Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon. Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, presentasjon av NOU 2015:2 v/Erlend Moen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å legge inn navn / epost / telefon. Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, presentasjon av NOU 2015:2 v/Erlend Moen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

2 Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, presentasjon av NOU 2015:2 v/Erlend Moen, utvalgsmedlem i Djupedalutvalget. Kommentarer – Elevorganisasjonen, v/Benjamin Skiaker Myrstad – FUG v/Elisabeth S. Gundersen – Barneombudet v/Anders Prydz Cameron Skolemiljø – satsingsområde, presentasjon av statlige og kommunale tiltak – Sven Eirik Nilssen, Utdanningsdirektoratet – Arne Fredrik Rygh, Oppegård kommune – Kari Odden, Oslo kommune Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Program Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

3 Læringsmiljø - tiltak i Oslo og Akershus Elevundersøkelsen Veilederkorps Læringsmiljø ”Å være med” Midler til tiltak for bedre læringsmiljø

4 Elevundersøkelsen Redegjørelse fra kommuner om iverksatte tiltak: -2013, 6 kommuner – 25 skoler -2014, 6 kommuner – 14 skoler Redegjørelsene viser: –Mye god og systematisk jobbing –Mobbing og psykososialt miljø – en del av resultatoppfølging virksomhetsstyring av skolene –Ulike programmer –Tverrfaglig /- etatlig samarbeid

5 «Å være med» Oppdrag til HiOA – samarbeid FMOA Et prosjekt som skal gi lærere og elever verktøy for å bedre det psykososiale skolemiljøet og legge til rette for mer og bedre læring. Prosjektet jobber med to målgrupper samtidig; elevnivå og lærernivå Søknadsfrist 15. juni 2015

6 Utsatte barn og unge Regjeringens mål om økt gjennomføring i VGS og etablering av tettere sammenheng mellom barnevern, skolehelsetjeneste, barnehage, skole og NAV Satsing på samhandling og systematisk samarbeid mellom tjenestene i oppfølging av utsatte barn og unge i kommunene

7 Kommune/ fylkeskommune GrunnskolerVidereg. skoler FNT høst 2010 Eidsvoll, Frogn, Nittedal og Vestby 2 pr. kommune FNT vår 2011 Asker og Bærum, Akershus fylkeskommune 2 pr. kommune3 FNT høst 2011 Oslo 42 FNT vår 2012 Lørenskog, Skedsmo og Nes 1 pr. kommune FNT høst 2012 Oppfølgingstilsyn i Frogn og Nittedal, et hendelsesbasert tilsyn i Vestby 1 pr. kommune FNT høst 2013 Oppfølgingstilsyn i Asker og Akershus fylkeskommune, samt ”nye” tilsyn i Enebakk og Ås 1 pr. kommune1 Vår 2014 *) Nannestad 1 Høst 2014 *) Aurskog-Høland, Hurdal 2 Tre siste år : 111 FMOA-BUA har gjennomført følgende tilsyn med opplæringslovens kapittel 9a som hovedtema:

8 Kommunale grunnskoler Fylkeskommunale videregående skoler Private grunnskoler Tre siste år: 4321 Her er oversikten over alle klagesaker på kapittel 9a, jf. årsrapportene:

9 Mottatt 18 klager hittil i 2015 Tre fra privatskoler, to fra videregående skoler og 13 fra kommunale grunnskoler Alle under behandling Tre egeninitierte tilsyn varslet/gjennomført og ett hendelsesbasert tilsyn gjennomført i 2015 I tillegg mange henvendelser på telefon – veiledning til elever, foreldre, skoleledere og skoleeiere Kap 9a – klagesaker og tilsyn 2015 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

10 Aktuell informasjon Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. mai 2015

11 Prioritert område – behandlingstid 3 mnd klager ble behandlet i 2014 – nedgang Klager med stort omfang- kommunale grunnskoler: – Skoleskyss - 53 – Skoleplassering – Permisjon fra opplæringen Krevende saksbehandling. Er barns beste ivaretatt? - jf. artikkel 3 i FNs barnekonvensjon Klagesaksbehandlingen i 2014: Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

12 Felles nasjonalt tilsyn (FNT) Syv regionale samlinger i Oslo og Akershus. Totalt i underkant av 1000 representanter for skoleeiere, skoleledere og PPT – ”Elevenes utbytte av opplæringen” - to VGS Oslo, to gr. sk. Akershus – ”Forvaltningskompetanse” - to VGS Oslo – ”Skolebasert vurdering” - to gr. sk. Akershus Skolenes ordensreglement – videreført fra 2013 – Fem kommuner og fem skoler Opplæringstilbud for barn i barnevernsinstitusjoner Saksbehandlingstid i PPT Tilsyn 2014 Gjennomført etter gjeldende metodehåndbok og instruksverk Risikovurderinger er lagt til grunn for valg av tema, objekt Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

