Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater?. Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater?. Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater?

2 Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Enkelt budskap:

3 Samarbeid med kommuner Samarbeid med arbeidsliv Fokus: forskning og erfaring – hva nytter? Bygging av egen kapasitet –Dialog skoleeier – skolene –Politisk nivå Helhetlig tenkning – langsiktig arbeid

4 Nettverk – felles satsinger Lederforum : - Resultater pr. kommune/skole bevisstgjøring - Forskning/erfaring (fagdager/studietur/Canada) Rektornettverk - samarbeid mellom skoleledere Rådgivernettverk Felles satsinger/erfaringer/fokus (Ny giv, God oppvekst) Samarbeid med kommuner

5 Nettverk med utveksling, forberedelser og innspill Samlinger – heldags – arbeidsliv, politikere, rektorer NHO`s skolekontakt involvert Opplæringskontorenes rolle Skolenes kontakt med bransjene Kommunene er og arbeidsliv – bevisstgjøring av lærlingeansvaret Samarbeid med arbeidsliv

6 Felles mål – input og refleksjoner Prioritering av pedagogisk ledelse – samlinger og samtaler Kollektiv kapasitetsbygging Program for bedre gjennomføring – en viktig ressurs i vår satsing Fokus – forskning og erfaring: Hva nytter?

7 Skolering av skoleledere – kollektivt Styringsdialog og utviklingsmøter – en modell for samarbeid skoleeier – skole Prosessarbeid med fokus på resultater Felles fokus og mål – åpenhet for egenart Utviklingsorientering – prosjektarbeid – EIKA – Kompetanse for mangfold Politiske verksted – involvering og kompetansebygging Bygging av egen kapasitet

8 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp (RPHO) Skolenes ansvar for det fireårige løpet Skoleeiers fokus på og bidrag til kvalitet – støtte og tillit Satsinger NÅ

9 Omfattende prosess Nettverksarbeidet til full anvendelse – flere nivåer Aktiv og offensiv tilnærming til kommunene – egne nettverk etablert Fra «Skal fylkeskommunen styre oss?» til «Dette må omfatte barnehagene og» Regional plan for et helhetlig opplæringsløp (RPHO)

10 Sikre god kvalitet og sammenheng i hele opplæringsløpet fra barnehage til arbeidsliv og høyere utdanning Overganger Kvalitet Kunnskap om hele opplæringsløpet Formålet med planarbeidet

11 Forskning bekrefter at et godt læringsmiljø på de arenaene der barn og unge skal lære er helsefremmende Arbeid for å fremme trivsel og helse i opplæringen er ikke bare viktig for å motvirke mobbing, atferdsproblemer og sosial isolasjon, det fremmer også faglig læring Thomas Nordahl, professor HiH Et godt læringsmiljø gir kompetanse og god folkehelse

12 Kommuner Fylkeskommunen Statlige organer Næringslivet Samspill mellom flere aktører:

13 BARNEHAGE Offentlig/privat Ledere Barnehagelærere PPT Foreldre Helsesøster Tannhelse Skole BARNESKOLE/MEL LOMTRINN Offentlig/privat Ledere Lærere Rådgivere Foreldre PPT Helsesøster Tannhelse Arbeidsliv Ungt entreprenørskap Barnevern Videregående opplæring VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Offentlig/privat Ledere Lærere Instruktører Arbeidsliv Kontakt grunnskole Opplæringskontor Rådgivere Foreldre Ungt entreprenørskap PPT, OT, NAV Helsesøster Tannhelse UNGDOMSSKOLEN Offentlig/privat Ledere Lærere Rådgivere Foreldre PPT Helsesøster Tannhelse Arbeidsliv Ungt entreprenørskap Barnevern Videregående opplæring 0 – 6 år 6 – 13 år13 – 16 år16 – 19 år Mange aktører

14 Handlingsområder Kvalitet Overganger Statistikk og Analyse Arenaer for samhandling og erfaringsdeling

15 Utvikle felles standarder for god kvalitet IKO: Identifisering, kartlegging, oppfølging Handlingsområde 1: Kvalitet Kvalitet

16 Utdannings- og yrkesrådgivning Utvikle og forankre felles standarder for hele opplæringsløpet Handlingsområde 2: Overganger Overganger

17 Utvikle etablerte arenaer Skape større engasjement og forpliktelse om felles satsinger Handlingsområde 3: Arenaer Arenaer for samhandling og erfaringsdeling

18 Være oppdatert på resultater knyttet til opplæringsløpet i Vestfold –Kommunenivå –Fylkesnivå Benytte statistikken i felles forbedringsarbeid Handlingsområde 4: Statistikk og analyse Statistikk og analyse

