Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å legge inn navn / epost / telefon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

2 Program Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, presentasjon av NOU 2015:2 v/Erlend Moen, utvalgsmedlem i Djupedalutvalget. Kommentarer Elevorganisasjonen, v/Benjamin Skiaker Myrstad FUG v/Elisabeth S. Gundersen Barneombudet v/Anders Prydz Cameron Skolemiljø – satsingsområde, presentasjon av statlige og kommunale tiltak Sven Eirik Nilssen, Utdanningsdirektoratet Arne Fredrik Rygh, Oppegård kommune Kari Odden, Oslo kommune Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

3 Læringsmiljø - tiltak i Oslo og Akershus
Elevundersøkelsen Veilederkorps Læringsmiljø Midler til tiltak for bedre læringsmiljø ”Å være med” Veilederkorps- Læringsmiljø Ingen kommuner fra OA Neste pulje er i 2016/17 Midler til tiltak for bedre læringsmiljø Antall søkere: 22 skoleeiere Utdanningsdirektoratet valgte 2 prosjekter som blir presentert etterpå – Oppegård og Oslo

4 Elevundersøkelsen Redegjørelse fra kommuner om iverksatte tiltak:
2013, 6 kommuner – 25 skoler 2014, 6 kommuner – 14 skoler Redegjørelsene viser: Mye god og systematisk jobbing Mobbing og psykososialt miljø – en del av resultatoppfølging virksomhetsstyring av skolene Ulike programmer Tverrfaglig /- etatlig samarbeid Fylkesmannen har fått ”mobbetall” fra elevundersøkelsen av Utdanningsdirektoratet

5 «Å være med» Oppdrag til HiOA – samarbeid FMOA
Et prosjekt som skal gi lærere og elever verktøy for å bedre det psykososiale skolemiljøet og legge til rette for mer og bedre læring. Prosjektet jobber med to målgrupper samtidig; elevnivå og lærernivå Søknadsfrist 15. juni 2015 Elevene som er med i prosjektet, lærer å samarbeide og samhandle, får emosjonell kompetanse og økt respekt og toleranse for andre gjennom de utfordringene og verktøyene som deltakelse i prosjektet gir. Verktøyene er drama, musikk osv Prosjektbeskrivelse og søknad! Informere om nettside

6 Utsatte barn og unge Regjeringens mål om økt gjennomføring i VGS og etablering av tettere sammenheng mellom barnevern, skolehelsetjeneste, barnehage, skole og NAV Satsing på samhandling og systematisk samarbeid mellom tjenestene i oppfølging av utsatte barn og unge i kommunene Dette er satsing fra ulike fagdepartementer fra KD, BLD, Helse og omsorg, Arbeid og sosial dep.

7 FMOA-BUA har gjennomført følgende tilsyn med opplæringslovens kapittel 9a som hovedtema:
Kommune/ fylkeskommune Grunnskoler Videreg. skoler FNT høst 2010 Eidsvoll, Frogn, Nittedal og Vestby 2 pr. kommune FNT vår 2011 Asker og Bærum, Akershus fylkeskommune 3 FNT høst 2011 Oslo 4 2 FNT vår 2012 Lørenskog, Skedsmo og Nes 1 pr. kommune FNT høst 2012 Oppfølgingstilsyn i Frogn og Nittedal, et hendelsesbasert tilsyn i Vestby FNT høst 2013 Oppfølgingstilsyn i Asker og Akershus fylkeskommune, samt ”nye” tilsyn i Enebakk og Ås 1 Vår 2014 *) Nannestad Høst 2014 *) Aurskog-Høland, Hurdal Tre siste år : 11 *) Fom våren 2014 iverksatte Udir en ny FNT-satsing med annet tema, og våre kap 9a-tilsyn ble dermed egeninitierte.

8 Kommunale grunnskoler Fylkeskommunale videregående skoler
Her er oversikten over alle klagesaker på kapittel 9a, jf. årsrapportene: Kommunale grunnskoler Fylkeskommunale videregående skoler Private grunnskoler 2005 3 2006 1 2007 14 2008 4 2009 11 2010 2011 12 2012 2013 7 2014 24 Tre siste år: 43 2 Kap 9a ble gjeldende fra 1. april 2003, så det er vel naturlig at vi ikke har tall før fra 2005.

