Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ragnhild Indreeide og Siri Dolven Først vil vi få takke for invitasjonen til å komme hit i dag. Valgforum er en viktig samarbeidspartner for departementet. Det er Ragnhild Indreeide og jeg som vil gi dere informasjon fra en del av arbeidet vi holder på med nå. Vi jobber selvfølgelig mye med alt som skal på plass for å sørger for en god gjennomføring av valget til høsten som : EVA og skanningsløsningen Valgresultatrapporteringen forberes, Brukerstøtte og opplæring som er godt i gang, mange av dere har vel vært på første runde av opplæringen allerede. Vi jobber med informasjon til valgmedarbeidere og tilretteleggingen av forhåndsstemmegivningen utenriks. Dette vil vi ikke si noe særlig om her i dag, da dere får grundig innføring i dette gjennom opplæringen. Det vi vil fortelle dere litt om nå er en del av de andre oppgavene vi jobber med. Ragnhild vil for eksempel vise dere eksempler på noe av valgmateriellet som er i eller som snart skal settes i produksjon og sendes ut til dere eller til velgerne. Men først skal jeg snakke litt om lovarbeidet, et høringsnotat som skal sendes ut i løpet av våren, om valgobservasjon og om hvilke tanker vi har om evalueringen av valget i 2015. Produksjon og planlegging av valgmateriell er full gang, vi vil vise dere noen eksempler i dag. Vi vil bruke tiden i dag til å fortelle dere mer om de andre oppgavene vi holder på med i tillegg til selve gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgforums årsmøte 23. mars 2015

2 Lovproposisjon – endringer i valgloven
Fremmes i statsråd fredag 27.3. Foreslåtte endringer: KMD overtar ansvar for utsendelse og produksjon av valgkort Mindre språklige/tekniske endringer Omtale av for sent innkomne forhåndsstemmer Evaluering av stortingsvalget 2013 Forslagene til endringer i valgloven har som kjent vært på høring, vi mottok 66 høringssvar. Proposisjonen skal behandles i statsråd førstkommende fredag, og offentliggjøres på valg.no etter statsråd. Den viktigste endringer innebærer at KMD overtar ansvar for utsendelse og produksjon av valgkort, utover dette er det mindre språklige/tekniske endringer: Presisering av hvor kretsendringer skal rapporteres, at dette ikke skal rapporteres til folkeregistermyndigheten, men til Sentral matrikkelmyndighet (Statens Kartverk) Presisering av at at utelukket fra valg til fylkestinget eller kommunestyret er den som foretar revisjon i vedkommende kommune eller fylkeskommune Endre begrepet ”helse- og sosialinstitusjoner” til ”helse- og omsorgsinstitusjoner” For sent innkomne forhåndsstemmer omtales i et eget kapittel i proposisjonen. Det foreslås som kjent ingen endring av frister, men det vil forskriftsfestes krav og rutiner til forsendelse av forhåndsstemmer som bruk av forsendelseskonvolutt når forhåndstemmer sendes til andre kommuner, å utvide forskriftsbestemmelsen om tidspunkt for oversendelse, slik at forhåndsstemmer skal oversendes hver dag de to siste ukene før valgdagen. Dette vil bli gjennomgått i detalj på neste opplæringssamling. Stortingets fullmaktskomité uttalte i sin innstilling at det valgadministrative systemet, inkludert opplæringsprogrammet, bør evalueres eksternt. På oppdrag fra departementet har analyse- og rådgivningsbyrået Oslo Economics foretatt en evaluering av valggjennomføringen i 2013 med hovedfokus på informasjon, opplæring og brukerstøtte knyttet til EVA. De har intervjuet enkelte av dere, analysert en rekke interne dokumenter, rapporter og planer, samt gått systematisk gjennom undersøkelsene vi sendte ut etter valget. Rapporten viser en del forberingspunkter og gir oss nyttige innspill når endringer i departementets valgarbeid skal vurderes. Noen har vi allerede tatt høyde for: Opplæringen differensieres på en slik måte at kommuner og fylkeskommuner får mer tilpasset opplæring. Vi følger opp anbefalingen om å ferdigstille EVA og tilhørende dokumentasjon på et tidligere tidspunkt. Det vil for eksempel bli gjennomført mest mulig realistiske øvelser i god tid, for å skape trygghet hos kommunene for at systemet fungerer som det skal. Vi vil også tilrettelegge for at systemopplæringen i EVA Skanning blir mer integrert i den generelle opplæringen i opptelling, både faglig og praktisk ved gjennomføring på samme tid og sted. Denne rapporten offentliggjøres også fredag sammen med proposisjonen.

