Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015

2 HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig omlag 27 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har HELFO ansvar for fastlegebytter, frikort, Europeisk helsetrygdkort, behandlingstilbud ved fristbrudd samt 800HELSE Grensesnittet mot NAV NAV tar stilling til ditt medlemskap i folketrygden HELFO tar stilling til dine krav om stønad til helsetjenester. HELFO utland

3 Omfanget av dekning NOU 1990:20 (Forenklet folketrygdlov)s 507: «Trygdens primære oppgave er å dekke utgifter til medisinsk behandling som skjer her i landet. Trygdedekning i utlandet bør etter utvalgets syn bare være et sikkerhetsnett som gir ordinær dekning ved sykdom.» HELFO utland

4 Personer på midlertidig opphold i utlandet - ferierende
Hovedregel: Ikke rett til stønad til helsetjenester - unntak ved dialysebehandling og vedvarende oksygenbehov Hva regnes som midlertidig opphold: Man regnes som turist når man skal oppholde seg i utlandet kortere enn 12 måneder og ikke studerer eller har arbeidsinntekt i utlandet fra norsk arbeidsgiver. Personer på midlertidig opphold i utlandet bør ha reiseforsikring. Pensjonister som oppholder seg i utlandet store deler av året bør kontakte NAV Internasjonalt. NAV Internasjonalt tar imot søknader om medlemskap med rett til helsetjenester i utlandet. Det er viktig å huske at oppholder man seg i utlandet mer enn 6 måneder hvert år, må man søke NAV Internasjonalt. HELFO utland HELFO UTLAND

5 Rett til stønad til helsetjenester i utlandet
Ditt frivillige medlemskap i folketrygden må være avklart hos NAV Internasjonalt før HELFO utland kan ta stilling til dine helserettigheter. Rett til ordinær stønad Pensjonister som er bosatt i utlandet med innvilget frivillig medlemskap. Medfølgende ektefelle/samboer må kontakte NAV Internasjonalt for eget medlemskap. Det samme gjelder barn. Rett til utvidet stønad Studenter med lån fra Lånekassen til utenlandsstudiet. Fulltidsstudenter eller forskere ved utenlandsk lærested. Arbeidstakere i utlandet som er lønnet av norsk arbeidsgiver. Vi skal her kun orientere om ordinær stønad, utvidet stønad vil ta for lang tid å komme inn på her. Er det noen som gjerne vil ha litt orientering, ta kontakt i pausen. HELFO utland HELFO UTLAND

6 Frivillig medlemskap i folketrygden (NAV internasjonalt) og helserettighetene
Rett til å benytte det offentlige helsetilbudet i Norge. -betale egenandeler i Norge (legemidler, lege, sykehus o.l.) -rett til frikort i Norge Ved folkeregistrert adresse i utlandet inngår du ikke i fastlegeordningen, men du har fremdeles rett til å benytte legen som før var din fastlege. Ved folkeregistrert adresse i Norge inngår du i fastlegeordningen. Ordinær stønad gjelder i land utenfor EØS og land uten avskjæring. Rett til å benytte Europeisk helsetrygdkort i EØS-landene ved ferieopphold. Fastsatt i forskrifter Med medisinsk nødvendig menes at det må være mistanke om sykdom eller skade. Rutineundersøkelser dekkes ikke. Ambulansetransport må være nødvendig med påfølgende behandling og/eller innleggelse Vi skal se nærmere på dette etter hvert HELFO utland 6 HELFO UTLAND

7 Ordinær stønad til helsetjenester :
Utgifter som er medisinsk nødvendig Full refusjon ved nødvendig ambulansetransport Innleggelse på sykehus dekkes inntil et fastsatt beløp per døgn Andre godkjente helseutgifter dekkes etter takster Legemidler dekkes i utgangspunktet etter samme regler som i Norge Fastsatt i forskrifter Med medisinsk nødvendig menes at det må være mistanke om sykdom eller skade. Rutineundersøkelser dekkes ikke. Ambulansetransport må være nødvendig med påfølgende behandling og/eller innleggelse HELFO utland 7 HELFO UTLAND

8 Innleggelse på sykehus
Sykehusinnleggelsen må være medisinsk nødvendig Det gis stønad inntil et fastsatt beløp per døgn ved innleggelse på sykehus. Beløpet fastsettes årlig av Stortinget I 2015 er døgnsatsen NOK 3 510,- Et eventuelt overskytende beløp må du dekke selv Ved innleggelse på sykehus medregnes alle kostnader til operasjon, opphold, medisinsk forbruksmateriell, legemidler og øvrig helsehjelp Utgifter for legemidler og forbruksmateriell til bruk etter utskrivelse ansees ikke som del av utgifter under sykehusoppholdet HELFO utland HELFO UTLAND

