Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i Pensjonsspørsmål Juan le Pins, 22. april 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i Pensjonsspørsmål Juan le Pins, 22. april 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i Pensjonsspørsmål Juan le Pins, 22. april 2015
Folketrygden Alderspensjon (gammel og ny ordning) Pensjonsordningene for offentlig tilsatte (kommune og stat) Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Uførepensjon Ektefellepensjon Tidlig uttak av folketrygd – hva lønner seg?

2 Hva er nytt etter 1. januar 2011?
Helt ny folketrygd med nye opptjeningsregler og med mulig uttak (fleksibilitet) fra 62 år (nøytralitet) Levealdersjustering Ny regulering av løpende pensjoner (indeksering): Lønnsvekst (G) – 0,75 prosentpoeng Fleksibilitet NBNB Uavklart regelverk for 1954-kullene og framover!

3 Mer om alderspensjon - levealdersjustering
Hva er levealdersjustering? Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år du forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Alle født i 1943 eller senere vil få pensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden og pensjon fra Statens pensjonskasse. Pensjonen levealdersjusteres ved at vi deler bruttopensjonen på et forholdstall. Forholdstallet sier noe om hvor lenge ditt årskull er forventet å leve i forhold til andre årskull. Tallet brukes til å beregne pensjonen din..

4 Ny folketrygd – forholdstall
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 62 1,316 1,319 1,324 1,329 1,334 63 1,253 1,257 1,261 1,266 1,271 1,277 64 1,190 1,199 1,203 1,208 1,213 1,219 65 1,136 1,141 1,145 1,150 1,156 1,162 66 1,073 1,078 1,083 1,088 1,093 1,099 1,105 67 1,015 1,020 1,025 1,030 1,036 1,042 1,048 68 0,957 0,963 0,968 0,974 0,979 0,985 0,992

5 Ny folketrygd – fleksibelt og nøytralt uttak for 1951 årgangen..
Uttaks- Alder 62 65 67 68 Basis- Pensjon Forholds- Tall 1,329 1,156 1,042 0,985 Årlig

6 Regulering av pensjonsrettigheter
Pensjonsrettighetene dine reguleres hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Fra 2011 ble det innført ny regulering, som tar utgangspunkt i lønnsveksten i samfunnet. Før pensjonsreformen ble pensjonene regulert etter  folketrygdens grunnbeløp – G. Grunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, justeres en gang i året og er kroner per Fra 2011 reguleres pensjon under opptjening med lønnsveksten. Siden folketrygdens grunnbeløp ligger tett opp mot lønnsveksten, er denne delen av reguleringen som tidligere. Regulering av pensjonen skjer med virkning fra 1. mai hvert år. NB Løpende pensjoner reguleres med lønnsvekst (G) minus 0,75 %!

7 Grunnbeløpet G: Fastsettes av Stortinget 88 370kr fra 1.mai 2014
Folketrygden forts. Grunnbeløpet G: Fastsettes av Stortinget 88 370kr fra 1.mai 2014 Reguleres mai hvert år Benyttes til å beregne ytelser fra folketrygden Øker i takt med lønnsveksten

8 Folketrygden forts. Hovedpunkter:
Du kan fritt velge om du vil ta ut alderspensjon fra NAV fra du fyller 62 år til senest 75 år Uttaksgrad - pensjonen kan tas ut med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 % -uttaksgraden kan endres 1 gang per år -man kan når som helst stoppe pensjonen eller velge 100 % uttaksgrad Du kan jobbe så mye du vil uten avkorting i alderspensjon -opptjening fortsetter ved fortsatt inntekt Med innføring av nytt fleksibelt uttak er det samtidig innført nøytralitet og levealdersjustering -dette ivaretas med forholdstall

9 Hvordan tjener du opp alderspensjon i folketrygden?
Er du født i 1963 eller senere? Du tjener opp alderspensjon etter nye opptjeningsregler. For hvert år med pensjonsopptjening bygger du opp en pensjonsbeholdning som blir avgjørende for størrelsen på alderspensjonen din. Er du født i perioden 1954 – 1962? Du tjener opp alderspensjon etter en kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler. Er du født 1954 får du for eksempel beregnet 9/10 av pensjonen din etter gamle regler og 1/10 etter nye. Er du født i 1962, får du beregnet 1/10 av pensjonen etter gamle regler og 9/10 etter nye

10 Folketrygden (gamle regler)
Folketrygdens alderspensjon for Grunnpensjon (sivil status, G, trygdetid (40 år) + Tilleggspensjon (pensjonsgivende inntekt, poengtall, sluttpoengtall, poengår 40 år) = Alderspensjon fra folketrygden

11 Folketrygd – eksempel gammel ordning
Forutsetninger: Gift, sluttpoengtall 5,5 (tilsv lønn 574`), 15/25 år Beregning Grunnpensjon x 0,85 (single får hel G) Tilleggspensjon 5,5 x x 0,45 x (13/40) 5,5 x x 0,42 x (27/40) Sum tilleggspensjon Sum alderspensjon (Grunnpensjon + Tilleggspensj) I prosent av inntekt % (ved en inntekt på er alderspensjon ca % ved full opptjening)

