Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når bildet snakker Læringsprosessen LUT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når bildet snakker Læringsprosessen LUT"— Utskrift av presentasjonen:

1 Når bildet snakker Læringsprosessen LUT - 2009
Tor Arne Wølner, LUT, mars 2009 Høgskolen I Vestfold, avdeling for lærerutdanning

2 Didaktikk og digitale verktøy – prosessen fra start til refleksjon
Kjennetegn på måloppnåelse Arbeidsplan/ Måldokument Refleksjon Aktivitet Veiledning Refleksjon Veiledning Refleksjon Dokumentasjon Hele kursmodellen med lærere som gjennomfører i mellomperioder med faglærer som observatør. Deretter videre spredning i regionder med resultat økt selvbestemt bruk av Lærerikt og nye potensielle studenter til studium i IKT i læring. Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

3 Prinsessen på erten Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

4 Det som gjelder er at jeg har klare mål for hva jeg vil oppnå, og jeg trenger et redskap for å sette det hele i system. Jeg har behov for en verktøykasse i pedagogikk, metodikk og didaktikk, som kombineres med andre fysiske redskaper. (artefakter) .

5 I min verktøykasse har jeg bl.a.
porteføljemetodikk. En overordnet metode for å organisere undervisning, målsetting, veiledning, refleksjon, elevsamtaler, utviklingssamtaler og vurdering - for læring

6 Begrepet digital portefølje
”En systematisk samling elevarbeider (elevens digitale portefølje) som viser innsats, framskritt og prestasjoner innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte elevmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier og kriterier for å bedømme nivået, og den må vise elevens selvrefleksjoner.” (Paulson, Paulson & Meyer, 1991, s.60-63) Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

7 Porteføljemetodikk er metoden vi bruker for organisere undervisning, målsetting, veiledning, refleksjon, elevsamtaler, utviklingssamtaler og vurdering - for læring

8 Prosess for arbeid med sammensatt tekst
Kjennetegn på måloppnåelse Arbeidsplan/ Måldokument Refleksjon Aktivitet Veiledning Refleksjon Veiledning Refleksjon Dokumentasjon Hele kursmodellen med lærere som gjennomfører i mellomperioder med faglærer som observatør. Deretter videre spredning i regionder med resultat økt selvbestemt bruk av Lærerikt og nye potensielle studenter til studium i IKT i læring. Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

9 Lær å lære – en porteføljemodell av Ian Fox
Kjennetegn på måloppnåelse Læringsstrategi Refleksjon Egenvurdering Tydelige vurderingskriterier Formativ og summativ vurdering. Autentiske læringsprosesser Samarbeid skole hjem Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

10 Når det passer å bruke målark, refleksjon og egenvurdering?
Det er for eksempel situasjoner hvor vi delvis oppløser den faste timeplanen og undervisningen til fordel for: Tverrfaglig arbeid Fag/tema organisering Temabasert opplæring Storyline Prosessorientert skriving og andre skriveprosesser – for eksempel rapporter i natur og miljø Arbeid med sjangere i norsk Språk - lese og skrivetrening Prosjekt Presentasjon og fremføring i alle fag PBL

11 Kjennetegn på måloppnåelse
A. Skolene utvikler selv og prøver ut kjennetegn på høy og lav måloppnåelse B. Skolene prøver ut ferdigstilte eksempler på kjennetegn på høy måloppnåelse C. Skolene prøver ut ferdigstilte eksempler på kjennetegn på høy og lav måloppnåelse D. Skolene utvikler selv og prøver ut kjennetegn på måloppnåelse i ulike fag knyttet til karakterskalaen. Det skal utvikles nasjonale kjennetegn felles for karakterene 6 og 5, felles for karakterene 4 og 3 og for karakteren 2. Det skal ikke utvikles kjennetegn for karakteren 1. Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

12 Strategi for måloppnåelse – Sammensatte tekster
Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

13 Vi fokuserer på vurdering for læring istedenfor vurdering av læring.

14 Valg av kjennetegn på måloppnåelse
Hvilke kjennetegn på måloppnåelse bør velges, for at elevene skal bli oppmerksomme på egen læring? Kvantitative kjennetegn på måloppnåelse? Kvalitative kjennetegn på måloppnåelse? Ferdighet som kjennetegn på måloppnåelse? Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

