Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å STUDERE KROPPSØVING OG IDRETT … En innføringsforelesning for Kroppsøving/ Grunnfag idrett (60 sp) ved Høgskolen i Vestfold Thomas Moser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å STUDERE KROPPSØVING OG IDRETT … En innføringsforelesning for Kroppsøving/ Grunnfag idrett (60 sp) ved Høgskolen i Vestfold Thomas Moser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å STUDERE KROPPSØVING OG IDRETT … En innføringsforelesning for Kroppsøving/ Grunnfag idrett (60 sp) ved Høgskolen i Vestfold Thomas Moser

2 Å STUDERE …  Studium (lat.) = strev eller iver etter lærdom  Systematisk arbeid med å tilegne seg et stoff eller en metode  Gransking, forskning eller undersøkelse  Emne, fag eller fagkombinasjon som man studerer ved en høyskole eller et universitet (Store norske leksikon, Bd. 13, S. 147)

3 Thomas Moser NOEN MOMENTER VED DET Å STUDERE  Mer frihet  mer ansvar  Mindre ”tvang”  mer selvstendighet og motivasjon  Færre forpliktende oppgaver  større krav til selvorganisering  Mindre ”fast” pensum  mer selvstendig søking etter kunnskap  Finne fram til kunnskap  Opparbeide seg kompetanse selv, ut fra eget utgangspunkt og egne interesser  Bruke kunnskap/teori for å analysere og som grunnlag for egne avgjørelser  Mer refleksjon over egne handlinger, holdninger

4 Thomas Moser Å STUDERE – NOEN TIPPS 1  Komme tidlig i gang – start nå med å arbeide med pensum  Skape seg gode arbeids-/leserutiner: for eksempel. lese på forhånd, være forbered til undervisningen  Kanskje se litt på litteratur om studieteknikk?  Være klar over hvordan/når man selv lære/lese best  Sette seg selv mål for egen læring; planlegge læringsprosessen  Evaluere egen ”læringsopplegg”, gjerne sammen med andre

5 Thomas Moser Å STUDERE – NOEN TIPPS 2  Slutte seg sammen til kollokviegrupper/arbeidsgrupper, skaper et godt læringsmiljø  Ta lærernes anbefalinger om videre arbeid, fordypning, lesing etc. alvorlig  Være aktiv med tanke på avklaringer av vanskelige ting i undervisningen

6 Thomas Moser Å STUDERE KROPPSØVING OG IDRETT …  Utvikle kompetanse til å arbeide med kropp og bevegelse (også) på et annet plan en kun med tanke på egen praktisk utøvelse (lærer, trener, instruktør etc.) og erfaring  Tilegne seg kompetanse (= kunnskap og ferdigheter) som er basert på vitenskap (og erfaring)  Kritikk, refleksjon, utvidelse av egne perspektiver

7 OM BEGREPENE … KROPPSØVING IDRETT

8 Thomas Moser

9 KROPPSØVING  Pedagogisk ”bruk” av kropp og bevegelse  Pedagogisk ”påvirkning” av kropp og bevegelse  Bruk og påvirkning av kropp og bevegelse i forbindelse med oppdragelse, utvikling og læring

10 Thomas Moser KROPPSØVING Oppdragelse  gjennom bevegelse  i bevegelse og  til bevegelse

11 Thomas Moser INNHOLD I KROPPSØVING (Eksempler for ulike inndelingsmuligheter)  Øvelse, dans, lek/spill, kamp (Mester, 1969)  Forme, leke, yte (Schmitz, 1970)  Idretter (lag-/individualidretter; ute/inne; mv.)  Erfaringsformer (sosialerfaring, kroppserfaring, bevegelseserfaring)  Handlingskompetanse (ferdigheter og fysiske ressurser; kunnskap; holdninger og verdier)

12 Thomas Moser HVA ER/BETYR IDRETT?  Idrett gjelder kropp og bevegelse  ”Idrett har med kroppsutfoldelse å gjøre” (St.meld.nr. 41 (1991-92) Om idretten – Folkebevegelse og folkeforlystelse)  Kroppsutfoldelse som ikke (eller i mindre grad) er knyttet til arbeid  Idrett sies å ha egenverdi (verdi i seg selv) og nytteverdi (verdi som ligger utenfor selve aktiviteten/utøvelsen)