3 Endring av regler for personvalg ved stortingsvalg
Anmodningsvedtak i Stortinget vår 2012: Stortinget ber regjeringen utrede endringer av valgordningen for stortingsvalg slik at velgerne gis mulighet til å påvirke rekkefølgen av partienes kandidater, samtidig som hensyn til partienes mulighet til å sikre innflytelse over hvilke kandidater som velges, sikres. Stortinget ber om at en slik reform for stortingsvalg utredes slik at den eventuelt nye valgordningen kan innføres ved stortingsvalget i 2017. Reglene for personvalg ved stortingsvalg har vært uendret siden Dette var et tema valglovutvalget jobbet med og fremmet forslag om like regler ved stortingsvalg og fylkestingsvalg, Stortinget besluttet da å avvente til man hadde erfaringer fra fylkestingsvalget i Når forslaget ble fremmet på nytt ønsket Stortinget å vente til man fikk erfaringer fra fylkestingsvalget i 2007. I 2009 fremmet departementet et forslag for Stortinget der det ble anbefalt at man avventet å gjøre endringer. I 2012 fremmet representanter fra Høyre, deriblant vår nåværende statsråd, et forslag for Stortinget om å endre disse reglene. Dette forslaget resulterte i dette anmodningsvedtaket. ISF har på oppdrag fra departementet utredet ulike typer forslag til personvalgregler ved Stortingsvalg, denne rapporten er tilgjengelig på valg.no. I hovedsak omhandler rapporten en ordning som ved fylkestingsvalg og den ordningen som gjelder ved svenske riksdagsvalg – der velgeren kan gi en personstemme og sperregrensen ved sist valg ble justert fra 8 til 5%. Vi jobber nå med et høringsnotat blant annet med utgangspunkt i denne rapporten. Plan er at dette skal sendes på høring i god tid før sommerferien i år. Det vil bli gitt en relativt lang høringsfrist både fordi det sendes ut i forbindelse med ferien og på grunn av valgavviklingen. Etter høringsrunden skal det utarbeides en lovproposisjon som skal fremmes for Stortinget slik at denne kan behandles i vårsesjonen En eventuell endring i disse reglene må være på plass før partiene starter sine nominasjonsprosesser til stortingsvalget i 2017.

