Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen oppstart 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen oppstart 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen oppstart 2012
Presentasjon Risør kommune Harry Svendsen samhandlingskoordinator Østre Agder

2 Helsetilstanden i Norge
Plussfaktorer Levealderen økt siden 1970 med åtte år for menn (71/79) og seks år for kvinner (77/83) Behandlingsmulighetene for hjerte/kar og kreft er hovedårsaken Lovmessighet: med økende alder – mer sykdom

3 Endret sykdomsmønster og nye helsetrusler
Barn og unge: Mer overvekt (15 % av alle 9 åringer) Flere unge med psykiske lidelser Yrkesaktiv alder: - 25 % har sammensatte lidelser som øker sykefravær og uføretrygding - Lettere angst- og depresjon øker kraftig (ca rammes av ”utbrenhet”) Såkalte livsstilssykdommer øker (”yngre” eldre): har KOLS eller annen alvorlig lungesykdom har kjent eller ukjent diabetes type 2 Eldre med mer komplisert sykdomsbilde (eksempler) 1 av 5 over 70 år bruker mer enn 10 legemidler i løpet av ett år 15000 får hofte – eller lårhalsbrudd (8 av 10 kvinner).1 av 5 dør innen et år og 25 % må på sykehjem Feilmedisinering er årsaken til mellom 10 – 15 % av alle innleggelser

4 Samhandlingsreformen er litt forenklet sagt
Alle får et større ansvar for å ta vare på egen helse Kommunene får et større ansvar for tilrettelegging Fastlegene: mer ansvar for å unngå innleggelser på sykehus Pasientfokus i 2012 i den forstand at: - færre skal legges inn på sykehus - flere skal raskere ut av sykehus To prinsipper som gjelder nå - fortsetter i 2012: Fastlegen legger inn på sykehus Med. ansv på SSA avgjør tidspunkt for utskrivning

5 Virkemidler Rettslige
-lov om folkehelse (stat, fylkeskommune og kommune -lov om kommunale helse – og omsorgstjenester -lovpålagte samarbeidsavtaler helseforetak og kommune Økonomiske - kommunal medfinansiering (foreløpig somatiske pasienter) - betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter - kommunal øyeblikkelig-hjelp enhet (hele døgnet) Faglige - veiledere, retningslinjer, prosedyrer, kompetansekrav - økt forskningsinnsats i kommunehelsetjenesten Organisatoriske - Frisklivssentraler - lokale medisinske sentre - samarbeidsmodeller med helseforetak og mellom kommuner

6 Nye lover - Lov om folkehelse - Kommunal helse – og omsorgslov - Revisjon av lov om spesialisthelsetjenesten - Ny pasient – og brukerrettighetslov - Egen lov for helsepersonell

7 Ny folkehelselov tydeliggjør kommunenes ansvar
Krav til oversikt over helsetilstanden i kommunen og analyse av påvirkningsfaktorene Klarere ansvar hos lokalpolitikerne og ledelse i kommunene til forankring av mål og tiltak Slagordet ”Helse i alt vi gjør” skal være ledestjerne

8 Ny helse – og omsorgslov tydeliggjør kommunenes ansvar
- ansvar for større del av behandlingsforløpet - profesjonsnøytralitet og ”sørge for” lov - større frihet til å organisere tilbud i kommune / sammen med andre kommuner - økt innflytelse for brukerorganisasjonene - kommunene skal medvirke til forskning - plikt om inngåelse av samarbeidsavtaler med helseforetaket - plikt til døgnopphold og utvidet tilgjengelighet (2016)

9 Hvordan forbereder vi dette
lokalt i Østre Agder - og opp mot helseforetaket (SSHF) ?

10 Beskrivelse av pasientforløp/
Organisastoriske grep h Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) - 5 repr fra sykehusledelsen ved SSHF - 1 repr fra hver av 5 kommuneregioner - brukerorganisasjonene Regionale samarbeidsutvalg (Lister, Mandalsreg.,Knutepunkt Sør,Setesdalsreg., Østre Agder) - fast repr. fra SSHF - en repr fra hver kommune i regionen - tillitsvalgte/brukerrepresentanter Fagutvalg / faggrupperråd (antall oppnevnes etter behov) - kan utgå fra OSS ved standardiserte forløp - kan utgå fra RS ved geografisk avgrensning - fagpersoner fra begge nivåer deltar - tillitsvalgte/brukerrepresentanter Samarbeids-avtaler Delavtaler (særavtaler) Prosedyrer Beskrivelse av pasientforløp/ diagnosegrupper

11 Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen er lovpålagt gjennom vedtak i Stortinget Inngås mellom helseforetaket og hver enkelt kommune Vedtas i kommunestyret og helseforetakets styre Juridisk bindende dokument Delavtalene Regulerer rutiner for samhandling for pasientforløp (eks. innleggelse og utskrivning til/fra sykehus), Konkretiserer arbeidsfordeling knyttet til ulike pasientgrupper (pasientforløp) Beskriver samarbeidsprosjekter mellom foretak og en kommuneregion/kommune.

