Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3.3.2004FOU ved HVO1 Vedlegg 1 FoU ved HVO Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Arbeidsgruppa si innstilling til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3.3.2004FOU ved HVO1 Vedlegg 1 FoU ved HVO Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Arbeidsgruppa si innstilling til."— Utskrift av presentasjonen:

1 3.3.2004FOU ved HVO1 Vedlegg 1 FoU ved HVO Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Arbeidsgruppa si innstilling til ny strategiplan for FoU - faglege statsingsområde Høgskulen i Volda

2 3.3.2004FOU ved HVO2 1. Innleiing

3 3.3.2004FOU ved HVO3 Utvalet Roar Amdam (leiar) Lidveig Bøe Sverre Liestøl Odd Monsson Reidun Høydal (sekretær) I tillegg har Gunnar Stave og Bente Lien delteke på dei fleste møta Jan Fredrik Hovden har hjelpt utvalet med spørreskjemaet og datahandsaminga

4 3.3.2004FOU ved HVO4 Arbeidsplan Arbeidsmøte SOFT-analyse på nettet Skaffe fram indikatorar om FoU Samanstille data Seminar med Forskingsutvalet m.fl. Ferdigstilling av rapport før sommaren Framlegging i ope møte på skulen til hausten, 2003

5 3.3.2004FOU ved HVO5 Innstillinga føreligg som tre dokument Innstillinga frå utvalet, 3.3.04 Vedlegg 1, PowerPoint-lysark Vedlegg 2, Notat om rammevilkåra

6 3.3.2004FOU ved HVO6 Premissar for arbeidet Høgskulen i Volda som forskingsinstitusjon i ein regional, nasjonal og global kontekst FoU som grunnlag for personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Balanse mellom eigeninitiert forsking og styrt forsking Aktiv bruk av SIP/SHP til kompetansebygging innafor område der vi vil ha BA-, MA- og PhD- program FoU blir her definert som innhaldet i FORSKDOK- basen

7 3.3.2004FOU ved HVO7 Vår vektlegging av elementa i ein strategisk planprosess Legge vekt på den venstre sida, og ha oppfatningar om den høgre sida av modellen Intern og ekstern vurdering av utviklingstrekk og utfordringar Utopi eller dit vi ønskar oss Dystopi eller dit vi ikkje ønsker oss Visjon, mål og satsingsområde OrganiseringTiltak

8 3.3.2004FOU ved HVO8 2. Bakgrunnen

9 3.3.2004FOU ved HVO9 Viktige dokument og prosessar Viser til vedlegg 2 Kvalitetsreforma Omorganisering av Noregs forskingsråd Evaluering av norsk forskarutdanning Strategiplan for HVO 2000-2003, FoU-plan 1996 Evaluering av forskingsorganiseringa 1999 Høgskulesamarbeid Møre Tildeling av SIP/SHP Stipendiatar FoU-del av stillinga FoU-stipend (vikarstipend)

10 3.3.2004FOU ved HVO10 Krav til akkreditering av studium NOKUT BachelorstudiumMinst 20 % av fagmiljøet må ha førstestillingskompetanse MasterstudiumEit fleirtal av fagmiljøet må ha førstestillingskompetanse og av desse må minst 25 % ha professorkompetanse DoktorgradsstudiumFagtilsette tilknytta studiet må ha kompetanse på førsteamanuensisnivå og av desse må minst 50 % ha professorkompetanse

11 3.3.2004FOU ved HVO11 3. Situasjonsanalyse og utfordringar

12 3.3.2004FOU ved HVO12 Spørreundersøkinga, sp. 1-2 1. Er du kvinne eller mann? 70,7%58Mann 29,3%24Kvinne 2. Kva for eining arbeider du ved? 43,2%35ALU 21,0%17ASF 14,8%12AMF 12,3%10AHF/Ivar Aasen-instituttet 8,6% 7Fellesadministrasjonen/biblioteket

13 3.3.2004FOU ved HVO13 Spørreundersøkinga, sp. 3-4 Tilsettingsform og tilsettingslengde ved høgskulen? 11,1%9Fast tilsett under fem år 38,3%31Fast tilsett frå fem til femten år 28,4%23Fast tilsett i meir enn femten år 22,2%18Mellombels tilsett (vikar, prosjektarbeid m.m.) Kva for stillingskategori er du i? 53,1%43Høgskulelærar/høgskulelektor/amanuensis 35,8%29Førstelektor/førsteamanuensis/professor 8,6% 7Teknisk/administrativt 2,5% 2Stipendiat/forskar

