Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte om kombinasjon av uføretrygd og inntekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte om kombinasjon av uføretrygd og inntekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte om kombinasjon av uføretrygd og inntekt
FFO Akershus 12. februar 2015 Informasjonsmøte om kombinasjon av uføretrygd og inntekt Husk å informer om: Si fra hvis dere ikke ser/hører Ikke mulighet for å stille spørsmål underveis Ikke mulighet for å stille spørsmål om egen sak Hvis tid – kan vi eventuelt ta noen spørsmål til slutt Påpeke innholdet i presentasjonen

2 Stortinget har vedtatt nytt regelverk for uføretrygd fra 1. januar
Sitat fra departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet: «Uførereformen skal bidra til å øke yrkesdeltagelsen blant personer i randsonen av arbeidsmarkedet» Fra Prop. 130 L (2010 – 2011): - Motivere flere med uføretrygd til å jobbe så mye de kan - Uføretrygd skal fortsatt gi en varig inntektssikring til de som er uføre

3 NAV har ansvaret for innføringen av nytt regelverk for uføretrygd
Sendte ut informasjonsbrev i vår Sendte ut vedtaksbrev i høst Har lansert: nyuføretrygd.no selvbetjeningsløsning for uføre på nav.no kontaktsenter for uføre Fra 1. januar 2015 gjaldt de nye uføretrygdreglene Første utbetaling av uføretrygd var januar 2015 Formål med lysbildet: Alle skal over på nytt regelverk, også dagens uføre. Regjeringen har sett at flere ulike regelverk blir vanskelig å håndtere I tillegg bør alle få mulighet til å dra nytte av de nye reglene for kombinere arbeid og uføretrygd Det er allikevel viktig at du sjekker skattekortet ditt når det kommer i desember, og du tar kontakt med Skatteetaten hvis du har spørsmål om skattekortet ditt.

4 Hvor mange har uføretrygd?
Hvor mange mottar uføretrygd i dag? Rundt personer Hvor mange har 100% uføretrygd? Rundt 80% eller personer Hvor mange har inntekt ved siden av 100% uføretrygden? Rundt 20% eller personer Alle gikk over til uføretrygd 1. januar 2015

5 Hovedlinjer i regelverket for ny uføretrygd
Inngangsvilkår for uføretrygd – noe justert til bedre for bruker Beregning - Omlegging fra pensjonsberegning til kortidsmodell (alà AAP) Nye regler for å kombinere arbeid og uføretrygd Skattlegges som lønn - ikke lenger som pensjon Fortsatt opptjening til alderspensjon for uføre Overgangsregler for uførepensjonister Uførepensjonen omregnes slik at bruker får om lag lik utbetaling

6 Beregningen av uføretrygd tar hensyn til inntektsnivået like før uføretidspunktet
Beregning av ny uføretrygd: Inntekten i de tre beste av de fem siste årene før uføretidspunktet legges til grunn Årlig inntekt som overstiger 6 ganger grunnbeløpet tas ikke med 66 prosent av dette utgjør beregningen Gift Enslig Minsteytelse 2,28 G 2,48 G Ung uføre 2,66 G 2,91 G

7

8 Enklere å kombinere arbeid og uføretrygd fra 1. januar 2015 ….
Fra hindringer i regelverket… … til regler som gjør det enklere å kombinere arbeid og uføretrygd

9 … og alltid lønnsomt å kombinere arbeid med uføretrygd
Inntekts-grense Arbeidsinntekt Uendret uføregrad Utbetaling av uføretrygd

10 Inntektsgrense – det beløpet du kan uten at uføretrygden blir redusert
Årlig inntektsgrense ved 100% uføretrygd kr (t.o.m 2018) for alle uførepensjonister som blir omregnet til uføretrygd 0,4 G ( kr) i nye tilfeller og for alle fra 1 G ( kr) for deg som har varig tilrettelagt arbeid Inntektsgrense Årlig inntektsgrense ved gradert uføretrygd Ikke se på som en terskel Må ikke tilpasse seg hvis man har ligget høyere Hvis man har lagt seg på 1 G, så Forklar inntektsgrensen- de i salen er uførepensjonister og har derfor fribeløp på Som ved 100% uføretrygd I tillegg en individuell grense koblet opp mot uføregraden

11 Uføretrygd skattlegges som lønn
Antall trekkfrie måneder endres Trekkfri i juni Halv skatt i desember Uførepensjonen var bare trekkfri i desember Ny skatt gjør det mer lønnsomt å jobbe ved siden av uføretrygden Uføretrygd skattlegges høyere enn uførepensjon. Derfor er størrelsen på uføretrygd høyere før skatt, slik at du skal sitte igjen med om lag det samme. Hvor mye du betaler i skatt er individuelt og avhenger av flere forhold i din totale økonomiske situasjon. For noen vil den nye skattleggingen derfor føre til at utbetalingen av uføretrygd etter skatt blir ulik det de har utbetalt etter skatt i uførepensjon. For mer informasjon om skatt. Skatteetaten.no Skatteopplysningen på telefon Formål med lysbildet: Vi må si grunnen for at uføretrygd skal skattlegges som lønn Det er for å unngå uønskede terskler når du øker inntekt Pensjon skattlegges lavere enn inntekt og det betyr at en del, slik som Wenche Odden opplevde, når inntekten går over et visst nivå, vil skatten bli såpass mye høyere, slik at det kan oppstå situasjoner hvor man opplever at det ikke lønner seg å øke inntekt fordi skatten blir så mye høyere. Ved lik skattlegging av uføretrygd og inntekt, slipper man å tenke på hvordan skatten vil slå ut på inntektsøkningen Når uførepensjon omregnes til uføretrygd er det tatt hensyn til den økte skatteleggingen og uføretrygd blir derfor høyere før skatt enn dagens uførepensjon Husk – ta med at Uførepensjonen omregnes til uføretrygd som tar hensyn til ny skatteordning

