Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringshagen I Hardanger AS Eit utviklingsselskap for næringslivet i Hardanger er under etablering: Næringshagen i Hardanger AS Søknad om opptak som næringshage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringshagen I Hardanger AS Eit utviklingsselskap for næringslivet i Hardanger er under etablering: Næringshagen i Hardanger AS Søknad om opptak som næringshage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringshagen I Hardanger AS Eit utviklingsselskap for næringslivet i Hardanger er under etablering: Næringshagen i Hardanger AS Søknad om opptak som næringshage vart sendt 11. januar 2015 til SIVA Prosjektleiar: Kvam Næringsråd, ved Torleiv Ljones Rådgjevar: Bjørn Christensen

2 Næringshagen I Hardanger AS Målsetting  Hardanger Næringshage AS skal vera ein samlande næringsutviklingsaktør for heile Hardanger-regionen som skapar fleire arbeidsplassar i Hardanger. o Skapa optimisme og vekst - det innovative Hardanger! o Skal auka samhandlinga i næringslivet - nettverk o Arbeid med målbedrifter med vekstpotensiale o Arbeid med å legge tilrette for gründeraktivitet/inkubator o Arbeid med kompetanseutvikling for næringslivet

3 Næringshagen i Hardanger AS Korleis er så situasjonen I Hardanger i no? (SWOT-ANALYSE)  Sterke sider ved næringslivet I Hardanger: o Gode framtidsutsikter for smelteverksindustrien o Energiproduksjon. o Reiselivet o Godt mikroklima for frukt- og bærdyrking. o Namnet Hardanger blir assosiert med kvalitet på mange område. o Stabil arbeidskraft med god arbeidsmoral og kompetanse. o 2 regionsenter (Odda og Norheimsund) med særleg vekstpotensiale o Hardangerfjorden – kvalitet som fiskeoppdrettsmiljø. o Godt oppvekst- og bumiljø. o Nærleik til Bergens-regionen

4 Næringshagen i Hardanger AS  Svake sider ved næringslivet I Hardanger. o Assymetrisk næringsutvikling I Hordaland Vekst på kysten og stagnasjon i dei indre deler. o Manglande gründerkultur o Litt for trauste – låg risikovilje o Svak politisk representasjon i Hordaland Fylkeskommune o Dårlege vegar – o Hardangerfjorden deler Hardanger. - Frekvens på ferjer. o Manglande styrke på organisering av næringslivet. o Lite samarbeid mellom bygdelag. Skadeleg rivalisering. o Ikkje samlande mediadekning. (3 lokalaviser med eigne revir) o Svak førstelinjeteneste for gründerbedrifter. o Mangel på SIVA-næringshage – gründermiljø.

5 Næringshagen i Hardanger AS  Muligheiter o Hardangerbrua o Jondalstunnelen o Avdemping på kysten gjer det lettare å rekruttera arbeidfolk. o Naturgjevne ressursar – og fagleg kompetanse Energi Hagebruk Natur – reiseliv – heilårsturisme. Hardangerfjorden – oppdrett Dugnadsånd o Kulturbasert næringsutvikling o Kortreist matproduksjon o Nærleik til Bergensregionen

6 Næringshagen i Hardanger AS  TRUSLAR o Generell utvikling med sentralisering mot dei store byane o Sentralisering av offentlege arbeidsplassar (politi, skatt, m.m.) o Arbeidspendling til Nordsjøen, Voss og Bergen. o Manglande arbeidsplassar for høgt utdanna. o Låg urbanitet - mangel på kafear og møteplassar o Handels- og servicelekkasje til Voss, Bergen og Internett. o Bundne til gamle tradisjonar. Konklusjon på SWOT-analysen : Hardanger treng ein regional næringshage som er med i SIVA sitt nasjonale næringshageprogram!