19 Utvikle en Vestfoldmodell – fra barnehage og ut videregående opplæring Når «noen» er bekymret, skal noen reagere Utvikle et system som fungerer som støtte for barnet/ungdommen og pedagogen IKO bidrar til god kvalitet på alle nivå og godt grunnlag for overgangen til neste nivå IKO Vestfold

20 Skolenes ansvar for det fireårige løpet

21 Ny forskrift: Elever som ikke har fått læreplass innen 1. september, skal få tilbud om vg3 fagopplæring i skole Møter på «sin» skole ved skolestart som har ansvar for å følge opp Skolene samarbeider Prosedyre for framdrift og informasjon –drøftet med opplæringskontorer og arbeidsliv Økonomi: Tilskudd pr. elev Elev som får læreplass, kan ta den med avkorting av læretid VG3 fagopplæring i skole Mål: Hindre avbrudd

22 Elevene må formidles til læreplass før 1. september Intensivering av formidling gjennom faget Prosjekt til fordypning. Større grad av samarbeid mellom skole og Opplæringskontor – vg 2 (vg1) Opplæringskontor følger opp lærlinger i sine medlemsbedrifter Skole følger selv opp lærlinger i frittstående bedrifter Skolenes hjelpeapparat står til disposisjon også for lærlinger Formidling av lærlinger. Mål: Se hele 4-års-løpet under ett

23 Igangsettelse av kvalitets- og forbedringsarbeid – jfr. Nasjonalt tilsyn Aktiv støtte til skolenes utviklingsarbeid (Skoleseksjon som veiledere/kontakter – inkluderer Program for bedre gjennomføring, PULS – brukerforum, kompetanseutvikling gjennom lederopplæring og fagforum) Aktiv støtte til kompliserte felt gjennom «nettverk», etablering av prosedyrer med skoleeiers fagkompetanse (spesialundervisning, minoritetsspråklige, kompetanseutvikling) Skoleeiers fokus på og bidrag til kvalitet – støtte og tillit i egen organisasjon

24 Ikke tilfeldig valgt – Dronning Sonja`s skolepris 2014 Thor Heyerdahl vgs – et eksempel

25 1624 elever 310 ansatte 10 programområder 81,1 % av elevene fullfører og består 2,2 % av elevene sluttet i løpet av skoleåret (2013/2014) 90,7 % trives godt / svært godt (EU nov 2014) 90 % av elevene opplever elevmiljøet som trygt (EU nov 2014) Nøkkeltall

26 Systematisk og målrettet arbeid gjennom 10 år Utviklet en robust organisasjon som retter oppmerksomheten mot elevens læring Omfattende OU prosess 2012 økt fullført og bestått bedre karakterer lavere fravær Pedagogisk ledelse med en forskningsbasert tilnærming Involvert elevene - Elevdemokrati Elevtjeneste og helsestasjonen Helhetlig opplæringsløp – samarbeid med Larvik kommune Veien fram til skolepris

27 Tett på – fem tiltaksområder Tiltaksområde 1: Identifisere, kartlegge og følge opp elever for å gi best mulig grunnlag for læring, slik at de består og fullfører opplæringen Tiltaksområde 2: Tilpasset opplæring, arbeidsmåter og pedagogisk tilnærming Tiltaksområde 3: Bedre læringsmiljø (bl.a.§9a) Tiltaksområde 4: Særskilte støttetiltak og intensivkurs som øker elevenes kompetanse og ferdigheter i aktuelle fag, samt motiverer for videre innsats Tiltaksområde 5: Minoritetsspråklige elever

28 God overgang mellom ungdomsskole og vgs = trygghet og undervisning tilpasset elevens nivå Å samle ressurser gir bedre tilbud til eleven Skape gode arenaer for samhandling Kombinasjonsklassen Delingskultur Larvik kommune + lærlinger = sant I samarbeid med Larvik kommune om et helhetlig opplæringsløp

29 Samarbeid med Larvik kommune om en kombinasjonsklasse for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge Grunnskoleopplæring med språkstyrking, kan ta grunnskoleeksamen på nytt – løpende inntak Samtidig hospitere i VG1, i enkeltfag og forberede seg på vg i et miljø med jevnaldrende Lærere både fra Larvik kommune og Thor Heyerdahl Tett samarbeid mellom teamleder i kommunen og egen minoritetsspråkkoordinator ved TH Forsøksordning Kombinasjonsklassen

30 Resultater kombinasjonsklassen 98% fra kombi klassen fullfører og består vgo Opplever mestring, integrering, sosialisering og høyt læringstrykk Velger mye oftere «riktig» utdanningsprogram Etter 1 eller 2 år i kombi- klassen jevnt over bedre resultater i vgo


Laste ned ppt "Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater?. Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google