Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk arbeidsliv 2011 Stabilt, men skyer i horisonten Ann Cecilie Bergene Arild H. Steen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk arbeidsliv 2011 Stabilt, men skyer i horisonten Ann Cecilie Bergene Arild H. Steen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk arbeidsliv 2011 Stabilt, men skyer i horisonten Ann Cecilie Bergene Arild H. Steen

2 En årlig undersøkelse blant arbeidstakere Tidsrekker Forskning Nasjonal statistikk Internasjonale databaser og undersøkelser – OECD, Eurostat, European Social Survey, ISSP Avveininger og skjønn Basert på:

3 Fagforeningenes legitimitet Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse Arbeidsvilkår, stress og mestring Likestilt deltakelse Trygghet og tilknytning 5 temaområder:

4 http://barometer.ys.no/ys Inteaktivt barometer

5 2010: 7,58 2009: 7,61 101 2011: 7,53

6 En fortelling om Utfordringer: Forståelsen i samfunnet for fagbevegelsens rolle i lønnsdannelse og velferdssystemet Tillitsvalgte – forvalterne av den norske modellenEt godt og krevende arbeidsliv for de fleste Stor trygghet og (overdreven) tillit, men utrygghet i arbeidslivets ytterkanter

7 Flere arbeidsliv 2.500.000 personer

8 Inntekt over 410.000 Ikke høyere utdanning Industri, bygg/anlegg Energi, olje/gass Transport, Media, reklame 76% privat sektor 77% menn 5% deltid 26% av arbeidslivet

9 Inntekt over 410.000 Høyere utdanning Kunnskap/forskning Off administrasjon Finans, IT 58% offentlig sektor 53% menn 7% deltid 25% av arbeidslivet

10 Inntekt under 410.000 Høyere utdanning Helsesektor Undervisning Kultur/idrett/org Offentlig administrasjon 63% offentlig sektor 70% kvinner 38% deltid 13% av arbeidslivet

11 Inntekt under 410.000 Ikke høyere utdanning Varehandel Hotell/restaurant Helse/sosial 68% kvinner 59% privat sektor 43% deltid 37% av arbeidslivet

12 1. Fagforeningenes legitimitet Fagforeningenes legitimitet er stabil, selv om barometerverdien viser en liten synkende tendens. Dette skyldes i hovedsak at holdningen til fagforeninger blant norske arbeidstakere er noe mindre positiv, selv om rammene ligger til rette ved at ledelsen i økende grad respekterer tillitsvalgte og ved at organiseringsgraden øker sammenlignet med andre land. 2010: 7,58 2009: 7,61 101 2011: 7,53

13 1. Fagforeningenes legitimitet + Organisasjonsgrad sammenlignet med andre land + Tillitsvalgte føler seg respektert av ledelsen -Andel medlemmer som kan tenke seg å bli tillitsvalgt -Arbeidstakere positive til medlemskap 2010: 7,58 2009: 7,61 101 2011: 7,53

14 Andel fagforenings- medlemmer 66%

15 LO: 72% YS: 21% LO: 29% YS: 16% UNIO: 30% LO: 62% YS: 22% LO: 20% YS: 14% UNIO: 32% Ak: 19%

16

17 Hvem er de prinsipielle motstanderne? En liten gruppe, men interessante…. Menn (72%) Bransjer – Butikk/reiseliv/servering – Industri/bygg/anlegg – IT/telekommunikasjon FrP- og Høyrevelgere

18 Hvem føler ikke at fagforeningene ivaretar deres interesser? Menn Bransjer – Offentlig sentralforvaltning – Bank/finans/forretningsmessig service – IT/telekommunikasjon – Helse/sosial Høy utdanning og inntekt

19 Har de uorganiserte andre politiske preferanser?

20 Størst potensial Høyest organisering

21

22

23 2011 2010

24 ”Alle vil ha den norske modellen – men alle vil ikke ha fagforeninger” - Fagforeninger som kollektivt gode. Lokale tillitsvalgte – bærebjelken i systemet. - Hvordan gjøre det mer attraktivt å være lokal tillitsvalgt? ”Alle vil ha den norske modellen – men alle vil ikke ha fagforeninger” - Fagforeninger som kollektivt gode. Lokale tillitsvalgte – bærebjelken i systemet. - Hvordan gjøre det mer attraktivt å være lokal tillitsvalgt? Fagforeningenes legitimitet er fortsatt sterk, men ……..