14 3.3.2004FOU ved HVO14 Spørreundersøkinga, sp. 5-6 I kva grad utfører du FoU-arbeid i høve til det som blir forventa av tilsette i din stillingskategori? Grunngiving 16,2%13Gjer meir enn forventa: engasjement, bruk av fritid 32,5%26Gjer om lag som forventa: arbeidsplan, bruk av fritid 18,8%15Gjer mindre enn forventa: adm. og und. tek tida, oppstykking av tid, FoU salderingspost 11,2%9Veit ikkje kva som blir forventa: uklare krav, individualisering 21,3%17Har ikkje FoU som del av arbeidet mitt ved HVO

15 3.3.2004FOU ved HVO15 Spørreundersøkinga, sp. 7 Når du ser attende på FoU-arbeida dine dei siste åra, korleis har arbeidssituasjonen vore? 57,9%33Har utført storparten av arbeidet innafor stillinga utan tilføring av ekstra midlar 12,3%7Har utført storparten av arbeidet med interne ressursar til ”frikjøp” frå undervisning 7,1 %4Har utført storparten av arbeidet med eksterne ressursar til ”frikjøp” frå undervisning 22,8%13Har utført storparten av arbeidet med eksterne midlar i tillegg til stillinga mi ved HVO

16 3.3.2004FOU ved HVO16 Spørreundersøkinga, sp. 8-9 Korleis vurderer du vilkåra for å drive FoU ved HVO? Grunngiving 6,9%5Gode: konsentrert undervisning 38,9%28Passe: formelt sett er ikkje vilkåra dårlege, men dei er det i praksis 36,1%26Dårlege: mangel på samanhengande tid, adm. og und. stel tid, bruk av fritid nødvendig 18,1%13Veit ikkje

17 3.3.2004FOU ved HVO17 Spørreundersøkinga, sp. 8 nokre krysskøyringar Liten skilnad mellom avdelingane, men tilsette ved AMF synest vere mest nøgde Liten skilnad i vurdering av vilkåra etter kor lenge ein har vore tilsett ved høgskulen Liten skilnad i vurdering av vilkåra etter stillingskategoriar

18 3.3.2004FOU ved HVO18 Spørreundersøkinga, sp.10-11 Korleis har vilkåra for å drive FoU endra seg dei siste åra? Grunngiving 12,9%9Til det betre: arbeidsplanar godt verktøy, leiinga meir opptatt av FoU, poengsystem 20,0%14Uendra 40,0%28Til det verre: Kvalitetsreforma gjer FoU til salderingspost. Meir adm. & und. 27,1%19Veit ikkje

19 3.3.2004FOU ved HVO19 Spørreundersøkinga, sp 12 Det mest positive ved måten vi driv FoU-arbeidet ved HVO no. Utvalet si samstilling: Stor fridom til å velje eige forskingstema, og stor ”personleg” FoU-ressurs i stillinga Aukande legitimitet til forsking, lokalt og nasjonalt Tilrettelegging for FoU gjennom FoU- stipend, FoU-rettleiing og forskingskoordinator Tverrfaglegheit i større samarbeidsprosjekt

20 3.3.2004FOU ved HVO20 Spørreundersøkinga, sp. 13 Det mest negative ved måten vi driv FoU-arbeidet ved HVO no. Utvalet si samstilling: Andre aktivitetar stel tid frå FoU og tida blir oppdelt For mykje fridom og for lite strategisk styring For lite lesing og kommentering av kvar andre sine FoU-arbeid Mange utan FoU-erfaring og lite støtte til å kome i gang

21 3.3.2004FOU ved HVO21 Spørreundersøkinga, sp. 14 Dei største mulegheitene i omgivnadene/rammevilkåra som kan fremme FoU-arbeidet ved HVO i framtida. Utvalet si samstilling: Strategisk styring, differensiering av FoU- ressurs, profilering Potensial i FoU-organisering: forskingsgrupper/fagforum/rettleiing/ programorganisering/professor II/oppfølging av stipendiatar Betre organisering av arbeidstida Resultatbasert finansiering, eksterne inntekter (SIP/SHP)