9 Kap 9a – klagesaker og tilsyn 2015
Mottatt 18 klager hittil i 2015 Tre fra privatskoler, to fra videregående skoler og 13 fra kommunale grunnskoler Alle under behandling Tre egeninitierte tilsyn varslet/gjennomført og ett hendelsesbasert tilsyn gjennomført i 2015 I tillegg mange henvendelser på telefon – veiledning til elever, foreldre, skoleledere og skoleeiere Kampanje mot mobbing uke 36 (Manifest mot mobbing), nesten alle kommunene har skrevet under lokale manifest (-Bærum?) Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

10 Aktuell informasjon Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. mai 2015
Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

11 Klagesaksbehandlingen i 2014:
Prioritert område – behandlingstid 3 mnd klager ble behandlet i 2014 – nedgang Klager med stort omfang- kommunale grunnskoler: Skoleskyss - 53 Skoleplassering - 146 Permisjon fra opplæringen - 236 Krevende saksbehandling. Er barns beste ivaretatt? - jf. artikkel 3 i FNs barnekonvensjon Årsrapp – God tilbakemelding fra UDIR Volumet på klagesaker på opplæringsområdet er forholdsvis stabil over tid. de aller fleste sakene behandlet innenfor fristen på 3 måneder. – ca 100 færre enn i 2013 Summen av saker er lavere enn det totale antallet klagesaker som er mottatt og/eller behandlet. enkelte saker tilbake for ny behandling hos førsteinstansen fordi regelverket i forvaltningsloven ikke er fulgt. rekke klagesaker som sendes direkte til FM, blir sendt videre til førsteinstansen til behandling mange generelle "beklagelser" som besvares med informasjon og veiledning. mye tid på slik veiledning på flere saksområder. klager på vedtak om skyss grunnet delt daglig omsorg etter samlivsbrudd; 21 av totalt 53 skyssaker. disse sakene er det krevende å vurdere om skoleveien er akseptabel eller ikke, og om skyssordningen dermed er forsvarlig ”hele veien”. Det er også krevende å vise på hvilken måte vi har vurdert om barnets beste er ivaretatt i slike saker, jf. artikkel 3 i FNs barnekonvensjon. En annen problemstilling i disse sakene er retten til tilsyn/reisefølge etter oppl. § 7-4, noe kommunen har ansvar for etter oppl. § Kommunen eleven er folkeregistrert i, kan i sakene med delt daglig omsorg få ansvar for reisefølge i en annen kommune. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

12 Tilsyn 2014 Felles nasjonalt tilsyn (FNT)
Gjennomført etter gjeldende metodehåndbok og instruksverk Risikovurderinger er lagt til grunn for valg av tema, objekt Felles nasjonalt tilsyn (FNT) Syv regionale samlinger i Oslo og Akershus. Totalt i underkant av 1000 representanter for skoleeiere, skoleledere og PPT ”Elevenes utbytte av opplæringen” - to VGS Oslo, to gr. sk. Akershus ”Forvaltningskompetanse” - to VGS Oslo ”Skolebasert vurdering” - to gr. sk. Akershus Skolenes ordensreglement – videreført fra 2013 Fem kommuner og fem skoler Opplæringstilbud for barn i barnevernsinstitusjoner Saksbehandlingstid i PPT Vi mener å se i de gjennomførte FNT tilsynene at skolene har hatt utbytte av regelverksamlingene. De er forberedt på struktur og begrepsapparatet som benyttes og reflektert over problemstillinger og praksis på egen skole.  Kommunene ble blant annet valgt fordi det var lenge siden sist de hadde FNT og stedlig tilsyn, og fordi tidligere tilsyn med kommunene har vært rettet mot kommunenivået og ikke vært gjennomført på skolenivå. Gjennom saksbehandlingen av klager på standpunktkarakterer har sett at ordensreglementene ved mange skoler er mangelfulle. Dette inntrykket er også bekreftet i forbindelse med felles nasjonalt tilsyn og egeninitierte tilsyn med elevenes psykososiale miljø. Opplæringstilbud for barn i barnevernsinstitusjoner Begrunnelsen for å ha tilsyn på dette tema var at Riksrevisjonen i 2012 uttalte at barn i barnevernet har dramatisk mye dårligere utdanningsløp enn resten av befolkningen. Videre at forskning har vist at hvis et barn i barnevernet greier å gjennomføre skolen på en god måte, er det store sjanser for at det klarer seg godt videre i livet. Akershus fylkeskommune (AFK) var gjenstand for det stedlige tilsynet. Saksbehandlingstid i PPT Tilsynet ble åpnet på bakgrunn av en klagesak vedrørende for lang saksbehandlingstid i PPT. Fylkesmannen vurderte at den lange saksbehandlingstiden ikke bare hadde konsekvenser for ett barn, men for mange barn i kommunen. På denne bakgrunn ba Fylkesmannen om en redegjørelse og anmodet om at ventelisten måtte være vesentlig redusert ved utgangen av 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

