Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk planlegging KVA ER EIN PLAN ein oppskrift på korleis ein når fram til eit ønska mål KVA ER PLANLEGGING? eit forsøk på kontroll av framtida,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk planlegging KVA ER EIN PLAN ein oppskrift på korleis ein når fram til eit ønska mål KVA ER PLANLEGGING? eit forsøk på kontroll av framtida,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk planlegging KVA ER EIN PLAN ein oppskrift på korleis ein når fram til eit ønska mål KVA ER PLANLEGGING? eit forsøk på kontroll av framtida, reduksjon av uvisse ein handlingsform som er kunnskapsbasert og framtidsretta målretta handling

2 Arbeidsoppgåver i ein planprosess Registrere dagens tilstand, behov analysere kva er problemet formulere mål hva vil vi oppnå skissere ulike forslag fleire svar på problemet evaluere alternativa kva for eit alternativ er best utarbeide endeleg forslag

3 MÅL ein ønskjeleg tilstand VERKEMIDDEL den ressursbruk/ aktiviteten som trengst for å nå målet

4 PLANLEGGINGSMODELLAR Rasjonell planlegging Klare, eintydige mål Alle alternativ vert kartlagt Alle konsekvensar vert vurdert Det beste alternativet vert vald ”opplyst einevelde” Strategisk planlegging Gjeld tilhøva til ytre omgjevnader Knytt opp til eksterne aktørar og interessegrupper Ein open situasjon – mange ukjende faktorar ”konkurranse, uvisse”

5 STRATEGISK PLANLEGGINGSPROSESS Analyse av omgjevnadene ressursar som er til rådvelde - menneskelege, økonomiske, naturgitte osb. visjonar eller langsiktige mål framgangsmåtar eller strategiar for å nå måla

6 STRATEGISK PLANPROSESS Analysen kartlegg tilhøva til omgjevnadene SWOT- analyse Strengths – Styrkje Weaknesses – Veikskaper Opportunities – Moglegheiter Threats - Trugsmål

7 PLANPLIKT ETTER ULIKE SÆRLOVER Plan- og bygningslova all offentleg planlegging Pålegg kommunar og fylkeskommunar å drive kommune- og fylkesplanlegging Seier korleis planlegginga skal føregå Pålegg kommunane å lage planar for bruk og vern av areal og andre ressurser Barnehagelov Forureiningslov Kommunehelselov etc

8 Kva er ein fylkesdelplan Krava til ein fylkesdelplan planen skal vere tverrsektoriell og nivåovergripande. planen skal ikkje vere eit skrivebordsprodukt. Det er ikke mogleg for éin person å sitte og skrive den i einerom

9 Krav til ein fylkesdelplan Krav til organisering Prosjektgruppe med deltakarar frå aktuelle fagmiljø Kommunal deltaking – helst både ein større og ein mindre kommune Andre avdelingar i fylkekommunen Dagleg drift – kjernegruppe på 2-4 personar Referansegruppe – større samling med ressurspersonar som kjem saman etter behov

10 Fylkesplan for Hordaland 2005 - 2008

11 Fylkesplan for Hordaland 2005-2008 Innhald Visjon 4 fanesaker Generelle utfordringar Næringsutvikling Kompetanse Kultur Transport, areal og miljø –Transport –Areal og miljø –Arealpolitiske retningsliner

12 Visjon Hordaland – eit kreativt verdiskapingsfylke i ein sterk Vestlandsregion

13 4 fanesaker

14 Fanesak Næringsutvikling Mål:Auka bruk av naturgass innanlands Satsing:Energiverket på Mongstad skal realiserast i løpet av planperioden Kompetanse Mål:Bergen skal utviklast vidare som kunnskaps- og utdanningsby, som grunnlag for innovasjon og verdiskaping Satsing:Stø oppretting av eit senter for entreprenørskap der studentar kan utvikla etablerarkompetanse i samspel med næringslivet på Vestlandet

15 Fanesak Kultur – kulturbasert næring Mål:Hordaland skal bli Noregs festivalfylke og eit senter for musikkindustri Satsing:Vidareutvikle eksisterande festivalar og miljøa rundt desse, og utvikle ei komplett verdikjede innan musikk Transport, areal og miljø - betre kommunikasjonar Mål:Infrastrukturen skal utviklast for å redusera transportkostnader og fremja velferd Satsing:Det skal satsast særskilt på Kyststamvegen E39, Hardangerbrua og Bergensprogrammet

16 Næringsutvikling

17 Visjon for næringspolitikken Hordaland skal vera mellom dei mest innovative regionane i Europa i næringar der fylket har særlege føremoner, med vekt på lønsemd, internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling

18 Næringsutvikling Næringsmål Hordaland skal ha best moglege rammevilkår for framvekst av næringsliv, som kompetanse, kapital og infrastruktur Hordaland og Bergen skal framstå som attraktiv for lokalisering av hovudkontorfunksjonar Potensialet for verdiskaping skal utløysast i næringar der vi har særlege føremoner Innovasjonen skal aukast i eit samspel mellom næringslivet, FoU-miljøa og offentlege styresmakter Talet på nyetableringar i regionen skal aukast Lokalsamfunna skal ha livskraftig næringsliv, basert på eigne føremoner og særtrekk, og som grunnlag for gode arbeidsplassar

