Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JOVA – Rammeplan 2010- 2015 JOVA- Klima: JOVA-programmets muligheter til å bidra til landbrukets klimaoppfølging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JOVA – Rammeplan 2010- 2015 JOVA- Klima: JOVA-programmets muligheter til å bidra til landbrukets klimaoppfølging."— Utskrift av presentasjonen:

1 JOVA – Rammeplan 2010- 2015 JOVA- Klima: JOVA-programmets muligheter til å bidra til landbrukets klimaoppfølging

2 Formål Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) er et nasjonalt overvåkingsprogram for jordbruksdominerte nedbørfelt. Hovedmålet med programmet er å dokumentere miljøeffekter av landbruksdrift gjennom innsamling og bearbeiding av data fra overvåkingsfelt og andre relevante kilder. Programmet skal øke kunnskapsgrunnlaget for jordbrukets oppfølging av vannforskriften, regionale miljøprogram og jordbrukets oppfølging av arbeidet med klima. Programmet skal følge opp nytt EU-regelverk om bærekraftig bruk av pesticider og om markedsføring av plantevernmidler som ventes innført i Norge.

3 Klima i Norge 2100 Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning NEDBØR: øke 5 - 30 % slutten av hundreåret. Vinternedbør kan øke 40 % Øst- sør-Vestlandet. Sommernedbør sør-østlandet avta mot slutten av hundreåret. Nedbøren vil øke for alle årstider og i alle regioner. Flere dager med mye nedbør. Gj.snitt nedbør disse dager høyere i hele Norge og alle årstider. Naturlig variabilitet kan lokalt gi noen tiår med redusert nedbør. AVLØP (avrenning ) Økning i årsavløp. Økt avløp vinter og høst og redusert om sommeren.

4 Endret klima vil endre: lengde vekstsesong behov for tilpassede sorter, nye muligheter dyrkingsanbefalinger, gjødsling, muligheter for jordarbeiding, plantevern dreneringsbehov overvintringsforhold behov for miljøtiltak Må tilpasse jordbruksproduksjon til BÅDE KLIMA OG MILJØTILTAK OG endrete vekstbetingelser !

5 Nye muligheter ? Lengre vekstsesong Høyere avlinger Nye sorter Nye vekster mat, fiber, energi Økt areal – spesielle vekster Endret jordarbeiding Bedre kvalitet Endret klima –effekter på jordbruksproduksjon …..og Norge har nok vann!

6 Planteskadegjørere i et endret klima Generelt: Planteskadegjørere liker varme og fuktighet. Det vil øke omfanget av etablerte skadegjørere (både kvalitetsskadegjørere og karanteneskadegjørere) og gi økt mulighet for etablering av nye skadegjørere, dersom de introduseres Kvalitetsskadegjørere kan introduseres på ulike måter, bl. a. gjennom lovlig import av planter, som følge av økt handel og økt reisevirksomhet Skadegjørere som til nå har vært begrenset til områder lengre sør i Europa vil kunne komme til Norge og etablere seg. De vil kunne forårsake kvalitetsskader, endringer i kulturlandskapet og få følger for biodiversitet

7 Økende nedbør Start av våronn ? Høstnedbør- innhøsting ? Potetene regner vekk Jæren: 200 mm, dobbelt så mye om normalt, 2 mnd. Potet og kornavlingene regner bort. ”September har vært en eneste lang regnbyge”. Vestlandet, Trøndelag, deler av N-Norge. 210 % av normal mengde Foto: Arnulf Gresseth

8 Endret nedbør og avrenningsforhold: * påvirke valg av jordarbeiding * påvirke transport og tap av næringstoffer, partikler og plantevernmidler- * endre behov for miljøtiltak.

9 Robust og tilpasset plantemateriale i korn Studere genetisk variasjon og finne sorter som er mer tolerante for jordpakking og våte forhold i jord (.. når drenering ikke er nok) Etablere metodikk for å studere rotutvikling under anaerobe forhold. Plantemateriale er normalt testet under optimale forhold Undersøke mekanismer som gjør plantene mer tolerante; Porøsitet i røtter Evne til å tåle lavt oksygennivå i røtter Evne til å skru metabolisme og vekst på «vent « (UMB; Anne Kjersti Uhlen, Morten Lillemo, Åsmund Bjørnstad ) Morten Lillemo- UMB. Testing av plante materiale som kan tåle våte forhold (hvete ). Vår 2013.

