Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringshagen I Hardanger AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringshagen I Hardanger AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringshagen I Hardanger AS
Eit utviklingsselskap for næringslivet i Hardanger er under etablering: Næringshagen i Hardanger AS Søknad om opptak som næringshage vart sendt 11. januar 2015 til SIVA Prosjektleiar: Kvam Næringsråd, ved Torleiv Ljones Rådgjevar: Bjørn Christensen

2 Næringshagen I Hardanger AS
Målsetting Hardanger Næringshage AS skal vera ein samlande næringsutviklingsaktør for heile Hardanger-regionen som skapar fleire arbeidsplassar i Hardanger. Skapa optimisme og vekst - det innovative Hardanger! Skal auka samhandlinga i næringslivet - nettverk Arbeid med målbedrifter med vekstpotensiale Arbeid med å legge tilrette for gründeraktivitet/inkubator Arbeid med kompetanseutvikling for næringslivet

3 Næringshagen i Hardanger AS
Korleis er så situasjonen I Hardanger i no? (SWOT-ANALYSE) Sterke sider ved næringslivet I Hardanger: Gode framtidsutsikter for smelteverksindustrien Energiproduksjon. Reiselivet Godt mikroklima for frukt- og bærdyrking. Namnet Hardanger blir assosiert med kvalitet på mange område. Stabil arbeidskraft med god arbeidsmoral og kompetanse. 2 regionsenter (Odda og Norheimsund) med særleg vekstpotensiale Hardangerfjorden – kvalitet som fiskeoppdrettsmiljø. Godt oppvekst- og bumiljø. Nærleik til Bergens-regionen

4 Næringshagen i Hardanger AS
Svake sider ved næringslivet I Hardanger. Assymetrisk næringsutvikling I Hordaland Vekst på kysten og stagnasjon i dei indre deler. Manglande gründerkultur Litt for trauste – låg risikovilje Svak politisk representasjon i Hordaland Fylkeskommune Dårlege vegar – Hardangerfjorden deler Hardanger. - Frekvens på ferjer. Manglande styrke på organisering av næringslivet. Lite samarbeid mellom bygdelag. Skadeleg rivalisering. Ikkje samlande mediadekning. (3 lokalaviser med eigne revir) Svak førstelinjeteneste for gründerbedrifter. Mangel på SIVA-næringshage – gründermiljø.

5 Næringshagen i Hardanger AS
Muligheiter Hardangerbrua Jondalstunnelen Avdemping på kysten gjer det lettare å rekruttera arbeidfolk. Naturgjevne ressursar – og fagleg kompetanse Energi Hagebruk Natur – reiseliv – heilårsturisme. Hardangerfjorden – oppdrett Dugnadsånd Kulturbasert næringsutvikling Kortreist matproduksjon Nærleik til Bergensregionen

6 Næringshagen i Hardanger AS
TRUSLAR Generell utvikling med sentralisering mot dei store byane Sentralisering av offentlege arbeidsplassar (politi , skatt, m.m.) Arbeidspendling til Nordsjøen, Voss og Bergen. Manglande arbeidsplassar for høgt utdanna. Låg urbanitet - mangel på kafear og møteplassar Handels- og servicelekkasje til Voss, Bergen og Internett. Bundne til gamle tradisjonar. Konklusjon på SWOT-analysen: Hardanger treng ein regional næringshage som er med i SIVA sitt nasjonale næringshageprogram!

7 Næringshagen i Hardanger AS
Administrasjon – dagleg leiing: Dagleg leiar skal ha god kompetanse på desse områda: Etableringarrettleiing. Forretningsutvikling Finansiering. Kontakt med offentlege organ - stønadsordningar Innleige av tenester og bruk av spesialkompetanse: Frå Innovasjon Norge og SIVA Frå lokalt kompetansemiljø Frå samarbeidande næringshagar Frå medlemsbedrifter

8 Næringshagen i Hardanger AS
Lokalisering – ledig kapasitet I Kvam: Hovudkontor: 2. etg. Kvam Fruktlager, Øystese. Her er det no etablert 10 bedrifter med ca 25 tilsette. Studiesenteret til Stiftinga Høgskulen I Hardanger ligg også her. Bygget blir no modernisert der inngang, toalett m.m. får universell utforming. 5 nye kontor klar mai Berre nokre få av desse er ledige for eksterne leigetakarar. Kvammabygg har kontorbygg med 6 – 7 ledige kontor som ligg 50 meter frå Kvam Fruktlager og kan gje plass for etableringar i tilknyting til hovudkontoret. Nodestatus? Hardanger Brygge i Norheimsund er eit kontormiljø med bedrifter og tilsette. 6 – 10 ledige kontor. Kan tilknytast Hardanger Næringshage som node.

