Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åmøy skole og barnehage

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åmøy skole og barnehage"— Utskrift av presentasjonen:

1 Åmøy skole og barnehage
Austre Åmøy barnehage Språk - nærmiljø O Årsplan Helse og kosthold Åmøy skole og barnehage

2 Åmøy skole og barnehage
Innholdsfortegnelse Side 3: Velkommen til Austre Åmøy barnehage Side 4: Barnehagens årlige rutiner Side 5: Overgang barnehage/skole Side 6: Barnehagens daglige rutiner Side 7: Tøy og Utstyr /regler for ferier Side 8: Vår Visjon Side 9: Faglig innhold Side 12: Barnehagens satsningsområder Åmøy skole og barnehage

3 Natalie Meling Steinsland
Velkommen til Austre Åmøy barnehage Austre Åmøy barnehage ligger nydelig til i skråningen nedenfor Meling, med flott utsikt mot Åmøyfjorden og Hundvåg. Barnehagen har eksistert siden 1983, og fikk nytt bygg som stod ferdig i 2009. Barnehagen har to avdelinger. Kobbungene som er avdeling for 0-3 år. Manetene som er avdeling for 3-6 år. Barnehagen har 6.5 årsverk. De ansatte Kobbungene Brita Hegreberg Natalie Meling Steinsland Monika Jermak Ine Hegreberg Larsen Manetene Linda Furuholm Møller Linn Meling Anette B. Ausland Åmøy skole og barnehage

4 Barnehagens årlige rutiner
Våre tradisjoner Barnehagen har gjennom flere år fått erfare viktigheten av tradisjoner. Barna lærer seg at det finnes ulike årstider og høytider. Markering av nasjonaldagen, og fokus på barnehageårets slutt er blitt en kjent tradisjon. Våre tradisjoner er: FN-dagen 24 oktober Høsttakkefest/Gladmatfestival’ Julefrokost/med foresatte Lucia-feiring i kirken Nissefest Dragefestival sammen med skolen Påsketur med koking av egg Påskefrokost/med foresatte 17. Mai markering Dagstur i nærmiljøet sammen med skolen Miljødag Sommeravslutning Tur med superklubben og ønske om god skolestart Samarbeid med foresatte Vi legger stor vekt på at ungene skal føle trygghet og tilhørighet i barnehagen. Det er derfor viktig med et godt samarbeid og gode relasjoner mellom de voksne i barnehagen og foresatte. Informasjon om hjemmet gir grunnlag for gode samtaler om en felles arena. Alle ungene i barnehagen lager hver høst ”Huset mitt” Dette er et hus klippet ut i papp, hvor ungene kan lime på bilder som gir informasjon om viktige mennesker/ting i deres liv. Det kan være bilder av huset sitt, foresatte, søsken, kjæledyr eller en opplevelse som barnet har erfart. Vi har felles -møte for foresatte, samtaler for hvert enkelt barn, og fokus på tid i det daglige møte med den som leverer eller henter barnet. Vi ønsker åpenhet og samarbeid, slik at vi alltid har fokus på det som er viktig, nemlig hva som er best for barnet. Vi inviterer til sosiale sammenkomster som julefrokost, juleavslutning i gymsalen sammen med skolen og FN kafe. Ønsker foresatte å delta på en av våre ukentlige småturer i nabolaget, så vil det bli ønsket velkommen. For oss er det viktig at ungene ser den gode relasjonen oss voksne imellom, slik at de føler seg trygge og ivaretatt i barnehagen. Åmøy skole og barnehage

5 Åmøy skole og barnehage
Overgang barnehage skole Stavanger kommune har pålagt samarbeid mellom barnehagene og den aktuelle skolen som barnet skal begynne på, og ser på det arbeidet som veldig viktig. Ungene skal glede seg til skolestart, og kjenne lysten og nysgjerrigheten til læring. Her er Austre Åmøy barnehage i en særklasse. Elevene kjenner skolen godt fra før, og de voksne som jobber der. Vi har flere turer sammen i løpet av året, noe som gir ungene ulikemøter med skolen i løpet av sine år i barnehagen. I tillegg har vi: Overføringsmøte med skolen Er sammen med 1-2 klasse fire fredager fra påske fram mot sommeren Superklubben, de som skal begynne i første klasse førstkommende år), hvor vi fokuserer på: Begreper Blyantgrep Av og på med klær Knytte sko Åmøy skole og barnehage

