Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Roy Ulvang Renovasjonsbenchmarking – måling av beste praksis Kompetanse og rekruttering til bransjen Avfallsforum Nord Tromsø, 28.april 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Roy Ulvang Renovasjonsbenchmarking – måling av beste praksis Kompetanse og rekruttering til bransjen Avfallsforum Nord Tromsø, 28.april 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Roy Ulvang Renovasjonsbenchmarking – måling av beste praksis Kompetanse og rekruttering til bransjen Avfallsforum Nord Tromsø, 28.april 2015

2 Disposisjon Benchmarking av renovasjonsvirksomheter (RBM) -Grunner til å benchmarke -Overordnet perspektiv -Omfang av RBM14 Kompetanse og rekruttering til bransjen – samarbeid med utdanningsinstitusjoner -”Kompetanseløftet 2020” 2

3 Noen grunner til å benchmarke… Verktøy for renovasjonsselskaper Bedre innsikt i egen virksomhet Effektivisering og kvalitetssikring av intern og ekstern rapportering Åpenhet rundt monopolvirksomheten Avdekke svake og sterke sider Effekter av endrede drifts- og systemløsninger Utvikle bedre praksis gjennom systematisk sammenligning og samarbeid. Grunnlag for omdømmearbeid Kunnskapsbase for Avfall Norge Det kommunale ansvaret Forhandlinger med returselskaper Nøkkeltall om renovasjonsbransjen Myndighetsdialog

4 Overordnet perspektiv Viktige mål på flere resultatområder Ulike rammebetingelser og renovasjonsløsninger Arbeider for et bedre miljø Arbeider for tilfredse kunder Kostnader og gebyr Systematisk samarbeid for beste praksis Monopol basert på åpenhet og tillit

5 Resultatområder

6 Resultatområder for alle aktiviteter

7 Ulike prestasjoner… Renovasjonsoppdragets kompleksitet varierer, så gjør også kostnaden

8 Ulike rammebetingelser…

9 Ulike renovasjonsløsninger…

10 Effektiviseringspotensiale

11 Erfaringer fra selskaper Styrende organer er positive til å få se både sterke og svake sider av virksomheten, det gir grunnlag for ros eller forbedringsmuligheter. Selskapet kan konsekvensvurdere alternative løsninger. -Eks god effektivitet og gebyr vs. tjenestestandard og tilfredshet. Belyse virkningen av politiske føringer. -Eks. krav til innsamlingsordninger, lokalisering av gvs, arbeidsdeling med kommuneadministrasjoner. Et selskap scoret svakt på gebyr og effektivitet, hvor kostnader til kundebetjening av eierkommune viste seg drivende. Beregnet kostnader til innsamling av kun husholdningsavfall i grisgrendt område hvor innsamling av næringsavfall også ble kritisert.

12 RBM hvert andre år 28 selskaper i 2014 -154 kommuner -2,7 mill innbyggere Neste RBM i 2016

13 Vi vil ha med bransjen… …til å være med på å øke kompetansen i avfallsbransjen. Vi introduserer… «Kompetanseløftet 2020»

14 «Kompetanseløftet 2020» - skal løse tre utfordringer i bransjen 1.Utvikling og systematisering av kunnskap 2.Nedleggelse av professorater og utdanningstilbud 3.Rekruttering og omdømme til bransjen

15 Dagens utfordring - Utvikling og systematisering av kunnskap 1.Store endringer i bransjen – krever stadig nye løsninger 2.Komplekst og fragmentert kunnskapsfelt 3.Erfaringsbasert kompetanse - økt behov for kunnskapsaggregering 4.Avfallsutdannelsen er i dag lite forskningsbasert

16 Dagens utfordring - Nedleggelse av professorater og utdannelsestilbud 1.Bransjen trenger kunnskapsaggregering og et godt utdannelsestilbud – samtidig legges utdannelsestilbud ned 2.De siste 8 – 10 år har det skjedd en avvikling av avfallsfag i høyere utdanning 3.Professorater er nedlagt 4.Dagens utdanningstilbud er meget fragmentert, spredt over mange læresteder

17 Dagens utfordring - Rekruttering og omdømme 1.For liten bevissthet i bransjen på hvilken kompetanse som trengs for å møte fremtidens behov 2.Bransjen driver i stor grad egenopplæring av nytilsatte. 3.Interessen for avfallsstudier og bransjen har avtatt 4.Bransjen trenger å jobbe med omdømme sitt for å få til rekruttering til avfallsfag og til bransjen

18 Bransjen har utfordringer som må løses Hvem har interesser av å finne løsninger på utfordringene? Hvem har ansvaret for å ta tak i dette? Hvem andre enn bransjen selv?

