Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Informasjonsmøte for 10. trinn 28. april 2015 18.00 – 19.00 Agenda Retningslinjer for eksamensavviklingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Informasjonsmøte for 10. trinn 28. april 2015 18.00 – 19.00 Agenda Retningslinjer for eksamensavviklingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Informasjonsmøte for 10. trinn 28. april 2015 18.00 – 19.00 Agenda Retningslinjer for eksamensavviklingen i Osloskolene Generell info Nordberg skole – den beste starten på fremtiden!

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 2 Prøvedatoer – våren 2015 Skriftlig eksamen Opplysning om trekkfag: Onsdag 13. mai kl. 0900 –Engelsk – Tirsdag 19. mai –Matematikk – Onsdag 20. mai –Norsk hovedmål – Torsdag 21. mai –Norsk sidemål – Fredag 22. mai Muntlig eksamen Opplysning om trekkfag: Mandag 1. juni kl. 0900 –Muntlig eksamen 1. parti – Onsdag 3. juni Opplysning om trekkfag: Onsdag 3. juni kl. 0900 –Muntlig eksamen 2. parti – Fredag 5. juni

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 3 Skriftlig eksamen Norsk og engelsk har nettbasert materiell med forberedelsestid Elevene vil få veiledning, men ikke undervisning i forberedelsestiden Eksamen varer i 5 timer i alle fag Prøven begynner klokka 9.00 alle dager Oppmøte senest 30 minutter før prøven starter (8.30)

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 4 Tillatte hjelpemidler – skriftlig eksamen Til eksamen i Kunnskapsløftet er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Modell 1 – Eksamen - Norsk og engelsk Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon, oversettelsesprogrammer er ikke tillatt. (Unntak er elever med spesielle behov som har dette som en del av tilretteleggingen.) Modell 2 – Todelt eksamen – Matematikk Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 5 Eksamensreglement for eksamensdagen Eget reglement for eksamensdagen skal leses for alle elever Det er ikke tillatt med mobiltelefon m.m. i eksamenslokalet Elever som ikke retter seg etter de reglene som gjelder, risikerer å bli bortvist fra prøven Elever som fusker, forsøker å fuske eller å hjelpe andre elever i å fuske, blir uten videre bortvist fra prøven og får prøven annullert Før prøven tar til, må elevene kontrollere at de ikke har tatt med seg noen ulovlige hjelpemidler som f.eks. mobiltelefon NB! Fusk på eksamen fører til at standpunktkarakteren faller bort.

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 6 Tilrettelegging Elever som har krav på forlenget tid (sykdom eller allergier) må sende en skriftlig søknad til ass.rektor Per Christian Gundersen Søknadene leveres innen torsdag 7. mai Ved søknad om forlenget tid skal legeattest vedlegges

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 7 Syk på prøvedagen Elever som er syke på prøvedagen: Ring skolens kontor (22 58 49 00) og gi beskjed før kl. 8.30 samme dag Sykemelding må leveres skolen så raskt som mulig og innen 3 dager etter prøvedagen

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 8 Muntlig eksamen Muntlig eksamen avvikles: 3. og 5. juni Faget hver enkelt kommer opp i skal kunngjøres to dager (48 timer) i forveien. Elevene får da et møte med faglærer (fagrapport, samtale) - individuell forberedelse 24 timer i forveien: Trekking av tema/problemstilling – obligatorisk veiledning

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 9 Muntlig eksamen Elevene er meldt opp i par eller individuelt Prøvetiden er inntil 30 minutter per elev (ved par nok tid til at individuell vurdering sikres) Forberedelsesdager er vanlige dager med møteplikt Det kan være muntlig eksamen i: – RLE (Religion, livssyn og etikk) –Norsk –Matematikk –Engelsk –Samfunnsfag –Naturfag – Fremmedspråk (norsk fordypning, spansk, tysk og fransk)

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 10 Vurdering – muntlig eksamen Elevene vil bli vurdert etter vurderingskriterier som er gjort kjent før eksamen. Sensor skal drøfte karakterfastsettingen med faglærer, men oppstår det uenighet, bestemmer den eksterne sensor karakteren Karakteren settes etter hver elev og eleven får denne vurderingen fortløpende.

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 11 Klagerett - Muntlig eksamen Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil.

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 12 Sluttvurdering- Standpunktkarakter Sluttvurdering er: (jfr. Forskrift til oppl.loven §3-17) Standpunktkarakterer i fag (10.trinn + mat og helse og musikk 9.trinn) Endelige karakterer i orden og oppførsel Eksamenskarakterer Frist for å informere elevene om standpunktkarakterer i: –Skriftlige og muntlige fag: Fredag 29. mai –Orden og oppførsel: Onsdag 17. juni

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 13 Varslingsplikt Eleven og foreldrene skal få skriftlig varsel dersom eleven står i fare for ikke å få standpunktkarakter i ett eller flere fag, eller står i fare for nedsatt karakter i orden og oppførsel.

