Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kraften i likemannsarbeid Hva er likemannsarbeid? Hvorfor driver CP-foreningen likemannsarbeid? Hva er en likemann? Hvem er likemenn i CP-foreningen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kraften i likemannsarbeid Hva er likemannsarbeid? Hvorfor driver CP-foreningen likemannsarbeid? Hva er en likemann? Hvem er likemenn i CP-foreningen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kraften i likemannsarbeid Hva er likemannsarbeid? Hvorfor driver CP-foreningen likemannsarbeid? Hva er en likemann? Hvem er likemenn i CP-foreningen?

2 Begrepsforståelse  Begrepet dukket først opp i Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede  Positiv kraft i likemannsarbeidet  Den unike kompetansen brukerne besitter  Brukernes nytte av å møte likesinnede  Likemannsarbeidet eies av funksjonshemmedes organisasjoner  Det er opp til brukerorganisasjonene å videreutvikle innholdet i likemannsarbeidet

3 Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ”Ei samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si samme livssituasjon, og hvor selve samhandlinga har som mål å være ei hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom.” B C Rappana Olsen: Støtte blant sine egne… HiO-rapport 1998 nr 1

4 En grunnleggende aktivitet «Grunnstoffet» i organisasjons- arbeidet

5 Likepersonsarbeid Organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer med nedsatt funksjonsevne og mellom pårørende. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige

6 Hvem er likemannen? Funksjonshemning er et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets krav til funksjon på områder som er vesentlig for å etablere selvstendighet og sosial tilværelse.

7 Likemannen er i samme båt Fellesskap i situasjonenTrøster hverandreStøtter hverandreOpplever sosial tilhørighetMeningsdanning Mulighetsfokusert heller enn problemorientert

8 Er i samme livssituasjon Bekjemper maktesløshet

9 Likemannen åpner sosiale rom Likemannsarbeidet bidrar til å skap rom der vi trygt kan utveksle erfaringer Cerebral parese har en følelsesmessig side, så vel som praktisk Utrygghet og angst for framtiden Skam og usikkerhet Sorg og frustrasjon Framtidshåp Kunnskapskilder Språk som fanger erfaringene Mental bearbeiding Opptatt av mestring

10 Rekruttering av likemenn Må kunne tåle smerte, ha bearbeidet egne opplevelser Ikke være ute etter å frelse verden, de blir bare skuffet Tro på at smerte kan lindres, ikke fjernes Tåle at samtalen har pauser, god til å lytte Være tilbakeholden med å gi råd

11 Ha blikk for … Varm personlighet Smidig Tålmodig Trygg i seg selv Evne til å sette grenser

12 Krav til likemannen Selv ha cerebral parese eller være pårørende Være interessert og ønske å gjøre en innsats Ha et bearbeidet forhold – en viss distanse - til egen diagnose og funksjonsnedsettelse Være trygg på seg selv Kunne skille mellom egne problemer - og andres Evne til å reflektere over egne og andres erfaringer Være medlem i CP-foreningen Ha kjennskap til organisasjonens tilbud Ha noe kjennskap til hjelpetilbudet for øvrig Opplæring i likemannsarbeid Avtale med CP-foreningen

13 Rollen som likemann Kompetanse (kunnskap, holdninger, ferdigheter) likemannen har for å fylle rollen Krav og forventninger Situasjonen der rollen spilles ut Rolle som skapes

14 Likemannen har kommet lenger…

15 Likemannens oppgaver Samtale Mellommenneskelig støtte Lytte - erfaringer og opplevelse Informere Gi av din tid

16 En støttende samtale Å anerkjenne opplevelser og følelser Å sortere og utforske følelsemessige opplevelser Å utforske hvilke muligheter som tross alt finnes Å ha fokus på det som er positivt Å bevare håpet Å plassere ansvar der det hører hjemme

17 En god lytter Viser interesse med blikk og kroppsspråk Stiller utforskende spørsmål Lytter til meningen bakom ordene Tåler at det er pauser i samtalen Er åpen for nye vinklinger

18 Hjelp til å søke hjelp ”Det er imidlertid blitt tydelig for meg at det mange medlemmer forsøker å få bukt med, er den belastningen de opplever i forhold til det byråkratiske hjelpeapparatet.” ( HiO-rapport 1998, nr 1, s 122) Finne fram til riktig instans Samhandle om løsninger Få framdrift i hjelpeprosessen Finne alternative veier til målet

19 Likemannsarbeid er … Å gå sammen et stykke av veien…

20 Grensesetting Meg selvDen andre CP-foreningen Ta meg selv på alvor Fortolke mandatet Varhet for den andres grenser Avveining

21 Forventningsavklaring  Tydelige rammer  Hvem tar kontakt?  Oppfølging?  Plassere ansvar der det hører hjemme Myndighet nok til å passe på grensene

22 Grenser- og grensesetting Jo bedre du kjenner mine grenser, jo tydeligere blir jeg Jeg har rett til å sette mine egne grenser Jeg må kunne forvente at mine grenser respekteres, i motsatt fall har jeg rett til å markere hvor de går Mine grenser er mitt ansvar

23 Likemannsmøtet preges av Likeverdighet Brukerperspektivet styrer forståelsen Anerkjennende Situasjonsforståelse

24 Likeperson Med en likeperson menes en person den enkelte organisasjon selv har definert til å ha en særskilt rolle i utøvelsen og/eller ledelsen av organisasjonens likepersonsarbeid.

25 Taushetserklæring Ikke juridisk bindende Markerer en organisasjonskultur og interne retningslinjer for arbeidet Viktig for de som skal bruke tilbudet Setter en standard for likemannen Viktig for de som henviser til tilbudet

26 Taushetsavtale Jeg forstår at: -Jeg i mitt arbeid for (organisasjonens navn) vil kunne få kjennskap til forhold som det av hensyn til medlemmet, pårørende eller andre er nødvendig å bevare taushet om. -Taushetsplikten gjelder også etter at jeg har avsluttet likemannstjenesten -Alle organisasjonens likemenn er bundet til denne taushetserklæring (underskrift, dato……)

27 MAGI i likemannsarbeidet – relasjonelt fokus M øte som er reelt mellom de to partene A nsvar for situasjonen G renser som ikke skal overskrides I nteresse i betydningen vilje og evne til å være til stede i det som skjer (Referanse: Sigvor Ljone)


Laste ned ppt "Kraften i likemannsarbeid Hva er likemannsarbeid? Hvorfor driver CP-foreningen likemannsarbeid? Hva er en likemann? Hvem er likemenn i CP-foreningen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google