Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv Dyrdal 29.01.20081 Fokus på barns medvirkning i drama/teaterpedagogisk arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv Dyrdal 29.01.20081 Fokus på barns medvirkning i drama/teaterpedagogisk arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv Dyrdal 29.01.20081 Fokus på barns medvirkning i drama/teaterpedagogisk arbeid

2 Liv Dyrdal 29.01.20082 Barns medvirkning? ”Vårt opplegg vil bli bestemt av barna. Dette er for å få barnas medvirkning med i prosessen. Vi har tenkt å legge ut inspirasjons materiale i barnehagen og ta med oss en liten gruppe med barn for å finne historien :) Vi vil spørre barna om de kan hjelpe oss å finne på en fortelling. Dette er planlagt til Torsdag og vi kontakter barnehagen for ok signal. Vi har reservert film kamera for å få med oss prosessen helt fra start. Håper du synes dette kan bli like spennende som vi synest.”

3 Liv Dyrdal 29.01.20083 Rammeplanen Oppdragelse til demokrati Barns medvirkning Barnet som medskaper Barnehagen som kulturformidler Barnehagen som arena for kulturell nyskaping ( Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2006)

4 Liv Dyrdal 29.01.20084 Syn på barn Barnet som ”det uskyldige” Barnet som ”natur” Barnet som ”tabula rasa” Barnet som medkonstruktør av kunnskap, identitet og kultur (Dahlberg, Moss og Pence 2002)

5 Liv Dyrdal 29.01.20085 Teatersyn Forholdet mellom tilskuer og deltaker Teaterets fjerde vegg Publikum som aktør Forestillingstekst Meningsskaping i teater

6 Liv Dyrdal 29.01.20086 Syn på egen yrkessrolle Førskolelæreren - dramapedagogen som Oppdrager Formidler Tilrettelegger Sampillspartner

7 Liv Dyrdal 29.01.20087 Dramaforløp * Et dramaforløp består av flere sekvenser der ulike dramateknikker, - metoder og uttrykksformer kan inngå og som er strukturert slik at det gir studentene/elevene mulighet til å bli kjent med og utforske et lærestoff gjennom variert bruk av ulike metoder og teknikker som er spesielt valgt ut i fra lærestoffets innhold og elevenes behov for å være skapende i sin egen læringsprosess. ( teaternett.no.dramabegrep) Dramaforløp er en måte å strukturere drama på hvor en kan bruke øvelser, ulike dramametoder og leker”. ( Larsen 1997)

8 Liv Dyrdal 29.01.20088 Dramaforløp - som eksempel på ulik grad av styring/struktur Det åpne startpunkt Det antydede startpunkt Det definerte startpunkt

9 Liv Dyrdal 29.01.20089 Kunstfaget drama Dramatisk lek – Dramapedagogikk -Teater Dramapedagogikk er: en felles undersøkelsesprosess der deltakerne bruker/tar del i en improvisert fiksjon, som oppstår, når to eller flere deltakere – i et felles rom – fremstiller ”som om” handlinger, idet de bruker kropp og stemme. Szatkowski: Når kunst kan brukes, i Dramapedagogik i nordisk perspektiv (1985)

10 Liv Dyrdal 29.01.200810 Dramatisk lek Frivillighet Improvisasjon ut fra et leketema Fiksjonsramme Fiksjonalitet/metafiksjonalitet Fiksjonsbrudd – med regi Etterligning/gjenskaping; figurene skapes underveis Fortelling Bruk av symboler, projisering, virkemidler Intertekstualitet

11 Liv Dyrdal 29.01.200811 Teater For et publikum – klar fiksjonskontrakt Handling ut fra manus eller improvisert fram Tolking av undertekst/situasjon Karakter – type – spillestil Teaterform Ulike uttrykksformer Gjennomarbeidet som kunstnerisk uttrykk mht rolle/karakter, virkemidler, dramaturgi

12 Liv Dyrdal 29.01.200812 Dramatisk lek – dramapedagogikk - teater Spill Fiksjon Agering Den estetiske fordobling

13 Liv Dyrdal 29.01.200813 Dramafagets kunstfaglige innhold Regi-teknisk: Grunnelementer; figur, fabel, tid, rom Virkemidler; spenning, kontrast, symbol, ritual, rytme Dramaturgiske valg; tolkning, fokus, vendepunkt, stil, fortellerform Materielt-teknisk: Scenografi, rekvisitter, kostymer, lyd, lys, sminke, masker, dokker, figurer..