10 Tilpasning til våte forhold: Klimasmart drenering Teknologi tilpasset våte forhold

11 Økt behov for vegetasjonssoner, grasdekte vannveier, fangdammer Andre tiltak

12 Program for jord- og vannovervåking (JOVA)

13

14 KLIMA JOVA; JOVA programmets muligheter – oppfølging av landbrukets klimautfordringer Prosjekt finansiert over Landbruksdirektoratets (SLF) «Nasjonalt utviklingsprogram for Klimatiltak i jordbruket». Hovedmål: Utrede og utvikle hvordan JOVA programmet kan utnyttes i arbeidet med landbrukets oppfølging av klima. Utvikle system i JOVA for å registrere endringer i jordbruksdriften som følge av endret klima- og å utarbeide/foreslå nye rapporteringsformer til bruk for jordbrukets oppfølging av klimautfordringene. Oversikt over rapporter /analyser som kan gjennomføres basert på eksisterende datainnhenting/databaser i JOVA Gjennomgang av datainnsamling, databaser for å vurdere om dagens innsamling av data er tilstrekkelig for klimarapportering/analyser. Gjennomgang av stasjonsnettet- for å se på behov i forhold til endringer i klima Oversikt over rapporter/analyser som kan utarbeides ved innsamling /tilgang på nye data, inkludert eksempler / temaark. Basert på gjennomgang av JOVA rapporter, St. meld. 39, Klimakur rapporter ++. Kartlegge ulike brukergruppers behov. Kontakt til andre Nordiske overvåkingsprogram

15 Status Rapportutkast. Rapport ferdig mai/juni. Ny rapport «Klimagassregnskap for JOVA felt» Oversikt utarbeidete leveranser der JOVA data er brukt- klima: vitenskapelige, populærvit.artikler, rapporter, foredrag, modellering, forskningsprosjekter… Referansegruppemøte: Innspill av behov for klimadata, rapporter, analyser fra JOVA (se egen slide) 2015: Temarapporter/faktaark basert på eksisterende data JOVA Oversikt over mulige rapporter som grunnlag for prioritering av hvilke tema som forslår fulgt opp på klima.

16 Klimagassregnskap Skuterud «Klimagassrapportering i JOVA felter» (Grønlund, 2012). Bioforsk rapport 135 (2012). (Avslag søknad Landbruksdirektoratet om midler til å utarbeide rutiner for beregninger i JOVA) Basert på gårdsdata opplysninger, SSB faktorer – utslipp, søknader om produksjonstilskudd, Samarbeid med andre prosjekt som eks HOLOS ?? JORDMOD ?

17

18 Spørsmål til referansegruppen 25 mars 2015: Behov klima ? Hvem har behov ? Hva er det behov for? I hvilken form? Behov for å utvikle nye rapporteringsformer? Innspill gir grunnlag for å vurdere hva som kan produseres /leveres med dagens innsamlete JOVA data og hva som krever tilgang på nye data. Behov for kunnskap om: Effekter av endret klima (JOVA ); nedbør, temperatur, sesonger, avrenningsmengder……i JOVA distrikter effekter på jordbrukets driftssystemer- vekstvalg, gjødsling, jordarbeiding, plantevern, avling,… miljøeffekter, effekter på vannkvalitet (erosjon, N, P, ++ Plantevernmidler), effekter på klimagassutslipp, endret betydning av ulike prosesser (eks erosjonsprosesser) Tilpasning til endret klima Tilpasning av jordbrukets driftssystemer til endret klima (av punktene over); sådato (vekstsesongens lengde), vekstvalg, gjødsling, høstinger, jordarbeiding, plantevern, Tilpasning- miljøtiltak Jordbrukets bidrag til økt karbonbinding (mitigation )- reduserte klimagassutslipp Biokull Økning av organisk materiale gras /åpen åker vekster JOVA programmet- andre områder i landet ?

