Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tillitsvalgmiddag for tillitsvalgte i Sykehuset Telemark HF Julius Okkenhaug Spesialrådgiver i forhandlingsavdelingen Norsk Psykologforening Tillitsvalgte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tillitsvalgmiddag for tillitsvalgte i Sykehuset Telemark HF Julius Okkenhaug Spesialrådgiver i forhandlingsavdelingen Norsk Psykologforening Tillitsvalgte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tillitsvalgmiddag for tillitsvalgte i Sykehuset Telemark HF Julius Okkenhaug Spesialrådgiver i forhandlingsavdelingen Norsk Psykologforening Tillitsvalgte – hva og hvorfor?

2

3 Den norske modellen Godt organisert arbeidsliv Ansvarlige og koordinerte lønnsoppgjør Sammenpresset lønnsstruktur Skattenivå Stor og effektiv offentlig sektor Høy sysselsetting Høy (mer)verdi på det som skapes Ledelse Likhet – bedriftsdemokrati og medbestemmelse 3

4 Trekantsamarbeidet

5 § 28 Mål Spekter og Akademikerne er enige om at forholdet mellom ledelsen og ansatte skal være basert på tillit og gjensidig respekt mellom partene på alle nivåer. Etablerte samarbeidsordninger skal være hensiktsmessige og godt fungerende. Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape de økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling og for trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomhetene, et godt fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte. Hva sier hovedavtalen?

6 Hva sier Psykologforeningens lover? §1. Formål og arbeidsoppgaver Norsk Psykologforening (NPF) har til formål: Å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser når det gjelder deres arbeid som psykologer. Å arbeide for å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet gjennom utvikling og formidling av psykologisk kunnskap, og gjennom praktisk anvendelse av psykologisk fagkunnskap. Å arbeide for å fremme anvendelse av psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den bistand de har behov for og krav på. Å arbeide for høy faglig og etisk standard innen psykologisk virksomhet. Å arbeide for vitenskapelig forskning og annen fagutvikling som tjener medlemmenes virksomhet som psykologer. Å fremme samarbeid og forståelse mellom psykologene og andre grupper som medlemmene til enhver tid ser det Ønskelig å samarbeide med. Å organisere virksomheten slik at NPF´s målsetting til enhver tid blir ivaretatt. BØRS KATEDRAL

7 Psykologforeningen Politikere (lovgivende) –Landsmøte –Sentralstyre, fagetisk råd, mm Presidentskapet AU (Arbeidsutvalget) –Politiske utvalg –Tillitsvalgte –Lokalavdelinger Byråkratiet (utførende) –Generalsekretær Stab –Sekretariat Forhandlingsavdelingen Fagpolitisk avdeling Utdanningsavdelingen Administrasjonsavdelingen Tidsskriftet

8 Tillitsvalgte kan hoppe over linjen Men ikke over eget nivå Administrerende direktør Stortinget Styreleder Administrerende direktør Klinikksjef Seksjonsledere Helse- og omsorgsminister Regjeringen Styreleder Enhetsledere Pasienter/brukere Medarbeidere Styremedlemmer Konserntillitsvalgte Styremedlemmer Foretakstillitsvalgte Tillitsvalgte (seksjonsnivå) Valg Tillitsvalgte (enhetsnivå)

9 Partsforhold Arbeidsmiljøloven/Tjenestemannsloven Sentralt nivå –Akademikerne Hovedavtalen og Sentrale avtaler (for eksempel A1) –NPF Særavtaler Lokalt nivå –Foretaksnivå – FTV/HTV B-avtaler og Særavtaler –Avdelingsnivå – FTV/HTV/TV Drøftingspart Alt må være hjemlet i overordnede avtaler/lover og bør forankres

10 Fra heftet Samarbeidskompetanse og medbestemmelse (Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, LO, YS, UNIO og Akademikerne) Retten til å tilsette og si opp arbeidstakere, organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet Begrenset av lover og avtaleverk

11 Prinsipperklæring for evidensbasert praksis Forsvarlighet og kvalitet 11 Uforsvarlig/ulovlig Forsvarlig Ideell praksis God praksis Forbedringsrom Veiledningsrom Under minstestandard Prioriteringsrom For ressurskrevende Basert på materiale fra Helsetilsynet

12

13 Den fundamentale attribusjonsfeil Når en skal vurdere andres atferd og resultat av atferd har mennesker en tendens til å overvurdere betydningen av indre faktorer på bekostning av ytre. Samtidig vil man ofte vurdere egen suksess på bakgrunn av indre årsaker som evner, mens fiasko vurderes som avhengig av en ytre situasjon. Kelly

14 30% 70% Den fundamentale attribusjonsfeil (2) 70% 30% Når vi feilattribuerer i møte med andre mennesker har vi en tendens til å tolke andres atferd som resultat av egenskaper ved personen, mens vår egen atferd tolkes som resultat av situasjonen. Når begge parter i møte med hverandre gjør den samme attribusjonsfeilen oppstår det lett ulike oppfatninger av hva som har skjedd og hvorfor det skjedde. De vi møter gjør det samme.

15 Transaksjonsanalyse Eric Berne Forelder –Rett og galt, ja/nei, svart/hvitt Voksen –Utvikles av egne erfaringer, ”vokseperioder” i trassalder og pubertet, langsiktig og logisk, mest følelse av selv Barn –Mye følelser, vanskelig å forholde seg til tid, opptatt av umiddelbar tilfredsstillelse B F V

16 Komplementære transaksjoner B F V B F V

17 Kryssede transaksjoner B F V B F V

18 Rusmisbruk og ambivalens B F V V F B

19 Godt samarbeid og gode relasjoner B F V B F V

20

21 Noen av mine metoder «Linselus» Bygge relasjoner Lene seg på støttespillere Tydelighet i roller Gjennomgående tema Forgripe og repetere Tålmodighet Velge sine kamper Langsomt få mer og mer oversikt Fiske i opprørt vann Bruke faget aktivt Tørre å sette krav til medlemmene


Laste ned ppt "Tillitsvalgmiddag for tillitsvalgte i Sykehuset Telemark HF Julius Okkenhaug Spesialrådgiver i forhandlingsavdelingen Norsk Psykologforening Tillitsvalgte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google