4 Valgobservasjon Tilbakemelding til OSSE, konklusjon:
”Valget hadde en høy grad av tillit både blant politiske deltakere og offentligheten generelt. Lovgivningen gir et solid grunnlag for å gjennomføre demokratiske valg. Gjennomføringen av valget var profesjonelt og effektivt, og hadde høy tillit blant interessegrupper. Valgmyndigheten fortsetter å gradvis modernisere valgprosessen, blant annet gjennom ulike pilotprosjekter” Kommer det observatører i år? OSSE hadde i sin rapport 16 anmodninger der departementet bes å vurdere regel- og rutineendringer., en del av disse var om Internettstemmegivning som vi ikke har kommentert, de som omtaler partilovgivningen kommer jeg ikke inn på her, det kan dere lese om i vår tilbakemelding. Flere av anmodningene som gjelder gjennomføring av valg krever store og grundige utredninger, dette gjelder for eksempel anbefalingen om at man ser på klagesystemet ved valg og godkjenningen av valg. Som kjent er vi klageinstans ved lokalvalg og våre avgjørelse er endelige, og kan ikke bringes inn for en domstol. Det samme gjelder riksvalgstyrets avgjørelser ved stortingsvalg. OSSE ber Norge vurdere muligheten for å inkludere domstolene eller et domstolslignende organ ved tvisteløsning i valgrelaterte saker. Det anbefales det at domstolene eller et annet uavhengig organ med rettslig myndighet skal foreta den endelige godkjenning av valgene. Dette er en problemstilling vi vil vurdere nærmere. OSSE tar igjen opp plikten til å stille til valg, at man kan bli satt opp som kandidat på lister til stortingsvalg mot sin vilje. Dette ble etter OSSEs tilbakemelding i 2009 endret ved lokalvalg. Da disse reglene ved valg til Stortinget står i Grunnloven er ikke dette endret foreløpig. Det er vår oppfatning at det er uheldig at reglene på dette området er forskjellige ved lokalvalg og stortingsvalg, og mener den bør endres også ved stortingsvalg. Videre tar OSSE opp om listekandidater skal kunne sitte i valgstyrene. Dette er anmodning vi ikke ønsker å følge, vi har forsøkt å fortelle OSSE hva valgstyrenes rolle er kontra stemmestyrene, de har for eksempel ikke direkte kontakt med velgerne når de avgir sin stemme, møtene er planlagete, det føres protokoller, saksdokumenter er tilgjengelig mv. noe som etter vår vurdering at det ikke settes flere begrensninger enn nødvendig, og at færrest mulig er utelukket fra valg til folkevalgte organer. OSSE sier også at elektroniske systemer må testes i god tid før valgdagen for å unngå feil og forsinkelser, samt at det utarbeides detaljerte retningslinjer for bruk av systemet. Dette følger vi opp. EVA testes i god tid og grundigere før valget i Det jobbes også hele tiden med å forbedre rutinebeskrivelser og brukerveildeninger. OSSE ber også om at flere resultater publiseres kretsvis. Nye valgresultat.no skal bidra til å ivareta dette. Om det kommer observatører i 2015 vet vi ikke enda. OSSE pleier ikke å observere lokalvalg. Erfaring tilsier at det kommer observasjoner/delegasjoner fra utlandet som akkrediteres. Når vi vet mer vil vi gi nærmere informasjon om dette.

5 Evaluering 2015 Ekstern evaluering Forsøk
For sent innkomne forhåndsstemmer Spørreundersøkelser En av anbefalingene til Oslo Economics er at det gjennomføres en ekstern evaluering av valget på et tidligere tidspunkt. Det planlegger vi å gjøre i etterkant av valget til høsten. Planleggingen av dette er allerede i gang. Flere av der vil nok denne gangen også bli kontaktet av det byrået som får et slikt oppdrag. Forsøk med nedsatt stemmerettsalder har et eget opplegg for evaluering. Forsøket med elektronisk avkryssing i manntallet vil bli evaluert av KMD, formålet med både forsøket og utfallet av evalueringen er få grunnlag for å kunne foreslå dette som en permanent ordning. Det vil da bli sendt på ordinær høring, og et forslag til endring av valgloven vil bli lagt frem for Stortinget før valget i I evalueringen av dette vil det være behov for en mer kvalitativ tilnærming for å få informasjon om de ulike deltakernes erfaringer, så her planlegger vi å ta kontakt med en del av dere allerede i løpet av vår/sommer for å innhente erfaring med forarbeidet. Dere vil også bli kontaktet om dette etter valget. For sent innkomne forhåndsstemmer var som kjent et tema etter valget sist, og som jeg nevnte tidligere har vi ikke foreslått endringer denne gangen, da vi trenger mer informasjon om hvilke stemmer som kommer for sent frem, er det stemmene som avgis utenbys siste fredag før valgdagen? Er det tilfeldig? Kommer de fleste fra utlandet? Skyldes det mangelfull eller feil adressering? – dette er eksempler på spørsmål vi ønsker svar på før man eventuelt ser på endring av frister. Vi vil før valgdagen sende ut et skjema der vi ber om at dere gir oss informasjon om dette. Dette kan foreløpig ikke rapporteres i EVA, og dreier seg jo også ofte om stemmer som kommer inn etter valgoppgjøret er ferdig. Vi vil også som tidligere sende dere en eller flere spørreundersøkelser og de ulike tjenestene vi tilbyr, og mer generelle spørsmål om den generelle gjennomføringen av valg, som tilrettelegging, forhåndsstemmesteder, opplæring med mer.