15 Målmeny Velg arbeidsoppgaver blant fagmåla nedenfor:
Norsk Skrive et dikt i bunden form Skrive et dikt i ubunden form Bruke det språklige bildet metafor Bruke det språklige bildet sammenligning Bruke det språklige bildet symbol Bruke det språklige bildet besjeling/personifikasjon Bruke det litterære virkemiddelet gjentakelse Bruke det litterære virkemiddelet kontrast Bruke det litterære virkemiddelet enderim Bruke parrim Bruke kryssrim Bruke tiraderim Bruke omsluttende rim Bruke balladerim Bruke sekvensrim Bruke det litterære virkemiddelet bokstavrim Bruke det litterære virkemiddelet rytme Bruke det litterære virkemiddelet linjedeling/linjelengde Bruke humor Bruke onomatopoetikon Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

16 Kvalitet, kvantitet eller ferdighetsmål??
MålMeny C. Velg ut de mål du ønsker å sette deg for dette arbeidet (kopier målene over til målskjemaet ditt, som ligger i ”Lyrikkprosjekt”-mappen på Fronter) MÅL INNEN NORSKFAGET: Mål 1: Jeg vil skrive et dikt der jeg tar i bruk 1 virkemiddel (notér ned hvilket virkemiddel og skriv hvorfor du velger akkurat det virkemiddelet) Mål 2: Jeg vil skrive et dikt der jeg tar i bruk 2 virkemidler (notér ned hvilke virkemidler og skriv hvorfor du velger akkurat det virkemiddelet) Mål 3: Jeg vil skrive et dikt der jeg tar i bruk 3 eller flere virkemidler (notér ned hvilke virkemidler og skriv hvorfor du velger akkurat det virkemiddelet) Mål 4: Diktet mitt skal bestå av en strofe Mål 5: Diktet mitt skal bestå av 2 strofer Mål 6: Diktet mitt skal bestå av 3 eller flere strofer Mål 7: Jeg vil skrive inn diktet fordi……. Mål 8: Jeg vil skrive inn diktet, samt lese det inn fordi…… Mål 9: Jeg vil definere mitt/mine eget/egne mål … (nóter ned hvilket /hvilke mål du her tenker på) Kvalitet, kvantitet eller ferdighetsmål?? Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

17 Kvalitet, kvantitet eller ferdighetsmål??
MålMeny ferdgihetsmål C. Velg ut de mål du ønsker å sette deg for dette arbeidet (kopier målene over til målskjemaet ditt, som ligger i ”Lyrikkprosjekt”-mappen på Fronter) MÅL INNEN FAGET KUNST & HÅNDVERK: Mål 10: Jeg vil hente ut bilder fra internett Mål 11: Jeg vil hente ut bilde(r ) fra internett for så å manipulere dette/disse Mål 12: jeg vil ta bilde(r) selv Mål 13: Jeg vil ta bilde(r) selv for så å manipulere disse Mål 14: Jeg vil tegne illustrasjon(er) selv Mål: 15: jeg vil definere mitt/mine eget/egne mål .. (notér ned hvilket/hvilke mål du her tenker på) MÅL INNEN MUSIKKFAGET: Mål 16: jeg vil hente ut musikk fra internett Mål 17: Jeg vil hente ut musikk fra internett for så å manipulere denne Mål 18: jeg vil komponere/spille inn/synge inn egen musikk for dette prosjektet Mål 19: Jeg vil legge inn allerede kjent musikk jeg selv spiller/synger Mål 20: jeg vil definere mitt/mine eget/egne mål .. (notér ned hvilket/hvilke mål du her tenker på) Kvalitet, kvantitet eller ferdighetsmål?? Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

18 Lærerens kriterier for karakteren5-6:
Lærerens kriterier for karakteren5-6: - Mål innen norsk, musikk og kunst og håndverk. Vise at du behersker mål innen alle disse tre fagene. Har levert alt du skulle til tiden. Et stort pluss å illustrere de språklige bildene med et faktisk bilde. Tydelig samsvar mellom bildemanuskript og produkt. En tydelig helhet Diktet må veie tyngst i vurderinga og dersom kvaliteten er god, kan den overskygge andre kriterier. Hva skiller 5 og 6? Det kan for eksempel være at 6’eren har skrevet og spilt inn musikken selv, tatt alle bilder selv og lignende Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

