Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringshagen I Hardanger AS Eit utviklingsselskap for næringslivet i Hardanger er under etablering: Næringshagen i Hardanger AS Søknad om opptak som næringshage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringshagen I Hardanger AS Eit utviklingsselskap for næringslivet i Hardanger er under etablering: Næringshagen i Hardanger AS Søknad om opptak som næringshage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringshagen I Hardanger AS Eit utviklingsselskap for næringslivet i Hardanger er under etablering: Næringshagen i Hardanger AS Søknad om opptak som næringshage vart sendt 11. januar 2015 til SIVA Prosjektleiar: Kvam Næringsråd, ved Torleiv Ljones Rådgjevar: Bjørn Christensen

2 Næringshagen I Hardanger AS Målsetting  Hardanger Næringshage AS skal vera ein samlande næringsutviklingsaktør for heile Hardanger-regionen som skapar fleire arbeidsplassar i Hardanger. o Skapa optimisme og vekst - det innovative Hardanger! o Skal auka samhandlinga i næringslivet - nettverk o Arbeid med målbedrifter med vekstpotensiale o Arbeid med å legge tilrette for gründeraktivitet/inkubator o Arbeid med kompetanseutvikling for næringslivet

3 Næringshagen i Hardanger AS Korleis er så situasjonen I Hardanger i no? (SWOT-ANALYSE)  Sterke sider ved næringslivet I Hardanger: o Gode framtidsutsikter for smelteverksindustrien o Energiproduksjon. o Reiselivet o Godt mikroklima for frukt- og bærdyrking. o Namnet Hardanger blir assosiert med kvalitet på mange område. o Stabil arbeidskraft med god arbeidsmoral og kompetanse. o 2 regionsenter (Odda og Norheimsund) med særleg vekstpotensiale o Hardangerfjorden – kvalitet som fiskeoppdrettsmiljø. o Godt oppvekst- og bumiljø. o Nærleik til Bergens-regionen

4 Næringshagen i Hardanger AS  Svake sider ved næringslivet I Hardanger. o Assymetrisk næringsutvikling I Hordaland Vekst på kysten og stagnasjon i dei indre deler. o Manglande gründerkultur o Litt for trauste – låg risikovilje o Svak politisk representasjon i Hordaland Fylkeskommune o Dårlege vegar – o Hardangerfjorden deler Hardanger. - Frekvens på ferjer. o Manglande styrke på organisering av næringslivet. o Lite samarbeid mellom bygdelag. Skadeleg rivalisering. o Ikkje samlande mediadekning. (3 lokalaviser med eigne revir) o Svak førstelinjeteneste for gründerbedrifter. o Mangel på SIVA-næringshage – gründermiljø.

5 Næringshagen i Hardanger AS  Muligheiter o Hardangerbrua o Jondalstunnelen o Avdemping på kysten gjer det lettare å rekruttera arbeidfolk. o Naturgjevne ressursar – og fagleg kompetanse Energi Hagebruk Natur – reiseliv – heilårsturisme. Hardangerfjorden – oppdrett Dugnadsånd o Kulturbasert næringsutvikling o Kortreist matproduksjon o Nærleik til Bergensregionen

6 Næringshagen i Hardanger AS  TRUSLAR o Generell utvikling med sentralisering mot dei store byane o Sentralisering av offentlege arbeidsplassar (politi, skatt, m.m.) o Arbeidspendling til Nordsjøen, Voss og Bergen. o Manglande arbeidsplassar for høgt utdanna. o Låg urbanitet - mangel på kafear og møteplassar o Handels- og servicelekkasje til Voss, Bergen og Internett. o Bundne til gamle tradisjonar. Konklusjon på SWOT-analysen : Hardanger treng ein regional næringshage som er med i SIVA sitt nasjonale næringshageprogram!

7 Næringshagen i Hardanger AS Administrasjon – dagleg leiing:  Dagleg leiar skal ha god kompetanse på desse områda: o Etableringarrettleiing. o Forretningsutvikling o Finansiering. o Kontakt med offentlege organ - stønadsordningar  Innleige av tenester og bruk av spesialkompetanse: o Frå Innovasjon Norge og SIVA o Frå lokalt kompetansemiljø o Frå samarbeidande næringshagar o Frå medlemsbedrifter

8 Næringshagen i Hardanger AS Lokalisering – ledig kapasitet I Kvam:  Hovudkontor: 2. etg. Kvam Fruktlager, Øystese. Her er det no etablert 10 bedrifter med ca 25 tilsette. Studiesenteret til Stiftinga Høgskulen I Hardanger ligg også her. Bygget blir no modernisert der inngang, toalett m.m. får universell utforming. 5 nye kontor klar mai Berre nokre få av desse er ledige for eksterne leigetakarar.  Kvammabygg har kontorbygg med 6 – 7 ledige kontor som ligg 50 meter frå Kvam Fruktlager og kan gje plass for etableringar i tilknyting til hovudkontoret. Nodestatus?  Hardanger Brygge i Norheimsund er eit kontormiljø med 5- 6 bedrifter og tilsette. 6 – 10 ledige kontor. Kan tilknytast Hardanger Næringshage som node.