6 Rammeavtaler

7 Avrop på skannere og skanningtjenester
Alle kommuner og fylkeskommuner kan benytte EVA Skanning ved valget i 2015. Kan gjøre avrop på KMDs rammeavtale Frist for å ha kontrakt signert: 1. mai. Over 150 kommuner/fylkeskommuner har gjort avrop (pr ) Jeg skal først si litt om departementets rammeavtaler, som kommunene og fylkeskommunene kan gjøre avrop på. Deretter går jeg gjennom departementets informasjonstiltak. Departementet har inngått rammeavtale for kjøp av skannere og skanningtjenester. Alle kommuner og fylkeskommuner kan benytte skanningløsningen EVA Skanning ved valget i 2015. Programpakken EVA Skanning er gratis, men kommuner og fylkeskommuner som ønsker å skanne, bør kjøpe tjeneste for installasjon og brukerstøtte fra en av de tre leverandørene som departementet har rammeavtale med. Disse leverandørene er Evry, Idox og Indra. Det kan gjøres avrop på departementets rammeavtale via Valgmedarbeiderportalen. Det er allerede over 150 kommuner og fykeskommuner som har foretatt avrop pr. 20. mars. En del kommuner inngår samarbeid i såkalte skannsentre. Frist for å ha kontakt signert med leverandør er 1. mai. Avropet må gjennomføres tidlig nok til at denne fristen overholdes. Etter dette kan ikke KMD garantere at kommunen/fylkeskommunen får skannet stemmesedler med EVA Skanning.

8 EVA Skanning Består av: Tilgjengeliggjøres 1. april
EVA Jobbstyring EVA Skann EVA Verifisering Tilgjengeliggjøres 1. april Prøvevalg den 27. august 2015 for alle kommunene og fylkeskommunene som skal skanne. EVA Skanning består av tre deler som må installeres på datamaskinen som skal brukes til skanning. Disse tre delene kan både kjøres på en og samme datamaskin eller hver for seg på dedikerte maskiner (altså maskiner som er tilpasset/satt av for den enkelte del/funksjon) .  De tre delene er: EVA Jobbstyring, som er knyttet sammen med valgadministrasjonssystemet EVA Admin, og benyttes til å definere opp hva som skal telles, samt holde oversikt underveis. EVA Skann, som benyttes når stemmesedlene skal leses inn med skanneren og fortolkes maskinelt. EVA Verifiser, som er et verktøy tilpasset effektiv korreksjon og endring av tvetydige eller uforståelige stemmesedler. Når opptellingen er gjennomført lokalt, overføres valgresultatet fra EVA Skanning til EVA Admin for videre resultatrapportering på lokalt- og nasjonalt nivå. Programpakken EVA Skanning tilgjengeliggjøres for kommunene og fylkeskommunene 1. april. Fra da kan kommuner og fylkeskommuner ta kontakt med departementet for å tilgang på programpakken. Det anbefales for øvrig å vente til etter påskeferien med å ta kontakt  De fleste av oss har påskefri  En annen viktig dato å merke seg for de som skal skanne, er 27. august. Da er det planlagt prøvevalg.

