Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring Camilla Wiig, 2.nov.2011.HIVE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring Camilla Wiig, 2.nov.2011.HIVE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring Camilla Wiig, 2.nov.2011.HIVE

2 Agenda Informasjon fra teammøte på GLU Mappevurdering Mappeoppgaven; spørsmål og innspill Camilla Wiig, HIVE2

3 Mål for ukene: Studentene skal selvstendig og i fellesskap: – ha kunnskap om og kunne anvende ulike former for vurdering for og av læring – ha kunnskap om ulike vurderingsformer, samt reflektere over utfordringer og dilemmaer med å anvende vurderingsformene i praksis (Fra PEDU600 000 Pedagogikk i lærerutdanning for ungdomsstrinnet) Camilla Wiig og Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 3

4 Temaer for perioden med Vurdering TemaFokusLitteratur Sentrale begreper innen vurdering Formativ, summativWittek, St. meld. 16, Vurderingsforskriften Vurdering for/av læringModell i kap 6T. Slemmen, R. Engh MappevurderingUngdomsskolenDysthe, M. Øhra Kriterier for vurderingWittek Digitale mapperForskning på feltet.Engelstad, Smith, M. Øhra, B. Bratholm, ITU Camilla Wiig og Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 4

5 MAPPE VURDERING LUT VÅREN 2011 Line Wittek anne.line.wittek@hive.no

6 Line Wittek, Høgskolen i Vestfold6 En mappemodell (Engelsen og Dysthe 2003) Enkeltarbeid  Samle- mappe summativ vurdering Refleksjon, Formativ vurdering, Variert aktivitet, Samarbeid, Kameratvurdering, Egenvurdering Utvalg med begrunn else Vurderings- mappe Motivasjon for videre læring Vurdering Elevkonferanse Foreldre- konferanse Ved overgang til ny skole

7 Eksempler på mappeoppgaver Line Wittek, Høgskolen i Vestfold7 1.Praksisrelaterte oppgaver 2.Teorirelaterte oppgaver 3.Et utvalg av rapporter med begrunnelse for valget 4.Studentens egne mål for studiet / kurset 5.Respons til/fra en medstudent 6.Refleksjonstekster 7.Webbaserte fagsider 8.Produksjonsoppgaver (ikke tekst)

8 Evaluering av forsøk med mappevurdering ved UiO (Wittek 2003): Line Wittek, Høgskolen i Vestfold8 1.Mappevurdering erfares som læringsfremmende. 2.Læringsverdien avhenger av oppgavetype. 3.Mappeoppgavene åpner for at læringsprosessen tillegges vekt, dette ser studentene som positivt. 4.Studentene jobber jevnt og trutt gjennom hele studieåret, og i forhold til en tradisjonell eksamen erfares det som mindre ”skippertaksorientert”.

9 Line Wittek, Høgskolen i Vestfold9 5. Kontakten med lærerne betegnes som svært god. Den tette oppfølgingen gir studentene en opplevelse av å bli sett og ha tilhørighet, 6. Også lærerne beskriver den nære kontakten med studentene som positiv. 7. Det stilles store krav til innsats fra alle parter. Både studenter og lærere beskriver arbeidsmengden som stor, en del av lærerne mener også at den er urimelig stor. 8. Mappevurdering oppleves som mer rettferdig enn en tradisjonell eksamen. 9. Samarbeidsprosessen i tilknytning til mappenes innhold blir beskrevet som stimulerende, lærerik og yrkesforberedende. 10. Når gruppearbeidene skal legges til grunn for vurdering oppstår det en del konflikter

10 Sentrale dilemma Line Wittek, Høgskolen i Vestfold10 Arbeidsmengde for lærerne Hvilke kriterier legges til grunn for vurderingen? Problemet med fusk Etiske problemstillinger knyttet til vurdering av prosess Hvordan sikre at det faglige nivået holder høyde? Koblingen mellom gruppearbeid og individuell karaktersetting Frihet – styring Ny lærerrolle – ny studentrolle Prosess - produkt

11 Line Wittek, Høgskolen i Vestfold11 Mappepedagogikk: En mappe inneholder en variert samling av studentens egne arbeider (eventuelt utført sammen med andre). Samlingen viser et allsidig, bredt og helhetlig bilde av studentens forsøk underveis, utvikling gjennom perioden og refleksjoner. Samlingen skal gi et bilde av studentens samlede kompetanse i relasjon til utdanningens mål på en måte som oppleves som meningsfull for studenten selv. I arbeidet med å utvikle mappen har studenten en aktiv rolle i å definere hva det skal arbeides med, hva som skal ligge i mappen, og hva som skal vurderes summativt. Utvikling og anvendelse av kriterier for utvalg og vurdering bør inngå som en del av det løpende arbeidet med å fremstille mappen. Arbeidet med kriteriene bør inngå som en vedvarende del av det løpende studiearbeidet. Kriteriene bør også peke frem mot den summative vurderingen. Studenten mottar formativ vurdering fra medstudenter og lærere underveis. Mappevurdering: Mappevurdering innebærer at mappen eller et utvalg av mappen inngår direkte eller indirekte som grunnlag for den summative vurderingen. Det bør være åpenhet for alle parter om hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingen.