9 Næringshagen i Hardanger AS ORGANISERING:  Hardanger Næringshage AS med aksjonærar frå  Sparebanken Vest kr  Kvam Næringsråd kr  NLTH (avløysarlag) kr  Kvam Fruktlager kr  SIVA kr  Jondal Stål kr  Brakanes eigedom kr  Til saman kr  Dei 4 siste på lista har ikkje bekrefta.  Dagleg leiar i full stilling

10 Næringshagen i Hardanger AS  2 typar tilknyting til næringshagen:  Medlemsbedrifter  Store bedrifter har eit samfunnsansvar for å bidra til utvikling, dette kan dei bidra til gjennom ein avtale om å vere medlem i NH  Dei får tilgang til kompetanseheving / kurs og nettverksaktivitetar og profilering  Målbedrifter  Etablerte bedrifter med vekstpotensial som treng tenester og rådgiving  Viktigaste målgruppa for NH og dei som vil få flest tenester  Næringshagen i Hardanger skal ha merksemd på dei tenestene som næringslivet etterspør ved å nytte nettverket til å finne kompetanse eller påverke utvikling av slik kompetanse  Regionalt samarbeid er viktig for større vekst!

11 Næringshagen i Hardanger AS Medlemsbedrifter Kvam Kraftverk Tillung Kvam Energi Sparebanken Vest Rasmussen Kvam Finans NLT Hordaland Stuve Kvam Service GBS Øyri Kvam Bygg ØMV Gjerde Kvam Service Kleppe Møbelv Sandven Kvam Industri Kjosås Maskin Isak Flatabø Kvam Bygg H V Museum Marie Øvrevik Kvam Kultur Vekstra Ålvik Kvam Service Kvam Næringsråd Ljones Kvam Service Norhand Industri Kvalvik Kvam Handel Storeholmen Langenes Kvam Service

12 Nøring Løkken Kvam Industri Green Salar P. Didriksen/O.F.Skulstad Kvam Havbruk Hardangerbadet Vik Kvam Service Riss Grafisk formgjeving Andersen Kvam Service Kvam Fruktlager Morten Storholm Kvam Landbruk Hardanger Økonomiservice SæbøEidfjord Service Eidfjord Aktiv AS Olav LægreidEidfjord Reiseliv OKAPI MedhusEidfjord Service Kjærtveit Camping Inge ThorsetEidfjord 5 000Reiseliv Jondal Stål Hammersland Jondal Industri Fonna Glacier Ski Resort Skogset Jondal Reiseliv Brakanes Hotel Ove Pedersen Ulvik Reiseliv Hardangerfjord Hotell Terje Hansen Kvam Reiseliv Næringshagen i Hardanger Medlemsbedrifter 14 – 25

13 Næringshagen i Hardanger AS MÅLBEDRIFTER GBSBjørn Øyri Kvam Bygg Green SalarO.F.Skulstad Kvam Havbruk NøringSigrun Løkken Kvam Industri Jondal StålEgil Hammersland Jondal Industri StoreholmenSteinar Langenes Kvam Industri Eidfjord Aktiv ASHans Olav LægreidEidfjord Reiseliv Kjærtveit CampingLars Inge ThorsetEidfjord Reiseliv NLT HordalandGjermund Stuve Kvam Service ØMVLeif Gjerde Kvam Service VekstraTorgrim Ålvik Kvam Service HardangerbadetMartin Vik Kvam Service Riss Grafisk formgjevingStyrk Andersen Kvam Service Hardanger ØkonomiserviceRagnar SæbøEidfjord Service OKAPIGunvall MedhusEidfjord Service

14 Næringshagen i Hardanger AS Aktivitetar for mål-og medlemsbedrifter Målbedrifter med vekstpotensiale o Rådgiving av vekstbedrifter o Finansielle løysingar Kompetanseutvikling/Kurs Gründeraktivitet /inkubator o Nye verksemder/Knopskyting Nettverksutvikling o Bygge nettverk mellom bedrifter for felles utvikling o For utarbeiding av store anbod o Ny marknad /eksport Profilering Medlemsbedrifter o Rådgiving / Sal av tenester Henvisningskompetanse o Etablerarrettleiing i samarbeid med kommunar o Vegvisar til kommune, fylke, stat o HMS – NAV – Arbeidstilsyn o Innovasjon Norge Skattefunn mfl Nettverksutvikling o Bindeledd mot Bergensregionen o Samarbeid med Næringsorganisasjonane o Samarbeid med Stiftinga Høgskulen i Hardanger Tilgang til kontorlokale Gründerlokaler Lokaliteter Adm tenester Tekniske tenester Utvikling

