Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Logopedlag Konferanse for logopeder i privat praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Logopedlag Konferanse for logopeder i privat praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Logopedlag Konferanse for logopeder i privat praksis
Fredag Ahus – universitetssykehus

2 Litt historikk… 1919 ble det på Granhaug etablert et statlig offentlig skole for barn og ungdom med talelidelser. Førskolebarn og voksne hadde ikke Samme rettighet.

3 Norsk logopedlag ble stiftet 1948
1948 ble det etablert en mulighet for å søke om bidrag til logopedhjelp fra syketrygden ble denne ordningen tatt inn i lov om syketrygd. I dag er dette hjemlet i folketrygdloven §5 – 10. Formålet er å sikre stønad til personer som ikke får et tilbud hjemlet i annen lovgivning.

4 Nav…… Ble avdekket at Nav- kontorene hadde hatt ulik praksis med hensyn til etterlevelse av krav og vedtak i kommunen og med hensyn til vurdering av hvem som fikk full dekning. Nav Helsetjenesteforvaltninge, HELFO, tok over ansvaret av søknader om forhåndstilsagn med virkning fra Fredrikstad hadde ansvaret for regionen som soknet til Helse sør-øst. Det oppstod behov for dialog for å sikre lik og korrekt praksis.

5 NLL sine erfaringer med HELFO
NLL opplevde den nye rutinen som svært positiv. Godt samarbeid og god dialog med HELFO Søknadene ble behandlet på en mer enhetlig måte Rask behandlingstid 4 – 5 dager.

6 NLL sine erfaringer med kommunene
Kommunene ble i 2008 pålagt å ha en kontaktperson hvor søknader om logopedhjelp skulle sendes. 48 kommuner av 420 hadde etablert kontaktperson Logopeder måtte ta initiativ for å be kommunen om å opprette kontaktperson. Etter henvisning er det logopeden som sender inn søknad til kommunen. Behandler er bindeleddet mellom bruker og kommunen

7 Saksgangen som ble etablert 15. april 2008 har gitt følgende rutine:
1: Bruker eller logoped skal sende søknad/legens henvisning til kommunen. Dersom søknaden gjelder elev i videregående skole skal søknad sendes til fylkeskommunen. Dersom bruker har fått innvilget stønad til behandling, kan søknad om forlengelse og igangsatt behandling sendes direkte til Helfo. 2: Kommunen vurderer om bruker har rett til logopedisk tilbud etter opplæringsloven ka. 4A, 5 og 13, og om de har et behandlingstilbud til bruker eller ikke. Kommunen gir skriftlig tilbakemelding til kommunen. Hvis logopeden søker på vegne av bruker bør logopeden få kopi av vedtak.

8 Saksgangen videre… 3: Dersom bruker får svar at kommunen ikke kan gi behandlingstilbud sender bruker eller logoped henvisningen til HELFO. Søker må legge ved dokumentasjon for at saken først er behandlet i kommunen. 4: HELFO kontrollerer at det foreligger dokumentasjon på manglende behandlingstilbud fra kommunen. 5: HELFO vurderer om vilkårene for stønad etter trygdeloven er oppfylt. Dersom logoped har sendt inn henvisning for garanti på vegne av brukeren, returnerer HELFO henvisningen til logopeden med påtegning om søknaden er innvilget eller avslått. Vedtaksbrevet sendes til bruker.

9 Kommunal saksgang – konsekvenser for logoped – bruker
Logopeden er blitt bindeleddet mellom pasient og kommunen Intensjonen var å påpeke kommunens ansvar, og få kommunen til å ta ansvaret Resultatet er det motsatte – flere logopedstillinger er fjernet Mer ansvar er flyttet over til helse og HELFO Saksgangen har ført til mer byråkrati for den enkelte logoped og for den enkelte kommune Avslag skaper forvirring hos pasient og pårørende

10 ny omorganisering… Det har snart gått 15 måneder… Hva har vi fått? Tregere saksgang – 4 – 5 uker Mer formell dialog Søknader «forsvinner» fortsatt Logopeder opplever fortsatt ikke å få kopi av vedtak Stadig vikarierende forklaringer Skapt merarbeid og byråkrati for behandler

11 Hva kan logopeden gjøre …
Når du sender brev til HELFO skal brevarkene ligge i følgende rekkefølge: ( arkene skal ikke heftes) Følgebrev – hvor det står antall søknader og ønske om kopi. Logopedens søknad Legens henvisning Avslaget fra kommunen Sørg for firmaark hvor det står oppgitt din adresse

12 Hvordan kontakte HELFO…
Mail adresse: Husk merk emnefeltet : logoped Telefonnr Web-siden:

13 Dagens forskrifter bør revideres…
Det har skjedd mye nytt innen logopedbehandlingen Behandlingen er blitt mer intensiv Foreldre og pårørende blir trukket mer inn i terapien Logopeden bruker mer tid til samtale med pårørende og rapportskriving. Dagens takstsystem dekker ikke dette - setter logopeden i et dilemma.

14 NLL mener §4 i lovverket dekker dette:
Dersom behandlingsmessige eller andre tungtveiende grunner tilser det, kan det i særlige tilfeller gis godtgjørelse for behandling i dobbel tid. Dette teller som to behandlinger i forhold til de 25 behandlingene henvisningen gjelder for. Logopeden/audiopedagogen må gjøre en påtegning om hvorfor det er nødvendig med behandling i dobbel tid på henvisningen som skal legges ved krav om oppgjør, eller i eget skriv som legges ved oppgjøret.

15 Strakstiltak: NLL mener at § 4 gir logopeden, ved dokumentasjon, mulighet for å få dekket tid brukt til møter, samtaler og dokumentasjon/rapport.

16 Langsiktig tiltak Regulering og oppbygging av nytt differensiert takstsystem Må dekke nye behandlingsmåter og logopedens krav til samarbeid med pårørende og annet helsepersonell Godtgjøring for møter, samarbeid, rapporter, telefonsamtaler NLL vil ta initiativ til møte med Hdir.

17 Veien videre… Den største utfordringen er forholdet mellom opplæringsloven og folketrygdloven. Kommunen tar ikke ansvar for det logopediske arbeidsområdet Siden 1916 har folketrygden sikret logopedhjelp til innbyggerne På tide å samle dette innenfor et lovverk?


Laste ned ppt "Norsk Logopedlag Konferanse for logopeder i privat praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google