25 Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse + Små lønnsforskjeller sammenlignet med andre land + Ønsker åpenhet om lønn og små lønnsforskjeller - Ønsker også individuelle forhandlinger 2011: 8,01 2010: 8,22 2009: 8,18 101

26 Oppslutning om sentrale lønns- forhandlinger: 61%

27

28 Hvem har prestasjonsbasert lønn?

29

30 Oppfatningen om økende ulikhet øker sammenlignet med i fjor Idealet om mer likhet svekkes sammenlignet med i fjor -> Fortsatt stor forskjell mellom opplevelse og ideal

31 Me Inntekt>410.000 Inntekt<410.000 Høy utdanning Lav utdanning 84% 78% 88% 84% Ønsker ikke større lønnsforskjeller: 84 %

32

33 Oppslutningen om kollektiv lønnsdannelse er fortsatt sterk, men færre ønsker åpenhet om lønn og færre slutter opp om små inntektsforskjeller Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse

34 - Manglende verdsetting, realisering og utvikling av kompetanse og potensial -Stress og utslitthet - Tidspress: Ujevn arbeidsbelastning, høyt tempo, overtid og for mye å gjøre + Mestring, mening og læring + Interessant og selvstendig jobb + Få har risikofylt og hardt fysisk arbeid 2011: 7,41 2010: 7,36 2009: 7,30 10 1 3. Arbeidsvilkår, stress og mestring

35 Meningsfylt og interessant arbeid: Mestring: Mye ”mening og mestring” i norsk arbeidsliv FlestFærrest

36 Interessant jobb 81% 88% 73% 80% Har interessant jobb: 79%

37 Arbeide selvstendig 90% 80% 84% 90% Kan jobbe selvstendig: 87%

38

39 Ofte/alltid tidspress og for mye å gjøre 33% 33% 42% 34% 28%

40

41 Hvem jobber overtid?

42 Hvem jobber mest overtid? Ofte/alltid: 28% Sjelden/aldri: 28% Overtid blant fedre: 70% Ofte/alltid: 19% Sjelden/aldri: 39% Overtid blant mødre: 57%

43 Kompensasjon for pålagt overtid

44

45 Ubekvem arbeidstid

46 AML bør bli mindre streng: 22% 31% 17% 27% 16%

47

48

49 Nærmeste leder gjør en god jobb: Ofte/alltid: 57 % Sjelden/aldri: 10% 53%61% 56% 62% Kvinner er mer fornøyd med sin nærmeste leder enn det menn er. Inntekt > 410.000 Inntekt < 410.000

50 Hvem opplever god ledelse?

51 e Stabilt gode arbeidsvilkår Arbeidsforholdene vurderes som litt bedre enn i fjor Færre har risikofylt og hardt fysisk arbeid Flere har selvstendig jobb og flere føler de mestrer den MEN: arbeidstid er en utfordring Stabilt gode arbeidsvilkår Arbeidsforholdene vurderes som litt bedre enn i fjor Færre har risikofylt og hardt fysisk arbeid Flere har selvstendig jobb og flere føler de mestrer den MEN: arbeidstid er en utfordring ARBEIDSVILKÅR, STRESS OG MESTRING

52 Likestilt deltakelse – hvordan er betingelsene? Ønsker norske arbeidstakere likedeling? Hvorfor jobber kvinner deltid? Deltar kvinner og menn like mye i lønnet og ulønnet arbeid?

