Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon. Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, presentasjon av NOU 2015:2 v/Erlend Moen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å legge inn navn / epost / telefon. Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, presentasjon av NOU 2015:2 v/Erlend Moen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

2 Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, presentasjon av NOU 2015:2 v/Erlend Moen, utvalgsmedlem i Djupedalutvalget. Kommentarer – Elevorganisasjonen, v/Benjamin Skiaker Myrstad – FUG v/Elisabeth S. Gundersen – Barneombudet v/Anders Prydz Cameron Skolemiljø – satsingsområde, presentasjon av statlige og kommunale tiltak – Sven Eirik Nilssen, Utdanningsdirektoratet – Arne Fredrik Rygh, Oppegård kommune – Kari Odden, Oslo kommune Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Program Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

3 Læringsmiljø - tiltak i Oslo og Akershus Elevundersøkelsen Veilederkorps Læringsmiljø ”Å være med” Midler til tiltak for bedre læringsmiljø

4 Elevundersøkelsen Redegjørelse fra kommuner om iverksatte tiltak: -2013, 6 kommuner – 25 skoler -2014, 6 kommuner – 14 skoler Redegjørelsene viser: –Mye god og systematisk jobbing –Mobbing og psykososialt miljø – en del av resultatoppfølging virksomhetsstyring av skolene –Ulike programmer –Tverrfaglig /- etatlig samarbeid

5 «Å være med» Oppdrag til HiOA – samarbeid FMOA Et prosjekt som skal gi lærere og elever verktøy for å bedre det psykososiale skolemiljøet og legge til rette for mer og bedre læring. Prosjektet jobber med to målgrupper samtidig; elevnivå og lærernivå Søknadsfrist 15. juni 2015

6 Utsatte barn og unge Regjeringens mål om økt gjennomføring i VGS og etablering av tettere sammenheng mellom barnevern, skolehelsetjeneste, barnehage, skole og NAV Satsing på samhandling og systematisk samarbeid mellom tjenestene i oppfølging av utsatte barn og unge i kommunene

7 Kommune/ fylkeskommune GrunnskolerVidereg. skoler FNT høst 2010 Eidsvoll, Frogn, Nittedal og Vestby 2 pr. kommune FNT vår 2011 Asker og Bærum, Akershus fylkeskommune 2 pr. kommune3 FNT høst 2011 Oslo 42 FNT vår 2012 Lørenskog, Skedsmo og Nes 1 pr. kommune FNT høst 2012 Oppfølgingstilsyn i Frogn og Nittedal, et hendelsesbasert tilsyn i Vestby 1 pr. kommune FNT høst 2013 Oppfølgingstilsyn i Asker og Akershus fylkeskommune, samt ”nye” tilsyn i Enebakk og Ås 1 pr. kommune1 Vår 2014 *) Nannestad 1 Høst 2014 *) Aurskog-Høland, Hurdal 2 Tre siste år : 111 FMOA-BUA har gjennomført følgende tilsyn med opplæringslovens kapittel 9a som hovedtema:

8 Kommunale grunnskoler Fylkeskommunale videregående skoler Private grunnskoler 2005 3 2006 1 2007 14 2008 4 2009 11 2010 11 2011 12 1 2012 121 2013 7 2014 2411 Tre siste år: 4321 Her er oversikten over alle klagesaker på kapittel 9a, jf. årsrapportene:

9 Mottatt 18 klager hittil i 2015 Tre fra privatskoler, to fra videregående skoler og 13 fra kommunale grunnskoler Alle under behandling Tre egeninitierte tilsyn varslet/gjennomført og ett hendelsesbasert tilsyn gjennomført i 2015 I tillegg mange henvendelser på telefon – veiledning til elever, foreldre, skoleledere og skoleeiere Kap 9a – klagesaker og tilsyn 2015 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

10 Aktuell informasjon Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. mai 2015

11 Prioritert område – behandlingstid 3 mnd. 1 207 klager ble behandlet i 2014 – nedgang Klager med stort omfang- kommunale grunnskoler: – Skoleskyss - 53 – Skoleplassering - 146 – Permisjon fra opplæringen - 236 Krevende saksbehandling. Er barns beste ivaretatt? - jf. artikkel 3 i FNs barnekonvensjon Klagesaksbehandlingen i 2014: Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

12 Felles nasjonalt tilsyn (FNT) Syv regionale samlinger i Oslo og Akershus. Totalt i underkant av 1000 representanter for skoleeiere, skoleledere og PPT – ”Elevenes utbytte av opplæringen” - to VGS Oslo, to gr. sk. Akershus – ”Forvaltningskompetanse” - to VGS Oslo – ”Skolebasert vurdering” - to gr. sk. Akershus Skolenes ordensreglement – videreført fra 2013 – Fem kommuner og fem skoler Opplæringstilbud for barn i barnevernsinstitusjoner Saksbehandlingstid i PPT Tilsyn 2014 Gjennomført etter gjeldende metodehåndbok og instruksverk Risikovurderinger er lagt til grunn for valg av tema, objekt Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