12 Ulike mappetyper Dysthe og Engelsen 2003 Line Wittek, Høgskolen i Vestfold12 Læringsmappe Læringsverktøy Studenten selv som mottaker Vurderings- mappe Grunnlag for vurdering Sensor som mottaker Kompetanse- mappe Dokumentere kunnskap Arbeidsgiver / studieleder som mottaker Collect Select Reflect

13 Refleksjonsnotat knyttet til hele mappen (Wittek og Dysthe 2003) Fokus på innholdFokus på egen læring Ligger først i mappen Annotert innholdsoversikt -Faglig basert innramming og sammenfatning Introduksjons- brev -Personlig -Henvender seg til leseren -Kommentar med vekt på prosess og egen læring Ligger sist i mappen Egenvurderingsnotat - Faglig basert vurdering av innholdet i mappen Metakognitivt refleksjonsnotat - Kommentar til egen innsats, utvikling, læring, og veien videre Line Wittek, Høgskolen i Vestfold13

14 Etter kvalitetsreformen Line Wittek, Høgskolen i Vestfold14 Problemer med ”overvurdering” (Dysthe et al 2006) Ca. 70% har endret vurderingsform (Engelsen og Dysthe 2007) (Forskning viser at tilbakemelding øker læringsutbytte (Black & William 1998, Hattie 2006), men avhengig av Faglig kvalitet på kommentarene Pedagogisk kvalitet Studentenes ”revisjonskompetanse” Hattie 2007:Feed up Feed back Feed forward Tips videre: Sette fokus på ”undervisningsdesign”

15 ”Vurderingsformer ved Høgskolen i Oslo” Line Wittek og Anton Havnes, HiO-notat 2005 nr. 14 Line Wittek, Høgskolen i Vestfold15 Har vurderingspraksis ved høgskolen i Oslo endret seg etter kvalitetsreformen? Hvilke vurderingsformer? Har nye former erstattet de gamle eller kommet i tillegg? Intensjoner? Erfaringer? Begrepsbruk og begrepsforståelse?

16 Hva fant vi? (2001 / 2004) Line Wittek, Høgskolen i Vestfold16 Reduksjon i antall eksamener Økning i antall innleveringer Økning i bruk av muntlig eksamen og hjemmeeksamen Gjeldende systemer for registrering av eksamen og -resultater vanskeliggjør registrering av nye ordninger. (Krav om mange innleveringer underveis blir f. eks. ikke registrert)

17 9 utdanninger opererer med termen ”mappevurdering” Line Wittek, Høgskolen i Vestfold17 De ni utdanningene rapporterer: Initiativet kom fra fagpersoner Hensynet til læring viktigste begrunnelse Erfaringer: Gjør det mulig å vurdere flere dimensjoner ved studentenes kompetanse Mer fokus på læring Studentene jobber jevnere Gir autentisk erfaring i fh. til yrkeslivet Utfordrende å finne ordninger med en rimelig tidsbruk for lærerne Vanskelig å få gjensidig studentveiledning til å fungere godt

18 Hva sier forskningsfeltet?

19 Mapper i grunnskolen

20 Gruppedrøfting Ta utgangspunkt i fagplanen for matte eller norsk på 8. trinn. Skisser hvordan dere vil bruke mappevurdering for en periode på fire uker knyttet til ett emne med utgangspunkt i modellen til Dysthe og Engelsen. To av gruppene vil bli bedt om å presentere for plenum.

21 Kilder Engelsen, K.S. og Winje, G. (2005). Arbeid med digitale mapper i skolen. Høyskoleforlaget Dysthe, O. og Engelsen K.S. (red.), (2003). Mapper som pedagogisk redskap - perspektiver og erfaringer. Abstrakt forlag. Wittek, L. (2007). Mappe som redskap for læring i høyere utdanning. Strukturer, kulturell praksis og deltakelsesbaner. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Dysthe, O. (2005). Mapper i barneskolen. Innspill til samtale om hvordan bruk av mapper kan fremme læring

22 Carpe Diem. Eksamen (YouTube) Camilla Wiig, HIVE22

23 Camilla Wiig og Line Wittek, Høgskolen i Vestfold 23 ”Dersom vi vil finne sannheten om et utdanningssystem, må vi se på evalueringen. Hva slags kvaliteter ved studentene/elevene og arbeidene deres blir aktivt verdsatt og belønnet av systemet” (Rowntree 1987)


Laste ned ppt "Vurdering for læring Camilla Wiig, 2.nov.2011.HIVE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google