6 Barnehagens daglige rutiner
Åpningstider: – 16.30 07.00 – Velkommen Frokost (egen matpakke) Fri lek Samling Utetid/aktivitet LUNSJ Soving (Kobbungene) Utelek (Manetene) Frukt og brød Felles utetid/aktivitet Egne private leker skal ikke tas med i barnehagen Det blir delt ut månedsplan for begge avdelingene hver måned Det er viktig at barna er levert innen klokken 09.30! Telefon Kobbungene: Telefon Manetene: Disse rutinene kan endres på turdager Åmøy skole og barnehage

7 Åmøy skole og barnehage
Tøy/utstyr Hver dag skal det tas hjem skift som ligger i pose Skift må erstattes slik at barnet alltid har ekstra tøy/skotøy. Spesielt sokker/undertøy. Sørg for at barnet har klær tilpasset årstid/vær Dresser og regntøy skal alltid tas med hjem på fredager, og hyllene tømmes. Dette på grunn av rengjøring etter HMS-krav. Ferier Det blir levert ut skriv om når du ønsker sommerferie for ditt barn i løpet av mars. Skrivet må leveres tilbake senest innen 1. mai. Ferievalget er bindende, og kan kun endres med virksomhetsleders samtykke. Barnet skal ha to uker sammenhengende ferie, men det oppfordres sterkt fra barnehagen og Stavanger kommune om tre uker sammenhengende. Barnehagen har stengt fem planleggingsdager i året. Disse kan regnes som feriedager. Barnet skal ha minimum fire uker ferie i løpet av et år. Da gjelder ikke offentlige fridager. Åmøy skole og barnehage

8 Verdier Vår visjon Er til stede Vil gå foran Skaper fremtiden
Vi har tatt utgangspunkt i Stavanger kommune sin visjon, og har som mål å få den godt implementert i barnehagen. Sammen for en levende by Verdier Er til stede Vil gå foran Skaper fremtiden Ser barnet og foreldre Lytter Er imøtekommende Gir ros og anerkjennelse Inkluderende Positivt menneskesyn Rollemodeller Viser respekt og toleranse Nysgjerrige Aktivt skapende Utnytter hverandres ressurser Skaper verdier Kulturellt mangfold medvirkning Fellesskapstanken Kompetanse til å møte verden Gi kunnskap og erfaring Miljøvern Respekt for alt liv Austre Åmøy barnehage sin visjon er at ungene skal bli trygge, selvstendige og inkluderende mennesker. Ha evne til å vise empati, omsorg og toleranse, slik at de står godt rustet til å møte fremtiden og de utfordringer fellesskapet står overfor i det moderne samfunnet. Åmøy skole og barnehage

9 Åmøy skole og barnehage
Faglig innhold 2011/2012 Vi skal legge til rette for at ”Rammeplan for barnehager”, ”Kvalitetsplanen for Stavanger Kommune – Stadig bedre”, og barnehagens egne satningsområder blir gjennomført i vår barnehage. Rammeplan for barnehager - de syv fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse Kvalitetsplanen for Stavanger kommune – stadig bedre Barnehagen som språklig arena Antall, rom og form Pedagogisk utviklingsarbeid Dokumentasjon og vurdering Vi ønsker at Rammeplan for barnehager, Kvalitetsplanen fra Stavanger kommune – stadig bedre og barnehagens egne satsningsområder skal vise igjen i vårt daglige arbeid og praksis i barnehagen. Vi ønsker bevisste ansatte som kjenner til vår visjon, og som har et bevisst forhold til egen praksis og eget arbeide i hverdagen. Åmøy skole og barnehage