9 Næringshagen i Hardanger AS ORGANISERING:
Hardanger Næringshage AS med aksjonærar frå Sparebanken Vest kr Kvam Næringsråd kr NLTH (avløysarlag) kr Kvam Fruktlager kr SIVA kr Jondal Stål kr Brakanes eigedom kr Til saman kr Dei 4 siste på lista har ikkje bekrefta. Dagleg leiar i full stilling

10 Næringshagen i Hardanger AS
2 typar tilknyting til næringshagen: Medlemsbedrifter Store bedrifter har eit samfunnsansvar for å bidra til utvikling, dette kan dei bidra til gjennom ein avtale om å vere medlem i NH Dei får tilgang til kompetanseheving / kurs og nettverksaktivitetar og profilering Målbedrifter Etablerte bedrifter med vekstpotensial som treng tenester og rådgiving Viktigaste målgruppa for NH og dei som vil få flest tenester Næringshagen i Hardanger skal ha merksemd på dei tenestene som næringslivet etterspør ved å nytte nettverket til å finne kompetanse eller påverke utvikling av slik kompetanse Regionalt samarbeid er viktig for større vekst!

11 Næringshagen i Hardanger AS
Medlemsbedrifter Kvam Kraftverk Arne Tillung Kvam 10 000 Energi Sparebanken Vest Tom Rasmussen Finans NLT Hordaland Gjermund Stuve 30 000 Service GBS Bjørn Øyri Bygg ØMV Leif Gjerde Kleppe Møbelv. Jakob Sandven Industri Kjosås Maskin Arne Isak Flatabø H V Museum Anne Marie Øvrevik Kultur Vekstra Torgrim Ålvik Kvam Næringsråd Torleiv Ljones Norhand Industri 991 52 288 Sveinung Kvalvik Handel Storeholmen Steinar Langenes

12 Næringshagen i Hardanger
Medlemsbedrifter 14 – 25 Nøring Sigrun Løkken Kvam 10 000 Industri Green Salar P. Didriksen/O.F.Skulstad Havbruk Hardangerbadet Martin Vik Service Riss Grafisk formgjeving Styrk Andersen Kvam Fruktlager Per Morten Storholm Landbruk Hardanger Økonomiservice Ragnar Sæbø Eidfjord Eidfjord Aktiv AS Hans Olav Lægreid Reiseliv OKAPI Gunvall Medhus Kjærtveit Camping Lars Inge Thorset 5 000 Jondal Stål Egil Hammersland Jondal 15 000 Fonna Glacier Ski Resort Andreas Skogset Brakanes Hotel Per Ove Pedersen Ulvik 20 000 Hardangerfjord Hotell Terje Hansen

13 Næringshagen i Hardanger AS
MÅLBEDRIFTER GBS Bjørn Øyri Kvam 10 000 Bygg Green Salar O.F.Skulstad Havbruk Nøring Sigrun Løkken Industri Jondal Stål Egil Hammersland Jondal 15 000 Storeholmen Steinar Langenes Eidfjord Aktiv AS Hans Olav Lægreid Eidfjord Reiseliv Kjærtveit Camping Lars Inge Thorset 5 000 NLT Hordaland Gjermund Stuve 30 000 Service ØMV Leif Gjerde Vekstra Torgrim Ålvik Hardangerbadet Martin Vik Riss Grafisk formgjeving Styrk Andersen Hardanger Økonomiservice Ragnar Sæbø OKAPI Gunvall Medhus

14 Næringshagen i Hardanger AS Aktivitetar for mål-og medlemsbedrifter
Målbedrifter med vekstpotensiale Rådgiving av vekstbedrifter Finansielle løysingar Kompetanseutvikling/Kurs Gründeraktivitet /inkubator Nye verksemder/Knopskyting Nettverksutvikling Bygge nettverk mellom bedrifter for felles utvikling For utarbeiding av store anbod Ny marknad /eksport Profilering Medlemsbedrifter Rådgiving / Sal av tenester Henvisningskompetanse Etablerarrettleiing i samarbeid med kommunar Vegvisar til kommune, fylke, stat HMS – NAV – Arbeidstilsyn Innovasjon Norge Skattefunn mfl Bindeledd mot Bergensregionen Samarbeid med Næringsorganisasjonane Samarbeid med Stiftinga Høgskulen i Hardanger Tilgang til kontorlokale Gründerlokaler Utvikling Adm tenester Tekniske tenester Lokaliteter