19 Lærerens kriterier for karakteren 3- 4:
3-4: Dårligere kvalitet på diktet:3 4: - Passe langt dikt med innhold som har med tema å gjøre. Har nådd måla, bildene passet til temaet. Når mål Har klart å levere Har ikke med alle tre fag 3.- Tynnere litterær kvalitet Kanskje for lette målsettinger, kunne kanskje ha valgt større utfordringer Kreativitet og diktferdigheter/-kunnskapet, + Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

20 Refleksjonsskjema til lyrikkprosjektet
Hvilke kjennetegn på måloppnåelse satte du for arbeidet ditt, og hvorfor valgte du disse? Valgte du kjennetegn på måloppnåelse som du visste betydningen av? Hvilke og hvorfor valgte du det/disse? Valgte du kjennetegn på måloppnåelse som du ikke visste betydningen av? Hvilke og hvorfor valgte du det/disse? Lot du være å velge enkelte mål fordi du ikke visste betydningen av dem? Hvilke kjennetegn på måloppnåelse var det? Forandret du målvalga dine underveis? Hvorfor/hvorfor ikke? Nådde du måla dine? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva synes du selv nå at du kan om lyrikk(norsk) og bilde(K&H)? Forklar hva du kan. Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

21 Elevens prosess - Emil Emils kjennetegn på måloppnåelse
Emils dokumentasjon Emils refleksjon Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

22 Elevens mål - Henrik Henriks kjennetegn på måloppnåelse
Henriks dokumentasjon Henriks refleksjon Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

23 Målark animasjon Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

24 Manuskript, dreiebok og/eller Storyboard
Bildemanus Stopryboard er på en måte et manus hvor de enkelte sekvensene (scenene) blir beskrevet. Viviser scenen i bildet og beskrivelse av henelsen/aktiviteten. Dessuten angis tid og lyd/monolog/dialog som skal inn g når. Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

25 Lyrikk Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

26 Eventyrsjanger, porteføljemetodikk og digitale mapper
Vi arbeider med arbeider med eventyr Undervisning Det var en gang – at handlingen ikke skulle tidfestes og at det skjedde på et ubestemt sted Prøvelser – Det skulle handle om en helt som dro ut i verden og måtte bestå noen prøver. Tretallet – Et sentralt tall med for eksempel tre søstre, tre brødre, tre prøvelser osv. 3, 6, eller 9tallet går igjen i eventyret Gjentagelser – lik ordbruk med små variasjoner, 3, 6, eller 9 ganger Harmonisk slutt – Eventyrene ender som regel godt, og det gode seirer over det onde. Helten får prinsen eller prinsessa og halve kongeriket og skriv hvorfor du velger akkurat det virkemiddelet) Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

27 Målark Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

28 Manuskript, dreiebok og/eller Storyboard
Bildemanus Stopryboard er på en måte et manus hvor de enkelte sekvensene (scenene) blir beskrevet. Viviser scenen i bildet og beskrivelse av henelsen/aktiviteten. Dessuten angis tid og lyd/monolog/dialog som skal inn g når. Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

29 Prinsessen på erten tegninger - skannet
Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

30 Valos Animasjonsfilm Dokumentasjon Tor Arne Wølner,
Høgskolen i Vestfold

31 Revenka bilde og film Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

32 Klosshans Film Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

33 Refleksjonslogg for arbeid med Eventyr
Veiledning Refleksjon Refleksjonslogg for arbeid med Eventyr Navn: Halvor Klasse: Dato: Jeg arbeidet alene/sammen med andre fordi: Jeg arbeidet alene fordi læreren sa vi ble mer kreative når vi arbeidet sammen Jeg valgte denne arbeidsformen fordi: Jeg liker ikke å tegne på datamaskin. Derfor laget jeg tegningene min på papir og skannet dem inn. Jeg valgte å presentere arbeidet på denne måten fordi: Jeg fikk lov til å fortelle om eventyret å vise det på Smart board Dette syntes jeg var vanskelig/lett: Hva fant du i eventyret ditt?: Innledning?  Helten?  Den Onde?  Hjelpere?  Hvor mange ganger skjer det noe?_____Hvilke tall er brukt?____ Hvor er spenningen?_________________________ Hvordan ender det?__________________________ Dette har jeg lært: Jeg har lært at eventyret har innledning, hoveddel og avslutning og avslutningen skal helst være bra. Det skal være noe med tallet tre og samme ord brukes litt forskjellig 3, 6 eller 9 ganger. Det kan være tre søstre eller tre brødre. Den snille vinner over den slemme. Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

