Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OUS, mai 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OUS, mai 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 OUS, mai 2015

2 Oslo universitetssykehus
Består av tidligere Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker sykehus og Ullevål sykehus Før sammenslåingen To eller flere sykehus hadde samme behandlingstilbud på flere områder Potensial for økt utnyttelse av fagfolk og ressurser

3 Kort historikk 1. juli 2007: Helse Sør og Helse Øst slås sammen til Helse Sør-Øst Mål: Å etablere en bedre sykehusstruktur i Oslo Høsten 2008: Styret i Helse Sør-Øst vedtar å dele inn regionen i sykehusområder med helseforetak som skal gi et helhetlig tilbud til befolkningen (HSØ styresak ) 1. januar 2009: Oslo universitetssykehus etableres og helseforetakene Ullevål, Aker og Rikshospitalet/ Radiumhospitalet slås sammen Mål: forsterke lokalsykehusrollen samle regionsfunksjoner tilpasse ressurser til redusert opptaksområde etablere gode pasientforløp

4 Sykehusets hovedoppgaver
Pasientbehandling Forskning Utdanning av helsepersonell Pasient- og pårørendeopplæring

5 Administrerende direktør
Organisering Administrerende direktør Bjørn Erikstein Samhandling og internasjonalt samarbeid Tove Strand (viseadm. dir) Økonomi, juridisk og IKT Morten Reymert (viseadm. dir) Medisin, helsefag og utvikling Terje Rootwelt, kst. (viseadm. dir) Forskning, innovasjon og utdanning Erlend Smeland Pasientsikkerhet og kvalitet Eva Bjørstad Kommunikasjon Morten Meyer (kst.) HR Rolv Økland Medisinsk klinikk Lena Gjevert Kvinne- og barne-klinikken Terje Rootwelt Kreft-, kirurgi- og trans- plantasjons-klinikken Sigbjørn Smeland Klinikk psykisk helse og avhengig-het Marit Bjartveit Hjerte-, lunge- og kar-klinikken Otto Smiseth Klinikk for kirurgi- og nevrofag Olav Røise Akutt-klinikken Øyvind Skraastad Klinikk for diagnostikk og inter-vensjon Lars Eikvar Oslo sykehus-service Geir Teigstad Kreft-registerets enhetsstyre Kreft-registeret Giske Ursin

6 Opptaksområder Lokalsykehus for seks bydeler i Oslo
Områdesykehus for tolv bydeler i Oslo, inkl. akuttfunksjoner Regionsykehus for Østlandet og Sørlandet med 2,7 millioner mennesker Nasjonalt sykehus for hele landet innen spesielle områder

7 Et døgn på Oslo universitetssykehus
2900 pasienter behandles 400 ambulanseoppdrag 2000 pasienttransporter 2000 portøroppdrag 26 barn fødes 60 millioner kroner i budsjett mennesker på jobb 2160 middager serveres 15 tonn sengetøy og uniformer vaskes

8 Noen nøkkeltall (2014) Over 1 million pasientbehandlinger operasjoner årsverk 22 milliarder i budsjett 1 million kvadratmeter fordelt på rundt 325 bygg Over 40 steder der det drives pasientbehandling

9 Noen satsingsområder Behandling av alvorlige skader - multitraumer.
Kreftbehandling Transplantasjoner Behandling av rytmeforstyrrelser i hjertet Fødsler Gynekologiske inngrep med kikkhullskirurgi Forskning på behandling av rusavhengighet hos unge

10 Forskning (2014) Står for en stor del av forskningen som skjer på norske sykehus Samarbeid med Universitetet i Oslo, høgskoler og en rekke nasjonale og internasjonale miljøer, forskningsstøtte for sykehusene i Helse Sør-Øst 142 doktorgrader og over 1800 vitenskapelige artikler i 2014 75 innmeldte oppfinnelser i 2014 Fire sentre for fremragende forskning Svært gode resultater i Forskningsrådets evaluering av forskningsmiljøer i 2011 Forskning står sentralt også innen landsfunksjoner og nasjonale kompetansetjenester

11 Nasjonale og flerregionale tjenester
Har ansvar for et stort antall nasjonale og flerregionale behandlings- og kompetansetjenester Høyspesialisert behandling Likeverdig helsetilbud Nasjonal kompetanseoppbygging Overvåking og formidling av resultater Veiledning og undervisning av fagfolk Faglige nettverk og referansegrupper Forskning

12 Samhandlingsarena Aker
En arena der sykehuset og kommunen samhandler slik at det gir en økt verdi for byens befolkning Oslos utfordringer: befolkningsvekst, store sosiale helseforskjeller, rusmisbruk, endret sykdomsbilde, innvandrerbefolkning, kulturforskjeller, språkutfordringer Utvikle nye helsetjenestetilbud til befolkningen i Oslo Oppgaver: rehabilitering, geriatri, palliasjon, rusbehandling, poliklinikk, dagkirurgi og legevaktbase Møte fremtidens helseutfordringer med nyskapende forsknings- og læringsmiljøer

13 Likeverdige helsetjenester
Kompetansehevende tiltak for ansatte: fokus på flerkulturelt helsearbeid, kurs i norsk, lederrekrutteringsprogram med flerkulturelt perspektiv Cirka tolkeoppdrag i 2014 Tilpasset informasjon i forhold til målgruppe, språk og medium Samtalepartnere fra 12 tros- og livssynssamfunn for pasienter og pårørende

14 Fremtiden Idéfase OUS - et prosjekt om fremtidens sykehus
Samle alle funksjoner på ett sted eller forbli spredt? Samarbeide med Universitetet i Oslo og Oslo by for å utvikle et mulighetsrom for bedre medisinsk behandling, forskning, utdanning og samhandling, og legge til rette for bedre samarbeid mellom offentlige og private helsetilbydere Hva er pasienten og Oslos befolkning best tjent med? Idéfase OUS-prosjektet skal avgi sine anbefalinger til helseforetakets styre desember 2015


Laste ned ppt "OUS, mai 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google