19 Forslag JOVA – tema klima DataDataanalyse/modelleringRapport Faktaark/annet Nettside,.. Nedbør Årlig nedbørmengde, tidspunkt,sesongfordeling intensiteter, nedbørtype (snø/regn), ekstremepisoder, endringer i høstnedbør, Endringer i overvåkingsperioden i alle JOVA. Nedbør Analyse av de ekstreme episodene som har vært i JOVA- feltene (hendelsesbeskrivelse og konsekvenser for tap). Ekstremnedbør i JOVA –felt. Hva har vi å lære? TemperaturVekstsesongens lengde. Gjennomsnittstemperaturer hele året og vår/sommer/høst/vinter. Maks. og min. - temperaturer, sesongendringer, fryse/tine- episoder vinter. Vurdere konsekvenser for overlevelse av gras, høstkorn og andre vekster, fare for frostskader vår og effekter for innvintring høst. Effekt av endret klima (gjennom overvåkingsperioden) på vekstsesongen og vilkår for plantedyrking i JOVA- felt.

20 Avrenning Årlig avrenning, sesongfordeling, intensiteter, tidspunkt, ekstremepisoder. Undersøke endringer i løpet av overvåkingsperioden i alle feltene. Kople mot endringene i nedbør, og vurdere betydningen for tap av SS, N, P. Effekt av endret klima (gjennom overvåkingsperioden) på avrenning i JOVA-felt. Vekstvalg Såtider Innhøsting Endringer i vekstvalg og så- og høstedato. Sammenheng mellom så- og høstedatorer og endringer i nedbør og temperatur. Effekt av endret klima (gjennom overvåkingsperioden) på plantedyrking i JOVA-felt. Gjødsling JordarbeidingEndringer i jordarbeidingstidspunkt og jordarbeidingstype. Sammenheng mellom jordarbeiding og endringer i nedbør og temperatur. Effekt av endret klima (gjennom overvåkingsperioden) på jordarbeiding i JOVA-felt.

21 Avling Overvintring Ugras Sykdommer Skadedyr Gårdsdata med rapportert bruk av ulike plantevernmidler og ugrasharving, jordarbeiding (pløying høst/vår, harving) Se i forhold til nedbør/temperatur/tid Effekt av endret klima (gjennom overvåkingsperioden) på plantevernpraksis i JOVA- felt Miljøeffekter Tap av N,P,SS, plantevernmidler Funn av plantevernmidler i bekkevann, toksisitetsvurdering, blandingstoksisitet – koble mot nedbør/temperatur/ avrenning/ tid/plantevernpraksis Effekt av endret klima (gjennom overvåkingsperioden) på tap og mulig miljøeffekt av plantevernmidler Grasdekte vannveger og vegetasjonssoner Utbredelsen av denne type tiltak i JOVA- feltene. Vurdert opp mot nasjonal statistikk og anbefalt bruk. Grasdekte vannveier og vegetasjonssoner i JOVA- felt.

22 Klima- JOVA : noen muligheter Klima – JOVA utvikles i kommende periode. Effekter av endret klima- avrenning. Tilpasning til endret klima: driftsformer. Klimagass regnskap: husdyrgjødselspredning i ulike JOVA felt – ny rapporteringsenhet. Husdyrgjødsel- biogass - biorest? Nitrogentilførsel- nitrogenbalanser, nitrogenoverskudd- spredemetoder –lystgass. Norge større N balanse enn andre land i Norden ? Gøteborg protokollen ? Utnyttelse av markvannsnettet? Komponenter i nedbør /avrenning ? For å sjekke avrenning /nedbørfordeling ? Større nedfall av N? JOVA- forurensning: nye behov for å dokumentere endringer i klima og effekter på produksjon, evapotranspirasjon og annet i det biologiske kretsløpet ? JOVA- jord- karbon, struktur, jordarbeiding, drenering, biokull, MYR ! Behov for nye stasjoner (parametervalg )- Trøndelag, Nord Norge, Vestlandet?


Laste ned ppt "JOVA – Rammeplan 2010- 2015 JOVA- Klima: JOVA-programmets muligheter til å bidra til landbrukets klimaoppfølging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google