Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Title slid. PRESENTASJON AGENDA 1.Målsetninger i klima- og energiarbeidet i kommunen 1.Hovedmål 2.Delmål 2.Tiltak for å sikre oppfølging av planen 3.Statusoppdatering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Title slid. PRESENTASJON AGENDA 1.Målsetninger i klima- og energiarbeidet i kommunen 1.Hovedmål 2.Delmål 2.Tiltak for å sikre oppfølging av planen 3.Statusoppdatering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Title slid

2 PRESENTASJON AGENDA 1.Målsetninger i klima- og energiarbeidet i kommunen 1.Hovedmål 2.Delmål 2.Tiltak for å sikre oppfølging av planen 3.Statusoppdatering tiltak Hovedmål A: Økt bruk av fornybar energi i Ringerike og næringsutvikling innenfor bioenergi Hovedmål B: Redusert utslipp fra transport Hovedmål C: Reduserte utslipp fra egen virksomhet (v/Jamal Karim) Hovedmål D: Kommunen som pådriver og kunnskapsformidler (v/Trond H.) 4.Klimagassregnskap for 2014 5.Forslag til fremtidige tiltak

3 KLIMAMÅLSETNINGER NORGE OG OSLO Norges mål 30 % reduksjon av klimagassutslipp fra 1990 til 2020 Karbonnøytralt i 2050 40 % reduksjon av klimagassutslipp fra 1990 til 2030* Oslos mål Halvere klimagassutslippene innen 2030 Fossilfrie i 2050 * Forhandles i Paris

4 KLIMAMÅLSETNINGER RINGERIKE KOMMUNE Hovedmål A: Økt bruk av fornybar energi i Ringerike og næringsutvikling innenfor bioenergi Hovedmål B: Redusert utslipp fra transport Hovedmål C: Reduserte utslipp fra egen virksomhet Hovedmål D: Kommunen som pådriver og kunnskapsformidler HOVEDMÅL

5 KLIMAMÅLSETNINGER RINGERIKE KOMMUNE Hovedmål A: Økt bruk av fornybar energi i Ringerike og næringsutvikling innenfor bioenergi Hovedmål B: Redusert utslipp fra transport Hovedmål C: Reduserte utslipp fra egen virksomhet Hovedmål D: Kommunen som pådriver og kunnskapsformidler Ny fornybar energi skal utgjøre 20 prosent av det stasjonære energiforbruket innen 2015 og 40 prosent innen 2020. Det stasjonære energiforbruket skal reduseres med 10 prosent innen 2020, med 2006 som basisår. Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde på miljøvennlig energibruk. Innen 2020 skal kommunens egen virksomhet være klimanøytral på energibruk. HOVEDMÅL DELMÅL

6 TILTAK FOR Å SIKRE OPPFØLGING AV ENERGI- OG KLIMAPLANEN Arbeidsgruppa i kommunen Tiltak: 1.Klimapanel 2.Årlig klimarapport/regnskap 3.Revisjon av mal for kommunale saker 4.Enkle og rimelige mål, igangsatt raskt 5.Måling og rapportering av oppnådde mål KOMMUNENS KLIMAPANEL NÆRINGSLIV OFFENTLIG VIRKSOMHET KOMMUNEN

7 GJENNOMFØRTE TILTAK HOVEDMÅL A: ØKT BRUK AV FORNYBAR OG NÆRING INNEN BIO Økt bruk av fornybar energi Vardar Varme Utelukkende bio-basert fjernvarmeproduksjon Hov ungdomsskole konvertert til fjernvarme ila. 2014 Stimulere til næringsutvikling innenfor bioenergi Biogassproduksjon på HRA Bio-basert el-produksjon på Follum

8 GJENNOMFØRTE TILTAK HOVEDMÅL B: REDUSERT UTSLIPP FRA TRANSPORT Sykkelveier og økt sykkelbruk Aktiv pådriver for sykkelbruer Kartlegging av turstier er gjennomført. Fokus på tilgjengelighet for gående og syklende i alle planprosesser. Tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport Aktiv bidragsyter for Ringeriksbanen Innfasing av lav/nullutslippskjøretøy Pådriver for energistasjoner – fyllestasjoner for hydrogen og ladestasjoner for el-kjøretøy Produksjon av biogass - HRA BIOETANOL BIOGASS BIODIESEL EL-BATTERI HYDROGEN