9 Avrop på trykking av stemmesedler
Alle kommuner/fylkeskommuner kan gjøre avrop på KMDs rammeavtale. Andvord Grafisk as er valgt som leverandør Det åpnes for å gjøre avrop via valgmedarbeiderportalen rett over påske Den andre rammeavtalen gjelder for trykking og distribusjon av såkalte ordinære stemmesedler. Altså stemmesedler med kandidatnavn – ikke den generelle med punktskrift. Alle kommuner og fylkeskommuner som skal skanne stemmesedler anbefales å gjøre avrop på rammeavtalen. Kommuner som ikke skal skanne kan også med fordel benytte seg av rammeavtalen. Begrunnelsen for at departementet inngår rammeavtale på trykking og distribusjon av stemmesedler, er at departementet i størst mulig grad kan kvalitetssikre produksjonen av stemmesedlene, både med hensyn til papirkvalitet, nøyaktig posisjonering, korrekte styremerker, nummerering og partikoding. På denne måten reduserer vi risikoen for at feil oppstår ved opptellingen på valgdagen. Det er svært viktig å sikre at prosessen med skanning av stemmesedler og rapportering i EVA fungerer tilfredsstillende. I følge valgloven § 7-1 er kommunene og fylkeskommunene ansvarlig for trykking av stemmesedler. Ved å gjøre avrop på rammeavtalen inngår kommunene og fylkeskommunene kontrakt med trykkeriet, men må fortsatt selv sørge for at trykkegrunnlaget er korrekt i EVA Admin, og  sørge for korrekturlesing av opplysningene på stemmesedlene. Departementet vil sørge for kvalitetskontrollen av stemmesedlene opp mot EVA Skanning og EVA Admin hos trykkeriet. Dersom kommuner som skal skanne velger å anskaffe stemmesedler utenfor rammeavtalen, må de selv sørge for denne kvalitetskontrollen av stemmesedlene hos trykkeriet. Det har vært gjennomført en anbudskonkurranse for trykkerioppdraget, og Andvord Grafisk as har blitt valgt som leverandør. Klagefrist er 27. mars så det er fortsatt en liten usikkerhet. Det vil bli åpnet for å gjøre avrop via valgmedarbeiderportalen rett over påske.

10 Informasjon til velgere
Så skal jeg si noe om informasjonsarbeidet rettet mot velgerne. Både departementet, kommunene og fylkeskommunene har informasjonsansvar ved valget. Det er en viktig forutsetning for at velgere skal delta ved valg, at de vet hvem som har stemmerett, når, hvor og hvordan de skal stemme. Valgloven og valgforskriften har bestemmelser om hva kommunene og fylkeskommunene må informere om. Kommunene/fylkeskommunene er i henhold til regelverket pålagt å kunngjøre lokalt om: Overskriftene på godkjente valglister og opplysninger om hvor de er lagt ut, jf. valgloven § 6-7. Kommunene skal kunngjøre lokalt om: Tid og sted for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn og opplysning om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet, jf. valgloven § 2-6 (2). Tid og sted for forhåndsstemmegivningen, jf. valgforskriften § 24. Fristen for at syke og uføre kan søke om å få stemme hjemme (ambulerende stemmemottak), jf. valgloven § 8-3 (6). Det er viktig at velgerne finner informasjon om valget også på kommunene og fylkeskommunenes hjemmesider. Dere er selvsagt velkomne til å vise til og dele departementets informasjonstiltak der det er naturlig. Departementet har som målsetning å øke velgernes kunnskap om valget, og at velgerne skal få tilgjengelig og forståelig informasjon når de trenger den. Jeg skal kort gå gjennom de tiltak departementet vil gjennomføre Dette finner dere også informasjon om dette på Valgmedarbeiderportalen, under praktisk informasjon og under temaet «Valgprofil, logo og informasjonsmateriell»

