Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planstrategi og planhierarki

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planstrategi og planhierarki"— Utskrift av presentasjonen:

1 Planstrategi og planhierarki
Plan, samferdsel, næringsutvalget 23. april 2015

2 Plan- og bygningslov 2008 Planstrategien:
- et verktøy for ønsket samfunnsutvikling - et verktøy for godt lokaldemokrati Kommunal planstrategi: Kommunestyret skal i hver periode, innen et år etter konstituering, vedta en planstrategi. Planstrategien skal drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling: Langsiktig arealbruk, Miljøutfordringer, Sektorenes virksomheter, Kommunens planbehov i valgperioden, f.eks behovet for å revidere gjeldende kommuneplan

3 Planstrategien Valg 3

4 Planstrategien Valg Statistikk og analyser 2015 4

5 Planstrategien 2016-2019 2014 2015 2016 2017 2018 1. gangs behandling
Valg Formann-skapet Kommune- styret 1. gangs behandling Endelig behandling 5

6 Gjeldende plansystem Noen problemstillinger Favner ikke alle planer
Ulik begrepsbruk Ulik struktur (mal) Ulik forankring

7 Gjeldende plansystem I dag opererer vi med: Kommuneplan
Kommunedelplaner Områdeplaner Detaljplaner Strategiske planer Strategiplaner Planstrategier Strategier Temaplaner Kommunale planer Hovedplaner Meldinger Fagplaner Handlingsplaner Plattformer Retningslinjer Mål/hovedmål/delmål.. ……… Noen problemstillinger Favner ikke alle planer Ulik begrepsbruk Ulik struktur (mal) Ulik forankring

8 Nytt plansystem Plan-strategi Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel
Grunnlags dokumenter Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker

9 Nytt plansystem Plan-strategi Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel
12-årsperspektiv 4-årlig behandling Styrer samfunns- utvikling Overordnede mål og strategier Plan-strategi Kommuneplanen Grunnlags dokumenter Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi 4-årsperspektiv Årlig behandling Styrer tjeneste- produksjonen BMS Temaplaner Handlingsprogram Politisk behandling Administrativ behandling Virksomhetsplaner 1-4-årsperspektiv Saker Saker

10 Nytt plansystem Plan-strategi Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel
12-årsperspektiv 4-årlig behandling Styrer samfunns- utvikling Overordnede mål og strategier Plan-strategi Kommuneplanen Grunnlags dokumenter Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi 4-årsperspektiv Årlig behandling Styrer tjeneste- produksjonen BMS Temaplaner Politikk områder Handlingsprogram Politisk behandling Administrativ behandling Virksomhetsplaner 1-4-årsperspektiv Saker Saker

11 Nytt plansystem Feedback Plan-strategi Kommuneplanen Samfunnsdel
12-årsperspektiv 4-årlig behandling Styrer samfunns- utvikling Overordnede mål og strategier Plan-strategi Kommuneplanen Grunnlags dokumenter Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi Feedback 4-årsperspektiv Årlig behandling Styrer tjeneste- produksjonen BMS Temaplaner Politikk områder Handlingsprogram Politisk behandling Administrativ behandling Virksomhetsplaner 1-4-årsperspektiv Saker Saker

12 Nytt plansystem Kommunedelplan/strategi Kommuneplanen Samfunnsdel
Generelt KDP: overordnet plan i hht PBL (hva) Strategi: overordnet virkemiddel(hvordan) Kan være tverrsektoriell 4 års virketid, 12 års perspektiv Vedtas av kommunestyret Mål (overordnede, målbare og verdibaserte mål) Baseres på relevante mål i KP og HP Eventuelle endringer av mål utredes, og dette vil gi innspill til revisjon av målene i KP/HP Tiltak (hva skal gjøres) Overordnede tiltak som skal gjennomføres: Ny plan (temaplan, fagplan) Ny sak Konkrete tiltak for gjennomføring Hvis KDP/strategi er førende for flere tjenesteområder, kan også tiltak være tverrsektorielle. Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker

13 Nytt plansystem Temaplan Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel
Generelt Faglig avgrenset plan, underordnet kommunedelplan/strategi Hovedsakelig 4 års perspektiv. Behov for rullering avgjøres i planstrategien. Vedtas av kommunestyret Mål (tematiske, målbare og verdibaserte mål) Basert på relevante mål i KDP/strategi og HP. Eventuelle endringer av mål utredes, og dette vil gi innspill til revisjon av målene i KP/KDP/strategi/HP Tiltak (hva skal gjøres) Konkrete, faglige tiltak som skal gjennomføres: Konkrete tiltak for oppfølging av virksomhetene og/eller andre aktører Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker

