold deg oppdatert – ta deg tid til egenstudier. Sett det på timeplanen.

22 Litteratur: Dencik,Lars(1999):Fremtidens Børn. I: Børn og foreldre i det postmoderne samfunn Reizler forlag. Bourdieu,Pierre(2000): Den maskuline dominans. Pax Forlag Bredesen,Ole(2004):Nye gutter og jenter. En ny pedagogikk? Cappelen akademiske Friis,Pia(2006): Temahefte om menn i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. Gullestad,Marianne(2002):Det norske sett med nye øyne. Universitetsforlaget Henriksen, Astrid, Rønnaug Sørensen og Heidi Thommessen(2009); Jentesnakk. Borgestad kompetansesenter. Larsen og Slåtten (2006): En bok om oppvekst. Fagbokforlaget Lorentzen,Jørgen(2004):Maskulinitet.*spartacus. Lorentzen og Mülheisen(2006): Kjønnsforskning. Universitetsforlaget Marklund,Liza og Snickare,Lotta(2005):Det finnes et eget sted i helvete for kvinner som ikke hjelper hverandre.pirat Midtsand, Monstad og Søbstad(2004): Tiltak mot mobbing starter i barnehagen. Dronning Mauds minne. Rossholt, Nina (2006): Temahefte om likestilling.Kunnskapsdepartemenetet Satøen, Svein Ole(2004): Guteliv. Gyldendal Vaagan Slåtten , Mette; Kvinnelige ledere i barnehagen. Kap 2 I:Skogen, Eva (red)(2008); Å være leder i barnehagen. Fagbokforlaget Handlingsplanen for likestilling i barnehagen( ) Barnehageloven(2006) Rammeplanen(2006)


Laste ned ppt "Kjønnsperspektiv på ledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google