Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte om kombinasjon av uføretrygd og inntekt FFO Akershus 12. februar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte om kombinasjon av uføretrygd og inntekt FFO Akershus 12. februar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte om kombinasjon av uføretrygd og inntekt FFO Akershus 12. februar 2015

2 NAV, 08.06.2015Side 2 Stortinget har vedtatt nytt regelverk for uføretrygd fra 1. januar Sitat fra departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet: «Uførereformen skal bidra til å øke yrkesdeltagelsen blant personer i randsonen av arbeidsmarkedet» Fra Prop. 130 L (2010 – 2011): - Motivere flere med uføretrygd til å jobbe så mye de kan - Uføretrygd skal fortsatt gi en varig inntektssikring til de som er uføre

3 NAV, 08.06.2015Side 3 NAV har ansvaret for innføringen av nytt regelverk for uføretrygd  Sendte ut informasjonsbrev i vår  Sendte ut vedtaksbrev i høst  Har lansert: – nyuføretrygd.no – selvbetjeningsløsning for uføre på nav.no – kontaktsenter for uføre  Fra 1. januar 2015 gjaldt de nye uføretrygdreglene  Første utbetaling av uføretrygd var 20. januar 2015 5555 3333

4 NAV, 08.06.2015Side 4 Hvor mange har uføretrygd? Rundt 310 000 personer Rundt 80% eller 250 000 personer Rundt 20% eller 50 000 personer Hvor mange mottar uføretrygd i dag? Hvor mange har 100% uføretrygd? Hvor mange har inntekt ved siden av 100% uføretrygden? Alle gikk over til uføretrygd 1. januar 2015

5 NAV, 08.06.2015Side 5 Hovedlinjer i regelverket for ny uføretrygd Inngangsvilkår for uføretrygd – noe justert til bedre for bruker Beregning - Omlegging fra pensjonsberegning til kortidsmodell (alà AAP) Nye regler for å kombinere arbeid og uføretrygd Skattlegges som lønn - ikke lenger som pensjon Fortsatt opptjening til alderspensjon for uføre Overgangsregler for uførepensjonister - Uførepensjonen omregnes slik at bruker får om lag lik utbetaling

6 NAV, 08.06.2015Side 6 Beregningen av uføretrygd tar hensyn til inntektsnivået like før uføretidspunktet Beregning av ny uføretrygd: Inntekten i de tre beste av de fem siste årene før uføretidspunktet legges til grunn Årlig inntekt som overstiger 6 ganger grunnbeløpet tas ikke med  66 prosent av dette utgjør beregningen Beregning av ny uføretrygd: Inntekten i de tre beste av de fem siste årene før uføretidspunktet legges til grunn Årlig inntekt som overstiger 6 ganger grunnbeløpet tas ikke med  66 prosent av dette utgjør beregningen GiftEnslig Minsteytelse 2,28 G2,48 G Ung uføre 2,66 G2,91 G

7 NAV, 08.06.2015Side 7

8 NAV, 08.06.2015Side 8 Enklere å kombinere arbeid og uføretrygd fra 1. januar 2015 …. … til regler som gjør det enklere å kombinere arbeid og uføretrygd Fra hindringer i regelverket…

9 NAV, 08.06.2015Side 9 Uendret uføregrad … og alltid lønnsomt å kombinere arbeid med uføretrygd Utbetaling av uføretrygd Arbeidsinntekt Inntekts- grense

10 NAV, 08.06.2015Side 10 Inntektsgrense – det beløpet du kan uten at uføretrygden blir redusert 60 000 kr (t.o.m 2018) for alle uførepensjonister som blir omregnet til uføretrygd 1.1.2015 0,4 G (35 348 kr) i nye tilfeller og for alle fra 01.01.2019 1 G (88 370 kr) for deg som har varig tilrettelagt arbeid Årlig inntektsgrense ved 100% uføretrygd Som ved 100% uføretrygd I tillegg en individuell grense koblet opp mot uføregraden Årlig inntektsgrense ved gradert uføretrygd Inntektsgrense

11 NAV, 08.06.2015Side 11 Uføretrygd skattlegges som lønn Ny skatt gjør det mer lønnsomt å jobbe ved siden av uføretrygden Uføretrygd skattlegges høyere enn uførepensjon. Derfor er størrelsen på uføretrygd høyere før skatt, slik at du skal sitte igjen med om lag det samme. Hvor mye du betaler i skatt er individuelt og avhenger av flere forhold i din totale økonomiske situasjon. For noen vil den nye skattleggingen derfor føre til at utbetalingen av uføretrygd etter skatt blir ulik det de har utbetalt etter skatt i uførepensjon. For mer informasjon om skatt. Skatteetaten.no Skatteopplysningen på telefon 800 80 000 Antall trekkfrie måneder endres Trekkfri i juni Halv skatt i desember Uførepensjonen var bare trekkfri i desember

