Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det nye testamente.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det nye testamente."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det nye testamente

2 Hva er det nye testamentet?
Mange tenker slik: ”Nå finner vi et uttall av tolkninger og forståelser, mens før var det en tro - en lesning av NT”

3 Jødisk – kristne adopsjonister
Markionitter Gnostikere

4 Hvorfor er ikke Maria-evangeliet i Bibelen?
Hvorfor ikke tekster fra adopsjonistene eller andre tidlige kristne grupperinger? Fordi de ”sanne” kristne vant.

5 ”Sanne” kristnes forståelse var:
Noen kjennetegn: Jesus var gud – men også menneske Bare en Gud (at Jesus og DHÅ og Gud var en) (bemerk skismaet i 1054 Filioque) Biskoper, hierarki Evangeliene Matt/Mark/Luk/Joh. Aviste Peter-evangeliet Ikke skjult budskap, men allment

6 Hvordan former den ”sanne” kristendom seg?
Enten går i mot/ eller finner kompromisser

7 Nikenske trosbekjennelse
Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

8 Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,
alle synlige og usynlige ting. Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Jeg tror på én, hellig, allmenn/katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen.

9 Når ble NT skrevet? (estimat)
År brevene År Markus År Lukas, Matteus År 95 Johannes År 120 Thomas /Peter Alle disse skriftene lå ”innenfor” en muntlig tradisjon, Jesus død i 30/33

10 Kanon Hvordan NT blir endelig.
Kriterier

11 Den eldste utgaven av NT er fra slutten av 300 tallet
Codex Sinaiticus

12 Vi må: Ha en kritisk distanse til utsagn som:
”Bibelen sier klart og tydelig….”

13 Hva består så vårt NT av ? – en rask oversikt
27 bøker – 15/16 forfattere Gresk - fra 50 til 120 e. kr.

14 4 første bøkene evangelier
Betyr godt nytt Handler om: Jesu fødsel (Luk 2), forkynnelse (Luk 6), mirakler og undre (Luk 7,11), læren (Luk 12, 22), hans siste dager (fra Luk 22) , hans død (Luk 23, 26) og hans oppstandelse (fra Luk 24).

15 Historisk er disse blitt tillagt forfatterskap av evangeliene:
Matteus er Matteus tolleren i Mat 9.9. Johannes er ”den disippelen Jesus hadde kjær” i Joh Markus var bekjent av Peter Lukas er reisefølge til Paulus

16 Apostlenes gjerninger

17 Brevene

18 Johannes åpenbaring

19 Markus

20 Matteus

21 Lukas

22 Johannes

23 Konklusjon: Vi vet ikke mye, men leser forskjeller ut av tekstene ved hjelp av historisk kritiske metoder

24 Gnostiske evangelium - tegner de et annet bilde?

25 Evangeliene er: ……ikke historiske korrekte gjengivelser slik vi ville lagd dem i dag (derfor blir enhver film en svak gjengivelse) …..er ikke fortolkninger med lik vinkling og teologi, men høyst ulik

26 Paulus


Laste ned ppt "Det nye testamente."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google