7 Næringshagen i Hardanger AS Administrasjon – dagleg leiing:  Dagleg leiar skal ha god kompetanse på desse områda: o Etableringarrettleiing. o Forretningsutvikling o Finansiering. o Kontakt med offentlege organ - stønadsordningar  Innleige av tenester og bruk av spesialkompetanse: o Frå Innovasjon Norge og SIVA o Frå lokalt kompetansemiljø o Frå samarbeidande næringshagar o Frå medlemsbedrifter

8 Næringshagen i Hardanger AS Lokalisering – ledig kapasitet I Kvam:  Hovudkontor: 2. etg. Kvam Fruktlager, Øystese. Her er det no etablert 10 bedrifter med ca 25 tilsette. Studiesenteret til Stiftinga Høgskulen I Hardanger ligg også her. Bygget blir no modernisert der inngang, toalett m.m. får universell utforming. 5 nye kontor klar mai 2015. Berre nokre få av desse er ledige for eksterne leigetakarar.  Kvammabygg har kontorbygg med 6 – 7 ledige kontor som ligg 50 meter frå Kvam Fruktlager og kan gje plass for etableringar i tilknyting til hovudkontoret. Nodestatus?  Hardanger Brygge i Norheimsund er eit kontormiljø med 5- 6 bedrifter og 10 - 15 tilsette. 6 – 10 ledige kontor. Kan tilknytast Hardanger Næringshage som node.

9 Næringshagen i Hardanger AS ORGANISERING:  Hardanger Næringshage AS med aksjonærar frå  Sparebanken Vest kr 150.000  Kvam Næringsråd kr 50.000  NLTH (avløysarlag) kr 50.000  Kvam Fruktlager kr 50.000  SIVA kr 150.000  Jondal Stål kr 50.000  Brakanes eigedom kr 50.000  Til saman kr 550.000  Dei 4 siste på lista har ikkje bekrefta.  Dagleg leiar i full stilling

10 Næringshagen i Hardanger AS  2 typar tilknyting til næringshagen:  Medlemsbedrifter  Store bedrifter har eit samfunnsansvar for å bidra til utvikling, dette kan dei bidra til gjennom ein avtale om å vere medlem i NH  Dei får tilgang til kompetanseheving / kurs og nettverksaktivitetar og profilering  Målbedrifter  Etablerte bedrifter med vekstpotensial som treng tenester og rådgiving  Viktigaste målgruppa for NH og dei som vil få flest tenester  Næringshagen i Hardanger skal ha merksemd på dei tenestene som næringslivet etterspør ved å nytte nettverket til å finne kompetanse eller påverke utvikling av slik kompetanse  Regionalt samarbeid er viktig for større vekst!

11 Næringshagen i Hardanger AS Medlemsbedrifter 1 - 13 Kvam Kraftverk919 18 093arne.tillung@kvam-kraftverk.noArne Tillung Kvam 10 000Energi Sparebanken Vest56 55 07 21tom.rasmussen@spv.noTom Rasmussen Kvam 10 000Finans NLT Hordaland415 91 490gjermund@avloysing.noGjermund Stuve Kvam 30 000Service GBS913 04 270bjorn@gbs-entreprenor.noBjørn Øyri Kvam 10 000Bygg ØMV901 20 128leif@omv.noLeif Gjerde Kvam 10 000Service Kleppe Møbelv.913 53 671firmapost@kleppebord.noJakob Sandven Kvam 10 000Industri Kjosås Maskin959 51 619aif@kjosasmaskin.noArne Isak Flatabø Kvam 10 000Bygg H V Museum416 79 533post@fartoyvern.noAnne Marie Øvrevik Kvam 10 000Kultur Vekstra909 97 946hardanger@vekstra.noTorgrim Ålvik Kvam 30 000Service Kvam Næringsråd913 47 997knr@kvamnet.noTorleiv Ljones Kvam 30 000Service Norhand Industri991 52 288sveinung.kvalvik@norhand.noSveinung Kvalvik Kvam 10 000Handel Storeholmen913 27 067firmapost@storeholmen.noSteinar Langenes Kvam 10 000Service