34 Måloppnåelse for vurdering
Lav måloppnåelse (Lære først) Jeg vil vite hva virkemidler i reklame er Jeg vil kunne noe om virkemidler i en reklametekst Jeg vil kunne noe om virkemidler i bilder og reklame Jeg vil kunne noe om virkemidler i reklamefilm Jeg vil kunne noe om språklige virkemidler i reklame Jeg skal lage en reklamefilm med lyd og bilde, som inneholder minst tre kjente virkemidler Høy måloppnåelse (Lære videre) Jeg vil kunne analysere en reklametekst kunne fortelle om virkemidler og budskap Jeg vil fortelle om budskapet i en reklamefilm Jeg vil lage en reklame og fortelle om hvordan jeg bruker blikkfang, komposisjon og språklige virkemidler. Jeg vil lage en reklamefilm og fortelle om bildeanlyse, bildets språk, bildets retorikk og varemerkebygging Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

35 Kjennskap til måloppnåelse – for elevens arbeid
Jeg vil vite hva virkemidler i reklame er Jeg vil kunne noe om virkemidler i en reklametekst Jeg vil kunne noe om virkemidler i bilder og reklame Jeg vil kunne noe om virkemidler i reklamefilm Jeg vil kunne noe om språklige virkemidler i reklame Jeg vil fortelle hva jeg mener budskapet er i en reklametekst Jeg vil kunne analysere en reklametekst kunne fortelle om virkemidler og budskap Jeg vil fortelle om budskapet i en reklamefilm Jeg vil fortelle hvilke virkemidler som blir brukt i en reklamefilm Jeg vil kunne analysere en reklamefilm kunne fortelle om virkemidler og budskap Jeg vil kunne noe om datamanipulasjon for å endre et reklamebudskap Jeg skal lage en reklamefilm med lyd og bilde, som inneholder minst tre kjente virkemidler Jeg vil skrive en reklametekst som har med minst tre språklige virkemidler. Jeg vil lage en reklame og fortelle om hvordan jeg bruker blikkfang, komposisjon og språklige virkemidler. Jeg vil lage en reklamefilm og fortelle om bildeanlyse, bildets språk, bildets retorikk og varemerkebygging Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

36 Forslag til norskfaglige mål
Og så noen spesielle mål for skriving Jeg skal ha stor bokstav etter punktum. Jeg skal arbeide spesielt med dobbelt konsonant Jeg skal lære mer om kommaregler. Jeg skal mestre ortografi og tegnsetting Jeg skal ha et variert ordforråd Jeg skal arbeide spesielt med bruk av ulike setningskonstruksjoner Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

37 Reklame Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

38 Verktøy til til animasjon
Microsoft Photo Story MS Moviemaker Audacity Microsoft PowerPoint Monkey Jam CamStudio Screenhunter Image Resizer Wiki-teknologi Blogg Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

39 Noen ord om rettigheter
Viktig: Mange digitale historier på nett inneholder bilder og lyd, funnet med vanlige søkemotorer. Mye av det som finnes der ute er ikke kommersielt, men likevel er det viktig å ta hensyn til kopieringsrettigheter. Bruk kun det du har fått tillatelse til å bruke, og det som er merket for fri bruk på nettet. Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

40 http://www.makemovies.co.uk/ Bevegelse
Raskt eller sakte? Om en figur beveger seg raskt eller sakte, avhenger av hvor mye figuren forandres fra bilde til bilde. Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

41 Litteratur Håndbok i animasjon, Marit Bakken, Herbjørg Clifford og thor Sivertsen, Gan forlag Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

42 …og litteraturen igjen
Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold 12 punkter om porteføljemetodikk – se egen pdf


Laste ned ppt "Når bildet snakker Læringsprosessen LUT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google