22 3.3.2004FOU ved HVO22 Spørreundersøkinga, sp. 15 Dei største truslane i omgivnadene/rammevilkåra som kan hemme FoU-arbeidet ved HVO i framtida. Utvalet si samstilling: ”Kvantitetsreforma”: student-produksjon på kostnad av FoU-produksjon Alderssamansetninga i fagleg stab, tilfeldig rekrutteringspolitikk Administrative oppgåver et meir og meir av FoU-tida Overstyring, tap av personleg motivasjon, kontrollregime, ulike arbeidsvilkår

23 3.3.2004FOU ved HVO23 Spørreundersøkinga, sp. 16 Mulege faglege satsingsområde for FoU ved HVO. Utvalet si samstilling: SIP/SHP innfor Kommunikativ planlegging og utvikling Velferdsforsking Klasseromsforsking Nynorsk skriftkultur Journalistikk

24 3.3.2004FOU ved HVO24 Kompetanseprofil HVO, våren 2003 Høgskulelærarar19 Høgskulelektorar72 Amanuensar12 Førstelektorar15 Førsteamanuensar27 Høgskuledosentar2 Professorar10 Stipendiatar/forskarar6 Andre fagstillingar3 Sum166

25 3.3.2004FOU ved HVO25 Vitskapleg publisering og formidling 2000-2002 (I) % av vitskapleg tilsette på avd. med vitskapleg publisering og/eller formidling. AHF/ IAaI ALUAMFASF Vitskapleg publisering Formidling Ingen kategori 59 % 62 % 24% 28 % 48 % 43 % 50% 71 % 29 % 61 % 74 % 23 %

26 3.3.2004FOU ved HVO26 Vitskapleg publisering og formidling 2000-2002 (II) FoU-poeng fordelt på stillingskategori: (gjennomsnittleg poengsum pr. stilling) Vitskapleg publisering Formidling Professor322144 1.-stilling8742 Høgsk.lektor/ amanuensis 1424

27 3.3.2004FOU ved HVO27 FoU-produksjon tab. 1 Rapportering til dep. 2000-2002 Artikkel i tidsskrift med referee (a11+a15) 37 Artikkel i tidsskrift utan referee (a12+a16) 33 Bøker (b11-b14) 44 Foredrag på internasjonal vitsk. konferanse (d11-d16) 74 Foredrag på nasjonal vitsk. konferanse (d21-d26) 55 56 av dei 166 fagtilsette har utført den samla produksjonen på243 4 professorar har produsert 10 vitskapleg tilsette har produsert 30 vitskapleg tilsette har produsert (20 % produserer 80%) 73 126 202

28 3.3.2004FOU ved HVO28 FoU-produksjon tab. 2 Rapportering til dep. 2000-2002 AHF IAA ALUAMFASF Forsdok-registreringar totalt 372477301432 Vit. publiseringar jf. tab 1 59603885 Fagtilsette totalt 33712335 Fagtilsette med publisering 18141014 Prosent med publiseringar 52204340

29 3.3.2004FOU ved HVO29 Aldersprofil 2003 og 2013

30 3.3.2004FOU ved HVO30 Utfordringar FoU-produksjonen er skeivt fordelt mellom avdelingane og mellom det vitskaplege personalet. Særleg Avdeling for lærarutdanning og Avdeling for mediefag framstår med ein fragmentert profil på forskinga si. Styringa av FoU-produksjonen må ikkje svekke motivasjonen for å driv forsking hos dei som no er aktive, og svekke fagmiljøa si evna til å initiere nye FoU-aktivitetar. Rekrutterings –og kvalifiseringsarbeid, jf. alderssamansettinga.