13 Thomas Moser EKSEMPLER PÅ IDRETT  Konkurranseidrett  Mosjon  Helseidrett; tilpasset fysisk aktivitet  Barneidrett  Uorganisert (spontan, fri) lek  Kroppsøving  Underholdningsidrett (profesjonell idrett)  Friluftsliv

14 Thomas Moser IDRETT, KROPPSØVING OG VITENSKAP  IDRETT (norrønt opprinnelse) id = virksomhet, aktivitet drott = kraft, utholdenhet  VITENSKAP = både fag og framgangsmåte (forskning) Stiller visse krav til måten man beskriver, forklarer og forutsi (deler av) virkeligheten

15 Thomas Moser HVA ER VITENSKAP? Brukes både for å betegne  et fag, for eksempel idrettsvitenskap eller treningsvitenskap, idrettssosiologi, …  en prosess, forskning som kunnskapsproduksjon (for eksempel kvantitativ og kvalitativ forskning)  selve kunnskap, foreliggende forskningsbasert viten om idrett

16 Thomas Moser HVA BETYR FORSKNINGSBASERT? Forskningens hensikt er å beskrive, forklare og/eller forutsi (deler av) virkeligheten.  Det stilles vanligvis krav til en viss ”generaliserbarhet”, gyldigheten for utsagnet gjelder ut over en enkelt, konkret situasjon.  Kunnskapsproduksjonen må oppfylle metodiske krav som gjelder til et visst tidspunkt og for et visst fag (!)  Påstander må være etterprøvbar  Kunnskapen er teoribasert (relateres til foreliggende vitenskapelig kunnskap)

17 Thomas Moser VITENSKAPELIGE PERSPEKTIVER PÅ KROPP OG BEVEGELSE KROPPMENNESKETBEVEGELSE SAMFUNNSVITENSKAP HUMANIORA NATURVITENSKAP kunst arbeid idrett sport mosjon opplevelse utseende Pedagogikk Antropologi Filosofi Didaktikk Historie Sosiologi Psykologi Økonomi Treningsvitenskap Anatomi Fysiologi Biomekanikk Medisin Helselære Biokjemi

18 Historie … Bare kjedelig? Idrettsvitenskapelig internettside - eksempel fra Sverigeeksempel Og så finnes det litt norsk også, delvis tilgjengelig gjennom nettsiden for kroppsøvingsseksjonennettsiden for kroppsøvingsseksjonen Landslaget for Fysisk Fostring i skolen (LFF)

19 Thomas Moser ”FORMER” FOR VITENSKAP Utvalgte eksempler med betydning for idrett NATURVITENSKAP Anatomi Fysiologi (Bio-)Mekanikk SAMFUNNS- VITENSKAP Psykologi Sosiologi HUMANIORA Filosofi Historie Pedagogikk og didaktikk Skaper maksimalstyrke mer hurtighet/spenst? Hvordan utvikle mest/best mulig maksimalstyrke i beinstrekkerne? (øvelser, metoder,…) Hvordan skaper best mulig motivasjon for styrketrening? Hvorfor er helsestudioer så populære? Hvilken Hvilken betydning har en sterk kropp (utseende) i dagens samfunn? Hvordan Hvordan har styrketrening endret seg i tiden? Hvorfor Hvorfor og hvordan underviser man i styrke- trening kroppsøving?

20 Thomas Moser HVA DU BØR KUNNE SVARE PÅ ETTER DENNE FORELESNINGEN…  Hvordan kan man begrunne at kroppsøving/idrett er akademiske fag?  Hva kan være forskjell mellom det å gå på idrettslinje eller folkehøyskole og det å studere kroppsøving/idrett? (mål, metode, …)  Gi eksempler for hvordan ulike vitenskapelige perspektiver på kropp, bevegelse, kroppsøving, idrett fører til ulike problemstillinger


Laste ned ppt "Å STUDERE KROPPSØVING OG IDRETT … En innføringsforelesning for Kroppsøving/ Grunnfag idrett (60 sp) ved Høgskolen i Vestfold Thomas Moser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google