19 Hva gjøres i andre land Sverige og Danmark har kommet lenger enn oss og gjøre mer enn oss

20 Hvordan løse problemet For å opparbeide nødvendig kompetanse i bransjen må det arbeides langsiktig og systematisk med både utdanning, innovasjon, forskning og rekruttering Vi trenger forpliktende samarbeid mellom bransjen og utdanningsinstitusjoner Dette er vårt forslag til løsning…

21 Vi trenger tilslutning til: Opprettelse av to 20% professorstilling en på NMBU og en på NTNU, samt 40% koordinatorstilling Prof. II stilling Prof. II stilling Avfallsbransjen i Norge Koordinator Skape rask og fleksibel kommunikasjon

22 Etablere to Professor II stillinger Hovedfunksjoner: Ansvarlig for faglig innhold og kompetanseheving Navet mellom undervisning og forskning Organisering av undervisning Kontaktpunkt innad i universitetssystemet Bidrag til rekruttering For å lykkes: Finansiering i starten Kritisk masse av studenter – tiltrekke studenter Få læresteder i starten – skape blest om studiet

23 Vi etablerer et nytt emne på NTNU Emne: «Avfallsteknologi og ressursgjenvinning» Gir 7,5 studiepoeng Emnet inngår som et av flere emner en student kan velge pr. semester Et semester er normert til å inneholde 30 studiepoeng Emnet inngår i følgende 5-årige masterprogram: Energi og miljø Bygg- og miljøteknikk Industrial Ecology Emnet kan tas på Institutt for energi- og prosessteknikk 7,5 15 30 SP på et semester

24 Vi etablerer et nytt emne på NMBU Emne: «Ressurser i kretsløp – bærekraftig forvaltning av avfallsressurser» Gir 5 studiepoeng Emnet inngår som et av flere emner en student kan velge pr. semester Emnet inngår i følgende 5-årige masterprogram: Sivilingeniør Fornybar energi Emnet kan tas på følgende institutter: IMT Institutt for matematiske realfag og teknologi INA Institutt for naturforvaltning

25 Koordinatorrollen Hovedoppgaver: Få studenter interessert i bransjen, ønske å ta studiet – «Markedsføring» Drive «Kompetanseløftet 2020» framover Skape bransjeoppslutning rundt Kompetanseløftet Være bindeleddet mellom bransjen og professorene Mobilisere bransjeaktørene til å bruke etterutdanningskurs Være pådriver for tilpasning av kurstilbudet i takt med kompetansebehovet

26 Koordinator rollen Hovedoppgaver: (forts.) Knytte sammen behov med lokale/ regionale muligheter Formidle prosjektoppgaver mellom bedrifter og studenter Etablere trainee-ordninger mellom bedrifter og studenter Stimulere til bruk av offentlig-/ nærings ph.D Skaffe bransjepersoner som gjesteforelesere. Stilling: 40 % stilling For å lykkes: Vi trenger en som driver arbeidet og skaper relasjoner mellom universitetene og bransjeaktørene på en strukturert og planlagt måte, samt skape forpliktelse og engasjement

27 Avfallsbransjen i Norge Viktige oppgaver vi ser for oss at aktører i bransjen gjør: Hjelpe koordinator med problemstillinger til prosjektoppgaver (evt forskning) inn til universitetene Stille opp som gjesteforelesere Stille opp som befaringsobjekter i tilknytning til undervisningen Vise frem faget på utdanningsmesser Vise frem til studenter hvilke spennende utfordringer bransjen har å by på Etterspørre høyere avfallskompetanse ved ansettelser For å lykkes Få bransjen til å bidra finansielt Være åpne for å gi studenter og universitetet tilgang til prosjekter og innsyn i hvordan det arbeides.

28 Tidsplan – første mulige oppstart og ferdigstillelse vår 2015 Høst 2015 vår 2016 2017 2018 2019 Forarbeid Finansiering Tilsatt Proff II Stilling Oppstart undervisning Oppstart undervisning Tilsatt Proff II Stilling Forarbeid Finansiering Master PhD Master PhD

29 Hva skal til for å lykkes? - Kritiske suksessfaktorer Koordinator rollen – pådriver og startkraft Oppslutning fra bransjen Skape interesse for faget

30 Finansiering – «kompetanseløftet 2020» Koordinators viktigste jobb høst 2015 er å etablere god og langsiktig finansieringsløsning Etablere finansiering fra kommuner og selskaper som håndterer avfall og tar samfunns- ansvar

31 Er bransjen klar… …for å stille opp, gi tilslutning og bidra? Vil du være med å realisere «Kompetanseløftet 2020»? Budsjett: 590,000 NOK 2015 1,480,000 NOK 2016-2020 Bidrag er satt til NOK 0,4 og 0,8 pr innbygger NOK 200/ 500 pr ansatt.

32 Hvorfor haster dette? Universitetene planlegger høstens undervisning ett år før semesterstart For at vi skal få emne godkjent til høsten –NTNU – risiko tatt, emne er meldt opp til studiekatalogen høst 2015 –NMBU – risiko tatt, emne er meldt opp til studiekatalogen høst 2015 For å få tilsatt Professor og koordinator –Det tar tid å ansette Storbykommunene-garantien – sikret fremdrift for universitetene og rekruttering av nødvendige aktører

33 Takk for oppmerksomheten roy.ulvang@avfallnorge.no. Spørsmål?


Laste ned ppt "Roy Ulvang Renovasjonsbenchmarking – måling av beste praksis Kompetanse og rekruttering til bransjen Avfallsforum Nord Tromsø, 28.april 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google