Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planstrategi og planhierarki Plan, samferdsel, næringsutvalget 23. april 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planstrategi og planhierarki Plan, samferdsel, næringsutvalget 23. april 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planstrategi og planhierarki Plan, samferdsel, næringsutvalget 23. april 2015

2 Plan- og bygningslov 2008 –Kommunestyret skal i hver periode, innen et år etter konstituering, vedta en planstrategi. –Planstrategien skal drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling: »Langsiktig arealbruk, »Miljøutfordringer, »Sektorenes virksomheter, »Kommunens planbehov i valgperioden, f.eks behovet for å revidere gjeldende kommuneplan Kommunal planstrategi: Planstrategien: - et verktøy for ønsket samfunnsutvikling - et verktøy for godt lokaldemokrati

3 Planstrategien 2016-2019 2014 2015 2016 2017 2018 Valg

4 Planstrategien 2016-2019 2014 2015 2016 2017 2018 Valg Statistikk og analyser 2015

5 Planstrategien 2016-2019 2014 2015 2016 2017 2018 Valg Kommune- styret 1. gangs behandling Endelig behandling Formann- skapet

6 Gjeldende plansystem Noen problemstillinger Favner ikke alle planer Ulik begrepsbruk Ulik struktur (mal) Ulik forankring

7 Gjeldende plansystem Noen problemstillinger Favner ikke alle planer Ulik begrepsbruk Ulik struktur (mal) Ulik forankring I dag opererer vi med: Kommuneplan Kommunedelplaner Områdeplaner Detaljplaner Strategiske planer Strategiplaner Planstrategier Strategier Temaplaner Kommunale planer Hovedplaner Meldinger Fagplaner Handlingsplaner Plattformer Retningslinjer Mål/hovedmål/delmål.. ………

8 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Grunnlags dokumenter Plan- strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Saker

9 1-4-årsperspektiv Politisk behandling Administrativ behandling Nytt plansystem 12-årsperspektiv 4-årlig behandling Styrer samfunns- utvikling Overordnede mål og strategier 4-årsperspektiv Årlig behandling Styrer tjeneste- produksjonen BMS Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Grunnlags dokumenter Plan- strategi Virksomhetsplaner Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Saker

10 1-4-årsperspektiv Politisk behandling Administrativ behandling Nytt plansystem 12-årsperspektiv 4-årlig behandling Styrer samfunns- utvikling Overordnede mål og strategier 4-årsperspektiv Årlig behandling Styrer tjeneste- produksjonen BMS Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Grunnlags dokumenter Plan- strategi Virksomhetsplaner Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Saker Politikk områder

11 1-4-årsperspektiv Politisk behandling Administrativ behandling Nytt plansystem 12-årsperspektiv 4-årlig behandling Styrer samfunns- utvikling Overordnede mål og strategier 4-årsperspektiv Årlig behandling Styrer tjeneste- produksjonen BMS Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Grunnlags dokumenter Plan- strategi Virksomhetsplaner Saker Feedback Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Saker Politikk områder

12 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Saker Kommunedelplan/strategi Generelt > KDP: overordnet plan i hht PBL (hva) > Strategi: overordnet virkemiddel(hvordan) > Kan være tverrsektoriell > 4 års virketid, 12 års perspektiv > Vedtas av kommunestyret Mål (overordnede, målbare og verdibaserte mål) > Baseres på relevante mål i KP og HP > Eventuelle endringer av mål utredes, og dette vil gi innspill til revisjon av målene i KP/HP Tiltak (hva skal gjøres) > Overordnede tiltak som skal gjennomføres: –Ny plan (temaplan, fagplan) –Ny sak –Konkrete tiltak for gjennomføring > Hvis KDP/strategi er førende for flere tjenesteområder, kan også tiltak være tverrsektorielle.