31 3.3.2004FOU ved HVO31 4. Visjonen for HVO

32 3.3.2004FOU ved HVO32 Visjonen for HVO HVO skal vere ein kunnskapsproduserande institusjon som leverer forsking av høg kvalitet og som underbygg undervisninga HVO skal oppfylle krava til å vere ein vitskapleg høgskule og ein attraktiv samarbeidspartnar HVO skal ha ein fruktbar balanse mellom eigeninitiert og styrt FoU som bidreg til kunnskapsproduksjon og samfunnskritikk FoU skal vere eit middel til nødvendig kompetanseutvikling for kvar einskild vitskapleg tilsett, og eit middel for HVO til å oppnå regional forankring og nasjonal akkreditering FoU-produksjonen ved HVO er større enn ved dei høgskulane og fagmiljøa som det er naturleg å samanlikne oss med

33 3.3.2004FOU ved HVO33 5. Mål for HVO

34 3.3.2004FOU ved HVO34 Om fire år er situasjonen slik ved HVO Alle vitskapleg tilsette er FoU-aktive og publiserer arbeida sine Alle vitskapleg tilsette formidlar eigen FoU i undervisninga si Alle vitskapleg tilsette har i perioden delteke i minst eitt FoU-arbeid med relevans for regionen vår Alle vitskapleg tilsette har i perioden delteke med paper på internasjonal konferansar og publisert ein artikkel i vitskapleg tidskrift med referee (fagfellevurdering) 15 tilsette har forsvart sine doktorgrader i perioden og 15 stipendiatar og fast tilsette arbeider med avhandlingar Seks mastergrader er akkreditert og det er mange felles emne i desse HVO har søkt om akkreditering av ei doktorgradsutdanning. Programmet er eit samarbeid mellom alle avdelingane HVO deltek i minst eitt internasjonalt forskingsprogram.

35 3.3.2004FOU ved HVO35 6. Strategiske satsingsområde for FoU ved HVO

36 3.3.2004FOU ved HVO36 Strategiske satsingsområde for FoU HVO skal dei komande fire åra legge til rette for FoU på følgjande område: Nynorsk skriftkultur Journalistikk Utdanningsforsking Velferdsforsking Kommunikativ planlegging og utvikling Kulturproduksjon og kulturformidling Doktorgrad i samfunnsarbeid Fagmiljøa/avdelingane blir oppfordra til å gjere nødvendige og ønskelege avgrensingar

37 3.3.2004FOU ved HVO37 7. Mål for satsingsområda og konsekvensar for avdelingane og høgskulen

38 3.3.2004FOU ved HVO38 Avdeling for humanistiske fag – kompetanseprofil Høgskulelærarar Høgskulelektorar 16 Amanuensar 2 Førstelektorar 2 Førsteamanuensar 9 Høgskuledosentar 1 Professorar 3 Stipendiatar/forskarar 1 Anna Sum34

39 3.3.2004FOU ved HVO39 Avdeling for humanistiske fag – nosituasjonen SIP/SHP: ingen Andel 1. stillingar/professor: 47% Master i nynorsk skriftkultur Bachelorprogram i: -historie, kultur og samfunn -litteratur og kultur -språk, kommunikasjon og media

40 3.3.2004FOU ved HVO40 Avdeling for humanistiske fag (AHF) - situasjonen om 4 år Etablert ein SIP/SHP el. i nynorsk skriftkultur Andel 1. stillingar er auka frå 47 til 50% Master i nynorsk skriftkultur (vidareført) Etablert ein master i journalistikk og skriftkultur med mest mogleg felles undervisning med master i nynorsk skriftkultur Bachelorprogram

41 3.3.2004FOU ved HVO41 Avdeling for mediefag – noverande kompetanseprofil Høgskulelærarar3 Høgskulelektorar2 Amanuensar5 Førstelektorar2 Førsteamanuensar5 Høgskuledosentar1 Professorar Stipendiatar/forskarar3 Anna3 Sum24

42 3.3.2004FOU ved HVO42 Avdeling for mediefag - nosituasjonen SIP/SHP: ingen Andel 1. stillingar/professor: 30% Master: ingen Bachelorprogram i: -Animasjon -Informasjonsutdanning -Journalistutdanning med ulike fordjupingar

43 3.3.2004FOU ved HVO43 Avdeling for mediefag (AMF) - situasjonen om 4 år Etablert ein SIP/SHP el. i journalistikk Andel 1. stillingar/professor er auka frå 30 til 50% Det er tilsett professorar i dei to ledige stillingane Etablert ein master i journalistikk og skriftkultur med mest mogleg felles undervisning med master i nynorsk skriftkultur Bachelorprogram