12 NAV, 08.06.2015Side 12 Unni Kompensasjonsgrad Eksempel – reduksjon  Uføretrygd: 240 000 kr  Uføregrad: 100 prosent  Inntekt før uførhet (IFU): 373 541 kr  Lønnsinntekt i 2015: 100 000 kr  Inntektsgrense: 60 000 kr Reduksjon Totalinntekt Hvor mye uføretrygden skal justeres ned, avgjøres med en kompensasjonsgrad. Denne er individuell og varierer fra person til person. Den er regnet ut med bakgrunn i inntekten Unni hadde før hun ble ufør, som var 373 541 kroner, og de 240 000 kronene hun får utbetalt i uføretrygd. 240 000 373 541 = 64,25 prosent Kompensasjonsgraden til Unni er derfor på 64,25 prosent. For å finne ut hvor mye uføretrygden hennes skal reduseres, ganger man beløpet hun har tjent over inntektsgrensen med kompensasjonsgraden. 40 000 kr * 64,25 prosent = 25 700 kroner 240 000 kr – 25 700 kr = 214 300 kroner Unni får utbetalt 214 300 kroner i uføretrygd når hun har en inntekt på 100 000 kr. Kombinasjonen av uføretrygd og inntekt gir Unni en høyere totalsum enn uføretrygd alene. 214 300kr + 100 000 kr = 314 300 kroner Totalt vil Unni få 314 300 kr før skatt.

13 NAV, 08.06.2015Side 13 Selvbetjeningsløsning for uføretrygd på nav.no 1.Legg inn forventet inntekt for 2015 2.Se hva man får i uføretrygd og totalinntekt før skatt 3.Send inn elektronisk: -får kvittering på at NAV har mottatt opplysningene -opplysninger blir automatisk registrert i NAV sitt system 4.Få vedtak om endret utbetaling for resten av 2015 1.Legg inn forventet inntekt for 2015 2.Se hva man får i uføretrygd og totalinntekt før skatt 3.Send inn elektronisk: -får kvittering på at NAV har mottatt opplysningene -opplysninger blir automatisk registrert i NAV sitt system 4.Få vedtak om endret utbetaling for resten av 2015

14 NAV, 08.06.2015Side 14 Arbeidsgivere skal også melde fra om inntekt  Fra og med mars 2015 mottar NAV opplysninger om den enkeltes arbeidsinntekt automatisk fra arbeidsgivere  Disse opplysningene skal vi bruke til å: – varsle dem som ser ut til å overstige inntektsgrensen – justere uføretrygden dersom inntektsgrensen overstiges A-ordningen skal ikke erstatte brukers melding om forventet inntekt

15 NAV, 08.06.2015Side 15 Årlig etteroppgjør sikrer deg riktig utbetaling av uføretrygd  NAV gjennomfører etteroppgjør når likningsopplysninger er mottatt fra Skatteetaten  Dersom du har fått utbetalt for lite eller for mye uføretrygd, foretas et etteroppgjør året etter  Etteroppgjøret for 2015 gjennomføres høsten 2016

16 NAV, 08.06.2015Side 16 Eksempel på etteroppgjør 2015 2016 Ola 100 % ufør og tjener 50 000 kr per år Han får mulighet til et jobboppdrag fra mai til oktober som gir han en inntekt på 100 000 kr i 2015. Ola glemmer å melde fra til NAV om inntekten sin Ved ligningen for 2015, som kommer høsten 2016 viser det seg at Ola har mottatt for mye i uføretrygd For mye utbetalt uføretrygd må betales tilbake og trekkes i løpende utbetaling November Oktober Januar Mai - Oktober Det er viktig at du melder fra om inntekt slik at utbetalingen av uføretrygd blir riktig.

17 NAV, 08.06.2015Side 17 Sant eller usant? ”Dersom du har fått for lite utbetalt uføretrygd i et kalenderår, får du det etterbetalt..” SANT Har du fått for lite utbetalt uføretrygd, vil dette bli etterbetalt

18 NAV, 08.06.2015Side 18 Overgangsregler for uførepensjonister i overgangen til uføretrygd Uførepensjonen er omregnet til uføretrygd Det er tatt hensyn til ny skatteordning Barnetillegget er videreført Gjenlevenderett er videreført som separat tillegg Ektefelletillegg beholdes i en overgangsperiode Gjelder for: De som mottok uførepensjon per 31.desember 2014 De som får innvilget eller endret uførepensjon etter 1.januar 2015, men med virkningstidspunkt før 1. januar 2015 Gjelder for: De som mottok uførepensjon per 31.desember 2014 De som får innvilget eller endret uførepensjon etter 1.januar 2015, men med virkningstidspunkt før 1. januar 2015

19 NAV, 08.06.2015Side 19


Laste ned ppt "Informasjonsmøte om kombinasjon av uføretrygd og inntekt FFO Akershus 12. februar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google