Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS ØKONOMISK STYRING BUSINESS ANALYSIS AND PERFORMANCE MANAGEMENT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS ØKONOMISK STYRING BUSINESS ANALYSIS AND PERFORMANCE MANAGEMENT"— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS ØKONOMISK STYRING BUSINESS ANALYSIS AND PERFORMANCE MANAGEMENT
Presentert av Førsteamanuensis Endre Bjørndal Institutt for foretaksøkonomi, NHH 11. April 2011

2 KVA ER ØKONOMISK STYRING?
Business analysis Performance management Økonomisk styring ALTSÅ: BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE + STYRING = ØKONOMISK STYRING

3 BUS ER PRAKTISK RELEVANT!
Gjer deg skikka for sentrale arbeidsoppgåver innan økonomifunksjonen, konsulentverksemd og revisjon – og for komande leiarar i næringslivet Typiske stillingstitlar for nyutdanna BUS-studentar: Still gjerne spørsmål underveis! Konsulent Logistikkoordinator Bedriftsrådgjevar Logistikkrådgjevar Rådgjevar/Seniorrådgjevar Key Account Manager Analytiker Operative Purchaser Associate Cost Controller Revisormedarbeidar Performance Management Analyst

4 KURS: KJERNE  FORDJUPING  VIDAREGÅANDE
Tek opp sentrale spørsmål og gjev oversikt Praktisk retta – bruk av døme God basis for fordjuping MÅ VELJE TO KJERNEKURS FOR Å FÅ GODKJEND HOVUDPROFIL FORDJUPING Går djupt inn i nokre spørsmål Oftast praktisk vinkling Tek også opp og vidareutviklar tema frå kjernekurs God basis for vidaregåande kurs VIDAREGÅANDE Legg vekt på teoretisk fundament og metode MASTERUTGREIING? Mange gode tema innan BUS Større arbeid – åleine eller saman med nokon Fleire mindre arbeid sett saman i ein heilskap Individuell eller felles rettleiing  MEIR INFORMASJON: STUDIEHANDBOKA

5 KVA VIL VI ANALYSERE OG STYRE?
BEDRIFT – VERKSEMD Verdiskaping Finansiering FOKUS I BUS FOKUS I FIE

6 BUS STYRING FOR Å SKAPE VERDIAR
Måle Analyse Styre Rapportere 2) Korleis organisere og styre verdiskap- ing? 4) Korleis rapportere og analysere fin- ansiell informasjon? 1) Korleis måle og analysere lønsemd? 3) Korleis optimali- sere produksjon og logistikk?

7 MÅLE OG ANALYSERE LØNSEMD – VERDISKAPING
1) Investering Produkt/teneste Kunde Kor lønsam er ei investering, eit produkt eller ei teneste, ein kunde eller porteføljar av slike? Kva måle- og styringssystem må vi ha for å følgje dette opp?  også i fokus i punkt 2)

8 KURS ANALYSE AV LØNSEMD
KJERNE BUS401 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising Haust BUS420 Strategisk økonomistyring Vår BUS422 Investeringsanalyse Haust BUS436 Prosjektanalyse - gruppearbeid Vår BUS441 Konkurranseanalyse Haust SAM470 Konkurranseforhold i norske markeder Haust BUS427 Advanced Management Accounting Haust BUS429 Dynamic Pricing and Revenue Optimization Haust BUS439 Benchmarking for Regulation and Performance Improvement Vår FORDJUP- ING VIDARE- GÅANDE

9 ORGANISERE OG STYRE VERDISKAPING – LØNSEMD
2) Korleis organisere og styre verdi-skaping? Organisering i ansvarseiningar og delegering Intern handel, internprising og gevinst på tvers Outsourcing Bruk av økonomiske insentiv Prosjektstyring og iverksetjing av strategi Bruk av bud-sjett, finansiell og ikkje-finan-siell informa-sjon i styring

10 KURS ORGANISERING OG STYRING
KJERNE BUS400 Styring av større foretak/Management Control Haust/Vår BUS420 Strategisk økonomistyring Vår BUS442 Konkurranserett Vår STR435 Personalpolitikk og incentiver Vår ETI450 Corporate Social Responsibility Vår BUS427 Advanced Management Accounting Haust BUS428 Økonomisk organisasjonsteori Vår BUS438 Strategisk outsourcing og franchising Haust FORDJUP- ING VIDARE- GÅANDE

11 PRODUKSJON OG LOGISTIKK VERDISKAPING – LØNSEMD
3) Styring av produksjon og lager – verdikjede Minimering av transportkostnader Design av informasjonssystem Utnytting av kapasitet

12 KURS PRODUKSJON OG LOGISTIKK
KJERNE BUS403 Supply Chain Management Haust BUS423 Simulation of Business Processes Haust BUS432 Produksjonsstyring (Vår) BUS439 Benchmarking for Regulation and Performance Improvement Vår BUS429 Dynamic Pricing and Revenue Optimization Haust FORDJUP- ING VIDARE- GÅANDE

13 FINANSREKNESKAP RAPPORTERE, REVIDERE OG ANALYSERE
4) UTARBEIDING BRUK/ANALYSE Internt perspektiv Eksternt perspektiv Underliggjande økonomiske forhold Registrere og måle Avdekkje og klargjere Revidere Rapportere

14 KURS RAPPORTERING, REVISJON OG ANALYSE
KJERNE BUS402 Finansregnskap Haust BUS424 Strategisk rekneskapsanalyse Haust BUS425 Verdsettelse Vår BUS437 Valuation, financial analysis and accounting: an introduction Haust BUS440 Regnskapsanalyse og verdsettelse Haust BUS426 Revisjon/Auditing Haust/Vår BUS435 Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner Vår INB421 International business and non-business accounting Haust BUS430 Financial accounting and capital markets Haust BUS443 Advanced auditing Haust FORDJUP- ING VIDARE- GÅANDE

15 BUS OPPSUMMERING LÆREMÅL
Profilen skal gje deltakarane innsikt i korleis verdi-skapinga til verksemder kan målast, analyserast og styrast rapporterast Best mogeleg VELKOMMEN TIL PROFILEN! SPØRSMÅL?


Laste ned ppt "BUS ØKONOMISK STYRING BUSINESS ANALYSIS AND PERFORMANCE MANAGEMENT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google