Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 1 PROBLEMBASERT LÆRING Noen sentrale momenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 1 PROBLEMBASERT LÆRING Noen sentrale momenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 1 PROBLEMBASERT LÆRING Noen sentrale momenter

2 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 2 Hovedproblemet ved dagens skole er at den ensidig belønner en type læringsstil, et system som forveksler læring med undervisning. I stedet må det skapes valgmuligheter for den enkelte elev, f.eks. gjennom samarbeidslæring og problembasert læring Påstand om dagens skole

3 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 3 HVA SIER ARBEIDSLIVET OM ELEVENES KUNNSKAPER? (Birgit E. Olsen Bratseth ) En objektiv form for problembasert læring, er å bygge bro mellom teori og praksis, i stedet for å dele et pensum opp i separate kurs, noen grunnkurs og noen spesialiseringskurs, baseres en undervisningen på tema som representerer problemer en møter i det virkelige liv. Fra industrien påpekes det at en må legge mer vekt på : Evne til å integrere og systematisere kunnskap, evne til å fungere som pionerer innen forskning, evne til problemløsning, sosiale og kommunikative evner, evne til å holde seg orientert innen den nyeste teknologien.

4 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 4 Anvendes i medisin, økonomi, ingeniør, juss og farmasøytisk utdanning. PBL tar alltid utgangspunkt i en situasjon som reiser en eller flere problemstillinger- og dermed spørsmål (Å.B.Hansen 93). PBL er ikke lærestyrt men fokuserer på elevenes ansvar for egen læringssituasjon Problembasert læring (PBL)

5 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 5 Ved å flytte fokus fra lærerstyrt til elevstyrt undervisning synliggjøres hensikten med at elevene skal forstå og kunne anvende prinsippene som ligger i læringssituasjonen, ikke bare referere det som lærer/lærebok har dosert. Elevene presenteres for en problem- eller situasjonsbeskrivelse som er vid nok til å reise en rekke spørsmål innenfor det aktuelle området (Ibid). Problembasert læring (PBL)

6 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 6 1. Analyse av fakta – Analyse av tilgjengelig materiale, klargjøre begreper 2. Identifisering av problemet og delproblemene – Elevene diskuterer probl.st. situasjonsbeskrivelsen reiser 3. Sette opp hypoteser – analyse av problemet – Hva er det elevene forventer å finne ut fra problemstillingene 4. Sortere hypoteser og foreta valg – oversikt over forklaringer – Valg av en eller flere hypoteser som skal legges til grunn for videre arbeid. Problembasert læring (PBL) sjutrinns-modell (Å.B.Hansen)

7 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 7 5. Formuler behov for læring – Hvilke kunnskaper mangler for å kunne ta stilling til de aktuelle hypotesene? Hvordan gå fram for å skaffe mer kunnskap? 6. Innhenting av innformasjon – Elevene arbeider individuelt via tilgjengelig materiale (bøker, data, biblioteket, kurs, ressurspersoner etc). 7. Anvend kunnskapen til å løse eller diskutere problemet/delproblemene Problembasert læring (PBL)

8 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 8 Evaluering – Evaluering av: Oppgaven Gruppeprosessen Veilederen Læringsmål Problembasert læring (PBL)

9 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 9 Eksempel på problemstillinger: En nyutdannet lærer henvender seg til en kollega. ”Jeg har flere elever som bråker, noen som alltid er stille, som ikke er interessert i fagene, gjør ikke lekser, rekker aldri opp hånden og noen av elevene vil ikke være med i klassen”. Læreren spør om det er hennes oppgave å gjøre noe med disse elevene Hvilke underliggende mekanismer ligger i denne situasjonen? Trinn 1 - 7 (Lycke,1995) 1. Avklare begreper og prosesser. 2. Definer problemet. 3. Analyser problemet. 4. Lag en oversikt over forklaringer. 5. Formuler læringsmål. 6. Innhent ny informasjon. 7. Anvend den nye kunnskapen på problemet og sammenfatt det som er lært.

10 PBL-METODEN legger vekt på forståelse heller enn det å reprodusere kunnskap, og har tre karakteristiske særpreg: 1.Virkelighetnære situasjoner skaper utgangspunkt for problemformulering, og er basis i læringsprosessen. 2.Selvinstruerende læring gjennom elevenes egenaktivitet, og gjennom ansvar for egen læring 3.Gruppearbeid, der hver av gruppene er på 4-8 personer. Akkurat som i prosjektarbeid, blir elevene motivert av erfaringene de får gjennom å forholde seg til problemer fra dagliglivet. Hovedforskjellen ligger i at PBL-problemer utløser læring. Det å løse problemet er i seg selv ikke hovedpoenget. Læringen er istedet konsentrert i gruppearbeidet, der elevene må samarbeide for å definere rammene rundt sin egen læring (ibid).

11 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 11 Elevrollen Økt selvstendighet og refleksjon Deltagelse og problemorientering Lage egne mål/ta initiativ Tilrettelegge/overblikk over stoff Vurdere tidsbruk/styre tid Kommunikativ kompetanse Samarbeidsevne Er elevrollen fredet?

12 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 12 Veileder, prosjektleder, kommentator Katalysator, inspirator for elevenes læreprosesser Lærerrollen Formidler av relevant fagkunnskap Fleksibel samarbeidspartner Er lærerrollen fredet?

13 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 13 De instruerende Eks. arbeidsinstruksjon, demonstrasjon, instruksjon. De meddelende Forelesning, foredrag, fortelling De spørrende Klasseromsundervisning, overhøring, veiledning Dialogen Samtaleundervisning, samtaleforedrag, diskusjon, ledet diskusjon, paneldiskusjon, brainstorming, veiledning De bearbeidende Casearbeidet, storyline, gruppearbeid, prosjektorientert undervisning, seminarer, simulering, situasjonsspill, rollespill, spontanspill, PBL og samarbeidslæring De praktisk orienterte Virksomhetsbesøk, ekskursjoner og praksis 6 forskjellige hovedgrupper for undervisning

14 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 14 Tradisjonelt klasserom Konstruktivistisk klasserom Klasserommet som læringsfellesskap Tett relasjon til pensumTett relasjon til elevenes forkunnskaperTett relasjon til elevenes kulturelle bakgrunn og forkunnskaper Formidling av informasjonBearbeiding av forestillinger i forhold til en gitt representasjon Bearbeiding av forestillinger i forhold til lokale kontekster Aktivitetene tett relatert til lærebøker og arbeidsbøker Aktivitetene tett relatert til primære kilder og materiale som kan manipuleres Aktivitetene tett relatert til materiale som konstrueres av elevene selv og materiale som kan manipuleres Lærerstyrt undervisningAktivitetsorientert undervisningProblem- og aktivitetsorienterte læreprosesser Bredde og fragmenteringDybde og integrasjon av tema og begreper Individuelt arbeid Systematisk arbeid i grupper Rett svarResonnering med begreperResonnering med begreper i ulike læringsfelleskap Prøver med vekt på gjengivelseTester med vekt på adekvat forståelseProsjekt- fremleggelser portefølje PC som ressurs: drill og øvelserStøtte for individuell konstruksjon av kunnskap Tilgang til informasjon som må omformes ved hjelp av refleksjon i lærings-fellesskapet 3 modeller av klasserommet (Ludvigsen 99)

15 Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 15 S L U T T


Laste ned ppt "Mattias Øhra Høgskolen i Vestfold 1 PROBLEMBASERT LÆRING Noen sentrale momenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google