9 Andre helseutgifter som dekkes etter takster
Vanlige legebesøk dekkes etter takster på mellom 45 og 80 norske kroner. Eventuelt overskytende beløp må du dekke selv. Andre helseutgifter dekkes etter norske takster. Eventuelt overskytende beløp må du dekke selv. Dette omfatter: - Legespesialist - Laboratorier/røntgen - Dagkirurgi - Fysioterapi (Krav om henvisning fra lege og diagnosen må være omfattet av sykdomslisten for fysioterapi i Norge.) Avgjørende at kvitteringen er grundig spesifisert slik at riktig refusjon kan beregnes. Dette gjelder spesielt laboratorieprøver. For eksempel for poliklinisk behandling er det viktig å få med alt som er gjort, fra lege, laboratorium, røntgen eller MR og om det er flere leger involvert, f.eks. narkoselege ved mindre inngrep. HELFO utland HELFO UTLAND

10 Legemidler Stønad kan gis til legemidler som i Norge forskrives på «blå resept». Krav til at legemiddelet skal benyttes i mer enn tre måneder. Du må betale en egenandel på 38% når du får legemidler på blå resept. Utgifter til legemidler i utlandet vil ikke gi rett til frikort. Minstepensjonister er fritatt for egenandel. Legeerklæring er nødvendig for hvert legemiddel. Erklæringen må inneholde: Navn på legemiddel Din diagnose Hvor lenge legemidlet skal benyttes Kvittering må inneholde navngitte legemidler og pris må være oppgitt på hvert enkelt produkt. Bidragsordning i særskilte tilfeller: - Reseptpliktige legemidler på hvit resept - Egenbetaling i 2015 – NOK 1732,- Overskytende refunderes med 90 % En minstepensjonist betaler ikke egenandel ved kjøp av godkjente blåresept medisiner, så det er viktig å føre på søknadsskjemaet om man er minstepensjonist HELFO utland HELFO UTLAND

11 Reiseutgifter ved behandling
Stønad etter samme regler som i Norge. (Pasientreiser) Stønad til nærmeste sted helsetjenesten kan gis. Du får ikke stønad til reiser under tre km Billigste transport med rutegående transportmiddel Egenandel på NOK 135,- per reise - hver vei (t/r NOK 270) Forutsetning for stønad til reiseutgifter er at du har rett til stønad for selve behandlingen Krav for å få dekket reiseutgifter er henvisning fra lege til behandlingsstedet. Den må også stadfeste at det ikke er mulig med slik behandling på bosted. Dette er meget viktig når det gjelder reiser med overnatting. HELFO utland HELFO UTLAND

12 Hva får du ikke stønad til?
Spedbarnskontroller Helsekontroller Sykehjem Hjemmehjelp Rehabilitering Vaksiner Vanlig tannbehandling for voksne og barn Vanedannende legemidler – unntak ved noen diagnoser Reseptfrie legemidler og handelsvarer Egenandeler eller utgifter betalt i Norge (dekkes da evt. i Norge.) Hjemreise til Norge. (Selv om du har krav på behandling i Norge.) Sykehjem, rehabilitering og hjemmehjelp er kommunale tjenester i Norge og dekkes ikke gjennom folketrygden. HELFO utland HELFO UTLAND

13 Krav om ordinær stønad til helsetjenester i utlandet – SKJEMA.
Skjemaet består av én side og to vedlegg: Skjema må fylles ut av bruker Ett skjema per bruker. Gjelder også barn Underskrift av bruker/foresatt Punkt 3 skal fylles ut av ambassaden dersom den har forskuttert sykehusutgiftene Vedlegg 1 er spesifikasjon av utgifter til helsetjenester Vedlegg 2 er spesifikasjon av legemidlene mm. Det er viktig at medisinregningene fra sykehus/lege/apotek også er spesifisert med navn på legemidler og pris. Når skjemaet er korrekt og fullstendig utfylt, vil det lette saksbehandlingen slik at saken tar kortere tid å behandle. HELFO utland HELFO UTLAND

14 Dokumentasjonskrav Originale kvitteringer (Behold egen kopi.)
Spesifiserte kvitteringer. Hvilke prøver er tatt i en blodprøve, hvilke legemidler er kjøpt. Alle produkter og tjenester må oppgis med pris. Har det vært MRI, røntgen, EKG? Kopi av eventuelle legeuttalelser, henvisninger o.l. Kopi av legeerklæring med diagnose – VIKTIG! Dokumenter må være på engelsk. HELFO må ha mottatt kravet innen 6 måneder etter at legemidlene ble kjøpt / behandlingen ble foretatt HELFO utland 14 HELFO UTLAND

15 Kontaktinformasjon til HELFO når du oppholder deg i utlandet:
Tlf. fra utlandet: E-post: Postadresse (benyttes også ved rekommandert post): HELFO Postboks 2415 3104 Tønsberg Her ser dere hjemmesiden til HELFO, hvis vi får tid på slutten av foredraget, skal jeg se om vi kan åpne opp noen av sidene som gjelder pensjonister i utlandet utenfor EØS. HELFO utland HELFO UTLAND


Laste ned ppt "HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google