53 4. Likestilt deltakelse + Forskjellene i lønn mellom kjønn redusert - Lønnsforskjeller mellom kjønn øker i forhold til andre land - Ulønnet arbeid fordeles skjevt

54 Me Andel som tjener over 410.000 kr Kvinner 36% 2010: 29% Menn 72% 2010: 64%

55 Like idealer

56 Men stabil ulikhet i praksis

57 Menn mener at vi deler mer likt, kvinner opplever det ikke slik

58 Deltid En mulig og vanlig sammenheng: Ulik fordeling hjemme -> deltid i arbeidslivet -> lavere lønn / svakere tilknytning til arbeidslivet -> tidligere avgang og dårlig pensjon (også andre sammenhenger mulige) Personer med helseproblemer jobber oftere deltid

59 FulltidDeltid MennKvinner Deltid eller fulltid?

60 Ufrivillig Frivillig/ufrivillig? Årsaker til deltid Menn

61

62 Likestilt deltakelse Likestilt deltakelse er svekket: høy kvinnelig arbeidslivsdeltakelse følges ikke av likestilling hjemme. Deltid blant kvinner årsak til og/eller resultat av manglende likestilling. Likestilt deltakelse er svekket: høy kvinnelig arbeidslivsdeltakelse følges ikke av likestilling hjemme. Deltid blant kvinner årsak til og/eller resultat av manglende likestilling.

63 5. Trygghet og tilknytning Hvordan står det til med tryggheten i det norske arbeidslivet? Hvem er redd for å miste jobben? Holder helsa? Hvem står i fare for å havne på uføretrygd?

64 5. Trygghet og tilknytning + Redusert frykt for ledighet - Økt frykt for å falle ut av helseårsaker - Vekst i antall ansatte i vikarbyrå i forhold til andre land

65 (2010: 74%) (2010: 26%) Hvor stor andel er sikre på sin arbeidslivstilknytning om 5 år og hvor stor andel er usikre?

66 Bekymret for å miste jobben? Andel litt, noe eller svært bekymret

67 Mulig arbeidsledig om 5 år, fordelt på bransje 67

68 Sannsynlig at du må redusere din arbeidsinnsats pga helsa? Sannsynlig: 13% (11%) Kanskje: 21% (21%) Ikke sannsynlig: 66% (67%) Sannsynlig/ Kanskje: 34% Sannsynlig/ Kanskje: 42% Sannsynlig/ Kanskje: 23% Sannsynlig/ Kanskje: 32%

69 Sannsynlig at du må redusere din arbeidsinnsats pga helsa? Sannsynlig: 13% (11%) Kanskje: 21% (21%) Ikke sannsynlig: 66% (67%) Sannsynlig/ Kanskje: 34% Sannsynlig/ Kanskje: 42% Sannsynlig/ Kanskje: 23% Sannsynlig/ Kanskje: 32%

70 Tryggheten øker for de fleste. Men flere opplever usikre ansettelsesforhold. En av tre er usikre på om helsa holder Tryggheten øker for de fleste. Men flere opplever usikre ansettelsesforhold. En av tre er usikre på om helsa holder

71 Pensjon Kunnskapen om egen pensjonsordning er lav, særlig blant kvinner og de med lavere inntekter Mange ønsker å jobbe ved siden av pensjon

72

73 Andel vet ikke/ikke aktuelt ytelsesbasert/innskuddsbasert pensjonsordning Kvinner: 47% Menn: 32% Over 60 år: 33%!! Offentlig sektor: 44%!! Informasjonsgap av dimensjoner

74

75

76 Hvem er (ikke) fornøyd i jobben? Fornøyd: Barnehage/skole/undervisning Reiseliv/hotell Meningsfylt arbeid Ikke fornøyd: Høy utdanning og høy inntekt Dårlig ledelse

77 Hvem er (ikke) bekymret for å miste jobben? Ikke bekymret: Høy utdanning og høy inntekt Over 60 år Frivillig deltid Meningsfylt arbeid Offentlig sentralforvaltning Bekymret: Industri/teknikk Varehandel/butikk Transport/samferdsel Forskning/analyse Telekommunikasjon/IT Dårlig ledelse Stressende jobb

78 Situasjonen er alt i alt svært god for norske arbeidstakere: 24% 28% 22% 32% 17%

79 Din vurdering av regjeringens innsats for å fremme et godt norsk arbeidsliv Færre har forventninger – flere har negativ vurdering

80

81 2011: Stabilt, men skyer i horisonten 2012: ???

82 Takk for oss!


Laste ned ppt "Norsk arbeidsliv 2011 Stabilt, men skyer i horisonten Ann Cecilie Bergene Arild H. Steen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google