Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS ØKONOMISK STYRING BUSINESS ANALYSIS AND PERFORMANCE MANAGEMENT Presentert av Førsteamanuensis Endre Bjørndal Institutt for foretaksøkonomi, NHH 11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS ØKONOMISK STYRING BUSINESS ANALYSIS AND PERFORMANCE MANAGEMENT Presentert av Førsteamanuensis Endre Bjørndal Institutt for foretaksøkonomi, NHH 11."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS ØKONOMISK STYRING BUSINESS ANALYSIS AND PERFORMANCE MANAGEMENT Presentert av Førsteamanuensis Endre Bjørndal Institutt for foretaksøkonomi, NHH 11. April 2011

2 KVA ER ØKONOMISK STYRING? Business analysis Performance management Økonomisk styring ØS-2 ALTSÅ: BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE+STYRING =ØKONOMISK STYRING

3 BUS ER PRAKTISK RELEVANT! Gjer deg skikka for sentrale arbeidsoppgåver innan økonomifunksjonen, konsulentverksemd og revisjon – og for komande leiarar i næringslivet Typiske stillingstitlar for nyutdanna BUS-studentar: Still gjerne spørsmål underveis! ØS-3 Konsulent Bedriftsrådgjevar Rådgjevar/Seniorrådgjevar Analytiker Associate Cost Controller Performance Management Analyst Logistikkoordinator Logistikkrådgjevar Key Account Manager Operative Purchaser Revisormedarbeidar

4 KURS: KJERNE  FORDJUPING  VIDAREGÅANDE ØS-4 KJERNE Tek opp sentrale spørsmål og gjev oversikt Praktisk retta – bruk av døme God basis for fordjuping MÅ VELJE TO KJERNEKURS FOR Å FÅ GODKJEND HOVUDPROFIL FORDJUPING Går djupt inn i nokre spørsmål Oftast praktisk vinkling Tek også opp og vidareutviklar tema frå kjernekurs God basis for vidaregåande kurs VIDAREGÅANDE Går djupt inn i nokre spørsmål Legg vekt på teoretisk fundament og metode MASTERUTGREIING? Mange gode tema innan BUS Større arbeid – åleine eller saman med nokon Fleire mindre arbeid sett saman i ein heilskap Individuell eller felles rettleiing  MEIR INFORMASJON: STUDIEHANDBOKA http://www.nhh.no/no/studentsider/studieinfo/master/økonomisk- styring/business-analysis-and-performance-management-(bus).aspx

5 BEDRIFT – VERKSEMD KVA VIL VI ANALYSERE OG STYRE? VerdiskapingFinansiering ØS-5 FOKUS I FIE FOKUS I BUS

6 BUS STYRING FOR Å SKAPE VERDIAR MåleAnalyseStyreRapportere ØS-6 1) Korleis måle og analysere lønsemd? 2) Korleis organisere og styre verdiskap- ing? 3) Korleis optimali- sere produksjon og logistikk? 4) Korleis rapportere og analysere fin- ansiell informasjon?

7 MÅLE OG ANALYSERE LØNSEMD – VERDISKAPING ØS-7 1) InvesteringProdukt/tenesteKunde Kor lønsam er ei investering, eit produkt eller ei teneste, ein kunde eller porteføljar av slike? Kva måle- og styringssystem må vi ha for å følgje dette opp?  også i fokus i punkt 2)

8 KURS ANALYSE AV LØNSEMD BUS401Strategiske lønnsomhetsanalyser og prisingHaust BUS420Strategisk økonomistyringVår BUS422InvesteringsanalyseHaust BUS436Prosjektanalyse - gruppearbeidVår BUS441KonkurranseanalyseHaust SAM470Konkurranseforhold i norske markederHaust BUS427Advanced Management AccountingHaust BUS429Dynamic Pricing and Revenue OptimizationHaust BUS439Benchmarking for Regulation and Performance ImprovementVår ØS-8 KJERNE FORDJUP- ING VIDARE- GÅANDE

9 ORGANISERE OG STYRE VERDISKAPING – LØNSEMD Korleis organisere og styre verdi- skaping? Organisering i ansvarseiningar og delegering Intern handel, internprising og gevinst på tvers Outsourcing Bruk av økonomiske insentiv Prosjektstyring og iverksetjing av strategi Bruk av bud- sjett, finansiell og ikkje-finan- siell informa- sjon i styring … ØS-9 2)

10 KURS ORGANISERING OG STYRING ØS-10 BUS400Styring av større foretak/Management ControlHaust/Vår BUS420Strategisk økonomistyringVår BUS442KonkurranserettVår STR435Personalpolitikk og incentiverVår ETI450Corporate Social ResponsibilityVår BUS427Advanced Management AccountingHaust BUS428Økonomisk organisasjonsteoriVår BUS438Strategisk outsourcing og franchisingHaust KJERNE FORDJUP- ING VIDARE- GÅANDE

11 PRODUKSJON OG LOGISTIKK VERDISKAPING – LØNSEMD ØS-11 3) Styring av produksjon og lager – verdikjede Minimering av transportkostnader Design av informasjonssystem Utnytting av kapasitet

12 KURS PRODUKSJON OG LOGISTIKK ØS-12 BUS403Supply Chain ManagementHaust BUS423Simulation of Business ProcessesHaust BUS432Produksjonsstyring(Vår) BUS439Benchmarking for Regulation and Performance ImprovementVår BUS429Dynamic Pricing and Revenue OptimizationHaust KJERNE FORDJUP- ING VIDARE- GÅANDE

13 FINANSREKNESKAP RAPPORTERE, REVIDERE OG ANALYSERE 4) UTARBEIDINGBRUK/ANALYSE Registrere og måle Rapportere Underliggjande økonomiske forhold Avdekkje og klargjere Internt perspektiv Eksternt perspektiv Revidere

14 KURS RAPPORTERING, REVISJON OG ANALYSE BUS402FinansregnskapHaust BUS424Strategisk rekneskapsanalyseHaust BUS425VerdsettelseVår BUS437Valuation, financial analysis and accounting: an introductionHaust BUS440Regnskapsanalyse og verdsettelseHaust BUS426Revisjon/AuditingHaust/Vår BUS435Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjonerVår INB421International business and non-business accountingHaust BUS430Financial accounting and capital marketsHaust BUS443Advanced auditingHaust ØS-14 KJERNE FORDJUP- ING VIDARE- GÅANDE

15 ØS-15 BUS OPPSUMMERING LÆREMÅL Profilen skal gje deltakarane innsikt i korleis verdi- skapinga til verksemder kan målast, analyserast og styrast rapporterast Best mogeleg VELKOMMEN TIL PROFILEN! SPØRSMÅL?


Laste ned ppt "BUS ØKONOMISK STYRING BUSINESS ANALYSIS AND PERFORMANCE MANAGEMENT Presentert av Førsteamanuensis Endre Bjørndal Institutt for foretaksøkonomi, NHH 11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google