Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å STUDERE KROPPSØVING OG IDRETT …

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å STUDERE KROPPSØVING OG IDRETT …"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å STUDERE KROPPSØVING OG IDRETT …
En innføringsforelesning for Kroppsøving/ Grunnfag idrett (60 sp) ved Høgskolen i Vestfold Thomas Moser

2 Å STUDERE … Studium (lat.) = strev eller iver etter lærdom
Systematisk arbeid med å tilegne seg et stoff eller en metode Gransking, forskning eller undersøkelse Emne, fag eller fagkombinasjon som man studerer ved en høyskole eller et universitet (Store norske leksikon, Bd. 13, S. 147) Thomas Moser Thomas Moser - HVE/LU

3 NOEN MOMENTER VED DET Å STUDERE
Mer frihet  mer ansvar Mindre ”tvang”  mer selvstendighet og motivasjon Færre forpliktende oppgaver  større krav til selvorganisering Mindre ”fast” pensum  mer selvstendig søking etter kunnskap Finne fram til kunnskap Opparbeide seg kompetanse selv, ut fra eget utgangspunkt og egne interesser Bruke kunnskap/teori for å analysere og som grunnlag for egne avgjørelser Mer refleksjon over egne handlinger, holdninger Thomas Moser

4 Å STUDERE – NOEN TIPPS 1 Komme tidlig i gang – start nå med å arbeide med pensum Skape seg gode arbeids-/leserutiner: for eksempel. lese på forhånd, være forbered til undervisningen Kanskje se litt på litteratur om studieteknikk? Være klar over hvordan/når man selv lære/lese best Sette seg selv mål for egen læring; planlegge læringsprosessen Evaluere egen ”læringsopplegg”, gjerne sammen med andre Thomas Moser

5 Å STUDERE – NOEN TIPPS 2 Slutte seg sammen til kollokviegrupper/arbeidsgrupper, skaper et godt læringsmiljø Ta lærernes anbefalinger om videre arbeid, fordypning, lesing etc. alvorlig Være aktiv med tanke på avklaringer av vanskelige ting i undervisningen Thomas Moser

6 Å STUDERE KROPPSØVING OG IDRETT …
Utvikle kompetanse til å arbeide med kropp og bevegelse (også) på et annet plan en kun med tanke på egen praktisk utøvelse (lærer, trener, instruktør etc.) Tilegne seg kompetanse (= kunnskap og ferdigheter) som er basert på vitenskap (og erfaring) Kritikk, refleksjon, utvidelse av egne perspektiver Thomas Moser Thomas Moser - HVE/LU

7 OM BEGREPENE … KROPPSØVING IDRETT

8 Thomas Moser

9 KROPPSØVING Pedagogisk ”bruk” av kropp og bevegelse
Pedagogisk ”påvirkning” av kropp og bevegelse Bruk og påvirkning av kropp og bevegelse i forbindelse med oppdragelse, utvikling og læring Thomas Moser

10 KROPPSØVING Oppdragelse gjennom bevegelse i bevegelse og til bevegelse
Thomas Moser

11 INNHOLD I KROPPSØVING (Eksempler for ulike inndelingsmuligheter)
Øvelse, dans, lek/spill, kamp (Mester, 1969) Forme, leke, yte (Schmitz, 1970) Idretter (lag-/individualidretter; ute/inne; mv.) Erfaringsformer (sosialerfaring, kroppserfaring, bevegelseserfaring) Handlingskompetanse (ferdigheter og fysiske ressurser; kunnskap; holdninger og verdier) Thomas Moser

12 HVA ER/BETYR IDRETT? Idrett gjelder kropp og bevegelse
”Idrett har med kroppsutfoldelse å gjøre” (St.meld.nr. 41 ( ) Om idretten – Folkebevegelse og folkeforlystelse) Kroppsutfoldelse som ikke (eller i mindre grad) er knyttet til arbeid Idrett sies å ha egenverdi (verdi i seg selv) og nytteverdi (verdi som ligger utenfor selve aktiviteten/utøvelsen) Thomas Moser