44 3.3.2004FOU ved HVO44 Avdeling for lærarutdanning – noverande kompetanseprofil Høgskulelærarar14 Høgskulelektorar44 Amanuensar Førstelektorar6 Førsteamanuensar6 Høgskuledosentar Professorar1 Stipendiatar/forskarar2 Anna Sum73

45 3.3.2004FOU ved HVO45 Avdeling for lærarutdanning - nosituasjon SIP/SHP: ingen Andel 1. stillingar/professor: 18 % Master: ingen Allmennlærarutdanning (fire år) Bachelorprogram i: - Musikk - Kroppsøving og friluftsliv - Media, IKT og design - Førskulelærarutdanning

46 3.3.2004FOU ved HVO46 Avdeling for lærarutdanning (ALU) - situasjonen om 4 år Etablert ein SIP/SHP el. i utdanningsforsking/klasseromsforsking/spes.ped. Andel 1. stillingar/professor er auka frå 18 til 35% Tilsett ein professor i ei omgjort stilling Master i yrkesretta spesialpedagogikk (vidareført) Etablert master i lærararbeid (i nært samarbeid med andre avdelingar, særleg ASF og AHF) Medansvarleg og aktivt med i Nordvest Kompetansesenter Bachelorprogram

47 3.3.2004FOU ved HVO47 Mindretalet Roar Amdam fremmar slik deling av ansvaret for oppfølginga ved avdeling for lærarutdanning

48 3.3.2004FOU ved HVO48 Aktivitetsområdet pedagogikk, matematikk, natur- og samfunnsfag – noverande kompetanseprofil Høgskulelærarar10 Høgskulelektorar27 Amanuensar Førstelektorar2 Førsteamanuensar5 Høgskuledosentar Professorar1 Stipendiatar/forskarar Anna Sum45

49 3.3.2004FOU ved HVO49 Aktivitetsområdet pedagogikk, matematikk, natur- og samfunnsfag- nosituasjon SIP/SHP: ingen Andel 1. stillingar/professor: 15 % Master: Yrkesretta spesialpedagogikk Allmennlærarutdanning (fire år) Bachelorprogram i: - Førskulelærarutdanning - Media, IKT og design

50 3.3.2004FOU ved HVO50 Aktivitetsområde pedagogikk, matematikk, natur- og samfunnsfag - situasjonen om 4 år Etablert ein SIP/SHP el. i utdanningsforsking/klasseromsforsking/spes.ped. Andel 1. stillingar/professor er auka frå 15 til 40% Tilsett ein professor i ei omgjort stilling Master i yrkesretta spesialpedagogikk (vidareført) Etablert master i lærararbeid (i nært samarbeid med andre avdelingar, særleg ASF og AHF) Bachelorprogram

51 3.3.2004FOU ved HVO51 Aktivitetsområdet praktiske og estetiske fag – noverande kompetanseprofil Høgskulelærarar4 Høgskulelektorar17 Amanuensar Førstelektorar4 Førsteamanuensar1 Høgskuledosentar Professorar Stipendiatar/forskarar1 Anna Sum27

52 3.3.2004FOU ved HVO52 Aktivitetsområdet praktiske og estetiske fag - nosituasjon SIP/SHP: ingen Andel 1. stillingar/professor: 19 % Master: ingen Bachelorprogram i: - Musikk - Kroppsøving og friluftsliv

53 3.3.2004FOU ved HVO53 Aktivitetsområdet praktiske og estetiske fag - situasjonen om 4 år Medansvarleg og aktivt med i Nordvest Kompetansesenter Andel 1. stillingar/professor er auka frå 19 til 25 % Bachelorprogram

54 3.3.2004FOU ved HVO54 Avdeling for samfunnsfag – noverande kompetanseprofil Høgskulelærarar2 Høgskulelektorar10 Amanuensar5 Førstelektorar5 Førsteamanuensar7 Høgskuledosentar Professorar6 Stipendiatar/forskarar3 Anna Sum38

55 3.3.2004FOU ved HVO55 Avdeling for samfunnsfag – nosituasjonen SIP/SHP i kommunikativ planlegging og utvikling Andel 1. stillingar/professor: 60% Master i samfunnsplanlegging Bachelorprogram i: - Planlegging og administrasjon med fleire fordjupingar - Barnevernspedagogutdanning - Sosionomutdanning - Religion og kultur - Teologi og kyrkjefag