12 Ny folketrygd Hovedprinsipper:
Årlig pensjonsopptjening 18,1 % av inntekt opp til 7,1 G ( )– alle år teller med Årlig pensjonsopptjening bygges opp til en pensjonsbeholdning Årlig utbetaling: Pensjonsbeholdning delt på antatt gjenstående leveår (delingstall) Opptjening også av dagpenger, omsorgsarbeid og verneplikt

13 Alle år med inntekt teller (13-75)
Mer om folketrygd Ny folketrygd: Alle år med inntekt teller (13-75) Opparbeider en pensjonsformue (beholdning) der 18,1% av årlig inntekt beregnes inn i beholdningen hvert år 4 omsorgsår (hvert år regnes som 4,5G) Uttak fra 62 år Inntekt utover 7,1 G regnes ikke med i formuen Verneplikt og dagpenger teller også med

14 Ny folketrygd – delingstall
Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Brukes for å beregne årlig utbetalt pensjon - gjelder ny opptjeningsmodell i folketrygden Fastsettes for hvert enkelt årskull ved fylte 61 år Årlig pensjon = pensjonsbeholdning/delingstall Eksempel uttak 62 år: 1954 kullet har et delingstall på 19,08, mens 1960 kullet har et delingstall på 19,69

15 Mer om delingstall - ny folketrygd
Prognoser for delingstall for årskullene 1954–2040 Publisert 27. juni 2014 Uttaksalder: Årskull: År Mnd. 1954 1955 1956 1957 1958 1959 62 19,08 19,19 19,31 19,42 19,53 19,64 1 19,02 19,13 19,24 19,35 19,46 19,58 2 18,95 19,06 19,17 19,29 19,40 19,51 3 18,88 18,99 19,10 19,22 19,33 19,44 4 18,81 18,92 19,04 19,15 19,26 19,37 5 18,75 18,86 18,97 19,30 6 18,68 18,79 18,90 19,01 7 18,61 18,72 18,83 8 18,54 18,65 18,77 9 18,47 18,59 18,70 19,03 10 18,41 18,52 18,63 18,74 18,85 11 18,34 18,45 18,56

16 Ny folketrygd – Hovedendringer fra 2011
Du kan ta ut alderspensjon i folketrygden fra fylte 62 til 75 år vilkår må oppfylles kan tas ut % Du kan jobbe så mye du vil ved siden av folketrygdpensjonen uten avkorting Nøytralitet og levealdersjustering - ivaretas med forholdstall og delingstall Ny regulering innføres - løpende pensjoner reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosentpoeng

17 Folketrygden ……………. Noen sitater fra kundesenteret….KLP…
• ... er jo fortsatt innmeldt selv om jeg er utmeldt? • Ehh... hei! Jeg mottar sånn pensjonsgreier fra dere... Skjønner du hva jeg mener? • Hei, jeg har fått et vedtak fra NAF, som jeg skulle sende til KLM? Hva er adressen?

18 Valgmuligheter - Fleksibelt uttak av folketrygd fra og med 62 år – fortsette i full stilling - Hel eller delvis AFP fra 62/65 - Uttak ved 67 av både Tjenestepensjonen (SPK) og Folketrygd Jobbe til 65, ta ut folketrygd fra 62 til 65, AFP (66 %) fra 65 til 67 for så ta ut folketrygd og tjenestepensjon fra 67 (ca 58 %) Stå i jobb til 70… med eller uten uttak av FT (felle!) Hva lønner seg??

19 Folketrygden – kombinasjon av ytelser
Kombinere alderspensjon i folketrygden og andre ytelser: Sykepenger og alderspensjon? : Du har rett til sykepenger i ett år hvis du mottar alderspensjon fra folketrygden mens du står i stilling -67 – 70 : Du har rett til sykepenger i maksimalt 60 dager dersom arbeidsinntekt er mer enn 2G Arbeidsavklaringspenger og alderspensjon? : Arbeidsavklaringspenger utbetales selv om du tar ut alderspensjon Uførepensjon og alderspensjon? - Hel uføre: Kan ikke ta ut alderspensjon samtidig - Gradert ufør kan kombineres med gradert alderspensjon AFP og alderspensjon? - NEI!

20 Brutto alderspensjon Alderpensjon fra spk
Pensjonsgrunnlag (sluttlønn + pensj.givende tillegg – tar hensyn til tidligere perioder med høyere lønn) Opptjeningstid (gjennomsnittlig stillingstørrelse , tid medregnet i henhold til permisjonsavtalen, tid medregnet i andre ordninger i henhold til overføringsavtalen, full tid 30 år, oppsatt 40 år) Pensjonsgrad (kan ta ut delvis alderspensjon, ingen ”minste pensjonsgrad, graderes i forhold til reststillingen og den gjennomsnittlige stillingstørrelsen 66 % (garantert bruttonivå før levealdersjustering, bruttonivået levealdersjusteres ved at man deler på et forholdstall)

21 Brutto alderspensjon:
Alderspensjon fra SPK Brutto alderspensjon: Pensjonsgrunnlag X opptjeningstid X pensjonsgrad X 66 % forholdstall = Brutto SPK - Før samordning og individuell garanti - Tillegg på 10 % av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år