15 Næringshagen i Hardanger AS Bedriftene spør: “ What’s in it for me?  Forretningsutvikling, bedriftsrådgjeving. o Marknadsplanlegging o Prosjektutforming o Organisering o Kostnadseffektiv hjelp ved søknad om innovasjonsmidlar, (SkatteFUNN, næringsfond, statlege støtteordningar. o Søknader om finansiering i bankar m.m.  Nettverksbygging o Bransjevis o Fleirfagleg

16 Næringshagen i Hardanger AS PRIORITERTE ARBEIDSOPPGÅVER:  Etablerte bedrifter med vekstpotensiale = målbedrifter. o Rådgjeving – konsulentbistand.  Kompetanseutvikling/Kurs o Kartleggja behov hos medlems/målbedrifter o Aktiv bruk av Høgskulen I Hardanger sine lokalitetar med audio- visuelle hjelpemiddel.  Tilby kommunane hjelp innan førstelinjetenester. o Etablerartenester som er lovpålagt kommunane o Kontorhjelp / nettverk /mentor til gründerpersonar.

17 Næringshagen i Hardanger AS Døme på satsingområde for nettverk: o Bygge nettverk mellom bedrifter for felles utvikling Nettverksmøte / morgonmøter Studiereiser o For utarbeiding av store anbod Komplementære bedrifter samarbeider o Ny marknad /eksport Arbeid mot ulike marked Marknadsføring mot ulike segment

18 Næringshagen i Hardanger AS Døme på satsingområde for landbruk og vidareforedling av lokale råvarer:  Mange etablerte små bedrifter har vekstpotensial o Utvikling i nettverk – (kvar enkelt for liten) o Kompetanseutvikling  Auka frukt og bærdyrking o Etablera formalisert samarbeid mellom Hjeltnes, Bioforsk og fruktlagera. o Nytte Dyrk Smart modellen til utvida samarbeid – potensiale i heile Hardanger. o Nye sortar kan gje auka dyrking av bingebær og jordbær.  Kortreist mat og vidareforedling. o Samarbeid regionalt; Bondens marked, NH på Voss mfl o Profesjonalisering - volum, logistikk og marknadsføring

19 Næringshagen i Hardanger AS  Andre satsingsområde: o Medlemsbedriftene må sjølve peika ut satsingsområde, og ut frå samansetting er desse sansynlege: Utvikling av kompetanse på bruk av internet og sosiale media. Samarbeidsgrupper innan entreprenørveksemd. Marknadsføring av reiselivet Kulturbasert næringsutvikling. Hardanger som rekreasjon og rehabliteringsarena. Ei oppdrettsnæring med miljøfokus – landbasert oppdrett. Vidareforedling av laks.

20 Næringshagen i Hardanger AS  Døme på særlege satsingområde for kompetanse o Kunnskaputvikling Kurs Seminar Studiereiser Tema: Lokalsamfunnsutvikling Ny marknad Produktutvikling Synergi mellom eksisterande bedrifter  Spinoffs FoU – finansieringsordningar Skape vekst Bedriftsutvikling og samfunnsutvikling

21 Næringshagen i Hardanger AS Undervisning på høgskulenivå med audiovisuelt utstyr blir ein integrert del av næringshagen. Studiesenteret er ei avdeling i Stiftinga Høgskulen i Hardanger Her er bilete frå Kvam Fruktlager.

22 Næringshagen i Hardanger AS Finansiering: Fylkeskommunen minimum pr år i 10 år. SIVA minimum pr år i 10 år. Lokale midler minimum pr år – Tilskot frå/sal av tenester til kommunar, medlemsbedrifter, målbedrifter Mogeleg å få ekstra midler frå SIVA – for nodar – tal kommunar  Robust miljø Ut over programmaktivitetar kan NH ha inntekter frå prosjekt mm

23 23

24 Næringshagen i Hardanger AS  Framdrift 2015:  11. januar 2015: Levering av søknad til SIVA  Vår/sommar  Vurdering og svar frå SIVA er klart.  Medlems-/målbedrifter utpeikar satsingsområde  Sep/okt 2015: Oppstart av selskapet med konstituerande generalforsamling under føresetnad av godkjenning i SIVA.  Utlysing av stilling som dagleg leiar.  1. november Oppstart av næringshagen


Laste ned ppt "Næringshagen I Hardanger AS Eit utviklingsselskap for næringslivet i Hardanger er under etablering: Næringshagen i Hardanger AS Søknad om opptak som næringshage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google