13 Alle skoleeiere kan søke om veiledning Fylkesmannen vil ta kontakt med utvalgte kommuner En grundig helhetsvurdering legges til grunn når skoleeiere velges ut Regjeringen ønsker å rette en særlig innsats mot skoleeiere med særskilte utfordringer Totalt 13 kommuner er gitt prioritet i rekrutteringen til VK16, to kommuner i Oslo og Akershus Ytterligere informasjon og søknadsskjema, se nettsider Søknadsfrist 1. september Veilederkorpset – et tilbud til skoleeiere som ønsker kvalitetsutvikling Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

14 Gjennomføring skal skje etter gjeldende retningslinjer og forskrift til opplæringslova Eksamen og sensur gjennomføres uten større problemer Oppnevning av sensorer – ressurspersoner – kvalitetssikrer rektor? Nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver er gjennomført uten større problemer Fylkesmannen høsten 2014 en enkel spørreundersøkelse. Skoleeiere som hadde mangler i sine rutiner ble fulgt opp Eksamen, nasjonale prøver og kartleggingsprøver Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

15 Dagens PAS skal gradvis erstattes Første trinn: Administrasjon av sentralt gitt skriftlig eksamen høsten 2015 i nytt system De neste trinnene vil omfatte: – Skriftlig eksamen i grunnskolen – Lokalt gitt skriftlig eksamen i videregående – Nasjonale prøver – Kartleggingsprøver Utdanningsdirektoratet tilbyr nyhetsbrev.: Nytt administrasjonssystem for eksamen og prøver Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

16 Faglig sterke lærere En attraktiv lærerutdanning med høy kvalitet Læring og lagbygging i skolen Flere karriereveier for lærere Regjeringens strategi/Lærerløftet Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

17 1.-7. trinn: krav om 30 studiepoeng for alle lærere i matematikk, norsk og engelsk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

18 1.-7. trinn: krav om 30 studiepoeng for alle lærere i matematikk, norsk og engelsk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

19 trinn: krav om 60 studie-poeng for alle lærere i matematikk, norsk og engelsk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

20 Kommune Antall lærere i kommunene som tar videreutdanning 2014/2015 Antall lærere i kommunene som har søkt / fått godkjent videreutdanning av skoleeier 2015/2016 GSI 2014/2015 – Årsverk undervisningspersonale Årsverk til undervisning med godkj. kompetanse for de fag/trinn de underviser på trinn Årsverk til undervisning uten godkj. kompetanse for de fag/trinn de underviser på trinn SøktGodkjent 0211 Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo Totalt 2014/ Totalt 2013/ Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Totalt har andel årsverk uten godkjent kompetanse gått ned fra 5,2 % i 2013/2014 til 4,9 % i 2014/2015, men det finnes også eksempler på kommuner der andelen har økt.

21 Kompetansekravene endres slik at det kreves relevant kompetanse i undervisningsfag Kompetanseløft for ufaglærte som allerede jobber i skolen Stipend til kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning Kartlegge undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående skoler Nye indikatorer om lærerkompetanse i GSI Pilotering av karriereveier for lærere Utvikle og gjennomføre ordning med realfagskommuner Signaler Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

22 200 mill øremerket 25 % av midlene er satt av til forskning på effekten 700 flere lærere Landsgjennomsnittet for beregnet gruppestørrelse 2 i GSI er 15,94 elever. 100 kommuner ligger over snittet Det er ingen tilknytning til noe nivå i GSI på lærertettheten Midlene er ikke øremerket navngitte skoler Tilskuddet er basert på en sats per elev Det er ingen føringer for endringer i kommunebudsjettet på skolesektoren Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra trinn Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

23 Frist for å nominere er 3. september Informasjon er sendt ut og finnes på Fylkesmannens hjemmeside – Skoleeiers frist til FM er 15. august Minimum en skole fra hvert fylke skal nomineres Prisen deles hvert år ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering Juryen ledes av dr philos Edvard Befring Deles ut av Hennes majestet Dronning Sonja på den prisvinnende skolen 23. november Dronning Sonjas skolepris – 10-årsjubileum Klikk for å legge inn navn / epost / telefon


Laste ned ppt "Klikk for å legge inn navn / epost / telefon. Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, presentasjon av NOU 2015:2 v/Erlend Moen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google