9 GJENNOMFØRTE TILTAK HOVEDMÅL C: REDUSERTE UTSLIPP FRA EGEN VIRKSOMHET Redusere utslipp fra kommunal transport Redusert energibruk i egne bygg og anlegg Fase ut olje og elektrisitet i kommunale bygg

10 AktivitetTiltakStatus 1. Økt bruk av alternative energikilder, dvs. satsning på både effektiv energibruk og nye fornybare energikilder - Tilkobling fjernvarme - Konverter til bioenergi - Installere varmepumper - Utfasing oljefyring Utført / i gang / Plan 2. Enøk-tiltak både bygningsmessige og tekniske anlegg - Etterisolering, utskifting av vinduer…etc. - Styringssystemer, EOS, SD-anlegg - Diverse tiltak for: belysning, varme, kulde -og ventilasjonssystemer Utført / i gang / Plan 3. Bedre inneklima i bygg- Ventilasjonstilpasning, redusere trekk og kaldras, komfort temperatur Utført / i gang / Plan 4. Økt kunnskap om energi og klima for driftspersonale og brukere - Rådgivning, samtaler, kurs …etc.Utført / i gang / Plan Mål: Energisparing og bedre inneklima ENØK AKTIVITETSPLAN I KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 2014-2020

11 Installering av moderne varmestyringssystem på AKA Arena kunstgressbane – 50 % reduksjon av energibruk Installering av varmepumper og lysstyringssystem på Hønefoss brannstasjon Installering av lysstyringssystem og utskifting av lysarmaturer på Tyribo omsorgssenter Installering av varmepumper og varmestyringssystem på 6 barnehager Oppgradering varme- og ventilasjonssystemer på noen bygg Ventilasjonstilpasning på noen bygg Utfasing av oljefyring på noen bygg Utskifting av vinduer Etterisolering fyrrom EKSEMPLER PÅ UTFØRTE ENØK/INNEKLIMA-TILTAK

12 EKSEMPEL ENERGISPARING

13 GJENNOMFØRTE TILTAK HOVEDMÅL D: PÅDRIVER OG KUNNSKAPSFORMIDLER Økt kunnskap om miljø og klima hos Ringerikes befolkning Naturfagsdag Vang skole Energikanalen v/Trond

14

15

16

17

18 KLIMAGASSREGNSKAP Kilder SSB, utslipp av klimagasser, 1990-2013 (fylkesfordelt) SVV Ringerike Kraft Vardar Varme Stor usikkerhet knyttet til resultatene

19 KLIMAGASSREGNSKAP STASJONÆRE UTSLIPP Massiv utskiftning av oljefyrte kjeler Antatt null utslipp fra industri pga. nedleggelse av Follum I 2014 ble det solgt 34 GWh fjernvarme

20 KLIMAGASSREGNSKAP PROSESSUTSLIPP Liten økning i utslipp knyttet til jordbruk Jevn nedgang i utslipp fra deponi

21 KLIMAGASSREGNSKAP MOBILE UTSLIPP 137 el-biler (2014) Mobile utslipp øker Lette kjøretøy opp ~5 % Tunge kjøretøy opp ~7 %

22 KLIMAGASSREGNSKAP TOTALT MOBILE UTSLIPP STØRST

23 REDUKSJON AV MOBILE UTSLIPP FORSLAG TIL TILTAK Sørge for at flere sykler, går eller tar kollektivt Alle biler som brukes av Ringerike kommune er fossilfrie Legge til rette for lavutslipp (bærekraftig biodrivstoff) eller nullutslippskjøretøy (el / hydrogen) For personbiler – energistasjoner og ladestasjoner For busser (BRAKAR) – energistasjoner/kommunale innkjøpskrav For tungtransport – energistasjoner/hvileplasser for fossilfri tungtran. www.adressa.nowww.nho-transport.no

24 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "Title slid. PRESENTASJON AGENDA 1.Målsetninger i klima- og energiarbeidet i kommunen 1.Hovedmål 2.Delmål 2.Tiltak for å sikre oppfølging av planen 3.Statusoppdatering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google