Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tillitsvalgte – hva og hvorfor?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tillitsvalgte – hva og hvorfor?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tillitsvalgte – hva og hvorfor?
Tillitsvalgmiddag for tillitsvalgte i Sykehuset Telemark HF Julius Okkenhaug Spesialrådgiver i forhandlingsavdelingen Norsk Psykologforening

2

3 Den norske modellen Godt organisert arbeidsliv
Ansvarlige og koordinerte lønnsoppgjør Sammenpresset lønnsstruktur Skattenivå Stor og effektiv offentlig sektor Høy sysselsetting Høy (mer)verdi på det som skapes Ledelse Likhet – bedriftsdemokrati og medbestemmelse Godt organisert arbeidsliv Høy grad av organisering blant arbeidslivets parter Stor grad av orden i egne rekker Klare spilleregler (jfr Norwegian, hva med helseforetakene?) Ansvarlige parter på begge sider av bordet - samfunnsansvar Relativt små lønnsforskjeller – gir billig høykompetansearbeidskraft ift andre land Skatt: relativt lave skatter Omfordeling gjennom progressivt skattesystem + lavtlønnsfokus i sentrale forhandlinger Stor og effektiv offentlig sektor – selv om det klages på byråkratiet og skjemaveldet i Norge har vi likevel et veldig effektivt og forutsigbart system sammenlignet med mange andre land. Høy (mer)verdi på det som skapes – Kompetansen til arbeidstakerne Ledelse: Ledere som involverer, går i dialog om hva, hvorfor og hvordan tingene skal løses Lite autoritær lederstil

4 Trekantsamarbeidet

5 Hva sier hovedavtalen? § 28 Mål
Spekter og Akademikerne er enige om at forholdet mellom ledelsen og ansatte skal være basert på tillit og gjensidig respekt mellom partene på alle nivåer. Etablerte samarbeidsordninger skal være hensiktsmessige og godt fungerende. Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape de økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling og for trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomhetene, et godt fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte.

6 Hva sier Psykologforeningens lover?
§1. Formål og arbeidsoppgaver Norsk Psykologforening (NPF) har til formål: Å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser når det gjelder deres arbeid som psykologer. Å arbeide for å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet gjennom utvikling og formidling av psykologisk kunnskap, og gjennom praktisk anvendelse av psykologisk fagkunnskap. Å arbeide for å fremme anvendelse av psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den bistand de har behov for og krav på. Å arbeide for høy faglig og etisk standard innen psykologisk virksomhet. Å arbeide for vitenskapelig forskning og annen fagutvikling som tjener medlemmenes virksomhet som psykologer. Å fremme samarbeid og forståelse mellom psykologene og andre grupper som medlemmene til enhver tid ser det Ønskelig å samarbeide med. Å organisere virksomheten slik at NPF´s målsetting til enhver tid blir ivaretatt. BØRS KATEDRAL

7 Psykologforeningen Politikere (lovgivende) Byråkratiet (utførende)
Landsmøte Sentralstyre, fagetisk råd, mm Presidentskapet AU (Arbeidsutvalget) Politiske utvalg Tillitsvalgte Lokalavdelinger Byråkratiet (utførende) Generalsekretær Stab Sekretariat Forhandlingsavdelingen Fagpolitisk avdeling Utdanningsavdelingen Administrasjonsavdelingen Tidsskriftet

8 Tillitsvalgte kan hoppe over linjen
Stortinget Regjeringen Tillitsvalgte kan hoppe over linjen Men ikke over eget nivå Helse- og omsorgsminister Styreleder Styremedlemmer Konserntillitsvalgte Administrerende direktør Styreleder Styremedlemmer Foretakstillitsvalgte Administrerende direktør Valg Den såkalte linjen (Axis of evil eller nødvendighet som gir mulighetsrom?) Egentlig en ring fordi Stortinget representerer folket 4 styremedlemmer ihht. samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Legeforeningen Brukeruttvalgene har møte- og talerett i styrene, men ikke stemme Styremøtene åpne og (med unntak av enkeltsaker) – står på hjemmesidene Klinikksjef Tillitsvalgte (seksjonsnivå) Seksjonsledere Tillitsvalgte (enhetsnivå) Enhetsledere Medarbeidere Pasienter/brukere