14 Nytt plansystem OPPVEKST (ikke avklart) Kommunedelplan / strategi
- Strategi for kvalitet i Oppvekst (i prosess) Temaplan - Plan for ungdomstrinnet - Skole- og barnehagebehovsplan - Realfagsplan (sak ?) - Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme - Kriminalitetsforebyggende plan - Handlingsplan mot bekjempelse av fattidom med fokus på barn - Vold i nære relasjoner - Ruspolitisk handlingsplan - Plan for kompetanse i oppvekst (ny) - Plan for forebygging og tidlig innsats i oppvekst (ny) Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker

15 Nytt plansystem HELSE OG OMSORG (ikke avklart)
Kommunedelplan / strategi - Helse og omsorg – Strategi 2020 Temaplan - Handlingsplan mot bekjempelse av fattigdom med fokus på barn - Vold i nære relasjoner - Ruspolitisk handlingsplan - Plan for psykisk helse og rus - Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne - Plan for omsorgstjenester for eldre - Strategiplan for helse- og velferdsteknologi Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker

16 Nytt plansystem KULTUR, FRIVILLIGHET, FRITID (ikke avklart)
Kommunedelplan / strategi - Felles strategi for hele tjenesteområdet (?) - KDP Folkehelse - Kulturplan for Asker kommune Temaplan - Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. - Strategiplan for kulturskolen - Museumsplan - Plan for visuell kunst - Kulturhus arenaplan - Frivillighetsmelding - Bibliotekplan Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker

17 Nytt plansystem TEKNIKK OG MILJØ (ikke avklart)
Kommunedelplan / strategi - Felles strategi for hele tjenesteområdet (?) - Strategi for universell utforming - Energi- og klimaplan for Asker kommune Temaplan - Hovedplan vei - Hovedplan vann - Hovedplan avløp og vannmiljø - Grøntplan - Trafikksikkerhetsplan - Sykkelstrategi - Kulturminner og kulturmiljø - Geodataplan - Parkeringsstrategi for Asker - Innfartsparkeringsstrategi for Asker Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker

18 Nytt plansystem EIENDOM (ikke avklart) Kommunedelplan / strategi
Temaplan Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker

19 Nytt plansystem ADMINISTRASJON OG LEDELSE(ikke avklart)
Kommunedelplan / strategi - Digitaliseringsstrategien - Arbeidsgiverpolitisk plattform - Innovasjonsstrategien - Kommunikasjonsstrategi - Anskaffelsesstrategi - Boligpolitisk strategi - Strategisk næringsplan Temaplan - Rekrutteringsstrategi - Handlingsplan mot korrupsjon - Beredskapsplan for Asker kommune - Bærekraftige Borgen Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker

20 Nytt plansystem AREALPLANER (ikke avklart) Kommunedelplan / strategi
- KDP E18 gjennom Asker - KDP Asker sentrum - KDP Dikemark Reguleringsplaner - Omr.plan Føyka/Elvely - Omr.plan Billingstadsletta vest - Omr.plan Høn/Landås - Omr.plan Drengsrud idrettspark mm - Omr.plan Solli skianlegg - Omr.plan Holmen sentrum - Omr.plan Veas - Omr.plan Brønnøya - Omr.plan Markveien - ………… Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Kommunedelplan/strategi Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker

21 Nytt plansystem Videre arbeid: Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel
Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Videre arbeid: Avklare samfunnstemaene: langsiktig arealbruk miljøutfordringer sektorenes virksomhet kommunens planbehov Målstruktur Dokumentmaler Designprogram Kommunedelplan/strategi Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker

22 Nytt plansystem Videre arbeid: Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel
Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Videre arbeid: Avklare samfunnstemaene: langsiktig arealbruk miljøutfordringer sektorenes virksomhet kommunens planbehov Målstruktur Dokumentmaler Designprogram Kommunedelplan/strategi Oppfølging plansamarbeidet Oslo Akershus: Asker sentrum – «regional by» Heggedal – «lokal by» Bybåndet Langsiktig grønn grense E-18 Holmen sentrum Dikemark Bestemmelser og retningslinjer …….. Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker

23 Nytt plansystem Videre arbeid: Kommuneplanen Samfunnsdel Arealdel
Kommunedelplan Reguleringsplan (områdeplan/detaljplan) Videre arbeid: Avklare samfunnstemaene: langsiktig arealbruk miljøutfordringer sektorenes virksomhet kommunens planbehov Målstruktur Dokumentmaler Designprogram Kommunedelplan/strategi Temaplaner Handlingsprogram Virksomhetsplaner Saker Saker


Laste ned ppt "Planstrategi og planhierarki"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google