Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formål og Kriterier – VRI Helse bedriftsprosjekter Oslo Medtech, April 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formål og Kriterier – VRI Helse bedriftsprosjekter Oslo Medtech, April 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Formål og Kriterier – VRI Helse bedriftsprosjekter Oslo Medtech, April 2015

2 Innhold Bakgrunn Hovedmål med dette virkemiddelet (formål) Hvem kan søke Krav til FoU-partner Krav til prosjektet /hva kan man søke om Hvor mye kan søkes om Tildelingskriterier Tildelingsrutiner Rapportering

3 Hovedformål med VRI programmet VRI skal utvikle kunnskap og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene, og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv

4 Hovedmål med virkemiddelet Stimulere innovasjonsprosesser og innovasjonsprosjekter Øke næringslivets anvendelse av FoU- kompetanse i denne sammenhengen

5 Formål – VRI Bedriftsprosjekter VRI bedriftsprosjekter skal bidra til å orientere bedrifter som har liten erfaring med forskning, mot å bruke mer forskning i sitt utviklings- og innovasjonsarbeid. Bruk av bedriftsprosjektmidler forutsetter et samarbeid med et FoU-miljø. Foreligger det planer for hvordan en mer utstrakt FoU-interesse fra bedriftenes side skal møtes organisatorisk og ressursmessig er det en fordel. Bedrifter som f.eks. tidligere har hatt et hovedprosjekt i Forskningsrådet eller regionale forskningsfond (RFF), er ikke innenfor målgruppen for ordningen.

6 Hvem kan søke Bedrifter, registrert/med adresse i Oslo/ Akershus (men ikke nødvendigvis hovedkontor), som utvikler produkt, løsning eller tjeneste for helsesektoren Forskningsrådet stiller som krav at bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i gjennomføringen av forprosjektet FoU miljøet kan være fra Norge eller også internasjonalt.... MÅL at dette er oppstart til et større FoU prosjekt Bedriftsprosjekt kan være forprosjekt for BIA, RFF, EU, etc

7 Definisjon/krav til FoU-miljø By Research organization means an entity, such as university or research institute, irrespective of its legal status (organised under public or private law) or way of financing, whose primary goal is to conduct fundamental research, industrial research or experimental development and to disseminate their results by way of teaching, publication or technology transfer; all profits are reinvested in these activities, the dissemination of their results or teaching; undertakings that can exert influence upon such an entity, in the quality of, for example, shareholders or members, shall enjoy no preferential access to the research capacities of such an entity or to the research results generated by it.

8 HVA kan det søkes støtte til… Tekniske forstudier Eksperimentell utvikling Industriell forskning

9 Hva kan det søkes støtte om … I Tekniske forstudier ….. som er støtte til kostnader ved tekniske forstudier i forkant av industriell forskningsvirksomhet og eksperimentell utvikling. Som tekniske forstudier regnes utgreiinger av mulige tekniske tilnærminger, hvilken teknologi som er tilgjengelig og vurderinger av tvilsmomenter i prosjektplanen.

10 Hva kan det søkes støtte til … II Eksperimentell utvikling ……..som er tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelig, teknologisk, forretningsmessig og annen relevant kunnskap og ferdigheter for å utarbeide planer, prosjekter eller tegninger til nye, endrede eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester.

11 Hva kan det søkes støtte til … III Industriell forskning ……. som er planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester eller som kan føre til betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester.

12 Støtteintensitet Varierer avhengig av hvilken FoU-kategori prosjekt og søker faller innunder: Tekniske forstudier: Inntil 50 % støtte til SMBer og 40 % støtte til større bedrifter Industriell forskning: Inntil 50 % støtte uavhengig av bedriftsstørrelse Eksperimentell utvikling: Inntil 35 % støtte til SMBer og inntil 25 % støtte til større bedrifter

13 Støtteintensitet – tillegg – eksperimentell utvikling For eksperimentell utvikling kan det gis inntil 50 % støtte til SMBer og 40 % støtte til større bedrifter hvis følgende to vilkår er oppfylt: –FoU-miljøet som det samarbeider med står for 10% av prosjektkostnadene og –FoU-miljø har rett til å offentliggjøre resultatene som de står bak –Dersom begge vilkår nevnt over er oppfylt kan, uavhengig av prosjektkategori, inntil 40 % støtte gis til store bedrifter og inntil 50 % gis til SMBer. Er det knyttet usikkerhet til hvorvidt bedriften faller inn under SMB definisjonen, gis inntil 40 % støtte.

14 Hvor mye kan det søkes om/støtteintensitet  Inntil 200 000 NOK per forprosjekt.  (Ofte nok med 50 -100 000 for å få utført nødvendige avklaringer?)

15 Annonserings- og tildelingsrutine vår 2015 1.Oslo Medtech bekjentgjør ordningen i frokostmøter og på nettsider / nyhetsbrev 2.Et virkemiddel for å stimulere frem FoU prosjekter i samarbeid mellom bedrift og FoU institusjon 3.Bedrifter/prosjekter/behov identifiseres av bedrift – ev ved hjelp av kompetansemegler i Oslo Medtechs (ta kontakt)

16 Annonserings- og tildelingsrutine vår 2015 - II 4.Bedrift etablerer kontakt med FoU-miljø, eller får hjelp av Oslo Medtech til å koble til FoU-partner; avsjekk om grunnlag for forprosjekt i hht kriteriene til NFR/VRI 5.Etablering av forprosjektsøknad i hht mal; inntil 200 000 NOK per søknad (utgjør 50% av prosjektkostnadene). Bedrift skriver med støtte fra FoU partner og råd fra kompetansemegler i Oslo Medtech. 6.Søknad sende til Oslo Medtech på soknad@oslomedtech.no innen utgangen av 31. mai 2015 soknad@oslomedtech.no

17 Annonserings- og tildelingsrutine Vår 2015 - III 7.En jury nedsatt av Oslo Medtech vurderer søknadene og innstiller på hvilke prosjekter som skal sendes videre til endelig besluttende instans 8.Innstilte bedrifter sender inn endelig søknad til VRI regional styringsgruppe / Norges forskningsråd på elektronisk skjema. 9.VRI Oslo / Akershus og Norges forskningsråd vurderer søknaden og gir sin tilslutning/ikke tilslutning – og gir sin tilbakemelding til Oslo Medtech 10.Oslo Medtech sender tildelingsbrev/avslagsbrev og utbetaler eventuelt beløp til prosjekt (bedriften) i hht kriteriene til VRI- Forprosjekt/NFR. 11.Ved tildeling rapporterer bedriften i hht avtalte kriterier for rapportering ved prosjektets slutt.

18 Søknadsskjema og kontaktinformasjon Søknadsskjema og grunnlagsdokumenter finnes på web: www.oslomedtech.no www.oslomedtech.no Ane Solesvik Oppedal, International Project Manager, mail: ane.solesvik.oppedal@oslomedtech.no ane.solesvik.oppedal@oslomedtech.no Kathrine Myhre, CEO, Oslo Medtech, mail: kathrine.myhre@oslomedtech.no kathrine.myhre@oslomedtech.no

19 Follow us on @OsloMedtech OsloMedtech Contact www.oslomedtech.no mail@oslomedtech.no www.oslomedtech.no 19


Laste ned ppt "Formål og Kriterier – VRI Helse bedriftsprosjekter Oslo Medtech, April 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google