11 Valgkort som en integrert del av en folder med informasjon om
hvem har stemmerett når hvor og hvordan stemme fremme hos alle velgere innenriks innen 10. august Egne valgkort til 16- og 17-åringer i forsøkskommuner, og til velgere i Oslo kommune Valgkort, som en integrert del av en folder, sendes alle velgere innenriks – slik som ved forrige valg. Utenom forskriftsfastsatt informasjon på forsiden av valgkortet, som blir hentet fra EVA Admin, vil trykksaken inneholde informasjon om hvem som har stemmerett når, hvor og hvordan stemmegivningen foregår. Det blir dessuten henvist til hvor velger kan finne mer informasjon. Valgkortet skal være fremme hos velgerne innen 10. august da ordinær forhåndsstemming starter. I 20 kommuner er det forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16-år ved kommunestyrevalget. Valgkort, som en integrert del av en folder, sendes også til 16- og 17-åringene i disse kommunene. På dette valgkortet er det angitt at velgeren kun har stemmerett ved kommunestyrevalget. Det vil være noe informasjon om lokaldemokrati og hva kommunestyrene gjør. Oslo kommune vil også få et eget valgkortet fordi kommunen har kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg.

12 Valgkort Her ser dere hvordan valgkortet vil se ut, sånn circa. Vi er ikke helt i havn med teksten ennå, men det meste er på plass. Valgkortet kan rives av i en perforering når velger tar det med til valglokalet. Valgkortet vil være førstesiden av folderen, og vil ha det samme offisielle preget som valgkortene har hatt ved tidligere valg. Velgerne vil kunne se at dette er valgkort og valginformasjon.

13 Innsiden av valgkort-folderen

14 Brosjyre Finnes på bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, arabisk, engelsk, persisk (farsi), polsk, russisk, serbisk/bosnisk/kroatisk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Bestilles via valg.no og distribueres lokalt Samiske versjoner distribueres til husstandene i forvaltningsområdet for samiske språk Vi skal lage en brosjyre. Denne brosjyren inneholder den samme informasjonen som på valgkortet. Brosjyren blir produsert på bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, arabisk, engelsk, persisk (farsi), polsk, russisk, serbisk/bosnisk/kroatisk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Vi har satt en begrensning på 10 fremmedspråk og vi har fått hjelp av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ) til valg av språk. Kommunene og ulike organisasjoner får i april tilsendt et brev der de blir bedt om å bestille ønskede versjoner av brosjyren for videreformidling lokalt. Distribusjonen av disse brosjyrene skjer i mai/juni. Brosjyrene vil også være tilgjengelige på valg.no De samiske versjonene av brosjyren blir sendt til husstandene i kommunene i forvaltningsområdet for samiske språk i uke 33 (ved oppstart av ordinær forhåndsstemming).

15 Valg.no Valgportalen: valg.no er ment å være et sted hvor man kan finne all informasjon fra KMD om valg. Her finner man bl.a informasjon og veiledning om når, hvor og hvordan man stemmer, både i Norge og utenriks. Vi vil ha en egen informasjon rettet mot 16- og 17-åringene i forsøkskommunene. Brosjyrer og informasjonsfilm vil være tilgjengelig her. Lenker til andre nettsteder departementet har, f.eks. til valgmedarbeiderportalen og valgresultat.no. Valgresultat.no er nettstedet der prognoser og valgresultat blir presentert på valgkvelden.

16 Valglokaler.no Vi har nettopp startet opp arbeidet med å tilrettelegge det mobiltilpassede nettstedet – valglokaler.no – til kommunestyre- og fylkestingsvalget. (Responsivt design). Det dere ser bildet av her er altså fra stortingsvalget. Vi vil tilpasse designet noe, men funksjonalitet vil stort sett være slik som ved sist valg. Vi henter dataene om valglokaler, adresser, åpningstider og GPS-koordinater fra EVA Admin. Åpningstider for forhåndsstemmingen får vi ikke fra EVA hvis det ikke ligger i fritekstfeltet, så da må vi vurdere om vi skal be kommunene om å rapportere det inn spesielt. Eventuelt blir ikke åpningstider vist, og det vil forringe tjenesten. Valglokaler som ikke har GPS-koordinater i EVA, vil ikke bli vist på dette nettstedet. Vi vil legge til rette for at brukere av nettstedet kan rapportere inn hvis de oppdager feil og mangler. Det hadde vi sist valg også, og vi fikk faktisk noen tilbakemeldinger. Illustrasjonene over viser valglokaler.no fra valget i 2013

