Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Som barn var jeg litt i tvil om hvem av meg jeg skulle være. Anne-Cath Vestly.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Som barn var jeg litt i tvil om hvem av meg jeg skulle være. Anne-Cath Vestly."— Utskrift av presentasjonen:

1 Som barn var jeg litt i tvil om hvem av meg jeg skulle være. Anne-Cath Vestly

2 Glad i barn og ungdom. Hvorfor valgte jeg lærerstudiet? LUT -1 2009 Liker å undervise. Utfordringer dagens elever møter. Spennende, utfordrende. Veiskille i mitt livet. Aldri for sent å lære noe nytt. Livserfaring + motivasjon.

3 Dette brenner jeg for HVA Grunnskolen som heldagsskole 08.30 – 15- 30 Tilpasset opplæring Leksehjelp for alle på skolen i skoletiden HVORDAN Øke antall timer på skolen - skole til kl. 15.30 Legge inn økter i løpet av dagen til lekser/øvelse i fagstoff. Sammen med faglærere. Tilpasset elevforutsetningene til den enkelte. HVORFOR Like muligheter og lik hejlp for alle. utjevne sosiale forskjeller og klasser Mer fritid – sosialisering og identitetsskaping

4 Mappeoppgave 2 – Klasseledelse. Refleksjoner rundt klasseledelse, elevroller og lærerstiler sett i lys av filmen vi laget. Gruppearbeid. Målområde 1. Å være lærer, 1 a., 1 b., 2b. Mappeoppgave 3. oppstart av en undervisningstime. Gruppearbeid som inkl. veiledning fra LUT-2 studenter. Målområder: 1c., 1d., 1e., 1f., Mappeoppgave 4. TPO – Blanke ark. Tredelt. Teste meg selv, vurdere testmetoder og TPO i lys av serien Blanke- Ark. Målområde 1c., 1d., 1e., 1f. Mappeoppgave 2 – Film Lagde film om god og dårlig klasseledelse basert på en konfliktsituasjon. Målområde 1. Å være lærer, 1 a., 1 b., 2b. Gruppeoppgave. Basert på Boka være eller lære? Mappeoppgave 5. intervju av medstudent, elever, transkripsjon og refleksjons notat om erfaringer fra intervjuet. Målområder: 1a. 1b., 2b Mappeoppgave 1. Refleksjoner rundt fagplanen i pedagogikk. Målområde 1. Å være student og punkt 1 e. Mine områder. Målområde 1d. lærerprofesjonen og ledelse. e: veiledning og vurdering. Mappearbeid

5 Med åpne øyne. Observasjoner og tiltak i skolens arbeid med problemadferd Pensum litteratur Være eller lære? Om elevroller, identitet og læring i ungdomsskolen. Livet i skolen. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Visible learing. Meta-analyses relating to achivement. Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Råd og tips for foreldre med barn i skolen.

6 Pensum litteratur - mer Aagre,Willy (2003): Ungdomskunnskap. Fagbokforlaget Aagre,Willy (2009): Når student intervjuer elev: Elevkunnskap og relasjonskompetanse i ett?" Lærerutdanning for Ungdomstrinnet LUT. Aagre Red. Gyldendal Norsk Forlag. Dalen, Monica (2004) Intervju som forskningsmetode: en kvalitativ tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget. Kunnskapsdepartementet (2006):Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007)....ingen stod igjen... Tidlig innsats for livslang læring. Kunnskapsdepartementet (2006): Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) Nordahl med flere. Hva skille skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Høgskolen i Telemark rapport nr. 3-2009.Hva skille skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Næss, Rakel K.R. (2007): Student veileder student. Rapport 4/2007. Høgskolen i Vestfold (15) http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/rapport/2007-04/omtale.htmlhttp://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/rapport/2007-04/omtale.html Roth. S. 2007. Media – et kulturelt skattekammer for unge. Hvordan kommuniserer mediebilder mot unges identitetskonstruksjon? Masteroppgave PFI. UIO.Media – et kulturelt skattekammer for unge. Hvordan kommuniserer mediebilder mot unges identitetskonstruksjon? Prieur. Annick 2002: Frihet til å forme seg selv? (PDF på web) En diskusjon av konstruktivistiske perspektiver på identitet, etnisitet og kjønn.Frihet til å forme seg selv?