9 Partsforhold Arbeidsmiljøloven/Tjenestemannsloven Sentralt nivå Akademikerne Hovedavtalen og Sentrale avtaler (for eksempel A1) NPF Særavtaler Lokalt nivå Foretaksnivå – FTV/HTV B-avtaler og Særavtaler Avdelingsnivå – FTV/HTV/TV Drøftingspart Alt må være hjemlet i overordnede avtaler/lover og bør forankres

10 Begrenset av lover og avtaleverk
Retten til å tilsette og si opp arbeidstakere, organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet Begrenset av lover og avtaleverk Fra heftet Samarbeidskompetanse og medbestemmelse (Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, LO, YS, UNIO og Akademikerne)

11 Forsvarlighet og kvalitet
Prioriteringsrom For ressurskrevende Ideell praksis Prinsipperklæring for evidensbasert praksis Forsvarlig God praksis Forbedringsrom Veiledningsrom Se artikkel i TNPF nr s ”Faglig forsvarlig helsehjelp” av Myklebust og Zimmermann. Se artikkel i TNPF nr s ”Faglig forsvarlig helsehjelp” av Myklebust og Zimmermann. Psykologen skal vurder om han/hun har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å foreta undersøkelser og behandlinger, eller om det bør innhentes bistand eller at pasienten bør henvises videre. Tverrfaglig samarbeid – flere fagpersoner skal samarbeide om helsehjelpen der dette er nødvendig for å oppfylle forsvarlighetskravet. Eks. har pasienten en bipolar lidelse som fører til store belastninger, må psykologen henvise pasienten til lege for vurdering av medisinering. Psykologen må heller ikke råde pasienten til å slutte med medisinering uten samråd med lege. Uforsvarlig/ulovlig Under minstestandard Basert på materiale fra Helsetilsynet

12

13 Den fundamentale attribusjonsfeil
Når en skal vurdere andres atferd og resultat av atferd har mennesker en tendens til å overvurdere betydningen av indre faktorer på bekostning av ytre. Samtidig vil man ofte vurdere egen suksess på bakgrunn av indre årsaker som evner, mens fiasko vurderes som avhengig av en ytre situasjon. Kelly

14 Den fundamentale attribusjonsfeil (2)
Når vi feilattribuerer i møte med andre mennesker har vi en tendens til å tolke andres atferd som resultat av egenskaper ved personen, mens vår egen atferd tolkes som resultat av situasjonen. 70% % De vi møter gjør det samme. Når begge parter i møte med hverandre gjør den samme attribusjonsfeilen oppstår det lett ulike oppfatninger av hva som har skjedd og hvorfor det skjedde. 30% %

15 Transaksjonsanalyse Eric Berne
F Forelder Rett og galt, ja/nei, svart/hvitt Voksen Utvikles av egne erfaringer, ”vokseperioder” i trassalder og pubertet, langsiktig og logisk, mest følelse av selv Barn Mye følelser, vanskelig å forholde seg til tid, opptatt av umiddelbar tilfredsstillelse V B

16 Komplementære transaksjoner
F F V V B B

17 Kryssede transaksjoner
F F V V B B

18 Rusmisbruk og ambivalens
F F V V B B

19 Godt samarbeid og gode relasjoner
F F V V B B

20

21 Noen av mine metoder «Linselus» Bygge relasjoner
Lene seg på støttespillere Tydelighet i roller Gjennomgående tema Forgripe og repetere Tålmodighet Velge sine kamper Langsomt få mer og mer oversikt Fiske i opprørt vann Bruke faget aktivt Tørre å sette krav til medlemmene


Laste ned ppt "Tillitsvalgte – hva og hvorfor?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google