19 Kompetanse

20 Visjon for kompetansepolitikken Hordaland skal vera ein lærande region der kompetanse vert systematisk utvikla og nytta i eit samspel mellom dei som tilbyr utdanning og opplæring, arbeidslivet, organisasjonane, og den enkelte innbyggjaren

21 Kompetanse Kompetansemål Fremja systematisk læring gjennom heile livet for alle innbyggjarane Auka samhandlinga mellom opplæringsinstitusjonane og med arbeidslivet Leggja til rette for entreprenørskap på alle nivå i utdanninga, og utvikla ein kultur for entreprenørskap Hordaland skal ha ein god, desentralisert vidaregåande skule, og skulane skal vera viktige medspelarar i lokalsamfunnet

22 Kompetanse Kompetansestrategiar (utval) Tiltak for å hindra fråfall (drop out) i den vidaregåande skulen Alle dei vidaregåande skulane skal gi tilbod om opplæring i entreprenørskap Styrkja arbeidet med livslang læring med IKT som verktøy for desentralisert kunnskapsoverføring

23 Kultur

24 Visjon for kulturpolitikken Hordaland skal ha eit rikt og mangfaldig kulturliv som er forankra i regionale særtrekk og ope for nye impulsar. Alle skal kunne ta del i og oppleva tradisjonelle og nyskapande kulturaktivitetar

25 Kultur Kulturmål Kunstnarleg og kulturell aktivitet skal vera eit fundament for busetnad, næringsutvikling og livskvalitet i Hordaland Hordaland skal væra eit leiande fylke for kultur- og idrettsbasert næring Offentlege og frivillige organisasjonar og institusjonar skal vera sterke og offensive Veldrivne kultur- og idrettsbygg, -anlegg og -møtestader skal fremja aktivitet på tvers av generasjonar og kulturskilje Gje innbyggjarane i fylket tilgang til dei beste arkiv-, bibliotek- og museumstenestene Forts.

26 Kultur Kulturmål forts. Kulturarven skal takast vare på, og kunnskap om den skal formidlast, ved å styrkja arbeidet med arkiv, bibliotek, museum, kulturminne og kulturmiljø Det skal vera attraktivt for kunstnarar og kreativ verksemd å etablera seg i Hordaland Kunst- og kulturformidlinga skal vera aktiv og variert med prioritering av born og unge Musikkindustrien i regionen skal bli så sterk at alle ledd kan ivaretakast her Kompetanseheving, synleggjering og styrking av kulturnæringa

27 Transport, areal og miljø

28 Visjon for miljø-, areal- og transportpolitikken Hordaland skal utvikla levedyktige regionar og attraktive lokalsamfunn, med eit nett av vekstkraftige sentra og Bergen som landsdelsenter. Areal- og naturressursane skal nyttast på ein berekraftig og langsiktig måte. Eit heilskapleg og samanhengande transportsystem skal byggjast ut med tilfredsstillande standard. Universell utforming skal leggjast til grunn.

29 Arealpolitiske retningsliner

30 Gjennomføring av planen

31 Deltaking for alle – universell utforming

32 Universell utforming Utforming av produkt, tenester og omgjevnader på ein slik måte at dei kan brukast av alle menneske, i så stor utstrekning som mogleg, utan behov for tilpassing og spesiell utforming

33 Gjennomsnittsmennesket finst ikkje

34 Kva skal vi fram til Tema i planen 1.Digital deltaking 2.Opplæring 3.Offentlege bygg og anlegg 4.Bustader 5.Offentleg samferdsel 6.Friluftsliv og reiseliv

35 Struktur på planen

36 1. Digital deltaking Overordna regionalt mål Alle IKT-produkt, -innretningar og -tenester skal vere universelt utforma frå og med 1.1.2009. (Fylkesutvalsak 262/05. Fråsegn til NOU 2005:8 Likeverd og tilgjenge)

37 1.Digital deltaking Mål 1.1 Demokrati og forvalting Kommunane i Hordaland skal ha universelt utforma tilgjenge til digital røysting i 2009 Alle skal ha tilgang til nettbaserte tenester frå og med 2007, og tenestene må ha universell utforming Tiltak 1.1.1Det skal vere mogleg med universelt utforma digital røysting i Hordaland ved stortingsvalet i 2009. Mogleg utprøving av eit opplegg i ein hordalandskommune 1.1.2. Alle fylkeskommunale søknadsskjema skal vere tilgjenge- lege på internett og ha universell utforming innan 2010

38 1.Digital deltaking Mål 1.1 Demokrati og forvalting Kommunane i Hordaland skal ha universelt utforma tilgjenge til digital røysting i 2009 Alle skal ha tilgang til nettbaserte tenester frå og med 2007, og tenestene må ha universell utforming Tiltak 1.1.1Det skal vere mogleg med universelt utforma digital røysting i Hordaland ved stortingsvalet i 2009. Mogleg utprøving av eit opplegg i ein hordalandskommune 1.1.2. Alle fylkeskommunale søknadsskjema skal vere tilgjenge- lege på internett og ha universell utforming innan 2010

39 Planlegginga er gøy


Laste ned ppt "Strategisk planlegging KVA ER EIN PLAN ein oppskrift på korleis ein når fram til eit ønska mål KVA ER PLANLEGGING? eit forsøk på kontroll av framtida,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google