Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktiske kjøreregler for oppslag i journal – og ivaretakelse av personvernet NB: Se også forklaringer i notatfeltet i denne fil.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktiske kjøreregler for oppslag i journal – og ivaretakelse av personvernet NB: Se også forklaringer i notatfeltet i denne fil."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktiske kjøreregler for oppslag i journal – og ivaretakelse av personvernet NB: Se også forklaringer i notatfeltet i denne fil.

2 Hvem har tilgang til opplysninger i journal? Den enkelte personHelsepersonell §- F ø ring og innsyn §- Utlevering Administrativt personell Resepsjonspersonell Sentralbordbetjening Studenter Forskriftsregulerte registre Kreftregisteret Reseptregisteret Dødsårsaksregisteret, m.fl Fødselsregister NAV Kontrollkommisjon Tilsynsmyndigheter Riksrevisjon Riksarkiv NPR §- Innsyn Rettslig kjennelse Politi og domstol Samtykke Forskning Legemiddel- utprøving Pårørende Opplæring Kolleger Presse Naboer Familie Offentligheten Helsepersonell, som ikke deltar i pasientens helsehjelp NPE Forsikringsselskap Kriminelle

3 Motstridende interesser Pasientene har krav på konfidensialitet og beslutningsmyndighet når det gjelder hvem som kan gjøre oppslag i journal og hvem som bruker opplysningene, Samtidig er vi avhengig av studenters opplæring, kompetanseheving, kvalitetsvurdering og forskning som forutsetter tilgang og bruk av journalopplysninger. De utarbeidede kjøreregler søker å benytte mulighetsrommet i lovverket, samtidig som personvernet ivaretas.

4 Journalen er Pasientens personopplysninger, som er –sensitive og taushetsbelagte, dvs personlige og private –tilgjengelige for behandlende helsepersonell –sikret mot uvedkommende, interne og eksterne –underlagt pasientens rett til å begrense tilgangen (sperring) Helsearbeidernes arbeidsverktøy, samhandlingsverktøy og dokumentasjon av den helsehjelp den enkelte har gitt I tillegg til helsehjelp, grunnlag for –administrative oppgaver (kodeveiledning, kvalitetsråd, m.m.) –intern kvalitetssikring –opplæring –forskning som alle er oppgaver virksomheten pålagt

5 Ordinær tilgang reguleres som følger Individbasert tilgangsrett –skal vurderes i forhold til den enkeltes behov i sin funksjon Avdeling(er) den enkelte har funksjon på Tid Funksjon/rolle i klinikken Lese-rettighet, Skrive-rettighet og signeringsrettigheter Aktualiseringsrett/grønnlys Teknisk tilgang er langt videre enn hva behovet er, for å sikre tilgang når behovet er der –forutsetning at bruken begrenses i samsvar med faktisk behov den enkelte har

6

7 Hvem kan gjøre oppslag i journalen? Må være under virksomhetens instruksjonsmyndighet: –ansatte, som alle har undertegnet taushetserklæring og sikkerhetsinstruks, er gitt opplæring og har individuelle tilganger til journal beskyttet med passord –innleide, som gjør en oppgave besluttet og avtalt med sykehusets ledelse, og studenter. Forutsetter undertegnet taushetserklæring og sikkerhetsinstruks, opplæring og individuell tilgang til journal beskyttet med passord OG Må ha nødvendig lovlig grunnlag for at oppslag kan gjøres

8 Hva gir lovlig grunnlag for oppslag i journal? Det å yte selvstendig helsehjelp til aktuell pasient –dekker oppslag som enkelt kan sies å være i den aktuelle pasients interesse – vedkommende ytes helsehjelp For studenter under sykehusets opplæring og som deltar i helsehjelpen –aktiv deltakelse i helsehjelpen –etter deltakelse i eksempelvis morgenmøter og visittrunder og tilsvarende hvor enkeltpersoners helsehjelp blir diskutert Helsehjelp ytes – presumptivt samtykke

9 Utnevnte personer med spesifikt ansvar for konkret journal eller pasient: –Kvalitetssikring av innholdet i journalen: Journalansvarlig –Ansvar i forhold til pasienten: Pasientansvarlig Lovpålagt ansvar Hva gir lovlig grunnlag for oppslag i journal? (forts.)

10 Intern kvalitetssikring av diagnostisering og behandling, som forutsetter: –formålet med oppslagene må være uttalt og gjenfinnbart –beslutning om behovet må gjøres av ledelse, dvs avdelingsleder eller annen person med uttalt medisinsk faglig ansvar for behandlingskjede som skal kvalitetssikres –etablering av egne registre krever tilrådning fra Personvernombud Intern kvalitetssikring – Helsepersonelloven § 26 Hva gir lovlig grunnlag for oppslag i journal? (forts.)

11 Kodeveiledning og tilsvarende pålagte administrative funksjoner –For gitt ansvarsområde og ved faktisk arbeid, dvs. innen divisjon/avdeling og diagnose-område Administrative lovpålagte oppgaver Hva gir lovlig grunnlag for oppslag i journal? (forts.)

12 Konkrete saker i kvalitetsråd/kvalitetsutvalg Konkret sak fra barnevern, sosialtjenesten, klagesaker, tilsynssaker, vedtak i psykiatrien Tilfeller hvor noen skal vitne (både for domsstol og fylkesnemda for sosiale saker) NPE-saker og klagesaker (ikke uttømmende) Konkrete saker Hva gir lovlig grunnlag for oppslag i journal? (forts.)

13 Forskning – faglig opplæring – studentopplæring - studentoppgave: –Hovedregel er samtykke fra den enkelte hvor oppslag skal gjøres Mulighetsrom –Annet grunnlag for oppslag, eks. helsehjelp, kvalitetssikring, journalansvarlig, gir allerede kjennskap til de taushetsbelagte opplysninger og gir dermed rom for å eksempelvis  kunne finne kandidater å forespørre inn i en studie  gi grunnlag for egen faglig opplæring – følge pasient i videre behandling  gi grunnlag for å finne eksempler for opplæring – NB! Krever anonymisering før dette videreformidles dersom ikke samtykke innhentes Samtykke fra den enkelte Hva gir lovlig grunnlag for oppslag i journal? (forts.)

14 Eksempler på grunnlag for oppslag i journal Yte helsehjelp - selvfølgelig Forskning/studentoppgave – samtykke fra de inkluderte Rolle som studieveileder og forsker - samtykke Kvalitetssikring - ja, dersom besluttet av ledelse eller som del av den enkeltes ansvar, se egen instruks Sykehushygienikerne - dekkes som under kvalitetssikring Forskning og ansvar for behandling – OK innenfor eget ansvarsområde hva gjelder behandling Forskning og kvalitetssikring av behandling – OK innenfor gitt ansvarsområde Misbruk av tilgang har konsekvenser

15 Oppsummert Teknisk tilgang til EPJ gir ikke automatisk adgang til å gjøre oppslag i journal Oppslag i journal krever lovlig grunnlag for det enkelte oppslag Den enkelte er ansvarlig for at det er grunnlag for egne oppslag

16 Mer informasjon: http://www.oslo-universitetssykehus.no/personvern http://www.oslo-universitetssykehus.no/personvern


Laste ned ppt "Praktiske kjøreregler for oppslag i journal – og ivaretakelse av personvernet NB: Se også forklaringer i notatfeltet i denne fil."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google