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 14 Klagerett (1) Det er adgang til å klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet Klageretten er i henhold til ”Forskrift til opplæringslova Kap. 5” Klagen må være skriftlig Klagen sendes rektor Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans. Rektor sender klagen og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet elev eller foresatte er gjort kjent med karakteren / eller tidspunktet der karakteren er frigitt

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 15 Klagerett (2) Hvis du får medhold i klagen din, sender Fylkesmannen saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer skal da foreta en ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. Avgjørelsen skal begrunnes. Du kan ikke klage på den endelige karakteren Karakteren vil ikke ha betydning for inntak til videregående skole

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 16 Utdeling av vitnemål Torsdag 18. juni blir det avslutning med utdeling av vitnemål. Invitasjon kommer senere, hold av datoen !

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Fravær på vitnemålet I grunnskolen skal alt fravær fra og med 8. årstrinn føres på vitnemålet, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-41. Fraværet skal føres i dager og timer. Enkelttimene regnes i 60- minutters enheter, jf. Rundskriv UDir-08-2009 vedlegg 1, pkt. 1.1. Enkelttimer skal ikke konverteres til dager. Lenke til rundskriv UDir-08-2010: http://www.udir.no/Rundskriv/Rundskriv-2010/Udir-8-2010- Kunnskapsloftet/http://www.udir.no/Rundskriv/Rundskriv-2010/Udir-8-2010- Kunnskapsloftet/ Eksamen 2015 17

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Fratrekk av fravær på vitnemålet Det er mulig å søke fratrekk av fravær for inntil ti dager for følgende: Innvilget permisjon Dokumentert (legeerklæring) fravær f.o.m. 4. fraværsdag som skyldes helsegrunner Dokumentert (legeerklæring) fravær f.o.m. 1. fraværsdag som skyldes funksjonshemming eller kronisk sykdom Det er ikke mulig å konvertere enkelttimer til dager Søknadsfristen er 12. juni 2015 – oversikt kommer 8. juni Eksamen 2015 18

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 19 Ytterligere informasjon ang. eksamen Skolens hjemmesider – under eksamen www.nordberg.gs.oslo.nowww.nordberg.gs.oslo.no Utdanningsetatens hjemmesider www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no Utdanningsdirektoratets hjemmesider www.udir.no Forskrift til opplæringsloven www.lovdata.no

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Om inntak til videregående skoler Karakterer Nordberg skole sender avgangskarakterene elektronisk til Utdanningsetaten. Elever som søker friskoler/ privatskoler, må selv sende kopi av vitnemålet sitt til den aktuelle skolen. Svarfristen 1. inntaket kjøres ca 8. juli 2015. Du får beskjed på e-post og SMS at det er klart. (Inntaket er altså papirløst) Du har 8 dagers svarfrist hvis du IKKE har registrert forhåndssvar 2. inntaket er ca 11. august (8 dagers svarfrist). Eksamen 2015 20

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Forhåndssvar Du kan allerede nå registrere forhåndssvar på søknaden din på www.vigo.no. Da sier du ”ja” til skoleplassen du får tildelt og ”ja” til venteplass – dette har de fleste elevene allerede gjort! Dersom du skal reise bort i sommer er det ekstra viktig å bruke forhåndssvar. Dersom du ønsker å registrere et annet svar etter at resultatet av inntaket er klart ca 8. juli, kan du registrere svaret ditt på vanlig måte. Det siste registrerte svaret er tellende. Eksamen 2015 21

22 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Adresseforandring Du må gi beskjed til inntakskontoret om eventuell endringer i adresser eller mobilnumre. Se hefte (som alle elever har fått utdelt): Videregående opplæring i Oslo. Opplæringstilbudet skoleåret 2015/2016 Eksamen 2015 22

23 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Frammøte første skoledag Første skoledag er mandag 17.august. Dersom du ikke møter første skoledag, vil du miste retten til den tildelte plassen, med mindre du har avtalt med skolen på forhånd. Spørsmål angående skoleplass/inntak Hvis du har spørsmål etter skoleslutt, kan du henvende deg til inntakskontoret på telefon: 815 68 440 Du finner også mer informasjon på utdanningsetatens hjemmesider: www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no Besøksadressen er Strømsveien 102. Eksamen 2015 23

24 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Eksamen 2015 24 TAKK FOR OPPMØTET!!


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Informasjonsmøte for 10. trinn 28. april 2015 18.00 – 19.00 Agenda Retningslinjer for eksamensavviklingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google