17 Nettannonser Illustrasjonene over viser nettannonser fra valget i 2013
Vi vil, slik som ved forrige valg, gjennomføre en annonsekampanje på nett, rettet mot ungdom i alderen år. Illustrasjonene dere ser her er fra kampanjen som ble kjørt foran stortingsvalget. Vi tenker oss en tilsvarende kampanje i år. Annonsene blir plassert på nettsteder hvor målgruppen ferdes. Jeg er ikke i målgruppen, så jeg ser ikke disse annonsene  Annonsene vil gi kort faktainformasjon om valget, f.eks. når man kan forhåndsstemme og dato for valgdagen. Illustrasjonene over viser nettannonser fra valget i 2013

18 Informasjonsfilm Vi har en informasjonsfilm som handler om det norske demokratiet, hvem som har stemmerett, når man kan stemme hvordan man endrer på stemmesedlene og hvordan man går fram for å stemme i valglokalet. Filmen vil ha flere språkversjoner. Den vil finnes på valg.no og på YouTube.com Vi vil også dele filmen opp i noen korte filmsnutter som gjør den egnet til deling på Facebook. Om det norske demokratiet, hvem som har stemmerett, når man kan stemme og hvordan man går fram for å stemme. Filmen vil finnes i flere språkversjoner på valg.no og YouTube.com

19 Facebook: Valg i Norge Twitter: @valgiNorge
Vi er tilstede på Facebook og Twitter som Valg i Norge. Her informerer vi om valget og svarer på spørsmål.

20 Andre informasjonstiltak
Kunngjøringsannonser: Frist for å levere inn listeforslag Tidligstemmegivningen starter 1. juli Ordinær forhåndsstemmegivning fra 10.8. Regler for stemmegivning på valgdagen Tekst-tv Oppfordring til videregående skoler om å informere via sine læringsplattformer Tilskuddsordningen Samarbeid med IMDi Andre tiltak vi har er: Kunngjøringsannonser: Frist for å levere inn listeforslag Tidligstemmegivningen starter 1. juli Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august Regler for stemmegivning på valgdagen Annonsene rykkes inn i aviser som er godkjente for statsannonsering, jf. statens annonseregelverk. Det er fortsatt en del mennesker som bruker tekst-tv (over brukere i 2013), så vi velger å være tilstede der også – på NRK og TV2 Vi vil i august sende e-post til videregående skoler der de blir bedt om å informere skolens elever om valget. De får også en kort og enkelt tekst fra departementet som de kan bruke hvis de vil. Så har vi en tilskuddsordning hvor 27 organisasjoner har fått til sammen nær fem millioner kroner til informasjonstiltak før høstens valg. Departementet har prioritert tiltak rettet mot ungdom, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon.   Målet er også at tiltakene kan bidra til å øke kunnskapen om valget og øke valgdeltakelsen. Departementet samarbeider med IMDI om å informere velgere med innvandrerbakgrunn. IMDi har fått et spesielt ansvar for å bidra til at disse velgerne får informasjon og bidra til økt valgdeltakelse.

21 Informasjon til velgere utenriks
Valg.no Utenriksstasjonenes nettsider ANSAs nettsider Kommunene nettsider Velgere som befinner seg utenriks, finner informasjon om hvor og hvordan de stemmer på valg.no. Utenriksstasjoner som er utpekt av Utenriksdepartementet til å ta imot stemmer informerer på sine nettsider. De får tilsendt tekst utarbeidet av KMD som de kan bruke. ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har tidligere vært velvillige til å informere på sine nettsider. Vi håper at de hjelper oss i år også. Kommunene bør også ha informasjon til velgere utenriks på sine nettsider. Det kan gjøres så enkelt som å lenke til informasjon på valg.no. Foto: Colourbox.com

22 Takk for oss! Da har vi gått gjennom det vi hadde tenkt å informere om i dag. Hvis det er noen som har spørsmål, så tar vi gjerne de. Takk for oss!


Laste ned ppt "Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google