Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BISTANDSADVOKAT Fagnettverk region nord – onsdag 18. mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BISTANDSADVOKAT Fagnettverk region nord – onsdag 18. mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 BISTANDSADVOKAT Fagnettverk region nord – onsdag 18. mars 2015

2 Advokat Ingrid Holm Ellingsen Angell Advokatfirma AS, Bodø ihe@angell-co.no

3 Tema: Bistandsadvokat-ordningen 1.Hva er bistandsadvokat-ordningen? 2.Hvem er bistandsadvokat? 3.Hvordan får man bistandsadvokat? 4.Hva gjør en bistandsadvokat? 5.Samarbeid med bistandsadvokaten 6.Særlige momenter i fht utviklingshemmede

4 1. Hva er bistandsadvokatordningen? Dersom du er offer for enkelte typer straffbare handlinger, kan du ha rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige Seksualforbrytelser - seksuelle overgrep, incest, voldtekt Familievold / vold i nærerelasjoner Menneskehandel, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap Brudd på kontakt-eller besøksforbud Du er påført betydelig fysisk eller psykisk skade Etterlatte (dødsfall som følge av en straffbar handling) Andre saker der særlige forhold tilsier det

5 (forts. hva er bistandsadvokatordningen) Straffesaker Aktørene Fornærmedes rolle Fornærmedes rettigheter – kontradiksjon og verdighet Innført i Norge i 1981 – stor reform 2008 Straffeprosessloven kap 9 A - §§ 107 osv

6 2. Hvem er bistandsadvokat ? Alle advokater kan være bistandsadvokat Fra 2011: faste bistandsadvokater i hver rettskrets Liste på www.domstol.nowww.domstol.no Kompetanse og erfaring

7 (forts. hvem er bistandsadvokat?) Fritt advokatvalg – dog: bostedforbehold Personlig kontakt

8 3. Hvordan og når får man bistandsadvokat? Ulike stadier: Før politianmeldelse Under etterforskning - politiet har plikt til å informere om rettigheten ved første kontakt Henleggelse Under rettssaken

9 ( forts. hvordan og når får man bistandsadvokat?) Usikker ? Spør politiet Spør en advokat Ikke noe søknadsskjema Tingretten besørger selve oppnevningen Det offentlige betaler – ingen utgifter for fornærmede

10 4. Hva gjør en bistandsadvokat ? Straffeprosessloven § 107 c: «Bistandsadvokaten skal vareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i saken. Bistandsadvokaten skal også gi slik annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.»

11 (forts. Hva gjør en bistandsadvokat?) Hjelper deg å vurdere straffbarhet Hjelper deg å vurdere anmeldelse Foreldelse Kan være med i avhør / dommeravhør Leser sakens dokumenter, innhenter dok. Holder kontakt med politiet/påtalemyndighet Vurdere/påklage henleggelse Forberede fornærmede før rettssak Befaring Fremme krav om erstatning Til stede under hovedforhandling – prosedere erstatningskrav Gi referat fra hovedforhandling Vurdere/forklare dom Anke Innkreve erstatning

12 (forts. Hva gjør en bistandsadvokat?) «annen hjelp og støtte»….? Kontakt med familie/nettverk Kontakt med eventuell hjelpeinstanser Skaffe fagkyndig hjelp Gi info om støttesenter, krisesenter o.l. Kontakt med presse Pedagog Medmenneske Praktisk hjelp Fornærmedes behov er med på å avgjøre den bistand som gis Fleksibilitet

13 5. Samarbeid med bistandsadvokaten Hva kan man forvente? Kontakt Informasjon Pådriver Rådgiver Hva kan dere bidra med? Definere/synliggjøre fornærmedes utfordringer og behov Definere /synliggjøre fornærmedes krets av pårørende/kontaktpersoner

14 6. Særlige momenter i fht utviklingshemmede Såkalte dommeravhør «Avhør av vitne under 16 år i sak om forbrytelse eller forseelse mot sedeligheten bør fortrinnsvis begjæres foretatt etter reglene i § 239. Samme fremgangsmåte kan brukes ved avhør av et vitne med psykisk utviklingshemming eller tilsvarende funksjonssvikt. Gjentatt avhør skal så vidt mulig unngås.» Hensynet til rettsikkerhet – hensynet til fornærmede Barnehusene i Norge Sekvensielle avhør

15 (forts. 6. Særlige momenter…) Pågår studie ved PHS nå – «Avhør av sårbare» Første utdanning i sitt slag

16 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "BISTANDSADVOKAT Fagnettverk region nord – onsdag 18. mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google