13 Veilederkorpset – et tilbud til skoleeiere som ønsker kvalitetsutvikling
Alle skoleeiere kan søke om veiledning Fylkesmannen vil ta kontakt med utvalgte kommuner En grundig helhetsvurdering legges til grunn når skoleeiere velges ut Regjeringen ønsker å rette en særlig innsats mot skoleeiere med særskilte utfordringer Totalt 13 kommuner er gitt prioritet i rekrutteringen til VK16, to kommuner i Oslo og Akershus Ytterligere informasjon og søknadsskjema, se nettsider Søknadsfrist 1. september Kopiert informasjon og søknadsskjema ligger bak – blir lagt ut på våre hjemmesider Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

14 Eksamen, nasjonale prøver og kartleggingsprøver
Gjennomføring skal skje etter gjeldende retningslinjer og forskrift til opplæringslova Eksamen og sensur gjennomføres uten større problemer Oppnevning av sensorer – ressurspersoner – kvalitetssikrer rektor? Nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver er gjennomført uten større problemer Fylkesmannen høsten 2014 en enkel spørreundersøkelse. Skoleeiere som hadde mangler i sine rutiner ble fulgt opp Gjennomføring av eksamen, nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver skal skje etter gjeldende retningslinjer og forskrift til opplæringslova Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

15 Nytt administrasjonssystem for eksamen og prøver
Dagens PAS skal gradvis erstattes Første trinn: Administrasjon av sentralt gitt skriftlig eksamen høsten 2015 i nytt system De neste trinnene vil omfatte: Skriftlig eksamen i grunnskolen Lokalt gitt skriftlig eksamen i videregående Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Utdanningsdirektoratet tilbyr nyhetsbrev.: Fylkesmannsembeter og fylkeskommuner skal få opplæring av Udir i juni Fylkeskommuner har ansvar for å veilede videregående skoler Utdanningsdirektoratet samarbeider med leverandører av skoleadministrative systemer, for at de skal kommunisere godt med det nye systemet Grunnskoleeksamen vil administreres i nytt system fra våren Kommuner skal få opplæring i god tid før det. Vi kommer til å innskjerpe bruk av tjenestevei når PAS2 innføres. Kommunen har ansvaret for gjennomføring av eksamen og i det ligger det også ansvar for førstelinje brukerstøtte PAS. Det har utviklet seg en praksis hvor skoler tar direkte kontakt med FM (varierer fra kommune til kommune). Noen kommuner er mer eller mindre frakoblet når det gjelder brukerstøtte. Disse må forberede seg på å bygge opp kompetanse slik at de kan gi support til sine skoler. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

16 Regjeringens strategi/Lærerløftet
Faglig sterke lærere En attraktiv lærerutdanning med høy kvalitet Læring og lagbygging i skolen Flere karriereveier for lærere Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

17 1.-7. trinn: krav om 30 studiepoeng for alle lærere i matematikk, norsk og engelsk
Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

18 1.-7. trinn: krav om 30 studiepoeng for alle lærere i matematikk, norsk og engelsk
Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

19 8.-10. trinn: krav om 60 studie-poeng for alle lærere i matematikk, norsk og engelsk
Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