10 Åmøy skole og barnehage
Barnehagen som språklig arena Barnehagen skal legge til rette for et språkstimulerende miljø og skape gode møteplasser for kommunikasjon. Aktiviteter som bidrar positivt til dette er: Den gode samtalen Rim, regler, dikt og sang Fortelling og høytlesing LEK Utforsking av skriftspråket Antall, rom og form Barnehagen skal vise barna de matematiske mulighetene de har rundt seg i hverdagen. De skal stimuleres til utforsking av tall og telling, rom og form og finne sammenhenger og løse problemer. Det er gjennom språk, lek og eksperimentering i hverdagen barna utvikler matematisk kompetanse. Barna vil bli introdusert i matematiske elementer som: Telling og kvantisering Lokalisering Måling Design Lek og spill Forklaring og argumentasjon Åmøy skole og barnehage

11 Åmøy skole og barnehage
Pedagogisk utviklingsarbeid Vi ønsker at alle ansatte skal få mulighet til personlig og faglig utvikling. Derfor har vi fokus på: Veiledning Kurs Ukentlige møter Samarbeid med PPT, ressurssenteret og andre barnehager i bydelen Dokumentasjon og vurdering Vi vil jobbe med dokumentasjon for å synliggjøre vårt arbeid i barnehagen. Vi ser på dokumentasjonen som et hjelpemiddel for å øke vår bevissthet omkring vår praksis. Vi ønsker at hele personalet skal ta del i dokumentasjon og refleksjonsarbeidet. Dette skjer jevnlig på avdelingsmøter, pedagogiske ledermøter og i assistent-veiledning. Måter vi dokumenterer på: Hjemmesiden Dagsrapport på tavle Fotografering Kartlegging og observasjoner Gjennom dokumentasjon ønsker vi å synliggjøre det forskende, reflekterende og det kompetente barnet. Åmøy skole og barnehage

12 Åmøy skole og barnehage
Barnehagens satsningsområder Kommunikasjon, språk og tekst Gjennom lek og samvær med andre barn og voksne, skal barna lære å lytte, observere og videreutvikle sin begrepsforståelse. De skal kunne bruke språket sitt for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. De skal lære seg at bruk av kommunikasjon er den beste løsningen i ulike konfliktsituasjoner, og høste erfaringer fra de voksne som sine rollemodeller. Ved å ha bøker tilgjengelig for barna ved å lese for dem, skal de få et positivt forhold til tekst og bilde. Dette vil gi inspirasjon til fabulering og nyskaping. Åmøy skole og barnehage

13 Åmøy skole og barnehage
Helse og kosthold Vi ønsker at barna i barnehagen skal få et bevisst forhold til sunt kosthold og egen helse. Vi lærer dem at måltidet skal være en positiv opplevelse, der bordskikk og gode relasjoner utvikles. Vi fokuserer på at frukt og grønt, grovt brød og lite sukkerholdige drikker/mat er bra for kroppen. Barna tar del i matlagingen, og lærer seg navnet på ulike grønssaker og frukter. De får smake og kjenne på lukter, slik at sansene stimuleres og utvikles. De lærer at hygiene er viktig, og får gode rutiner på vasking av hender. Barna lærer om tennene og hvor viktig det er med tannpuss, og at hjertet er et viktig organ i kroppen som vi skal ta vare på. De lærer at fysisk aktivitet gir overskudd, og at sunn mat sammen med fysisk aktivitet gir sterke og sunne kropper. Åmøy skole og barnehage

14 Åmøy skole og barnehage
Nærmiljø Vi ønsker at barna i barnehagen skal bli bevisst sitt fantastiske nærmiljø, og de ressurser og muligheter som er i umiddelbar nærhet. Barna skal kunne kjenne sin vei til skogen og sjøen, og ta i bruk sine sanser. Nærmiljøet er tilrettelagt for lek, fysisk aktivitet og innhenting av naturressurser som fisk, bær nøtter og frukt. De skal utvikle undring i forhold til naturens mangfold og vise interesse for de ulike arter som finnes på veien. De skal lære seg navn på ulike planter og dyr, og kunne kjenne igjen strandsonens mangfold og navnet på de mest kjente fiskene. Barna skal utvikle respekt for naturen og vise gode holdninger i forhold til miljøvern. Bruk av nærmiljøet skal være en sosial arena for barna der de kan utvikle sitt språk på en naturlig måte. De eldste vil vise vei og fortelle de yngre om sine oppdagelser, og kunnskap blir formidlet fra barn til barn. Åmøy skole og barnehage


Laste ned ppt "Åmøy skole og barnehage"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google