22 Alderspensjon SPK Forholdstall (forholdstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist, brukes for å beregne årlig pensjon, fastsettes for hvert enkelt årskull ved fylte 61 år, fastsatte forholdstall og prognoser finnes på nav.no, forholdstallet begrenses nedad til 1,00 i SPK)

23 Alderspensjon – garanti for kullene til og med født 1958
Tariffoppgjøret 2009: Årskull fram til og med 1958 har en garanti på 66% (dette for å kompensere for regel om levealdersjustering) Kullene etter 1958 vil få sin pensjon levealdersjustert fullt ut. Det vil si at er du født 1963 vil pensjonsgraden være ca 60% ved 67 år – full opptjening. (Må stå i jobb til 68,5 år for å oppnå 66%) Garantien forutsetter samtidig (folketrygd og SPK)uttak ved 67 år Ved uttak før fylte 67 beregnes garantien som om uttaket var ved 67 år. (mindre enn 30 år gir en forholdsmessig garanti)

24 Uførepensjon (SPK) Uførepensjonen kan være fast eller midlertidig
Nedre grense for hvor stor del uførepensjon du kan gå av med: 20 % Ny uførepensjon fra 1. mai 2015 Skattes som personinntekt Mer fleksibelt system i forhold til inntekt Uførepensjon er normalt 66 % av pensjonsgrunnlaget og størrelsen på pensjonen er avhengig av stillingstørrelse, opptjeningstid (regnes fram til 67)og uføregrad. Merk at SPK vurderer overgang til uførhet opp til 49 % uten involvering av NAV

25 AFP fra 62 år og fra 65 år Det er NAV som står for administrasjonen av AFP-ordningen i statlig sektor for de mellom 62 og 65 år. I perioden fra 62 til 65 år er det derfor NAV som beregner og utbetaler pensjonen din. AFP fra 62 til 65 er altså opptjent folketrygd kroner. Når du fyller 65 år Når du fyller 65 år, er det SPK som overtar ansvaret for å administrere AFP-ordningen. Da beregnes AFP etter regelverket i Statens pensjonskasse. Du vil som hovedregel ikke gå ned i pensjon. SPK utbetaler den høyeste av folketrygdberegnet pensjon og pensjon etter SPKs regler (66 %). NB Visse vilkår for å få rett til AFP (arbeidet 10 år etter fylte 50 med mer) Se bestemmelsene i Hovedtariffavtalens kap 2 og vedlegg 4

26 Ektefellepensjon Rett til ektefellepensjon
Du kan ha rett til ektefellepensjon fra Statens pensjonskasse hvis din ektefelle eller registrerte partner dør og er medlem av SPK. Som fraskilt kan du også ha rett til ektefellepensjon. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon. 9 % av pensjonsgrunnlaget – under visse vilkår (nettoregler) Bruttoberegnet (Om lag 40 % for gullenker og gullenkemenn) Rett til barnepensjon Barn under 20 år har rett til barnepensjon dersom en av foreldrene dør og vedkommende er medlem i SPK (15 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening). Ingen inntektsprøving eller samordning Samordning Ved overgang til alderspensjon blir de to ytelsene samordnet etter særlige regler.

27 tidlig uttak av folketrygd – fortsette i 100 % stilling Utgangspunkt 600 000 i årsinntekt

28 Slik beskattes pensjon vs. lønn
Skatt/avgift 2015 (kl 1) Lønnsinntekter Pensjonsinntekter Toppskatt (lønn og pensjon legges sammen) > kr = 9 % > kr = 12 % Samme Trygdeavgift 8,2 % 5,1 % Minstefradrag (ved kombinasjon får du det høyeste fradraget 43 % - maks kr 29 % - maks kr Personfradrag 50 400kr Alminnelig inntekt (gjelder også kapitalinntekt 27 % samme Formueskatt Fribeløp 1,2 mill. 0,85% Noen sitater fra kundesenteret…. • ... er jo fortsatt innmeldt selv om jeg er utmeldt? NB!!Skattefradrag for pensjon maks – avtrappes ved økende pensjon

29 Skattefradrag på pensj0n
«Særskilt skattefradrag på pensjonsinntekter» Maksimalt fradrag i 2015: kroner Betyr: Ingen skatt på pensjonsinntekter under kroner OBS! Skattefradraget gjelder ikke for særalderspensjon eller uførepensjoner Skattefradraget kan ikke være høyere enn beregnet skatt før skattefradraget Ektefeller kan flytte inntekter/fradrag mellom seg for å maksimalisere fradraget Fradraget avtrappes med 15.3 prosent av inntekt mellom og kr – deretter avtrappes med 6 prosent mellom og

30 Spk.no Klp.no Dinepenger.no Norskpensjon.no Nav.no Skatteetaten.no
Aktuelle nettsteder: Spk.no Klp.no Dinepenger.no Norskpensjon.no Nav.no Skatteetaten.no Dinpensjon.no


Laste ned ppt "Kurs i Pensjonsspørsmål Juan le Pins, 22. april 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google