13 Alle skoleeiere kan søke om veiledning Fylkesmannen vil ta kontakt med utvalgte kommuner En grundig helhetsvurdering legges til grunn når skoleeiere velges ut Regjeringen ønsker å rette en særlig innsats mot skoleeiere med særskilte utfordringer Totalt 13 kommuner er gitt prioritet i rekrutteringen til VK16, to kommuner i Oslo og Akershus Ytterligere informasjon og søknadsskjema, se nettsider Søknadsfrist 1. september Veilederkorpset – et tilbud til skoleeiere som ønsker kvalitetsutvikling Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

14 Gjennomføring skal skje etter gjeldende retningslinjer og forskrift til opplæringslova Eksamen og sensur gjennomføres uten større problemer Oppnevning av sensorer – ressurspersoner – kvalitetssikrer rektor? Nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver er gjennomført uten større problemer Fylkesmannen høsten 2014 en enkel spørreundersøkelse. Skoleeiere som hadde mangler i sine rutiner ble fulgt opp Eksamen, nasjonale prøver og kartleggingsprøver Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

15 Dagens PAS skal gradvis erstattes Første trinn: Administrasjon av sentralt gitt skriftlig eksamen høsten 2015 i nytt system De neste trinnene vil omfatte: – Skriftlig eksamen i grunnskolen – Lokalt gitt skriftlig eksamen i videregående – Nasjonale prøver – Kartleggingsprøver Utdanningsdirektoratet tilbyr nyhetsbrev.: http://udirbeta.udir.no/pamelding-til-nyhetsbrev/ Nytt administrasjonssystem for eksamen og prøver Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

16 Faglig sterke lærere En attraktiv lærerutdanning med høy kvalitet Læring og lagbygging i skolen Flere karriereveier for lærere Regjeringens strategi/Lærerløftet Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

17 1.-7. trinn: krav om 30 studiepoeng for alle lærere i matematikk, norsk og engelsk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

18 1.-7. trinn: krav om 30 studiepoeng for alle lærere i matematikk, norsk og engelsk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

19 8.-10. trinn: krav om 60 studie-poeng for alle lærere i matematikk, norsk og engelsk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

20 Kommune Antall lærere i kommunene som tar videreutdanning 2014/2015 Antall lærere i kommunene som har søkt / fått godkjent videreutdanning av skoleeier 2015/2016 GSI 2014/2015 – Årsverk undervisningspersonale Årsverk til undervisning med godkj. kompetanse for de fag/trinn de underviser på 1. - 10. trinn Årsverk til undervisning uten godkj. kompetanse for de fag/trinn de underviser på 1. - 10. trinn SøktGodkjent 0211 Vestby 1433221696 0213 Ski 12282630313 0214 Ås 11351814914 0215 Frogn 518161202 0216 Nesodden 915101573 0217 Oppegård 11281723711 0219 Bærum 40156116102945 0220 Asker 23553955021 0221 Aurskog-Høland 1523221255 0226 Sørum 5221716110 0227 Fet 1667916 0228 Rælingen 419151317 0229 Enebakk 311 8814 0230 Lørenskog 9251728010 0231 Skedsmo 16574644520 0233 Nittedal 1021162147 0234 Gjerdrum 497549 0235 Ullensaker 14585329920 0236 Nes 1012816123 0237 Eidsvoll 10262018420 0238 Nannestad 0431114 0239 Hurdal 233241 0301 Oslo 2004022964090191 Totalt 2014/2015 9160472 Totalt 2013/2014 9330514 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Totalt har andel årsverk uten godkjent kompetanse gått ned fra 5,2 % i 2013/2014 til 4,9 % i 2014/2015, men det finnes også eksempler på kommuner der andelen har økt.

21 Kompetansekravene endres slik at det kreves relevant kompetanse i undervisningsfag Kompetanseløft for ufaglærte som allerede jobber i skolen Stipend til kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning Kartlegge undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående skoler Nye indikatorer om lærerkompetanse i GSI Pilotering av karriereveier for lærere Utvikle og gjennomføre ordning med realfagskommuner Signaler Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

22 200 mill øremerket 25 % av midlene er satt av til forskning på effekten 700 flere lærere Landsgjennomsnittet for beregnet gruppestørrelse 2 i GSI er 15,94 elever. 100 kommuner ligger over snittet Det er ingen tilknytning til noe nivå i GSI på lærertettheten Midlene er ikke øremerket navngitte skoler Tilskuddet er basert på en sats per elev Det er ingen føringer for endringer i kommunebudsjettet på skolesektoren Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

23 Frist for å nominere er 3. september Informasjon er sendt ut og finnes på Fylkesmannens hjemmeside – Skoleeiers frist til FM er 15. august Minimum en skole fra hvert fylke skal nomineres Prisen deles hvert år ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering Juryen ledes av dr philos Edvard Befring Deles ut av Hennes majestet Dronning Sonja på den prisvinnende skolen 23. november Dronning Sonjas skolepris – 10-årsjubileum Klikk for å legge inn navn / epost / telefon


Laste ned ppt "Klikk for å legge inn navn / epost / telefon. Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, presentasjon av NOU 2015:2 v/Erlend Moen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google