13 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Temaplan Generelt > Faglig avgrenset plan, underordnet kommunedelplan/strategi > Hovedsakelig 4 års perspektiv. Behov for rullering avgjøres i planstrategien. > Vedtas av kommunestyret Mål (tematiske, målbare og verdibaserte mål) > Basert på relevante mål i KDP/strategi og HP. > Eventuelle endringer av mål utredes, og dette vil gi innspill til revisjon av målene i KP/KDP/strategi/HP Tiltak (hva skal gjøres) > Konkrete, faglige tiltak som skal gjennomføres: –Konkrete tiltak for oppfølging av virksomhetene og/eller andre aktører Saker

14 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) OPPVEKST (ikke avklart) Kommunedelplan / strategi - Strategi for kvalitet i Oppvekst (i prosess) Temaplan - Plan for ungdomstrinnet - Skole- og barnehagebehovsplan - Realfagsplan (sak ?) - Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme - Kriminalitetsforebyggende plan - Handlingsplan mot bekjempelse av fattidom med fokus på barn - Vold i nære relasjoner - Ruspolitisk handlingsplan - Plan for kompetanse i oppvekst (ny) - Plan for forebygging og tidlig innsats i oppvekst (ny) Saker

15 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) HELSE OG OMSORG (ikke avklart) Kommunedelplan / strategi - Helse og omsorg – Strategi 2020 Temaplan - Handlingsplan mot bekjempelse av fattigdom med fokus på barn - Vold i nære relasjoner - Ruspolitisk handlingsplan - Plan for psykisk helse og rus - Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne - Plan for omsorgstjenester for eldre - Strategiplan for helse- og velferdsteknologi Saker

16 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) KULTUR, FRIVILLIGHET, FRITID (ikke avklart) Kommunedelplan / strategi - Felles strategi for hele tjenesteområdet (?) - KDP Folkehelse - Kulturplan for Asker kommune Temaplan - Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. - Strategiplan for kulturskolen - Museumsplan - Plan for visuell kunst - Kulturhus arenaplan - Frivillighetsmelding - Bibliotekplan Saker

17 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) TEKNIKK OG MILJØ (ikke avklart) Kommunedelplan / strategi - Felles strategi for hele tjenesteområdet (?) - Strategi for universell utforming - Energi- og klimaplan for Asker kommune Temaplan - Hovedplan vei - Hovedplan vann - Hovedplan avløp og vannmiljø - Grøntplan - Trafikksikkerhetsplan - Sykkelstrategi - Kulturminner og kulturmiljø - Geodataplan - Parkeringsstrategi for Asker - Innfartsparkeringsstrategi for Asker Saker

18 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) EIENDOM (ikke avklart) Kommunedelplan / strategi Temaplan Saker

19 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) ADMINISTRASJON OG LEDELSE (ikke avklart) Kommunedelplan / strategi - Digitaliseringsstrategien - Arbeidsgiverpolitisk plattform - Innovasjonsstrategien - Kommunikasjonsstrategi - Anskaffelsesstrategi - Boligpolitisk strategi - Strategisk næringsplan Temaplan - Rekrutteringsstrategi - Handlingsplan mot korrupsjon - Beredskapsplan for Asker kommune - Bærekraftige Borgen Saker

20 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) AREALPLANER (ikke avklart) Kommunedelplan / strategi - KDP E18 gjennom Asker - KDP Asker sentrum - KDP Dikemark Reguleringsplaner - Omr.plan Føyka/Elvely - Omr.plan Billingstadsletta vest - Omr.plan Høn/Landås - Omr.plan Drengsrud idrettspark mm - Omr.plan Solli skianlegg - Omr.plan Holmen sentrum - Omr.plan Veas - Omr.plan Brønnøya - Omr.plan Markveien - ………… Saker

21 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Videre arbeid: Avklare samfunnstemaene: langsiktig arealbruk miljøutfordringer sektorenes virksomhet kommunens planbehov Målstruktur Dokumentmaler Designprogram Saker

22 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Videre arbeid: Avklare samfunnstemaene: langsiktig arealbruk miljøutfordringer sektorenes virksomhet kommunens planbehov Målstruktur Dokumentmaler Designprogram Saker Oppfølging plansamarbeidet Oslo Akershus: Asker sentrum – «regional by» Heggedal – «lokal by» Bybåndet Langsiktig grønn grense E-18 Holmen sentrum Dikemark Bestemmelser og retningslinjer ……..

23 Nytt plansystem Virksomhetsplaner Handlingsprogram Temaplaner Kommunedelplan/strategi Saker Kommuneplanen SamfunnsdelArealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Videre arbeid: Avklare samfunnstemaene: langsiktig arealbruk miljøutfordringer sektorenes virksomhet kommunens planbehov Målstruktur Dokumentmaler Designprogram Saker


Laste ned ppt "Planstrategi og planhierarki Plan, samferdsel, næringsutvalget 23. april 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google