12 Tempoplan Oppnevnt i OSS 31.08 Avsluttet arbeid 15.11 Samarbeidsavtalene behandles i OSS Forhandlinger Østre Agder og SSHF Resultat legges fram for Styret i ØA Behandles i kommune – og bystyrer innen

13 Prioriterte delavtaler
Frist innen Delavtale om felles forståelse av hvilke helse – og omsorgsoppgaver SSHF og kommunene er pålagt, og med en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre Delavtale om utskrivningsklare pasienter som har behov for kommunale tjenester etter utskrivning Delavtale om innleggelse i sykehus. Delavtale planer for akuttmedisinsk kjede, og omforente beredskapsplaner

14 Frist for sluttføring av planarbeid innen 30.06.2012
Delavtale om kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, forskning og praksis Delavtale om beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp innen 2016. Delavtale om forebygging og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer Delavtale om uenighet og konflikthåndtering Delavtale - analyse om bruk av sykehustjenester

15 Økonomi Nytt: Økonomisk samhandling fra 2012: En del av den nye strategien er å skape en økonomisk forbindelse mellom nivåene Fra før har vi : Pasientfaglig samhandling mellom fastlege – sykehus – og kommunehelsetjeneste I ferd med å innføre (delvis innført): Elektronisk samhandling (fastlege-sykehus og kommunehelsetjenesten) som styrker pasientsikkerheten og effektiviserer tjenesten

16 Budsjettkorrigering 2012-2015; Fra foretak til kommuner - Innenfor rammen
Utskrivingsklare; 0,56 mrd kr Medfinansiering; anslag 4, mrd kr Ø.hjelp døgn; 1, mrd kr over 4 år Om lag 95 mrd kr

17 Kommunal medfinansiering
Kommunene får økonomisk medansvar (20 %) for medisinske innleggelser og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. Gjelder medisinske behandlinger og alle aldersgrupper Gjelder ikke: operasjoner (kirurgi), fødsler/nyfødtbehandling og kostbare biologiske legemidler Tak på for enkeltopphold

18 Medisinske sykehuspasienter og polikliniske konsultasjoner
Mage/tarm (magesår) leddgikt slagpasienter hjerte / kar (uten kir. inngrep) kolsdiagnoser alvorlig astma komplikasjoner diabetes dialyse lungebetennelse utredninger av diverse sykdommer

19 Betalingsplikt utskrivningsklare pasienter
Kommunene får betalingsplikt fra 1. januar Døgnsats :4000 kr Forskrift er vedtatt og tilgjengelig (www.hod.no) Egen delavtale skal inngås mellom Risør kommune og SSHF

20 Hva med psykisk helse, rus/psykiatri ?
2012: Somatiske pasientgrupper Neste trinn 2013/14: Psykisk helse og rus/psykiatri ? Nytt finansieringssystem rehabilitering: økt kommunalt medfinansiering – og tydeligere arbeids –og oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten, private rehabiliteringsinstitusjoner og kommunal rehabilitering 2013 eller 2014 ?

21 Hva kan Risør kommune gjøre
Hva kan Risør kommune gjøre ? Eksempler på tiltak i hjemmetjenesten og institusjonene Døgnåpent inntak til kommunale tjenester Ambulante tilbud hvor fastlegen medvirker Videreutvikle rehabiliteringstiltakene i hjemmetjenesten Økt kompetanse medikamenthåndtering Bedre tilgang på leger i hjemmetjenesten Bedre legedekning på institusjonene Tett kommunikasjon med ansvarlige for utskrivning sykehuset Tettere oppfølging av kronikergrupper som er ofte på sykehus Tilrettelegge for økt forskning på den kommunale behandlings - og omsorgskjeden Pilotprosjekter velferdsteknologi

22 Hjemmebasert rehabilitering
Helhetlig behandling av syke eldre og andre pleietrengende ”Holde orden i eget hus” Pasient 1 Hofteopererte eldre mann med god kogntitiv funksjon Pasient 2 slagpasient med uklart forbedrings-potensiale Behandlingstilbudet SSHF Pasient 3 framskreden demens og hoftebrudd Samhandling med SSHF (vertikal) Hjemmebasert rehabilitering Kortidsplasser Sykehjemsplass Kommunale samhandlingen (horisontal)

23 Hva kan fastlegene gjøre ?
Ny fastlegeforskrift kommer november/desember presisere oppfølging av pasientene (listeansvaret) nasjonale kvalitets – og funksjonskrav krav om rapportering risikopasienter mer tilgjengelig for eldre syke med komplisert sykdomsbilde mer felleskonsultasjoner med poliklinikkene tettere på ”utskrivningspasientene” inngå i palliative team (sykehus,PLO og fastlege) sammenligne innleggelsesrater delta i samhandlingsprosjekter

24 Hva kan sykehuset gjøre ?
overlate til kommunene å avgjøre hvilket behandlings – og omsorgstiltak som skal igangsettes kvalitetssikre utskrivning av pasienter med færre aktører sikre tilgang på bakvakt med tilstrekkelig erfaring (samhandling med legevakt/ fastlege) poliklinisk avtale dagen etter konsultasjon hos fastlege/legevaktslege (”nesten ø – hjelp”) analysere diagnosegrupper/målgrupper som risikerer re – innleggelse se på egne henvisningsrutiner til poliklinikk initiere felles pasientkonsultasjoner med fastlegene epikriser raskest mulig (IKT/Meldingsløftet)

25 Samhandlingsprosjekter 2012
Ansettelse av samfunnsmedisiner i Østre Agder Ansettelse av samhandlingskoordinator Felles rutiner for utskrivningsklare pasienter Videreutvikle IKT /Meldingsløftet Utredning av kommunal ø – hjelps plikt 2016 i ØA Felles pasientforløp og kommunal oppfølging av hoftebruddpasienter i Østre Agder Etablering av analysegruppe styringsdata sykehustjenester Dialog med NKS Rehabilitering

26 Konklusjon Samhandling handler om å ha penger – men i like stor grad:
Evne til å jobbe tettere sammen om pasientene Kommunens evne til intern samhandling, samhandling med nabokommunene og samhandling med SSHF Hovedgrep: Lederskap på alle nivå – felles fokus Fokus på de gode pasientforløpene Få privatpraktiserende leger og fysioterapeuter ”med på laget” Mer forskning og kompetanseutvikling i kommunene Interkommunalt samarbeid


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen oppstart 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google