12 Eksempel – reduksjon Unni Kompensasjonsgrad Reduksjon Totalinntekt
Hvor mye uføretrygden skal justeres ned, avgjøres med en kompensasjonsgrad. Denne er individuell og varierer fra person til person. Den er regnet ut med bakgrunn i inntekten Unni hadde før hun ble ufør, som var kroner, og de kronene hun får utbetalt i uføretrygd. = 64,25 prosent Kompensasjonsgraden til Unni er derfor på 64,25 prosent. For å finne ut hvor mye uføretrygden hennes skal reduseres, ganger man beløpet hun har tjent over inntektsgrensen med kompensasjonsgraden. kr * 64,25 prosent = kroner kr – kr = kroner Unni får utbetalt kroner i uføretrygd når hun har en inntekt på kr. Kombinasjonen av uføretrygd og inntekt gir Unni en høyere totalsum enn uføretrygd alene. kr kr = kroner Totalt vil Unni få kr før skatt. Uføretrygd: kr Uføregrad: 100 prosent Inntekt før uførhet (IFU): kr Lønnsinntekt i 2015: 100 000 kr Inntektsgrense: kr Kompensasjonsgrad Reduksjon Totalinntekt Unni

13 Selvbetjeningsløsning for uføretrygd på nav.no
Legg inn forventet inntekt for 2015 Se hva man får i uføretrygd og totalinntekt før skatt Send inn elektronisk: får kvittering på at NAV har mottatt opplysningene opplysninger blir automatisk registrert i NAV sitt system Få vedtak om endret utbetaling for resten av 2015

14 Arbeidsgivere skal også melde fra om inntekt
Fra og med mars 2015 mottar NAV opplysninger om den enkeltes arbeidsinntekt automatisk fra arbeidsgivere Disse opplysningene skal vi bruke til å: varsle dem som ser ut til å overstige inntektsgrensen justere uføretrygden dersom inntektsgrensen overstiges A-ordningen skal ikke erstatte brukers melding om forventet inntekt

15 Årlig etteroppgjør sikrer deg riktig utbetaling av uføretrygd
NAV gjennomfører etteroppgjør når likningsopplysninger er mottatt fra Skatteetaten Dersom du har fått utbetalt for lite eller for mye uføretrygd, foretas et etteroppgjør året etter Etteroppgjøret for 2015 gjennomføres høsten 2016 Formål med lysbildet: ** Si noe om at dette likner veldig på skatteoppgjøret

16 Eksempel på etteroppgjør
Det er viktig at du melder fra om inntekt slik at utbetalingen av uføretrygd blir riktig. Ola 100 % ufør og tjener kr per år Ved ligningen for 2015, som kommer høsten 2016 viser det seg at Ola har mottatt for mye i uføretrygd Januar 2015 Oktober Mai - Oktober 2016 Han får mulighet til et jobboppdrag fra mai til oktober som gir han en inntekt på kr i 2015. Ola glemmer å melde fra til NAV om inntekten sin November For mye utbetalt uføretrygd må betales tilbake og trekkes i løpende utbetaling

17 Har du fått for lite utbetalt uføretrygd, vil dette bli etterbetalt
Sant eller usant? ”Dersom du har fått for lite utbetalt uføretrygd i et kalenderår, får du det etterbetalt..” SANT Har du fått for lite utbetalt uføretrygd, vil dette bli etterbetalt Formål med lysbildet: Si noe om at «uføreoppgjøret» sikrer bruker riktig utbetaling. Enten det er meldt inn for lite inntekt, da vil det bli trukket inn. Er det meldt inn for høy inntekt, vil for lite utbetalt uføretrygd bli etterbetalt Men det er kjempeviktig å melde fra om inntektsendring når den skjer, slik at du får riktig utbetalt uføretrygd i riktig tid. Det er ikke optimalt å bli trukket for inntekt året før, når man ikke lenger har inntekten

18 Overgangsregler for uførepensjonister i overgangen til uføretrygd
Uførepensjonen er omregnet til uføretrygd Det er tatt hensyn til ny skatteordning Barnetillegget er videreført Gjenlevenderett er videreført som separat tillegg Ektefelletillegg beholdes i en overgangsperiode Gjelder for: De som mottok uførepensjon per 31.desember 2014 De som får innvilget eller endret uførepensjon etter 1.januar 2015, men med virkningstidspunkt før 1. januar 2015

19


Laste ned ppt "Informasjonsmøte om kombinasjon av uføretrygd og inntekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google