Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det nye testamente. Hva er det nye testamentet? Mange tenker slik: ”Nå finner vi et uttall av tolkninger og forståelser, mens før var det en tro - en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det nye testamente. Hva er det nye testamentet? Mange tenker slik: ”Nå finner vi et uttall av tolkninger og forståelser, mens før var det en tro - en."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det nye testamente

2 Hva er det nye testamentet? Mange tenker slik: ”Nå finner vi et uttall av tolkninger og forståelser, mens før var det en tro - en lesning av NT”

3 1.Jødisk – kristne adopsjonister 2.Markionitter 3.Gnostikere

4 Hvorfor er ikke Maria-evangeliet i Bibelen? Hvorfor ikke tekster fra adopsjonistene eller andre tidlige kristne grupperinger? Fordi de ”sanne” kristne vant.

5 ”Sanne” kristnes forståelse var: Noen kjennetegn: 1. Jesus var gud – men også menneske 2. Bare en Gud (at Jesus og DHÅ og Gud var en) (bemerk skismaet i 1054 Filioque) 3. Biskoper, hierarki 4. Evangeliene Matt/Mark/Luk/Joh. Aviste Peter-evangeliet Ikke skjult budskap, men allment

6 Hvordan former den ”sanne” kristendom seg? Enten går i mot/ eller finner kompromisser

7 Nikenske trosbekjennelse –Πιστε ύ ομεν ε ἰ ς ἕ να Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητ ὴ ν ο ὐ ρανο ῦ κα ὶ γ ῆ ς, ὁ ρατ ῶ ν τε πάντων κα ὶ ἀ οράτων. –Κα ὶ ε ἰ ς ἕ να Κύριον Ἰ ησο ῦ ν Χριστόν, τ ὸ ν Υ ἱὸ ν το ῦ Θεο ῦ τ ὸ ν μονογεν ῆ, τ ὸ ν ἐ κ το ῦ Πατρ ὸ ς γεννηθέντα πρ ὸ πάντων τ ῶ ν α ἰ ώνων· φ ῶ ς ἐ κ φωτός, Θε ὸ ν ἀ ληθιν ὸ ν ἐ κ Θεο ῦ ἀ ληθινο ῦ, γεννηθέντα ο ὐ ποιηθέντα, ὁ μοούσιον τ ῷ Πατρί, δι' ο ὗ τ ὰ πάντα ἐ γένετο. –Τ ὸ ν δι' ἡ μ ᾶ ς το ὺ ς ἀ νθρώπους κα ὶ δι ὰ τ ὴ ν ἡ μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐ κ τ ῶ ν ο ὐ ραν ῶ ν κα ὶ σαρκωθέντα ἐ κ Πνεύματος Ἁ γίου κα ὶ Μαρίας τ ῆ ς Παρθένου κα ὶ ἐ νανθρωπήσαντα. –Σταυρωθέντα τε ὑ π ὲ ρ ἡ μ ῶ ν ἐ π ὶ Ποντίου Πιλάτου, κα ὶ παθόντα κα ὶ ταφέντα. –Κα ὶ ἀ ναστάντα τ ῇ τρίτ ῃ ἡ μέρα κατ ὰ τ ὰ ς Γραφάς. –Κα ὶ ἀ νελθόντα ε ἰ ς το ὺ ς ο ὐ ρανο ὺ ς κα ὶ καθεζόμενον ἐ κ δεξι ῶ ν το ῦ Πατρός. –Κα ὶ πάλιν ἐ ρχόμενον μετ ὰ δόξης κρ ῖ ναι ζ ῶ ντας κα ὶ νεκρούς, ο ὗ τ ῆ ς βασιλείας ο ὐ κ ἔ σται τέλος. –Κα ὶ ε ἰ ς τ ὸ Πνε ῦ μα τ ὸ Ἅ γιον, τ ὸ κύριον, τ ὸ ζωοποιόν, τ ὸ ἐ κ το ῦ Πατρ ὸ ς ἐ κπορευόμενον, τ ὸ σ ὺ ν Πατρ ὶ κα ὶ Υ ἱῷ συμπροσκυνούμενον κα ὶ συνδοξαζόμενον, τ ὸ λαλ ῆ σαν δι ὰ τ ῶ ν προφητ ῶ ν. –Ε ἰ ς μίαν, Ἁ γίαν, Καθολικ ὴ ν κα ὶ Ἀ ποστολικ ὴ ν Ἐ κκλησίαν. – Ὁ μολογ ῶ ἓ ν βάπτισμα ε ἰ ς ἄ φεσιν ἁ μαρτι ῶ ν. –Προσδοκ ῶ ἀ νάστασιν νεκρ ῶ ν. –Κα ὶ ζω ὴ ν το ῦ μέλλοντος α ἰῶ νος. – Ἀ μήν.

8 Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting. Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Jeg tror på én, hellig, allmenn/katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen.

9 Når ble NT skrevet? (estimat) År 50-60 brevene År 65-70 Markus År 80-85 Lukas, Matteus År 95 Johannes År 120 Thomas /Peter Alle disse skriftene lå ”innenfor” en muntlig tradisjon, Jesus død i 30/33

10 Kanon Hvordan NT blir endelig. Kriterier

11 Den eldste utgaven av NT er fra slutten av 300 tallet Codex Sinaiticus

12 Vi må: Ha en kritisk distanse til utsagn som: ”Bibelen sier klart og tydelig….”

13 Hva består så vårt NT av ? – en rask oversikt 27 bøker – 15/16 forfattere Gresk - fra 50 til 120 e. kr.

14 4 første bøkene evangelier Betyr godt nytt Handler om: Jesu fødsel (Luk 2), forkynnelse (Luk 6), mirakler og undre (Luk 7,11), læren (Luk 12, 22), hans siste dager (fra Luk 22), hans død (Luk 23, 26) og hans oppstandelse (fra Luk 24).

15 Historisk er disse blitt tillagt forfatterskap av evangeliene: Matteus er Matteus tolleren i Mat 9.9. Johannes er ”den disippelen Jesus hadde kjær” i Joh. 19. 26 Markus var bekjent av Peter Lukas er reisefølge til Paulus

16 Apostlenes gjerninger

17 Brevene

18 Johannes åpenbaring

19 Markus

20 Matteus

21 Lukas

22 Johannes

23 Konklusjon: Vi vet ikke mye, men leser forskjeller ut av tekstene ved hjelp av historisk kritiske metoder

24 Gnostiske evangelium - tegner de et annet bilde?

25 Evangeliene er: ……ikke historiske korrekte gjengivelser slik vi ville lagd dem i dag (derfor blir enhver film en svak gjengivelse) …..er ikke fortolkninger med lik vinkling og teologi, men høyst ulik

26 Paulus


Laste ned ppt "Det nye testamente. Hva er det nye testamentet? Mange tenker slik: ”Nå finner vi et uttall av tolkninger og forståelser, mens før var det en tro - en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google