15 Næringshagen i Hardanger AS
Bedriftene spør: “What’s in it for me? Forretningsutvikling, bedriftsrådgjeving. Marknadsplanlegging Prosjektutforming Organisering Kostnadseffektiv hjelp ved søknad om innovasjonsmidlar, (SkatteFUNN, næringsfond, statlege støtteordningar. Søknader om finansiering i bankar m.m. Nettverksbygging Bransjevis Fleirfagleg

16 Næringshagen i Hardanger AS
PRIORITERTE ARBEIDSOPPGÅVER: Etablerte bedrifter med vekstpotensiale = målbedrifter. Rådgjeving – konsulentbistand. Kompetanseutvikling/Kurs Kartleggja behov hos medlems/målbedrifter Aktiv bruk av Høgskulen I Hardanger sine lokalitetar med audio- visuelle hjelpemiddel. Tilby kommunane hjelp innan førstelinjetenester. Etablerartenester som er lovpålagt kommunane Kontorhjelp / nettverk /mentor til gründerpersonar.

17 Næringshagen i Hardanger AS
Døme på satsingområde for nettverk: Bygge nettverk mellom bedrifter for felles utvikling Nettverksmøte / morgonmøter Studiereiser For utarbeiding av store anbod Komplementære bedrifter samarbeider Ny marknad /eksport Arbeid mot ulike marked Marknadsføring mot ulike segment

18 Næringshagen i Hardanger AS
Døme på satsingområde for landbruk og vidareforedling av lokale råvarer: Mange etablerte små bedrifter har vekstpotensial Utvikling i nettverk – (kvar enkelt for liten) Kompetanseutvikling Auka frukt og bærdyrking Etablera formalisert samarbeid mellom Hjeltnes, Bioforsk og fruktlagera. Nytte Dyrk Smart modellen til utvida samarbeid – potensiale i heile Hardanger. Nye sortar kan gje auka dyrking av bingebær og jordbær. Kortreist mat og vidareforedling. Samarbeid regionalt; Bondens marked, NH på Voss mfl Profesjonalisering - volum, logistikk og marknadsføring

19 Næringshagen i Hardanger AS
Andre satsingsområde: Medlemsbedriftene må sjølve peika ut satsingsområde, og ut frå samansetting er desse sansynlege: Utvikling av kompetanse på bruk av internet og sosiale media. Samarbeidsgrupper innan entreprenørveksemd. Marknadsføring av reiselivet Kulturbasert næringsutvikling. Hardanger som rekreasjon og rehabliteringsarena. Ei oppdrettsnæring med miljøfokus – landbasert oppdrett. Vidareforedling av laks.

20 Næringshagen i Hardanger AS
Døme på særlege satsingområde for kompetanse Kunnskaputvikling Kurs Seminar Studiereiser Tema: Lokalsamfunnsutvikling Ny marknad Produktutvikling Synergi mellom eksisterande bedrifter  Spinoffs FoU – finansieringsordningar Skape vekst Bedriftsutvikling og samfunnsutvikling

21 Næringshagen i Hardanger AS
Undervisning på høgskulenivå med audiovisuelt utstyr blir ein integrert del av næringshagen. Studiesenteret er ei avdeling i Stiftinga Høgskulen i Hardanger Her er bilete frå Kvam Fruktlager.

22 Næringshagen i Hardanger AS
Finansiering: Fylkeskommunen minimum pr år i 10 år. SIVA minimum pr år i 10 år. Lokale midler minimum pr år Tilskot frå/sal av tenester til kommunar, medlemsbedrifter, målbedrifter Mogeleg å få ekstra midler frå SIVA for nodar tal kommunar  Robust miljø Ut over programmaktivitetar kan NH ha inntekter frå prosjekt mm

23

24 Næringshagen i Hardanger AS
Framdrift 2015: 11. januar 2015: Levering av søknad til SIVA Vår/sommar 2015. Vurdering og svar frå SIVA er klart. Medlems-/målbedrifter utpeikar satsingsområde Sep/okt 2015: Oppstart av selskapet med konstituerande generalforsamling under føresetnad av godkjenning i SIVA. Utlysing av stilling som dagleg leiar. 1. november Oppstart av næringshagen


Laste ned ppt "Næringshagen I Hardanger AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google