20 Kommune Antall lærere i kommunene som tar videreutdanning 2014/2015 Antall lærere i kommunene som har søkt / fått godkjent videreutdanning av skoleeier 2015/2016 GSI 2014/2015 – Årsverk undervisningspersonale Årsverk til undervisning med godkj. kompetanse for de fag/trinn de underviser på trinn Årsverk til undervisning uten godkj. kompetanse for de fag/trinn de underviser på Søkt Godkjent 0211 Vestby 14 33 22 169 6 0213 Ski 12 28 26 303 13 0214 Ås 11 35 18 149 0215 Frogn 5 16 120 2 0216 Nesodden 9 15 10 157 3 0217 Oppegård 17 237 0219 Bærum 40 156 116 1029 45 0220 Asker 23 55 39 550 21 0221 Aurskog-Høland 125 0226 Sørum 161 0227 Fet 1 79 0228 Rælingen 4 19 131 7 0229 Enebakk 88 0230 Lørenskog 25 280 0231 Skedsmo 57 46 445 20 0233 Nittedal 214 0234 Gjerdrum 54 0235 Ullensaker 58 53 299 0236 Nes 8 0237 Eidsvoll 184 0238 Nannestad 111 0239 Hurdal 24 0301 Oslo 200 402 296 4090 191 Totalt 2014/2015 9160 472 Totalt 2013/2014 9330 514 Totalt har andel årsverk uten godkjent kompetanse gått ned fra 5,2 % i 2013/2014 til 4,9 % i 2014/2015, men det finnes også eksempler på kommuner der andelen har økt. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

21 Signaler Kompetansekravene endres slik at det kreves relevant kompetanse i undervisningsfag Kompetanseløft for ufaglærte som allerede jobber i skolen Stipend til kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning Kartlegge undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående skoler Nye indikatorer om lærerkompetanse i GSI Pilotering av karriereveier for lærere Utvikle og gjennomføre ordning med realfagskommuner Krav til 30 studiepoeng for å undervise i norsk, engelsk og matte på barnetrinnet. Krav til 60 studiepoeng for å undervise i fagene på u-trinnet. Nesten 5000 mangler PPU i grunnskolen. 1000 yrkesfaglærere uten relevant lærerutdanning i vgs. I tillegg mange som mangler PPU i vgs. Total målgruppe i stipend for 60 stp PPU, deltakere på YFL (180 stp) kr i stipend. Skoleeier må søke på vegne av sine lærere. 750 deltakere fra høsten 2015, 1500 pr år. Fristen er utvidet til 15. mai. Det settes av 3 mill til tiltak som kan kvalifisere ufaglærte i grunnskolen som ikke kan ta PPU (kommer). Kartlegging av andel undervisningstimer som gjennomføres med lærer/vikar som fyller kompetansekravene. Skolenes praksis når det gjelder å sette inn vikar. Foreslå tiltak for at elevene skal få oppfylt retten til undervisning som opplæringsloven med forskrifter gir. Statistikk: skal gi kunnskapsgrunnlag for implementeringen av Lærerløftet, herunder fremtidig dimensjonering av videreutdanningen, og være et kartleggings- og planleggingsverktøy for kommunene. Statistikken må skille mellom de som oppfyller kompetansekravene for tilsetting og undervisning. Statistikken må kunne fordeles på fagene norsk, engelsk og matte. Koordinering mellom statistikk fra SSB og GSI. Operativ fra 2015/2016. Pilotering av funksjon som lærerspesialist: Bærum, Skedsmo, Ullensaker og Oslo. Realfagskommuner: arbeide systematisk for å forbedre elevenes kompetanse og resultater i naturfag. Bærum, Nes, Asker, Ullensaker og Oslo. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

22 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn
200 mill øremerket 25 % av midlene er satt av til forskning på effekten 700 flere lærere Landsgjennomsnittet for beregnet gruppestørrelse 2 i GSI er 15,94 elever. 100 kommuner ligger over snittet Det er ingen tilknytning til noe nivå i GSI på lærertettheten Midlene er ikke øremerket navngitte skoler Tilskuddet er basert på en sats per elev Det er ingen føringer for endringer i kommunebudsjettet på skolesektoren Øremerket lærerstillinger på trinn, ellers opp til skoleeier. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

23 Dronning Sonjas skolepris – 10-årsjubileum
Frist for å nominere er 3. september Informasjon er sendt ut og finnes på Fylkesmannens hjemmeside – Skoleeiers frist til FM er 15. august Minimum en skole fra hvert fylke skal nomineres Prisen deles hvert år ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering Juryen ledes av dr philos Edvard Befring Deles ut av Hennes majestet Dronning Sonja på den prisvinnende skolen 23. november Klikk for å legge inn navn / epost / telefon


Laste ned ppt "Klikk for å legge inn navn / epost / telefon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google