13 EKSEMPLER PÅ IDRETT Konkurranseidrett Mosjon
Helseidrett; tilpasset fysisk aktivitet Barneidrett Uorganisert (spontan, fri) lek Kroppsøving Underholdningsidrett (profesjonell idrett) Friluftsliv Thomas Moser

14 IDRETT, KROPPSØVING OG VITENSKAP
IDRETT (norrønt opprinnelse) id = virksomhet, aktivitet drott = kraft, utholdenhet VITENSKAP = både fag og framgangsmåte (forskning) Stiller visse krav til måten man beskriver, forklarer og forutsi (deler av) virkeligheten Thomas Moser

15 HVA ER VITENSKAP? Brukes både for å betegne
et fag, for eksempel idrettsvitenskap eller treningsvitenskap, idrettssosiologi, … en prosess, forskning som kunnskapsproduksjon (for eksempel kvantitativ og kvalitativ forskning) selve kunnskap, foreliggende forskningsbasert viten om idrett Thomas Moser

16 HVA BETYR FORSKNINGSBASERT?
Forskningens hensikt er å beskrive, forklare og/eller forutsi (deler av) virkeligheten. Det stilles vanligvis krav til en viss ”generaliserbarhet”, gyldigheten for utsagnet gjelder ut over en enkelt, konkret situasjon. Kunnskapsproduksjonen må oppfylle metodiske krav som gjelder til et visst tidspunkt og for et visst fag (!) Påstander må være etterprøvbar Kunnskapen er teoribasert (relateres til foreliggende vitenskapelig kunnskap) Thomas Moser

17 VITENSKAPELIGE PERSPEKTIVER PÅ KROPP OG BEVEGELSE
Sosiologi Psykologi Økonomi Treningsvitenskap Anatomi Fysiologi Biomekanikk Medisin Helselære Biokjemi SAMFUNNSVITENSKAP idrett arbeid KROPP MENNESKET BEVEGELSE mosjon NATURVITENSKAP kunst sport Pedagogikk Antropologi Filosofi Didaktikk Historie utseende opplevelse HUMANIORA Thomas Moser

18 Historie … Bare kjedelig?
Idrettsvitenskapelig internettside - eksempel fra Sverige Og så finnes det litt norsk også, delvis tilgjengelig gjennom nettsiden for kroppsøvingsseksjonen Landslaget for Fysisk Fostring i skolen (LFF)

19 ”FORMER” FOR VITENSKAP Utvalgte eksempler med betydning for idrett
NATURVITENSKAP Anatomi Fysiologi (Bio-)Mekanikk SAMFUNNS-VITENSKAP Psykologi Sosiologi HUMANIORA Filosofi Historie Pedagogikk og didaktikk Skaper maksimalstyrke mer hurtighet/spenst? Hvordan utvikle mest/best mulig maksimalstyrke i beinstrekkerne? (øvelser, metoder,…) Hvordan skaper best mulig motivasjon for styrketrening? Hvorfor er helsestudioer så populære? Hvilken betydning har en sterk kropp (utseende) i dagens samfunn? Hvordan har styrketrening endret seg i tiden? Hvorfor og hvordan underviser man i styrke-trening kroppsøving? Thomas Moser

20 HVA DU BØR KUNNE SVARE PÅ ETTER DENNE FORELESNINGEN…
Hvordan kan man begrunne at kroppsøving/idrett er akademiske fag? Hva kan være forskjell mellom det å gå på idrettslinje eller folkehøyskole og det å studere kroppsøving/idrett? (mål, metode, …) Gi eksempler for hvordan ulike vitenskapelige perspektiver på kropp, bevegelse, kroppsøving, idrett fører til ulike problemstillinger Thomas Moser


Laste ned ppt "Å STUDERE KROPPSØVING OG IDRETT …"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google