Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DISPASJØR BJØRN SLAATTEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DISPASJØR BJØRN SLAATTEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 DISPASJØR BJØRN SLAATTEN
FELLESHAVARI DISPASJØR BJØRN SLAATTEN

2 Hva er «felleshavari»?

3 Felleshavari: Oppofrelser og utgifter for å redde skip og last fra en felles fare. Utgiftene og oppofrelsene blir fordelt over berørte interesser – normalt skip, last, bunkers og frakt. Eks: Brann – slukning med vann - vannskader Motsatt: Partikulært havari – skade på skip eller last. Tapet blir der det «faller» Eks: Fryseskip – skade på frysemaskineriet

4 Lange tradisjoner Rhodesisk lov – mer enn 2000 år gammel
«Hvis last har blitt kastet over bord for å lette et skip, skal det som er blitt ofret for felleskapet bli erstattet ved bidrag fra alle» Glasgow Rules i 1860, revidert i 1864 ”York-Rules” Antwerpen 1877 (”York-Antwerp Rules”) YAR 1890, 1924, 1950, 1974, 1990, 1994 og ? Fokus vil bli på 1994 Reglene.

5 Felleshavari Dispasje U.K. - Average adjuster - average adjustment
Danmark – Havari Grosse Dispache – Dispacheur Sverige – Gemensamt haveri – Dispasch – Dispachör Finland – Som Sverige

6 Yrke – dispasjør?

7 Felleshavari – ikke forsikring
En bestemmelse i fraktkontrakten (B/L eller certepartiet) F. eks i Hydrobill (Hydrocharter): «In case of General Average same to be settled in Oslo according to the YAR 1994» YAR – Et privat regelsett administrert av CMI Inkorporert i Sjølovens kapittel 17 I de fleste land kan en dispasje bli bragt inn for domstolene

8 Sjøloven kap. 17 Felleshavari
§ 461 York-Antwerpen-reglene – 1994 versjonen gjelder § 462 Sted for oppgjør av felleshavari. Hvis ikke annet er avtalt så gjøres det opp i rederens hjemland. Dispasjøren treffer avgjørelse av om vilkårene for F.H. foreligger. Dispasje § 463 Begjæring av dispasje – begjæres av rederen, men også andre med rettslig interesse kan gjøre det hvis rederen ikke gjør det § 465 Ansvar for havaribidrag – eier av last hefter med godset, men ikke personlig. Reder skal nekte å utlevere last hvis ikke lasteieren påtar seg personlig ansvar og stiller betryggende sikkerhet.

9 York-Antwerpen reglene 1994
Bokstav regler A – G Tall regler I – XXII Tolkningsregel: Ved oppgjør av felleshavari gjelder følgende regler, således at de utelukker enhver lov og praksis som står i strid med reglene. For så vidt annet ikke er bestemt i hovedregelen og i tall reglene, skal felleshavari gjøres opp i overensstemmelse med bokstavreglene.

10 Hovedregel Som felleshavari erstattes ikke i noe tilfelle oppofrelse eller utgifter med mindre de er foretatt eller pådratt med fornuft Inntatt i 1994 – Bakgrunn var en rettssak vedrørende skipet «Alpha» Hovedregelen gjelder for både bokstav og tall reglene

11 Common safety / Common benefit Regel A – Common safety Tall reglene – Common safety – (Regel X og XI)

12 Regel A En felleshavarihandling foreligger når – og kun når – det av hensyn til den felles sikkerhet forsettlig og med fornuft foretas en ekstraordinær oppofrelse eller pådras en ekstraordinær utgift i den hensikt å redde fra fare eiendeler involvert i et felles sjøforetak. Felleshavarioppofrelse og –utgifter skal bæres av de forskjellige interesser på det grunnlag som er fastsatt i det følgende.

13 Fare?

14 Felleshavari situasjon?

15 Regel G 1. ledd: Så vel for tap som for bidrag gjøres felleshavari opp på grunnlag av verdiene på tiden og stedet for reisens slutt. 3. ledd: Non-separation agreement (Inntatt i 1994 reglene)

16 Tall reglene Spesial regler jfr. Tolkningsregelen
Detaljerte regler for spesielle tilfeller som f eks Slukking av brann om bord (III), Bort kapping av vrakgods (IV), Frivillig strandsetting (V), Bergelønn (VI), Skade på maskineri og kjeler (VII), Nødhavns utgifter (X) Hyre og kostpenger til besetningen og andre utgifter ved anløp av og opphold i nødhavn osv. (XI).

17 Felleshavari – hva kan dekkes?
F.eks.: Et skip må i nødhavn av hensyn til felles sikkerhet. Nødhavns anløp – slepeutgifter eller for egen maskin (bunkers). Mannskapsutgifter inn til og i nødhavn. Anløpsutgifter – havneutgifter, kaiavgift etc. Er lossing av last nødvendig kan dette dekkes – f eks ved sterk slagside Midlertidig lagring av lasten i land. Gjeninnlasting. Lossing av bunkers etc. hvis nødvendig for den felles sikkerhet Reparasjon av felleshavariskader Utgifter for å få skipet tilbake i tilsvarende posisjon Årsakssammenheng og adekvans

18 Regel XVII Bidragsverdier
Bidrag skal utliknes over eiendelenes virkelige nettoverdier ved reisens slutt (for lasten – verdi ved utlossing i h.h.t. mottakerens faktura, evt. skipningsverdien. Skipet – markedsverdi fratrukket eventuelle skader. Innhente takst. Frakten – fratrekk for visse utgifter Bunkers Unntak: Post, passasjerers bagasje, personlige effekter, privatbiler passasjerene har med på reisen

19 Tall reglene Regel XX Kommisjon 2 % Regel XXI Renter 7% p.a.

20 YAR Bergelønn 1994 Inngår som del av dispasjen, bergelønnen omfordeles basert på bidragsverdier. Renter på utlegget 2004 Ikke lenger del av dispasjen hvis ikke den kun er betalt av en part. Inngår da som en kreditering av vedkommende og f eks lasten belastes med sin andel. Ikke renter av utlegget

21 YAR Regel XI Mannskapsutgifter, drivstoff og forråd etc. i nødhavn Inngår i dispasjen 2004 – Kun den tid som medgår for å ta seg inn til nødhavn Regel XX Kommisjon endret i 2004 – Ingen kommisjon Renter XXI Renten fastsettes årlig av CMI


Laste ned ppt "DISPASJØR BJØRN SLAATTEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google