56 3.3.2004FOU ved HVO56 Avdeling for samfunnsfag - situasjonen om 4 år SIP i kommunikativ planlegging og utvikling (vidareført) Etablert ein SIP/SHP el. i velferdsforsking med lokalt perspektiv Andel 1. stillingar/professor er framleis 60% Master i samfunnsplanlegging (vidareført) Etablert master i sosialt arbeid med mest mogleg felles undervisning med master i samfunnsplanlegging Bachelorprogram

57 3.3.2004FOU ved HVO57 Aktivitetsområdet doktorgradsprogram - situasjonen om fire år Rektor i samarbeid med ei gruppe av professorar frå alle avdelingane har laga ein søknad frå HVO, ev. i samarbeid med andre høgskular, om akkreditering av eit doktorgradsprogram i samfunnsarbeid (community work).

58 3.3.2004FOU ved HVO58 Tillegg. Nokre tankar om verkemiddel og tiltak for å nå måla i strategiplanen

59 3.3.2004FOU ved HVO59 Programorganisering SIP/SHP blir aktivt brukt i periodar for vidare oppbygging av kompetanse der høgskulen ønsker å gi nye studieemne/- program. Kvart program har ein leiar frå vitskapleg tilsette og ein programkonsulent frå administrativt tilsette Det blir oppretta eit PhD-program med ein programleiar frå vitskapleg tilsette (rektor) og med ein programkonsulent frå fellesadministrasjonen. Det blir oppretta MA- og BA-program med kvar sin programleiar frå vitskapleg tilsette og med programkonsulentar frå avdelingssekretariata. Programleiaren for doktor-, master- og bachelorprogramma er ansvarleg både for undervisning, FoU og administrative oppgåver lagt til programmet. Programleiarane og programkonsulentane rapporterer til dekanus/kontorsjef og rektor/direktør i nemnde rekkefølgje

60 3.3.2004FOU ved HVO60 Eigeninitiert versus programmert FoU Alle vitskapleg tilsette har FoU-plikt som ein del av stillinga og dermed høve til å drive eigeninitiert forsking. Fremming av slik forsking skjer gjennom forskingsrettleiing, arbeidsavtalar,tildeling av interne FoU-midlar og hjelp til oppnå ekstern finansiering. HVO bruker målretta sine satsingsområde for FoU til å oppnå nasjonal akkreditering av nye studieprogram og som vitskapleg høgskule, og til regional forankring. Deltaking i desse fagmiljøa vil redusere omfanget av den eigeninitierte forskinga til deltakarane.

61 3.3.2004FOU ved HVO61 Stipendiatvilkår og kompetanseheving Ved tilsetting i stipendiatstillingar skal HVO prioritere nyrekruttering av lovande akademikarar Når eigne tilsette er opptekne på doktorprogram skal desse i ein fireårsperiode få halvert undervisninga dei tre første åra og fritak for undervisninga det siste året for å avslutta avhandlinga Det blir oppretta postdoc-stipend Arbeidet med å stimulere til førsteopprykk og opptak til doktorgardsprogram må vidareførast

62 3.3.2004FOU ved HVO62 Arbeidsavtalar og kompetansebygging Dekanane/kontorsjefane bør inngå bindande fireårige kompetansebyggingskontraktar/ arbeidsplanar med alle vitskapleg tilsette. Begge partane kan initiere endringar av kontraktane i perioden. Vitskapleg tilsette som i periodar ikkje ønsker å kvittere for forskingsplikta, bør bli pålagt meir undervisning Vitskapleg tilsette kan fremme søknad om å flytte mellom avdelingane når deira aktivitet tilseier slik flytting.

63 3.3.2004FOU ved HVO63 Finansiering Etablerte undervisnings- og FoU-program blir finansiert gjennom budsjettsystemet, evt. med eksternt tilskot Oppbygginga av nye undervisnings- og FoU- program blir primært finansiert eksternt ved til dømes SHP og SIP, ved samarbeid med andre organisasjonar, og sekundært gjennom HVO sine strategiske midlar


Laste ned ppt "3.3.2004FOU ved HVO1 Vedlegg 1 FoU ved HVO Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Arbeidsgruppa si innstilling til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google