12 Nøring902 06 019Post@noring-ans.noSigrun Løkken Kvam 10 000Industri Green Salar489 94 260pdi@greensalar P. Didriksen/O.F.Skulstad Kvam 10 000Havbruk Hardangerbadet911 39 166martin.vik@politikk.kvam.noMartin Vik Kvam 10 000Service Riss Grafisk formgjeving466 30 933styrk@rissgrafisk.noStyrk Andersen Kvam 10 000Service Kvam Fruktlager465 04 448kfruktla@online.noPer Morten Storholm Kvam 10 000Landbruk Hardanger Økonomiservice 411 27 027ragnar@hardanger1.noRagnar SæbøEidfjord 10 000Service Eidfjord Aktiv AS902 76 395eidfjordaktiv@gmail.comHans Olav LægreidEidfjord 10 000Reiseliv OKAPI975 34 817gunvall@okapi.noGunvall MedhusEidfjord 10 000Service Kjærtveit Camping908 46 254ithorset@gmail.comKjærtveiLars Inge ThorsetEidfjord 5 000Reiseliv Jondal Stål957 07 721egil@jondalstaal.noEgil Hammersland Jondal 15 000Industri Fonna Glacier Ski Resort926 64 894post@visitfonna.noAndreas Skogset Jondal 10 000Reiseliv Brakanes Hotel926 87 100pop@popholding.noPer Ove Pedersen Ulvik 20 000Reiseliv Hardangerfjord Hotell909 86 419 terje@bhghardanger.no Terje Hansen Kvam 10 000Reiseliv 320 000 12 Næringshagen i Hardanger Medlemsbedrifter 14 – 25

13 Næringshagen i Hardanger AS MÅLBEDRIFTER GBSBjørn Øyri Kvam 10 000Bygg Green SalarO.F.Skulstad Kvam 10 000Havbruk NøringSigrun Løkken Kvam 10 000Industri Jondal StålEgil Hammersland Jondal 15 000Industri StoreholmenSteinar Langenes Kvam 10 000Industri Eidfjord Aktiv ASHans Olav LægreidEidfjord 10 000Reiseliv Kjærtveit CampingLars Inge ThorsetEidfjord 5 000 Reiseliv NLT HordalandGjermund Stuve Kvam 30 000Service ØMVLeif Gjerde Kvam 10 000Service VekstraTorgrim Ålvik Kvam 30 000Service HardangerbadetMartin Vik Kvam 10 000Service Riss Grafisk formgjevingStyrk Andersen Kvam 10 000Service Hardanger ØkonomiserviceRagnar SæbøEidfjord 10 000Service OKAPIGunvall MedhusEidfjord 10 000Service

14 Næringshagen i Hardanger AS Aktivitetar for mål-og medlemsbedrifter Målbedrifter med vekstpotensiale o Rådgiving av vekstbedrifter o Finansielle løysingar Kompetanseutvikling/Kurs Gründeraktivitet /inkubator o Nye verksemder/Knopskyting Nettverksutvikling o Bygge nettverk mellom bedrifter for felles utvikling o For utarbeiding av store anbod o Ny marknad /eksport Profilering Medlemsbedrifter o Rådgiving / Sal av tenester Henvisningskompetanse o Etablerarrettleiing i samarbeid med kommunar o Vegvisar til kommune, fylke, stat o HMS – NAV – Arbeidstilsyn o Innovasjon Norge Skattefunn mfl Nettverksutvikling o Bindeledd mot Bergensregionen o Samarbeid med Næringsorganisasjonane o Samarbeid med Stiftinga Høgskulen i Hardanger Tilgang til kontorlokale Gründerlokaler Lokaliteter Adm tenester Tekniske tenester Utvikling

15 Næringshagen i Hardanger AS Bedriftene spør: “ What’s in it for me?  Forretningsutvikling, bedriftsrådgjeving. o Marknadsplanlegging o Prosjektutforming o Organisering o Kostnadseffektiv hjelp ved søknad om innovasjonsmidlar, (SkatteFUNN, næringsfond, statlege støtteordningar. o Søknader om finansiering i bankar m.m.  Nettverksbygging o Bransjevis o Fleirfagleg

16 Næringshagen i Hardanger AS PRIORITERTE ARBEIDSOPPGÅVER:  Etablerte bedrifter med vekstpotensiale = målbedrifter. o Rådgjeving – konsulentbistand.  Kompetanseutvikling/Kurs o Kartleggja behov hos medlems/målbedrifter o Aktiv bruk av Høgskulen I Hardanger sine lokalitetar med audio- visuelle hjelpemiddel.  Tilby kommunane hjelp innan førstelinjetenester. o Etablerartenester som er lovpålagt kommunane o Kontorhjelp / nettverk /mentor til gründerpersonar.

