Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

InFiltrasjonSandfang og Fordrøyning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "InFiltrasjonSandfang og Fordrøyning"— Utskrift av presentasjonen:

1 InFiltrasjonSandfang og Fordrøyning

2 Basal InFiltrasjonsSandfang
kummen fungerer som både fordrøyning og infiltrasjon Partikulært materiale som tilføres IFS-kum vil bli avsatt i sandfang Dette hindrer gjentetting av magasinet. - IFS-kum kan leveres uten nødoverløp når det ikke er mulighet for tilknytning til avløpsledning. ISF-kum er den enkleste og mest effektive metoden å infiltrere overvannet lokalt. Infiltrasjons sandfanget gir fordrøyningseffekt etter mye nedbør. Tømmeplan er VELDIG viktig for å forhindre gjentetting av magasin! Sandfanget bør normalt tømmes for sand 2 ganger per år, men behovet for tømming vil variere med lokale forhold.

3 Nytt sandfang-konsept
Infiltrasjonskum og sandfang i en enhet Ingen oppdriftsfare selv ved høy grunnvannstand 3 2 1 Hindrer faren for gjentetting av infiltrasjonsmagasinet (underliggende flate) 1 Overløpsrør DN110 til fordrøyningsmagasin 2 Nødoverløp DN160 til overvannsledning 3 Frostoverløp: hvis vannhinnen fryser går vannet ut av dette

4 Fordrøyning i store betongrør
Større urbanisering og økt nedbør krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg - Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. - Dette krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg. Utbygging av store arealer med tette flater øker avrenningen fra arealet betydelig. NB! Til foredragsholder: Vær oppmerksom på at slike anlegg ofte pålegges av myndighetene - men utføres i privat regi. Derfor kan det være en utfordring å komme i kontakt med kundene.

5 Konsekvens ved utbygging
Før utbygging: ca 10-20% av nedbøren havner i ledningsanlegget Etter utbygging: opptil 80-90% av nedbøren havner i ledningsanlegget større byer forbyr økt påslipp av overvann ved utbygginger. Utbygging betyr tette flater (tak og asfalterte plasser) som gir mer overvann. Dette må da fordrøyes. Ved fordrøyning kan flomproblemer som skyldes utbygging reduseres ved at tilløpet til ledninger og vassdrag fordrøyes og dermed fordeles over tid.

6 Bruk av betongrør som fordrøyningsmagasin
Sandfang/Kum: Standard elementer for tilkopling til rørdimensjon DN ≤1600 ADKOMST: På rør/magasin kan det monteres adkomst av justeringsringer DN650 eller som kum med ønsket dim. Konsulent beskriver normalt utløpsarrangement. Prinsippskisse av rørmagasin

7 Enkel, rasjonell og sikker installasjon!
Nytt bilde fra TOR? Kjent leggeteknikk med kjente produkter reduserer faren for feilinstallasjon betydelig!

8 God adkomst er viktig Bruk av rør gir god adkomst for slamsuging og annen drift og vedlikehold. Ingen gjentetting av magasinet gir magasinet ”evig liv”. - Bruk av ett stort rør begrenser arealet som må slamsuges. Dette gjør drift og vedlikehold uhyre effektivt. - Sett inn sandfang for å få enda mer rasjonell tømming av sand.

9 Eksempel fordrøyningsanlegg/Øvrevoll
Fordrøyningsmagasin ”normal” situasjon Fordrøyningsmagasin flom situasjon - Øvrevoll galoppbane,Bærum, betongrør benyttet i kombinasjon med ”tørt” magasin for fordrøyning av overvannsavrenningen. - Et ”tørt” magasin er et areal som normalt er tørt, men som settes under vann ved sterk nedbør. - På Øvrevoll er det lagt et betongrør med diameter 1 m under et gressdekket areal. - Betongrøret har tilstrekkelig volum for fordrøyning av moderat nedbør. Ved sterkere nedbør stiger vannet opp gjennom rist på sandfanget, og arealet ovenfor settes under vann. Etter avsluttet nedbør renner vannet tilbake til betongrøret.

10 For liten kapasiteten i ledningsnettet?
Oppstuvning For liten kapasiteten i ledningsnettet? Fra Norsk Vann Rapport 162/2008: Klimaendringer øker regn-intensiteten og dette skaper mer overvann en før. De neste 50 år: Overløps-utslippene kan øke fra % i forhold til ved dagens klima. Flom pga mye nedbør høsten 2000 ødela vei og jernbane for 100 mill (Aftenposten 8.des -00) Fellesledning (kombinert spillvann og overvann) med for stor tilførsel av overvann kan føre til store skader. Vannet vil kunne trenge opp gjennom stikkledninger og føre til kjelleroppstuvninger. Norsk Vann Rapport 162/2008: Inneholder bla forslag til skjerpende krav til nedbørsintensitet og returperioder Mottiltak mot klimaeffektene bør tas med når nye avløpssystemer eller oppgradering av eldre anlegg planlegges. Havnivået vil stige cm enkelte steder innen 2050 – opptil 70 cm innen 2100. Det er sannsynlig at enkelte landsdeler kan få en økning av årlig nedbørsvolum på %. Analyser i enkelte byer over virkningen av klimaeffekter de neste ca 50 år har vist at dette kan føre til at dobbelt så mange bygninger flomskades som i dag og at overløpsutslippene kan øke fra 50 til 100% i forhold til ved dagens klima. Løsning…..

11 ”Serie” - løsningen Bytt ut et strekk med en vesentlig større rørdim – dette strekket brukes til fordrøyning.

12 ”Parallell” - løsningen
Legg en større rørdimensjon ved siden av hovedledningen. Vannet går inn i denne ledningen når hovedledningen ikke klarer å ta unna.

13 Eksempel fra Sverige En annen måte å gjøre det på dersom man har rektangulært område


Laste ned ppt "InFiltrasjonSandfang og Fordrøyning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google