7 Teoretikere - faglærere Berit, Solveig, og Mattias Kognitiv teori: Piaget Identitet: Giddens, Bourdieu, Ziehe. Behavioristisk teori: Skinner. Pavlov, Watson Sosiokulturelt teori: Vygotiskij, Bruner, Mead, Dewey Konstruvistisk teori: Dewey Sosial kognitive teorier: Bandura

8 Annet Gruppearbeid om viktige temaer til eksamen. Identitetsteorier, identitet vs. fellesskapet, Behaviorismen, kognitivismen, konstruktivismen og sosiokulturell teori. ”FORSKNINGSDAGENE Snille og slemme dyr. Om multimodalitet i naturfagstekster” Maagerø & Skjelbred ”Spørsmålene vi stilte og svarene vi fikk. Om intervjuer med minoritets- språklige foreldre”. Askeland & Aamotsbakken Gruppe arbeid og fremføring av temaer innen klasseledelse forarbeid til mappeoppgave 4. Begrepene: Klasseledelse, læringsfellesskap, læringsstiler, læringsstrategier, vurdering, ungdomskultur, sosialisering, idntitet. Kunnskapsprøven: Nordahl rapporten, Være eller lære, Ulike perspektiver på identitet, Sosialisering, Ulike læringsperspektiv, læreplan, Didaktikk, St. meld. 16, hva kjennetegner en god lærer. Gjennomgang av boka: Være eller lære* - Selma Therese Lyng

9 Praksisperioden uke 44-46 Oppstart av time i geometri, sammen med Anette for delt klasse, alene for hel klasse. Samtaler med rektor, praksislærer og andre lærere og elever. Deltatt på team møter og personalmøter Deltakelse i forskjellige undervisningstimer. Presentesjonstimer, Gruppeundervisning, Hysj program. Vollyballturnering. Inpeksjon i friminutter og intervjuet elever Refleksjoner: Innblikk i en travel hverdag som lærer på godt og vondt. Tidspresset er stor – forberedt er stikkordet.

10 Utfordringer videre Større forståelse for pedagogikk og didaktikk. Reflekterer letter rundt temaer og teoretikere. Klarer å sette teoriene i sammenheng med hverandre. Hvor vil jeg begynne som lærer: Sent i barneskolen eller – rett i ungdomsskolen. Tidlig innsats – livslang læring Studieteknikk: Hvilke teknikker har virket og ikke virket, hva skal jeg bruke videre for å gjøre studietorløpet lettere. Valg av andre fag i studiene: Pedagogikk,. Matematikk, Naturfag, Kunst og Handverk. Refleksjoner: Hva skal jeg velge av teorier og didaktiske metoder når jeg kommer ut i skolen. Fordypning i pedagogikk Individet vs. Kollektivt Fjerne gapet mellom teori og virkeligheten. Hva, hvordan, hvorfor – begrunne.

11 Vurdering av medstudent Strategier; Skippertaks elev, fra praksisgruppe, diskutere med andre – få stoffet ned på jorda. Praksis: Kult med planlegging og gjennomføring av tiner. Noen elever må styres mer en andre, Retting av prøver – godt samsvar med lærerens meninger. Tilbakemelding fra elev: ”Å tusen takk nå skjønte jeg det bedre. Christians refleksjoner over pensum; ed en gang. Mye. Når –etter praksis og kunnskapstest begynner teori å sette seg, lettere å lese. Livet i skolen, være eller lære, lærerens verden. Hva har du likt best : Praksis, stadig økende samhold i klassen, det å faktisk se at jeg har begynt å læære noe. Refleksjoner: Mappen og oppgavene. Tydlig fremgang i forståelse og bruk av teorier. Elevintervjuer : Blandede følelser, få eleven på gli, tautrekking. Reflektere over etterarbeid. Mote og musikk som tema.

12 That’s it for now! Lykke til alle sammen. Designet vurdert og godkjent av Louise Kåring, 13.12.2009


Laste ned ppt "Som barn var jeg litt i tvil om hvem av meg jeg skulle være. Anne-Cath Vestly."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google