14 Liv Dyrdal 29.01.200814 Dramakonvensjoner Dramakonventioner er hele det arsenal av formler, genrer, typer, stilarter og udtryksmuligheder der er til rådighed når barnet, eleven, den studerende i en aktiv proces sammen med andre skaber, undersøger og formidler betydninger. /…/ børn, unge og voksne (kan) anvende dramakonventioner til å fortelle, reflektere, udtrykke og dele virkelighedserfaringer. (Neelands 2000)

15 Liv Dyrdal 29.01.200815 Noen eksempler på metoder, konvensjoner, arbeidsformer * Improvisasjon * Tablå Figuroppbygging * Bildeteater Intervju * Rollemodellering Hot-seat * Rom Tegne/male/skrive i rolle * Rollefigur Kollektiv tegning * Fortelling Ritualer * Dans m.m.

16 Liv Dyrdal 29.01.200816 Metode, konvensjoner forts. Bevissthet om valg i forhold til mål og problemstilling Kunnskap om de ulike metodenes kvaliteter Kunnskap om progresjon i dramafaglig arbeid

17 Liv Dyrdal 29.01.200817 Improvisasjon Metode, arbeidsform, uttrykksform Grunnleggende for samspill Forutsetter medvirkning, medskaping fra minst to parter Hvordan planlegge, forberede en improvisasjon? Behov for struktur, rammer? Improvisasjon som eks på faglig fokus

18 Liv Dyrdal 29.01.200818 Rollefigur Utvikling av rollefigurer, alene/sammen med barn Litterære figurer, historiske, fantasifigurer Utgpkt bevegelse, fysisk uttrykk, kostyme Introduksjon av rollefiguren Funksjon Rollefiguren som forteller Utforsking av kommunikasjon og samspill i rolle/ utenfor

19 Liv Dyrdal 29.01.200819 Forskningsmetode Kvantitative metoder er forskningsmetoder som befatter seg med tall og det som er målbart (kvantiserbart). De skiller seg således fra kvalitative metoder. kvalitative metoder (Aase/Fossaskåret 2007: Skapte virkeligheter, om produksjon og tolkning av kvalitative data).

20 Liv Dyrdal 29.01.200820 Kvalitativ metode Kvalitativ metode er en metode for innhenting av opplysninger hvor man istedenfor å undersøke flest mulig forekomster (kvantitativ metode) konsentrerer seg om noen få, og undersøker disse svært grundig.kvantitativ metode Metoden er mye brukt innen fagfeltene sosiologi og antropologi for å få en forståelse av et fenomen. Utvalget hvor undersøkelsen gjøres er derfor enten strategisk, typisk eller spesielt, og ikke representativt, som i den kvantitative metoden.sosiologiantropologi

21 Liv Dyrdal 29.01.200821 Kvalitativ metode Dypere forståelse av sosiale fenomener Få dypere innsikt, komme ”under huden” på fenomenet som studeres Egnet for studier av sosiale relasjoner og prosesser – samhandling mellom personer, analyse av roller, relasjoner og kommunikasjon Ustrukturerte intervjuer, observasjon, deltakende observasjon og feltsamtaler Deltakelse innebærer involvering Produksjon av data; observasjon+begrep=data (Aase/Fossaskåret 2007)

22 Liv Dyrdal 29.01.200822 Barns medvirkning? Vårt opplegg vil bli bestemt av barna. Dette er for å få barnas medvirkning med i prosessen. Vi har tenkt å legge ut inspirasjons materiale i barnehagen og ta med oss en liten gruppe med barn for å finne historien :) Vi vil spørre barna om de kan hjelpe oss å finne på en fortelling. Dette er planlagt til Torsdag og vi kontakter barnehagen for ok signal. Vi har reservert film kamera for å få med oss prosessen helt fra start. Håper du synes dette kan bli like spennende som vi synest.”

23 Liv Dyrdal 29.01.200823 Oppsummering Fagfokus med utgangspunkt eget interessefelt/ barns interessefelt Medvirkning som grunnleggende premiss Kjennskap til de ulike konvensjonene og metodenes spesielle kvaliteter Bevisst valg av metoder/konvensjoner i forhold til fagfokus, problemstilling Kunnskap om progresjon i dramapedagogisk arbeid


Laste ned ppt "Liv Dyrdal 29.01.20081 Fokus på barns medvirkning i drama/teaterpedagogisk arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google