17 Næringshagen i Hardanger AS Døme på satsingområde for nettverk: o Bygge nettverk mellom bedrifter for felles utvikling Nettverksmøte / morgonmøter Studiereiser o For utarbeiding av store anbod Komplementære bedrifter samarbeider o Ny marknad /eksport Arbeid mot ulike marked Marknadsføring mot ulike segment

18 Næringshagen i Hardanger AS Døme på satsingområde for landbruk og vidareforedling av lokale råvarer:  Mange etablerte små bedrifter har vekstpotensial o Utvikling i nettverk – (kvar enkelt for liten) o Kompetanseutvikling  Auka frukt og bærdyrking o Etablera formalisert samarbeid mellom Hjeltnes, Bioforsk og fruktlagera. o Nytte Dyrk Smart modellen til utvida samarbeid – potensiale i heile Hardanger. o Nye sortar kan gje auka dyrking av bingebær og jordbær.  Kortreist mat og vidareforedling. o Samarbeid regionalt; Bondens marked, NH på Voss mfl o Profesjonalisering - volum, logistikk og marknadsføring

19 Næringshagen i Hardanger AS  Andre satsingsområde: o Medlemsbedriftene må sjølve peika ut satsingsområde, og ut frå samansetting er desse sansynlege: Utvikling av kompetanse på bruk av internet og sosiale media. Samarbeidsgrupper innan entreprenørveksemd. Marknadsføring av reiselivet Kulturbasert næringsutvikling. Hardanger som rekreasjon og rehabliteringsarena. Ei oppdrettsnæring med miljøfokus – landbasert oppdrett. Vidareforedling av laks.

20 Næringshagen i Hardanger AS  Døme på særlege satsingområde for kompetanse o Kunnskaputvikling Kurs Seminar Studiereiser Tema: Lokalsamfunnsutvikling Ny marknad Produktutvikling Synergi mellom eksisterande bedrifter  Spinoffs FoU – finansieringsordningar Skape vekst Bedriftsutvikling og samfunnsutvikling

21 Næringshagen i Hardanger AS Undervisning på høgskulenivå med audiovisuelt utstyr blir ein integrert del av næringshagen. Studiesenteret er ei avdeling i Stiftinga Høgskulen i Hardanger Her er bilete frå Kvam Fruktlager.

22 Næringshagen i Hardanger AS Finansiering: Fylkeskommunen minimum 300.000 pr år i 10 år. SIVA minimum 600.000 pr år i 10 år. Lokale midler minimum 300.000 pr år – Tilskot frå/sal av tenester til kommunar, medlemsbedrifter, målbedrifter Mogeleg å få ekstra midler frå SIVA – for nodar – tal kommunar  Robust miljø Ut over programmaktivitetar kan NH ha inntekter frå prosjekt mm

23 23

24 Næringshagen i Hardanger AS  Framdrift 2015:  11. januar 2015: Levering av søknad til SIVA  Vår/sommar 2015.  Vurdering og svar frå SIVA er klart.  Medlems-/målbedrifter utpeikar satsingsområde  Sep/okt 2015: Oppstart av selskapet med konstituerande generalforsamling under føresetnad av godkjenning i SIVA.  Utlysing av stilling som dagleg leiar.  1. november 2015. Oppstart av næringshagen


Laste ned ppt "Næringshagen I Hardanger AS Eit utviklingsselskap for næringslivet i Hardanger er under etablering: Næringshagen i Hardanger AS Søknad om opptak som næringshage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google